Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Informacje o izbie
Informacje o izbie

Izby rolnicze w Polsce

Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.
Kompetencje i zadania samorządu rolniczego wynikają z ustawy o izbach rolniczych oraz statutu poszczególnych izb.

Dochody izb pochodzą głównie z 2% odpisu od podatku rolnego.
Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą 4 lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się dwóch delegatów (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha).

Pierwsze wybory odbyły się 2 czerwca 1996 r. w byłym województwie poznańskim. Po reformie ustrojowej państwa, od 1999 roku, w Polsce działa 16 izb rolniczych. Prezesi izb i wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą walne zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Obecnie prezesem KRIR jest pan Wiktor Szmulewicz.

Wielkopolska Izba Rolnicza

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej tworzą przewodniczący 31 Rad Powiatowych i delegaci na WZ (po jednym z każdej Rady) - łącznie 62 osoby.

Zarząd Izby IV Kadencji tworzą:

  • Piotr Walkowski - prezes,
  • Bogdan Fleming - wiceprezes,
  • Zbigniew Gąsior - członek zarządu
  • Krzysztof Kwiatoń - członek zarządu,
  • Krzysztof Przygoński - członek zarządu.

Obsługę pracy Zarządu i całej Izby prowadzi Wojewódzkie Biuro WIR, którego dyrektorem jest Ireneusz Kozecki. Biuro posiada swoje placówki terenowe - biura powiatowe.
Izba, we współpracy ze związkami zawodowymi rolników, prowadzi szeroką działalność mającą na celu poprawę sytuacji ekonomicznej rolników i ich gospodarstw. Analizuje sytuację na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen prowadzi kalkulacje rolnicze. Organizuje także szereg spotkań i szkoleń dla rolników, włączając się w upowszechnianie doradztwa rolniczego. Izba uruchomiła bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich swoich członków. Wielkopolska Izba Rolnicza jest także wydawcą biuletynu Siewca Wielkopolski, który trafia do rolników w całym województwie. Izba współorganizuje i uczestniczy w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych.
Ważne miejsce w działalności Izby zajmuje współpraca z partnerami zagranicznymi.

W październiku 2009 roku Walne Zgromadenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej podjęło uchwałę o ustanowieniu wyróżnienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą "Medalion im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej".

Zobacz również:
Składy Rad Powiatowych WIR pdf (75,3 KB)
Wyniki wyborów organów WIR
Izbowa historia i tradycja