Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Gostyniu

Herb

Powiat Gostyń położony jest w południowej części Województwa Wielkopolskiego. Jest to typowy powiat rolniczy, o dobrze rozwiniętej gospodarce uprawowej i hodowlanej. Powierzchnia powiatu wynosi 810,3 km kw., którą zamieszkuje ponad 76 tys. mieszkańców. Powiat obejmuje 7 gmin - 5 gmin miejsko-wiejskich (Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec) i 2 gminy wiejskie (Pępowo, Piaski). Sieć osadnicza składa się z 5 miast i 124 sołectw. Użytki rolne zajmują obszar 62.614 ha, co stanowi 77,3% powierzchni ogólnej. Powierzchnia lasów wynosi 11.531 ha, co stanowi 14,2% ogólnej powierzchni powiatu. W strukturze użytków rolnych grunty orne stanowią 91,3%, a łąki i pastwiska 8,1%. W powiecie znajduje się 4.538 gospodarstw indywidualnych, które zajmują powierzchnię 45.076 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 10 ha. Ponad 38% ogółu gospodarstw indywidualnych to gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Blisko 88 ha to grunty pod wodami (ukształtowanie terenu uniemożliwiło w sposób naturalny występowanie większych zbiorników wodnych i rzek. Największa rzeka powiatu - Kanał Obry, przepływa przez jego północną część na długości ok. 40 km. Dominującym kierunkiem produkcji w powiecie gostyńskim jest tucz trzody chlewnej. Znacząca rola produkcji zwierzęcej w powiecie gostyńskim ma bezpośredni wpływ na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów dominującą rolę odgrywają zboża, które stanowią ponad 64% powierzchni wszystkich upraw. Maleje powierzchnia upraw ziemniaków, natomiast rośnie powierzchnia upraw rzepaku i kukurydzy. W powiecie funkcjonują dobrze zorganizowane grupy producenckie, których jest obecnie ponad 20. Bogate zaplecze surowcowe powiatu stanowi bazę rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, m.in. dla Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Cukrowni Gostyń - Przetwórstwo Buraka Cukrowego Pfeifer & Langen Polska, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Mróz, Łagrom, Konarczak, Przetwórstwa Warzyw i Owoców HJ Heinz Polska S.A Pudliszki.
AGRO SHOW w Bednarach 2014

Kolejny rok Biuro Powiatowe WIR w Gostyniu organizowało wyjazd rolników z powiatu gostyńskiego na targi AGRO SHOW w Bednarach. Na zwiedzających czekało 800 wystawców z 20 krajów, pokazy, konkursy i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów i firmy obecne na targach.

To największa tego typu imprez w Europie, która odbywa się na blisko 15 ha powierzchni. Dzięki temu jest miejsce na ustawienie rozmaitego sprzętu rolniczego, głównie do upraw wielkoobszarowych, bo takie robią największe wrażanie. Na placu pokazowym te wielkie maszyny prezentowały się wspaniale tym bardziej, że ich praca była komentowana przez Włodzimierza Zientarskiego. Oprócz producentów sprzętu rolniczego swą ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Rolnicy z Gostynia uczestniczyli w targach w piątek. Niestety większość czasu przyszło zwiedzać wystawę w deszczu. Dla rolników wyjazdy na AGRO SHOW były bezpłatny dzięki dofinansowaniu z środków Rady Powiatowej WIR i dopłaty ze strony organizatorów targów. Uczestniczyło w nim 50 osób.

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Gostyniu w dniu 3.09.2014

Posiedzenie Rady odbyło się w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Oprócz radnych obecni na nim byli - pracownicy ZD WODR w powiecie gostyńskim, Andrzej Szumski naczelnik wydziału rolnictwa, Zygmunt Gościniak lekarz wet., Jan Gros przedstawiciel BP ARiMR. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z działalnością ZD WODR oraz zasadami nowego PROW - system płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020.

Zbigniew Borowski (kierownik ZD WODR w Gostyniu) przedstawił informacje o działaniach WODR - plan działania, realizacja usług, tematy doradcze i działalność komercyjna.

Jan Gros z ARiMR w Gostyniu omówił prezentacje na temat planowanego sytemu dopłat. Uczestnicy spotkania na bieżąco dyskutowali na prezentowanym materiałem i zgłaszali doi niego uwagi. Okazuje się, że system nadal budzi wątpliwości i w niektórych przypadkach jest niejasny. Powstają obawy, że zamiast prostszego systemu otrzymujemy zbór skomplikowanych zasada, które utrudnią wypełnianie wniosków. Wątpliwości budził też system dopłat do ha dla takich upraw jak buraki cukrowe. System powinien opierać się o produkcję w tonach, bowiem w innym przypadku tracą ci, którzy uzyskują większe plony z ha. Prowadzić to będzie do ekstensyfikacji produkcji i mniejszej konkurencyjności w stosunku do rolników zachodnich.

Zygmunt Gościniak przedstawił informacje o zasadach kontroli prowadzonych przez IW na zlecenie ARiMR. Główne problemy to nadal nieterminowe zgłaszanie sztuk zwierząt oraz brak prowadzenia ewidencji pasz w gospodarstwie.

W końcowej części spotkania przedstawiono informacje o planowanych szkoleniach - dla członków grup producentów, producentów prosiąt, chemizacyjnych. Postanowiono również o dofinansowaniu z środków Rady wyjazdu rolników na targi AGROSHOW w Bednarach.

Uczestnikom rozdano czasopismo "Wiadomości Rolnicze" oraz biuletyn "Siewca".

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR

Posiedzenie Rady odbyło się dnia 2 lipca 2014 w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Miało na celu zebranie uwag do projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. W posiedzeniu uczestniczyli Radni WIR oraz zaproszeni goście, min.: Andrzej Szumski Naczelnik Wydziału Rolnictwa Starostwa, Zbigniew Borowski Kierownik ZD WODR w Gostyniu, Bogusław Najborowski z ARiMR w Gostyniu, przedstawiciele Komisji Rolnictwa.

Foto

Przyjęto nastepujące uwagi do projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020:

Ogólne
Zapisy o małym poziomie szczegółowości. Niejasności czy określone płatności są jednorazowe czy coroczne.

Płatności dla małych gospodarstw
Dla maksymalnego uproszczenia systemu wniosek powinien być składany raz na 5 lat. Tylko w przypadku zmian danych złożonych w pierwotnym wnioski konieczne byłoby poinformowanie Agencji o tym fakcie.

Płatności związane z produkcją
Płatności do bydła
Brak wskazania na kiedy liczone będą stany zwierząt do dopłat (stany z jakiej daty). Dopłaty do bydła w dwóch częściach: pierwsza do wszystkich w wieku 6-8 miesięcy bez względu na późniejsze użytkowanie (mięso, mleko), druga w zależności od użytkowania docelowego (bydło mięsne 12-30 miesięcy). Płatność od 5 do 30-tej sztuki. Należy zaznaczyć, że cały system dzielenia płatności budzi wątpliwości.
Płatność do krów
Obniżyć wiek krowy _ za krowę uznać należy jałówkę po wycieleniu. Płatność od 5 do 30-tej sztuki.
Płatności do roślin wysokobiałkowych
Konieczność wyjaśnienia jakie rośliny zaliczane będą do tej grupy.
Płatność do skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych, owoców miękkich, pomidorów
Stawki płatności do buraków cukrowych i pomidorów są zbyt niskie w stosunku do poprzedniego systemu dopłat. Lepszym rozwiązaniem byłyby dopłaty nie do obszaru, a do ilości produkcji wynikającej z kontraktacji w okresie kontraktowym z prawa uprawy i dostaw, a po okresie kwotowania z kontraktacji wynikającej z planów produkcyjnych producentów cukru. Wielkości kopert powinny być zachowane na poziomie dotychczasowego wsparcia z lat 2007-13. Z uwagi na uwarunkowani budżetowe korekta dotychczasowych kopert mogłaby wynosić do 10%. W krajach starej 15-tki dopłaty zostały utrzymane w postaci uprawnień do gospodarstw, a należy wziąć pod uwagę, że w przypadku cukru 60% jego produkcji należy do firm niemieckich. Powoduje to, że równe zasady konkurencji w aspekcie wysokości dopłat mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania potencjału tego sektora w Polsce.

Płatności dodatkowe
Zmienność wysokości dopłat w zależności od wielkości gospodarstw jest potrzebna, jednak by było to odczuwalne dla średnich gospodarstw stawki musiałby być bardziej zróżnicowane.

Paweł Dopierała
Dzień Zagrody w Borku Wlkp.

Foto

Rada Powiatowa WIR w Gostyniu włączyła się w organizację "Dnia Zagrody" przygotowanego w Borku Wlkp., w gospodarstwie pana Zbigniewa Biskupa, przez ZD WODR w Gostyniu. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz lokalnych i powiatowych oraz instytucji obsługujących rolników. Goście prezentowali aktualności ze swoich dziedzin oraz odpowiadali na pytania rolników. Przeprowadzony został również wykład na temat integrowanej ochrony roślin. Wszyscy obecni mogli obejrzeć gospodarstwo p. Zbigniewa i zapoznać się ze sposobem prowadzenia produkcji.

Foto

Paweł Dopierała
Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR: Leszczyńskiej i Gostyńskiej

Posiedzenie Rad odbyło się w dniu 23.04.2014 w Leśniczówce Frankówka koło Janiszewa (gm. Poniec, pow. gostyński). Jako goście, w drugiej części posiedzenia byli obecni: gospodarz obiektu Prezes Koła Łowieckiego nr 19 "Diana" w Poniecu - Stefan Napierała oraz Łowczy Okręgowy - Stanisław Grylewicz. Spotkanie prowadzili wspólnie przewodniczący Rad: Antoni Grzebisz i Krzysztof Kwiatoń.

Przewodniczący omówili krótko działalność izby na swoim terenie. Wskazano na potrzebę współpracy Rad dla lobbowania interesów rolniczych w regionie, oceniono podejmowane działania (protesty, zbieranie podpisów, fora, itp.) oraz wskazano na konieczność odpolitycznienia działań izby.

Foto

W dalszej części Krzysztof Kwiatoń omówił działania zarządu oraz plan pracy WIR na 2014 rok. Przedstawił również założenia budżetowe porównując je do realizacji budżetu z poprzedniego roku. Wskazano na zbyt ostrożną prognozę przychodów izby, zbyt dużą liczebność komisji statutowej oraz poddano w wątpliwość konieczność jej stałego działania; postulowano zaplanowanie 6 płatnych posiedzeń rad oraz zwiększenie kwoty zwrotu kosztów za udział Radnych w różnego rodzaju komisjach łącznie ze zwrotem kosztów dojazdu. Wskazano na bardzo małe wykorzystanie środków przeznaczonych na szkolenia dla pracowników. Po omówieniu budżetu przedstawione zostały propozycje zmian w statucie WIR.

Antoni Grzebisz omówił stan negocjacji w sprawie utrzymania dopłat do produkcji buraków cukrowych. Wskazał na małą aktywność KRIR w tej kwestii. Poruszył również temat działalności ANR oraz brak odpowiedzi na wnioski skierowane do zarządu WIR w tej sprawie w grudniu 2013 roku.

Zaproszeni goście omówili działalność myśliwych w rejonie, przedstawili stan zwierzyny na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz roczne plany łowieckie. W dyskusji wskazano potrzebę zwiększenia planów odstrzału tak, by zatrzymać proces wzrostu liczebności zwierząt oraz konieczność wspólnego rozwiązywania problemów występujące przy szacowaniu szkód i możliwości ich zaradzenia.

Foto

Podczas posiedzenia przyjęto dwa wnioski:

 1. Do MRiRW o zmianę przepisów dotyczących kwalifikacji osób starających się o premie dla młodych rolników. Chodzi o umożliwienie ponownego złożenia wniosku przez osoby, które nie otrzymały środków we wcześniejszych edycjach, a w procesie ubiegania się o nie stały się chwilowo właścicielami gospodarstw (przy braku uzyskania środków własność przekazywano pierwotnym właścicielom).
 2. Do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie izbie aktualnych granic oraz wyłączeń z obwodów łowieckich po dokonanych zmianach.

Paweł Dopierała
Protest na gostyńskim rynku

7 marca br. Na rynku w Gostyniu spotkali się rolnicy z różnych stron powiatu gostyńskiego, by zwrócić uwagę na złą sytuację w rolnictwie. Zwracano uwagę na niskiej ceny pogłowia trzody chlewnej, wprowadzenie zakazu uboju rytualnego bydła, złe rozdysponowywania gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz zagrożenie pojawienia się kopalni odkrywkowej w okolicach Krobi. Manifestacja była organizowana przy udziale Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Gostyniu.

Paweł Dopierała
Szkolenie dla producentów prosiąt

W dniach 12-13.03.2014 w ZSR w Grabonogu odbyło się szkolenie dla rolników pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt". Było ono realizowane w ramach projektu tworzonego przez Konsorcjum w składzie: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Wielkopolska Izba Rolnicza, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Izba Rolnicza w Opolu. Wykłady prowadzone były przez dr Piotra Kołodziejczyka.

Foto

Poruszana tematyka przedstawiała się następująco:

I. Rozród

 1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
 2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
 3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
 4. Czynniki wspomagające rozród
 5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
 6. Rozród jako proces fizjologiczny
 7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
 8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
 9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
 10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji

II. Odchów prosiąt

 1. Postępowanie z lochą przed porodem
 2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
 3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
 4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt

III. Bioasekuracja

 1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
 2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
 3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
 4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń

Szkolenie było bezpłatne. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek i otrzymali materiały szkoleniowe.

Paweł Dopierała
Szkolenia chemizacyjne

Wzorem lat ubiegłych BP WIR w Gostyniu organizowało szkolenia dla rolników związane ze stosowaniem środków ochrony roślin (tzw. szkolenia chemizacyjne). W myśl ustawy o ochronie roślin rolnicy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia w tym zakresie co 5 lat. Szkolenia realizowała firma ROL-WIR Sp. z o.o. (jako spółka Wielkopolskiej Izby Rolniczej), która posiada uprawnienia do organizowania takich szkoleń.

Foto

Od końca 2013 roku, ze względu na zmianę przepisów, szkolenia zostały podzielone na uzupełniające (1 dniowe dla osób, które uczestniczą w nich po raz kolejny) i podstawowe (2 dniowe dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w takich szkoleniach). Szkolenia uzupełniające odbyły się w Łęce Wielkiej, Poniecu, Pępowie i Krajewicach.

Paweł Dopierała
Informacja o manifestacji

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu informuje, że w dniu 7 marca 2014 roku (piątek), o godzinie 13.00 na rynku w Gostyniu rozpocznie się manifestacja rolników związana z obecną sytuacją na wsi. Czas trwania manifestacji 1 godzina. Organizacja protestu jest zgodna z przepisami prawa.

Udział władz gminnych i powiatowych w powyższej manifestacji wzmocni wśród rolników poczucie zainteresowania ze strony samorządów aktualną sytuacją w rolnictwie w naszym powiecie.


Antoni Grzebisz

Przewodniczący RP WIR
w Gostyniu
Działania Rady Powiatowej WIR w Gostyniu w 2013 roku

Najważniejsze tematy poruszane na posiedzeniach:

 • sprzedaż gruntów przez ANR
 • problemy procedur przetargowych na zakup ziemi
 • integrowana ochrona roślin
 • kwotowanie produkcji mleka i cukru
 • bieżąca współpraca z WODR
 • działalność KRUS, PIW, ARiMR, WIORIN, ANR, WIR, KRIR
 • dobrostan zwierząt
 • ubój rytualny
 • integrowana produkcja i ochrona roślin
 • stanowisko w sprawie GMO
 • modulacja płatności
 • zmiany w podatku rolnym
 • kredyty preferencyjne
 • skutki działalności kopalni odkrywkowych węgla brunatnego na terenie powiatu oraz protesty w tej sprawie
 • melioracja i regulacja Rowu Polskiego
 • program działań dla trenów OSN
 • grupy producentów
 • zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
 • propozycje Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020
 • kształtowanie cen produktów rolnych i środków do produkcji
Posiedzenie

Działania Rady:

 • bieżące wydawanie opinie dla ANR w związku z przekształceniami i sprzedażą gruntów rolnych
 • wystawienie opinii w sprawie ceny żyta do podatku rolnego. W tym roku uwzględniając sytuację na rynku rolnym i przysłane propozycje gmin pozytywne opinie wydano dla dwóch gmin: Gostyń i Piaski
 • przy okazji różnych spotkań prezentacja materiału filmowego na temat zagrożeń i szkodliwości dla środowiska budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
 • w ramach konsultacji społecznych wypracowano i przesłano uwagi do programów ochrony gruntów przed zanieczyszczeniami spowodowanymi azotem ze źródeł rolniczych (tereny OSN) oraz nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • na stronach internetowych WIR (www.wir.org.pl) została utworzona zakładka prezentująca działania RP w Gostyniu
 • w akcji zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt, dopuszczającej ubój rytualny zebrano na terenie powiatu blisko 2300 podpisów
 • biuro WIR prowadzi dystrybucję czasopism rolniczych: biuletynu WIR "Siewca" oraz miesięcznika "Wiadomości Rolnicze"

Ważniejsze wnioski Rady:

 • o szybką zmianę przepisów umożliwiających ubój rytualny bydła w Polskich ubojniach
 • o przedstawienie aktualnej sytuacji na temat możliwości stosowania przetargów ofertowych przy sprzedaży ziemi z ANR. Rada wskazuje na możliwość przyjęcia następujących kryteriów przy ustalaniu zasad przetargu: cena traktowana jako jeden z wielu czynników o wadze do 50% punktów oceny, odległość sprzedawanej działki od gospodarstwa oferenta, pożądana wielkość gospodarstwa po zakupie, bonus procentowy dla rolników po raz pierwszy kupujących ziemię ANR. Celem organizowania przetargów winno być realne podniesienie areału większej ilości gospodarstw a nie tylko finansowa strona sprzedaży ziemi. Izba powinna wykazywać inicjatywę przy organizacji tych przetargów i o nie wnioskować;
 • do ANR OT Poznań w sprawie korzystania przez ANR z prawa pierwokupu w sytuacji transakcji sprzedaży ziemi przez spadkobierców, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa zakupu gruntów w ramach wyłączeń 30%. Na terenie powiatu gostyńskiego praktycznie całość gruntów przeznaczonych do wyłączeń jest objęta roszczeniami. W naszym przekonaniu skorzystanie z prawa pierwokupu przez ANR i następnie przeznaczenie tych gruntów do sprzedaży rolnikom na powiększenie gospodarstw będzie praktyczną realizacją celu ustawy, a ponadto może być korzystniejsze finansowo dla Agencji i budżetu państwa;
 • do ANR OT Poznań o wyjaśnienie sytuacji znaczących różnic w wycenie gruntów o zbliżonej lokalizacji i jakości przeznaczanych do sprzedaży. Mają miejsce sytuacje (gmina Borek Wlkp.), że grunty przeznaczane do sprzedaży rolnikom indywidualnym wyceniane są o wiele wyżej niż grunty kierowane do sprzedaży gospodarstwom wielkoobszarowym;
 • do MRIRW, aby w nowym okresie budżetowym zostały zastosowane rozwiązań zapewniające wsparcie związane z produkcją, które w obecnej pespektywie finansowej było realizowane jako płatność cukrowa i płatność do pomidorów;
 • wnioski do PROW:
  1. Uruchomienie osobnego programu działań dla trenów OSN związanego z ochroną środowiska, z uproszczonymi kryteriami przyznawania pomocy (m.in. budowa płyt, zbiorników na gnojowicę, zakupem beczkowozów itp.)
  2. Na terenach OSN dotacje do maszyn i urządzeń do konserwacji pasz objętościowych (m.in. prasy, owijarki) co zwiększy ilość pasz produkowanych bez zanieczyszczanie środowiska, w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów przechowywania, gdzie ma miejsce odciek soków kiszonkowych. Ewentualnie wprowadzenie do innych programów dodatkowych punktów za zakup takich urządzeń i maszyn na terenach OSN.
  3. Dotacje do budowy silosów na kiszonki na trenach OSN z uproszczonym sposobem przyznawania środków.
  4. Na terenach OSN dotacje do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz większy udział dotacji w zadaniu, ewentualnie dodatkowe punkty dla realizacji zadań na terenach OSN
  5. Wprowadzenie programu dopłat do wapnowania gleb jako działania rekultywacyjnego i prośrodowiskowego prowadzącego do odkwaszenia gleb lub jego zapobieganiu.
  6. Wsparcie dla budowy i konserwacji systemów melioracji szczegółowych jako czynników prośrodowiskowych
  7. Dotacje dla grup producentów rolnych - uproszczenia w wymogach formalno-prawnych, administracyjnych i podatkowych, mniejsze koszty zakładania.
  8. Dodatkowe wsparcie dla programów rolnośrodowiskowych jako działań prośrodowiskowych i proekologicznych - większe środki dla części rolniczej niż "ptasiej".
  9. Program wsparcia dla tworzenia i modernizacji dróg śródpolnych - ma to wielkie znaczenie dla poprawy logistyki produktów rolnych.
  10. Wyeliminowanie błędów oraz poprawa zapisów w programach dotyczących doradztwa rolniczego tak, by ośrodki doradztwa i izby rolnicze mogły w pełni w nich uczestniczyć.
  11. Propozycja finansowania lub dofinansowania budowy wiejskich stacji mycia opryskiwaczy z możliwością biodegradacji pozostałości środków chemicznych. Pozwoli to na ograniczenie problemu braku odpowiednich miejsc do prawidłowego wymycia opryskiwacza i utylizacji pozostałości środków chemicznych po tej czynności. Obecnie najczęściej mycie urządzeń (a niekiedy także pozbywanie się nadmiaru cieczy roboczej) robione jest w przypadkowych miejscach i prowadzi do zanieczyszczenia środowiska, a nawet jak zgromadzi się gdzieś ciecz po myciu, nie ma miejsc gdzie można by ją zawieźć do utylizacji. Przy takich stacjach można również zbudować magazyn na opakowania po środkach ochrony roślin, co pozwoliłoby na ich gromadzenie na miejscu i zbiorowy odbiór przez firmy utylizacyjne.
  12. Programy rolnośrodowiskowe. pakiet Ochrona gleb i wód - w projekcie wyznaczono do poszczególnych wariantów tzw. obszary wdrażania, które wskazują gdzie pakiet ten będzie mógł być realizowany. Brakuje tam wskazania terenów OSN jako miejsca stosowania międzyplonów, a ochrona przed zanieczyszczeniami azotu ma tam największe znaczenie. Samo wyznaczenie obszarów wdrażania budzi wątpliwości, gdyż komplikuje procedurę, zmusza do wyznaczania terenów, których granic czasami nie da się określić dokładnie (erozja) i wskaźników, które nie wiadomo jak będą badane (zawartość próchnicy).

Udział Radnych i rolników w wydarzeniach organizowanych przez WIR lub inne podmioty:

 • pikieta przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, dotycząca poparcia protestu rolników z województwa zachodniopomorskiego związanego z rozdysponowaniem gruntów przez ANR, 21.01.2013
 • wystąpienie na sesji gminnej w Piaskach - 26.02.2013
 • protest w sprawie odwiertów i planów budowy kopalni odkrywkowej - Leszno 7.03.2013 i Krobia 16.03.2013
 • protest rolników w sprawie uboju rytualnego w Warszawie 20.03.2013
 • seminarium "Wielkopolskie rolnictwo dziś i w perspektywie zmian WPR po 2013 roku" pod patronatem i z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Stanisława Kalemby, 25.03.2013
 • udział przewodniczącego Rady w konferencji "Przyszłość oświaty rolniczej w Wielkopolsce" w Poznaniu - 28.05.2013
 • udział przewodniczącego Rady w Dniu Zagrody w Wziąchowie organizowanym przez ZD WODR w Gostyniu - 17.06.2013
 • Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - 24-25.08.2013
 • dożynki wojewódzkie organizowane w Michałkowie k/Ostrowa - 1.09.2013
 • targi Agro Show w Bednarach - 20.09.2013
 • udział przewodniczącego Rady i delegata w spotkaniu z prezesem ANR w Gajewie
 • konferencja w Warszawie "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski" - 14.11.2013
 • udział przewodniczącego Rady w obchodach 40 - lecia istnienia GKHiPB w Poniecu - 8.11.2013
 • spotkanie delegata Rady z dyrektorem regionalnego oddziału ANR w Poznaniu na temat problemów rozdysponowania gruntów agencyjnych na terenie powiatu gostyńskiego
 • Forum Kobiet Wiejskich w Jedlcu - 9.12.2013

Szkolenia:

Izba rolnicza na terenie powiatu była organizatorem 3 szkoleń. Dwa dotyczyły zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych, jedno to szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Noworoczne posiedzenie Rady Powiatowej

Rada obradowała w Pępowie, w składzie 13 osobowym. Jako goście na posiedzeniu byli obecni: Zbigniew Gąsior - członek zarządu WIR, Krzysztof Kwiatoń - członek zarządu WIR, Zbigniew Borowski - kierownik ZD WODR w Gostyniu. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Antoni Grzebisz.

Posiedzenie

Posiedzenie miało uroczysty charakter i służyło podsumowaniu pracy Rady w 2013 roku. Przedstawiono działania podejmowane przez członków Rady, zwracając uwagę na problemy występujące przy ich realizacji. W dyskusji sporo miejsca zajmowała problematyka obrotu ziemią realizowana przez ANR, problem odwiertów badających złoża węgla brunatnego, kształtowanie cen produktów rolnych i środków do produkcji. Wskazywano na obecność Radnych WIR i udzielone wsparcie przy protestach rolniczych oraz równoczesny brak widocznych sukcesów w sprawach, których dotyczyły. Problemem jest niestety brak zaangażowania i jedności środowiska wiejskiego.

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Gostyniu

Rada obradowała 12.12.2013 roku w Gostyniu. Na posiedzeniu byli obecni: pani Dorota Janczak - dziennikarz gazety "Życie Gostynia" oraz pan Bogdan Najborowski, przedstawiciel BP ARiMR. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Antoni Grzebisz. Poruszano na nim następujące kwestie:

 • Informacje z posiedzenia Komisji Koordynacyjnej;
 • rozmowy na temat sprzedaży ziemi z zasobów ANR z dyr. Pietrzakiem;
 • problemy różnic w wycenie gruntów w przetargach dla rolników indywidualnych i dużych gospodarstw (m.in. teren Borku Wlkp.);
 • przyszłość płatności dodatkowych do produkcji cukru i pomidorów;
 • opiniowanie ceny żyta do podatku rolnego;
 • poprawność kalkulacji produkcji buraka cukrowego;
 • wykonywanie odwiertów związanych z badaniem złóż węgla brunatnego;
 • informacje z działalności ARiMR;
 • wyjaśnienie tematu modulacji płatności w 2014 roku;
 • podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Na terenie powiatu zebrano ponad 2000 podpisów;
 • prowizorium budżetowe WIR.

Wnioski RP WIR w Gostyniu kierowane do Zarządu WIR sformułowane na posiedzeniu Rady w dniu 12.12.2013 roku:

 1. O skierowanie wniosku do ANR OT Poznań w sprawie korzystania przez ANR z prawa pierwokupu w sytuacji transakcji sprzedaży ziemi przez spadkobierców, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa zakupu gruntów w ramach wyłączeń 30%. Na terenie powiatu gostyńskiego praktycznie całość gruntów przeznaczonych do wyłączeń jest objęta roszczeniami. W naszym przekonaniu skorzystanie z prawa pierwokupu przez ANR i następnie przeznaczenie tych gruntów do sprzedaży rolnikom na powiększenie gospodarstw będzie praktyczną realizacją celu ustawy, a ponadto może być korzystniejsze finansowo dla Agencji i budżetu państwa.
 2. O skierowanie wniosku do ANR OT Poznań o wyjaśnienie sytuacji znaczących różnic w wycenie gruntów o zbliżonej lokalizacji i jakości przeznaczanych do sprzedaży. Mają miejsce sytuacje (gmina Borek Wlkp.), że grunty przeznaczane do sprzedaży rolnikom indywidualnym wyceniane są o wiele wyżej niż grunty kierowane do sprzedaży gospodarstwom wielkoobszarowym.

Wniosek RP WIR w Gostyniu kierowany do Walnego Zgromadzenia WIR sformułowany na posiedzeniu Rady w dniu 12.12.2013 roku:

Wniosek do MRIRW aby w nowym okresie budżetowym zostały zastosowane rozwiązań zapewniające wsparcie związane z produkcją, które w obecnej pespektywie finansowej było realizowane jako płatność cukrowa i płatność do pomidorów.

Paweł Dopierała
Rolnicy uczestnikami konferencji nt. gospodarstwach rodzinnych

W dniu 14 listopada 2013 r. odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu RP konferencja "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski". Uczestniczyło w niej 14 rolników z powiatu gostyńskiego. Została zwołana w związku z obchodami Roku Rolnictwa Rodzinnego ONZ. Uczestniczyli w niej Ministrowie, Eurodeputowani, Senatorowie i Posłowie oraz przedstawiciele izb rolniczych z całej Polski (około 500 osób). Konferencję poprowadził Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Głównym tematem omawianym podczas konferencji była rola rolnictwa rodzinnego we współczesnej gospodarce w Polsce i na świecie. Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego ONZ ponaglił rządy państw członkowskich ONZ do uwzględniania wsparcia w pierwszej kolejności produkcji żywności w małych gospodarstwach rolnych oraz przyczynienia się do rozwoju terenów wiejskich - w celu poprawy sytuacji żywnościowej głodujących na świecie.

Według art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski - "Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne." Europejskie ustawodawstwo rolne nie doprowadziło do jednolitej definicji gospodarstwa rodzinnego w UE, jednakże w orzecznictwie, doktrynie, a także preambułach do licznych europejskich aktów prawnych podkreśla się, iż ochrona i rozwój gospodarstw rodzinnych stanowi jedno z podstawowych zadań i celów Wspólnej Polityki Rolnej. Wsparcie dla gospodarstw rodzinnych jest ważne, ponieważ forma rolnictwa rodzinnego bardziej przystaje do wymogów rolnictwa zrównoważonego, gospodarstwo rodzinne to także rodzina, dom, ostoja narodowych tradycji, rolnictwo rodzinne zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe bez zwiększenia presji na środowisko naturalne oraz stanowi motor wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE. Poruszono także kwestie uwzględnienia gospodarstw rodzinnych w działaniach PROW 2014-2020 w kontekście działań: Modernizacja, młody rolnik, restrukturyzacja małych gospodarstw, przetwórstwo i marketing produktów rolnych, tworzenie grup producentów, oraz premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pełną relację i zdjęcia można znaleźć na stronach internetowych KRiR.

Pawel Dopierała
Jesienne szkolenia w powiecie gostyńskim

W dniach 14 i 15 października br. odbyło się w Wilkonicach szkolenie w ramach projektu "Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim". Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego, w skład którego wchodzi: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Szkolenie

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • Normy dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • Wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
 • Identyfikacja i rejestracja zwierząt;
 • Wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt;
 • Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Wymogi w zakresie zdrowotności roślin;
 • Dobrostan zwierząt;
 • System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności;
 • Wybrane dokumenty mogące występować w gospodarstwie rolnym;
 • Praktyczna ocena dostosowania gospodarstwa do zasad wzajemnej zgodności.

Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe, w skład których wchodziły między innymi listy sprawdzające umożliwiające samodzielną ocenę gospodarstwa pod kątem spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

Również w Wilkonicach odbyło się szkolenie chemizacyjne, które pozwala na otrzymanie zaświadczenia umożliwiającego wykonywanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, które ważne jest przez okres 5 lat. Zgodnie z nowymi przepisami szkolenia chemizacyjne od połowy 2013 roku zostały podzielone na podstawowe i uzupełniające. W szkoleniach podstawowych biorą udział osoby, które uzyskują zaświadczenie po raz pierwszy i szkolenie takie obejmuje 14 godzin wykładów. Szkolenie uzupełniające trwa 7 godzin i uczestniczą w nim osoby, które już wcześniej ukończyły tego typu szkolenie.

Paweł Dopierała
Agro Show Bednary 2013

W dniu 20.09.2013 roku BP WIR zorganizowało wyjazd dla rolników z powiatu gostyńskiego na wystawę Agro Show w Bednarach. W wyjeździe brało udział blisko 50 osób. Agro Show to impreza, która ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie. Organizowana jest od 1999 roku. Obecnie Wystawa ma charakter kompleksowy i jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale ofertę swoją prezentują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W sumie w Wystawie brało udział blisko 800 wystawców z 20 krajów. Każdego roku impreza przyciąga ponad 130 tysięcy zwiedzających, którzy prócz możliwości zapoznania się z ofertami wystawców mają możliwość wzięcia udziału w licznych imprezach towarzyszących: pokazach maszyn podczas pracy, spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym roku obecny był Minister Rolnictwa pan Stanisław Klameba) oraz innych instytucji rządowych związanych z rolnictwem, uczestniczenia w sesji seminaryjnej.

Agro-Show

Rolnicy biorący udział w "izbowym" wyjeździe mieli dodatkowo możliwość udziału w degustacji wyrobów z wieprzowiny w ramach Pikniku Mięsnego finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Paweł Dopierała
Konferencja "Rozwój Wielkopolskie, rolnictwo i energetyka"

Konferencję współorganizowały Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Stowarzyszenie "Nasz Dom", które przeciwstawia się planom budowy kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Miała za cel dostarczyć mieszkańcom i władzom obiektywnej wiedzy, żeby ci mogli podjąć optymalne decyzje związane z rozwojem regionu.

Budowa kopalni zabezpieczy potrzeby energetyczne w kraju, ale całkowicie zniszczy rolnictwo na tym terenie. Tak wynika z raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zniszczenia będą wynikały zarówno z samego wydobycia jak i ze skutków spowodowanych lejem depresyjnym. Straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej oszacowano na 250 milionów złotych rocznie. Poważne będą też skutki społeczne związane z przesiedleniami i często całkowitą zmianą sposobu życia mieszkańców tych rejonów.

Konferencja

Jednak uczestnicy konferencji nie ukrywali, że Polsce potrzebna jest coraz większa ilość energii elektrycznej, a węgiel brunatny jest jednym z najtańszych paliw, którego zasoby w gminach Krobia i Miejska Górka są olbrzymie (m.in. głos wojewody wielkopolski Piotra Florka). Rośnie w ostatnich latach udział w dostawach energii poprzez odnawialne źródła energii, takie jak słońce, wiatr czy biogaz, ale technologie te wciąż są mało opłacalne i słabo rozpowszechnione.

Paweł Dopierała
Spotkanie środowiskowe WODR

W dniu 3.09.2013 roku członkowie Rady Powiatowej WIR oraz kierownik BP WIR uczestniczyli w "Spotkaniu środowiskowym" zorganizowanym przez Zespół Doradczy WODR w powiecie gostyńskim. Kierownik ZD WODR Zbigniew Borowski przedstawił zadania doradcze realizowane przez ZD w 2013 roku na terenie powiatu. W dyskusji odniesiono się do przedstawianych tematów oraz propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Przewodniczący RP pan Antoni Grzebisz omówił zebranym uwagi jakie Rada skierował do tego projektu. W dużej mierze dotyczyły wsparcia dla terenów OSN. Między innymi postulowano zapisanie w pakiecie "Ochrona gleb i wód" terenów OSN jako obszaru gdzie pakiet ten będzie realizowany. Ochrona przed zanieczyszczeniami azotu ma tam bowiem największe znaczenie.

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej

Na posiedzeniu, które odbyło się 23 lipca 2013 r. w Gostyniu radni opracowali propozycje zagadnień, które mogłyby znaleźć się w nowym PROW:

 1. Uruchomienie osobnego programu działań dla trenów OSN związanego z ochroną środowiska, z uproszczonymi kryteriami przyznawania pomocy (m.in. budowa płyt, zbiorników na gnojowicę, zakupem beczkowozów itp.)
 2. Na terenach OSN dotacje do maszyn i urządzeń do konserwacji pasz objętościowych (m.in. prasy, owijarki), co zwiększy ilość pasz produkowanych bez zanieczyszczanie środowiska, w przeciwieństwie do tradycyjnych sposobów przechowywania, gdzie ma miejsce odciek soków kiszonkowych. Ewentualnie wprowadzenie do innych programów dodatkowych punktów za zakup takich urządzeń i maszyn na terenach OSN.
 3. Dotacje do budowy silosów na kiszonki na trenach OSN z uproszczonym sposobem przyznawania środków.
 4. Na terenach OSN dotacje do budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz większy udział dotacji w zadaniu, ewentualnie dodatkowe punkty dla realizacji zadań na terenach OSN.
 5. Wprowadzenie programu dopłat do wapnowania gleb jako działania rekultywacyjnego i pro środowiskowego prowadzącego do odkwaszenia gleb lub jego zapobieganiu.
 6. Wsparcie dla budowy i konserwacji systemów melioracji szczegółowych jako czynników prośrodowiskowych.
 7. Dotacje dla grup producentów rolnych - uproszczenia w wymogach formalno-prawnych, administracyjnych i podatkowych, mniejsze koszty zakładania.
 8. Dodatkowe wsparcie dla programów rolnośrodowiskowych jako działań prośrodowiskowych i proekologicznych - większe środki dla części rolniczej niż "ptasiej".
 9. Program wsparcia dla tworzenia i modernizacji dróg śródpolnych - ma to wielkie znaczenie dla poprawy logistyki produktów rolnych.
 10. Wyeliminowanie błędów oraz poprawa zapisów w programach dotyczących doradztwa rolniczego tak, by ośrodki doradztwa i izby rolnicze mogły w pełni w nich uczestniczyć.

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Gostyniu w dniu 20.06.2013

Posiedzenie

Kolejne posiedzenie było wspólnym posiedzeniem Rady i Komisji Rolnictwa Powiatu Gostyńskiego. Odbyło się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu i dotyczyło przede wszystkim stanu obecnego i przyszłości szkolnictwa rolniczego. Głównym gościem na posiedzeniu (a zarówno gospodarzem obiektu) była pani Bożena Ryczkowska - dyrektor ZSR w Grabonogu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o skutkach działalności kopalni odkrywkowych oraz działalność ANR na terenie powiatu gostyńskiego.

Paweł DopierałaNowy symbol Gostynia

Silos

Przez wiele lat charakterystycznym punktem Gostynia, widocznym z daleka, była kopuła Bazyliki na Świętej Górze. Ostatnio jednak Bazylice wyrosła konkurencja w postaci zbiornika budowanego przy cukrowni w Gostyniu. Swoimi rozmiarami przyciąga wzrok bardziej niż ona. Czy stanie się nowym symbolem Gostynia? Czas pokaże. A na razie rolnicy mają pewność, że cukrownia w Gostyniu ma przed sobą przyszłość i uprawa buraków cukrowych nie zniknie z naszego rejonu.

Paweł Dopierała