02-04-2020 r.

Informacja dotycząca załatwiania spraw w ARiMR
w czasie epidemii COVID-19


Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonymi z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania wprowadzonego stanu zagrożenia.

Takie rozwiązanie umożliwia beneficjentom ARiMR dotrzymanie określonych w prawie krajowym terminów poprzez wykonanie wymaganych czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19. Należy zaznaczyć, że niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020), powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Agencja, w celu zrealizowania swoich zadań, jest uprawniona do kierowania do rolników/beneficjentów pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony, względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Nie ma jednak przeszkód do tego, aby rolnicy/beneficjenci, którzy otrzymali pismo/wezwanie dokonywali czynności w związku ze złożonymi wnioskami. Zgodnie z przepisami ustawy, jeżeli podmiot dopełni czynności, do dokonania których został wezwany albo wynika to z innych zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (np. bezpośrednio z treści umowy, warunków określonych w decyzji warunkowej o przyznaniu pomocy), czynności te będą uznane za wykonane skutecznie w terminie ich rzeczywistego dokonania.

Warto pamiętać również o możliwości przekazywania dokumentacji do Agencji poprzez platformę elektroniczną ePUAP. W tym przypadku należy zeskanować podpisane dokumenty i przesłać jej na adres skrzynki ePUAP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać znajdują się na stronie: [ www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany ]. Szczegóły dotyczące podpisywania dokumentu elektronicznie dostępne są pod adresem: [ www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany ].

Adresy skrytek ePUAP (dla osób, które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla składania oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 - dostępne są w formacie Exela, który można pobrać [ tutaj ].

Na koniec warto zaznaczyć, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresie ich obowiązywania w stosunku do organów administracji państwowej nie stosuje się przepisów o bezczynności oraz przepisów o nie załatwieniu sprawy w terminie.


Powrót