Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Informacje o izbie
Informacje o izbie

Zadania i kompetencje izb rolniczych

Zgodnie z art. 5.1. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927) do zadań izb należy w szczególności:

 1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 5. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 18. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Ponadto Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Istotnym polem aktywności izb jest wydawanie opinii ws. projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa. W myśl art. 5a.1. ustawy o izbach rolniczych, organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego powinny zasięgać opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, uważa się za jego akceptację.

Ponadto, zgodnie z art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 ze zm.) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii Izby Rolniczej, skutkuje wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.


Jeżeli macie Państwo pomysły na wzmocnienie kompetencji izb rolniczych oraz poprawę ich funkcjonowania, prosimy o ich nadsyłanie na e-mail: opinie@wir.org.pl.