Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

XV Walne Zgromadzenie WIR

W dniu 30 września 2014r w Instytucie Roślin Włóknistych i Zielarskich obradowało XV Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Spotkanie otworzył Prezes WIR Piotr Walkowski. Obradom przewodniczył Zbigniew Gąsior a sekretarzem obrad został wybrany Andrzej Frąckowiak.

Tym razem Walne zajęło się dyskusja związaną z koniecznością rejestracji podmiotów podstawowych wprowadzających swoje produkty na rynek. Każdy kto zbywa swoje produkty poza gospodarstwo podlega obowiązkowi rejestracji w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obowiązek ten wynika z łańcucha związanego z bezpieczeństwem żywności - poinformował przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wnioski te są dostępne na stronach internetowych inspekcji. Nie zarejestrowanie się jest karane mandatem od 1000 zł do 5 tys. zł. Z przepisów wynika, że każdy rolnik, który sprzedaje jakiekolwiek produkty na rynek powinien być zarejestrowany w Inspekcji. Jeżeli nie jest zarejestrowany, to może zostać ukarany.

Foto

Gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia była Pani Zofia Szalczyk podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem Pani Minister zwróciła uwagę na możliwości dofinansowania do instalacji pozyskujących energie ze słońca np. do instalacji fotowoltaicznych. Program ma być uruchomiony w najbliższym czasie. Będzie możliwość uzyskania dotacji, bądź pożyczki z BOŚ i NFOŚiGW na takie instalacje. Dotyczyć do będzie instalacji do 40KW. Przepisy nakładają obowiązek zakupu nadmiaru energii z takich instalacji za 80% ceny rynkowej przez energetykę. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że sprzedaż energii może pokryć w znacznym stopniu spłatę kredytu. Gospodarstwo rolne będzie mogło produkować energię na własne potrzeby a jej nadmiar sprzedawać. Skorzysta na tym i rolnik i środowisko. Minister podkreśliła, że osoby chcące skorzystać z np. z programu modernizacja gospodarstw będą miały dodatkowe punkty gdy część środków przeznaczą na ochronę środowiska, w tym np. na ogniwa fotowoltaiczne.

Prezes Piotr Walkowski podziękował osobom które aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gdyby nie walka wielkopolskich producentów czy buraków czy pomidorów nie udało by się osiągnąć korzystnych rozwiązań w ważnych kierunkach produkcji rolnej.

Walne Zgromadzenie podczas obrad przyjęło kilkanaście wniosków między innymi:

Foto
  • Wniosek do MRiRW o jak najszybsze wydawanie rozporządzeń i aktów wykonawczych dotyczących płatności obszarowych oraz programów rolno środowiskowych obowiązujących w 2015 roku.
  • Wniosek o wystąpienie do odpowiednich organów ws. nadmiernej koncentracji stad jeleni i wyrządzanych przez nie szkód.
  • Wniosek, aby w systemie płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015-2020 przepisy dotyczące dywersyfikacji upraw obowiązywały od 2016 roku. Rolnicy dokonali zasiewów upraw roślin ozimych jesienią 2014 w chwili, gdy rozporządzenie nie weszło jeszcze w życie.
  • Wystąpić ponownie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie gospodarki wodnej na zbiorniku Stare Miasto na rzece Powie.

Marta Ceglarek