Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Kole

Herb

Powiat kolski Powiat kolski jest najbardziej na wschód wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Zamieszkuje go ok. 93 tys. mieszkańców w tym ok. 58 tys. to mieszkańcy terenów wiejskich. Obejmuje 1011 km kwadratowych. W skład powiatu wchodzi 11 gmin. Na terenie powiatu kolskiego dominują gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią aż 90,1% ich ogółu. Rolnicy powiatu kolskiego zajmują się produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy. Corocznie obchodzone jest Święto Rzepaku w Kłodawie. Na terenie powiatu mocno rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego, znajdują się tu jedne z najnowocześniejszych gospodarstw mleczarskich.

Posiedzenie RP WIR w Kole

Tradycją się już stało, że co roku we wrześniu odbywa się Posiedzenie RP WIR w Kole, połączone ze spotkaniem z doradcami WODR z powiatu kolskiego.

Na zaproszenie odpowiedzieli również; Sekretarz powiatu Andrzej Tomczak oraz Kierownik BP ARiMR Dorota Józefowicz. Spotkanie to miała na celu zapoznanie się z działalnością ZD WODR oraz ze zmianami w płatnościach bezpośrednich w 2015 r.

Kierownik BP ARiMR przedstawiła projekt systemu płatności bezpośrednich na 2015 r.:

 • jednolita płatność obszarowa,
 • zazielenianie,
 • młody rolnik,
 • system małych gospodarstw,
 • przejściowe wparcie krajowe: dopłaty do tytoniu,
 • płatność dodatkowa,
 • związane z produkcją: młodego bydła, krów, owiec, kóz, owoce miękkie, chmielu, roślin wysokobiałkowych , buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych.
Omówiła również system płatności dla małych gospodarstw, które otrzymywały dotychczas dopłaty nie przekraczające 1250 euro.

Kierownik ZD WODR w powiecie kolski przedstawił plan działania swojego zespołu na 2015 r.:

 • nowe kierunki doradcze w powiecie kolskim,
 • tematyka szkoleń,
 • planowane konferencje,
 • wyjazdy studyjne.
Przyjął również wnioski i propozycje Delegatów WIR o rozszerzenie tematyki szkoleń, którymi byliby zainteresowani rolnicy z powiatu kolskiego. Omówił działalność grupy wsparcia dla rolników korzystających z PROW 2007-2013 jaką powołał Minister Rolnictwa i możliwościach bezpłatnego korzystania z ich usług przez rolników naszego powiatu.

Sekretarz Powiatu, udzielił informacji na temat działań Starostwa na rzecz rolnictwa:

 • wypłaty miesięczne za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych,
 • udzielanie porad i pomocy rolnikom zgłaszającym się do wydziału,
 • udzielanie dotacji celowej z budżetu dla spółek wodnych,
 • współpraca z regionalną Komisji ds. BHP w rolnictwie,
 • współpraca z ARiMR, WIR i Powiatowym lekarzem Weterynarii w Kole,
 • działania promocyjne, organizacja dożynek.

W trakcie owianych tematów uczestnicy na bieżąco zgłaszali swoje uwagi i wyrażali opinie.

Na koniec spotkania uczestnicy zapoznali się z bieżącą działalnością WIR i Biura Powiatowego, którą omówił Przewodniczący RP WIR w Kole.

Beata Włodarczyk
Spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 lipca o godz. 15.00 w restauracji Milka w Kole odbyło się otwarte spotkanie rolników z powiatu kolskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim oraz Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem, Europosłem Andrzejem Grzybem oraz Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grobowskim. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych z powiatu, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz Delegaci Rady Powiatowej WIR.

Na wstępie gości powitał gospodarz miejsca Prezes OSM w Kole a jednocześnie przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak a spotkanie prowadził Europoseł Andrzej Grzyb.

Foto

Licznie zgromadzonym Minister przedstawił nową perspektywę finansową na lata 2014-2020, której celem będzie dalsze wsparcie przede wszystkim poprawy konkurencyjności sektora rolnego, znaczna część środków zostanie skierowana na dalszą modernizację gospodarstw rolnych (małych i średnich). Dużo większe środki niż dotychczas, zostaną przeznaczone na rozwój produkcji zwierzęcej (produkcja prosiąt). Omówił też płatności bezpośrednie na lata 2015-2020 oraz bieżące informacje związane z funkcjonowaniem rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej. Podczas spotkania z rolnikami wskazał, że na dopłaty bezpośrednie w nowej unijnej perspektywie zaplanowano 23,7 mld euro, a w starej było to 15,2 mld euro. Środki te zapewnią realizację płatności bezpośrednich każdego roku na poziomie około 240 euro na ha (nie mniej 184 euro na ha).

Ministerstwo Rolnictwa ma opracować zasady sprzedaży bezpośredniej, które najpierw trafią do konsultacji społecznych również z samorządami. Projekt ten określi, w jaki sposób rolnicy będą mogli produkować, przetwarzać i sprzedawać bezpośrednio konsumentom warzywa, czy mięso ze swoich gospodarstw. Minister Sawicki zachęcał do tworzenia grup producenckich oraz korzystania z unijnego i krajowego dofinansowania na ten cel.

Foto

Choć pytania do Ministra zdominowały temat planowanej kopalni odkrywkowej ma terenie gmin: Babiak, Osiek Mały i Koło, to podczas niemal dwugodzinnego spotkania Minister udzielił również odpowiedzi na pytania dotyczących m.in. wykupu ziemi od ANR, kwotowania mleka, szkód łowieckich, dopłat do upraw ekologicznych i pszczelarstwa, energii odnawialnej, zakazu wędzenia, numeracji gospodarstw rolnych. Na koniec spotkania Szef Resortu złożył deklarację, że spotka się z rolnikami i mieszkańcami gmin, na których ma powstać kopalnia odkrywkowa, aby wspólnie dojść do konsensusu. Komitet protestacyjny wraz z Wielkopolską Izba Rolniczą zorganizuje w najbliższym czasie takie spotkanie, aby chroniąc interesy rolników, doprowadzić do jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć dla gmin środowiska i mieszkających na tym terenie mieszkańców.

Zamykając spotkanie Prezes OSM podziękował Ministrowi za merytoryczne odpowiedzi, a uczestnikom spotkania za konkretne i odważne pytania, pokazujące problemy rolników. Wyraził też nadzieję, że spotkanie rzuci nowe światło na wiele poruszanych spraw, a zebrani będą pamiętali o deklaracjach, które złożył Minister.

Beata Włodarczyk

Zobacz także galerię fotografii ze spotkania
Forum Rolnicze Regionu Konińskiego

Foto

25 marca 2014r. w Węglewie odbyło się Forum Rolnicze powiatów regionu konińskiego (Koło, Konin, Słupca, Turek), w którym uczestniczyło ok.160 osób. Spotkanie otworzyła i przewodniczyła jego obradom Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP; Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata i Piotr Walkowski, Członek Zarządu WIR - Krzysztof Przygoński, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARIMR, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR OT w Poznaniu, Wiesława - Nowak z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - Z-ca Dyrektora OT ANR, Lesław Szabłoński - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mirosława Kaźmierczak - z-ca Dyrektora KRUS w Poznaniu, Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie, doradcy rolni, samorządowcy oraz rolnicy.

Foto

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez Kierownik BP WIR w Koninie Elżbietę Bryl o problemie związanym z funkcjonowaniem i przeznaczeniem zbiornika Jeziorsko. W tej samej sprawie glos zabrał Poseł Tomasz Nowak, który poinformował zebranych o podjętych działaniach w zakresie rozwiązania problemu notorycznych zalań Doliny Warty.

Następnie głos zabrał Piotr Walkowski Poseł na sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który omówił szczegółowo podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020 oraz odniósł się do problemu funkcjonowania zbiornika Jeziorsko.

Foto

W dalszej części spotkania zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa:

 • ARiMR: podsumowanie kampanii 2013, dopłaty bezpośrednie, ONW, inwestycje, PROW 2014-2020,
 • ARR: obrót ziemią rolną - sprzedaż i dzierżawa,
 • ANR: zadania agencji, ceny gruntów, informacja o ilości sprzedanych gruntów w poszczególnych powiatach (Koło, Konin, Słupca, Turek),
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii: afrykański pomór świń, białaczka, choroba Aujuszkyego,
 • WODR: usługi doradcze, integrowana ochrona roślin,
 • KRUS: warunki przyznawania emerytur, waloryzacja świadczeń, promowanie bezpiecznej pracy,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski: funkcjonowanie grup producenckich, działalność spółek wodnych,
 • Stowarzyszenie Księgowych Polskich: rachunkowość rolnicza.
Foto

Sponsorzy, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu spotkania:

 • Bank BGŻ oddział w Koninie
 • piTERN Sp. z o.o.
 • Macif Życie
 • Lumen Technik sp.z o.o.

Serdecznie dziękujemy!

Beata Włodarczyk - BP WIR w Kole
Foto: Przemysław Tomczak - BP WIR w Turku
Informacja o stanie rolnictwa powiatu kolskiego

Powiat kolski liczy ok. 93 tys. mieszkańców w tym ok. 58 tys. to mieszkańcy terenów wiejskich, ok. 9 tys. z nich to osoby ubezpieczone w KRUS (ok. 4 tys. gospodarstw rolnych). Dominują gospodarstwa małe do 15 ha, które stanowią aż 90,1% ich ogółu, są to w większości gospodarstwa rodzinne. Najlepsze ziemie występują w gminach Chodów, Kłodawa i Przedecz, a najsłabsze w gminach Kościelec i Osiek Mały. Agronomiczne właściwości gleb są bardzo zróżnicowane. Rolnictwo w powiecie jest dość różnorodne ze zdolnością do elastycznych zmian kierunków produkcji z uwzględnieniem rolnictwa ekologicznego. Duża powierzchnia użytków zielonych przyczynia się do hodowli bydła mlecznego i mięsnego (3910 stad bydła i 4022 stad trzody). Na terenie powiatu znajduję się jedna ubojnia bydła (Koło), cztery ubojnie bydła i trzody (Tarnówka gm. Dąbie, Tarnówka gm. Grzegorzew, Osiek Mały i Przedecz) oraz ubojnia drobiu (Ruchenna).

W powiecie znajduje się 12 zakładów przetwórstwa mięsnego (Koło, Grzegorzew, Babiak, Powiercie, Olszówka, Osiek Wielki). Rolnicy powiatu kolskiego zajmują się też produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy.

Z firm okołorolniczych prężnie działa Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole (obecnie ma 2960 odbiorców, średnia cena skupu mleka wynosi 1,32 zł), Zakłady Mięsne Sokołów S.A, firma nasienna "Agronas", firmy skupujące rzepak i zboża: w Kłodawie PPH "Ruciński", Krzewata PPH "Rolpex", w Złotej Punkt Skupu Pawłowska. Chlubą powiatu jest firma"WIPASZ", która prowadzi skup jęczmienia, żyta, pszenicy, rzepaku i jest największym odbiorcą kukurydzy.

Średnie ceny zbóż w skupie w 2013r. w naszym powiecie przedstawiały się następująco:

Miesiąc

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Kukurydza

Rzepak

Styczeń

940

680

760

550

-

Luty

940

680

760

550


Marzec

980

-

800

-

-

Kwiecień

980

-

800

-

-

Maj

980

-

800

-

-

Czerwiec

850

-

-

-

-

Lipiec

850

-

-

-

-

Sierpień

635

-

600

-

1280

Wrzesień

630

400

620

-

1280

Październik


400


452


Listopad

-

-

-

452

-

W powiecie kolskim funkcjonuje 30 gospodarstw ekologicznych. Jednym z najbardziej utytułowanych jest gospodarstwo Państwa Grażyny i Mirosława Serafinowiczów położone w gm. Dąbie, które w tym roku otrzymało III miejsce w krajowym konkursie gospodarstw ekologicznych w dziedzinie "Ekologia środowisko" i I miejsce na w tej samej dziedzinie na terenie województwa. Ponadto w 2012 r. gospodarstwo to zajęło I miejsce w konkursie najlepsze wielkopolskie gospodarstwo ekologiczne w kategorii "Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe".

Na terenie powiatu znajduje się "Zielarskie Gospodarstwo Ekologiczne Rodziny Olejnickich" w Dębach Szlacheckich gm. Osiek Mały. Gospodarstwo to zajmuję się uprawą rumianku, mniszka lekarskiego, rzewienia dłoniastego, róży rogowej, rokitnika, mięty, nagietka, tymianku, topinamburu, aroni i porzeczki. Surowce te sprzedawane są w formie półproduktów w formie suszonej, krojonej, mielonej i granulowanej. Głównymi odbiorcami są firmy farmakologiczne i zakłady zielarskie.

Obecnie w Grzegorzewie ruszyła budowa przetwórstwa ekologicznego, która będzie zajmować się konfekcjonowaniem produktów ekologicznych, otwarcie planowane jest na wiosnę 2014 r. Obecnie firma zajmuje się sprzedażą herbatek i musli, którą sprowadza z innych hurtowni. Pierwsze sklepy już funkcjonują w Kole i Koninie. W planach jest otwarcie we Wrześni i w Gnieźnie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W Biurze Powiatowym ARiMR w Kole w 2013 r. zostało złożonych 3743 wniosków ONW, 7211 o dopłaty bezpośrednie, 383 rolnośrodowiskowe, 2 wnioski na zalesianie (do tej pory złożono 27).

W tym roku w powiecie kolskim w wyniku powodzi i podtopień wystąpiły bardzo duże szkody w uprawach rolnych na terenie czterech gmin; Koło, Grzegorzew, Kościelec i Dąbie. Przyczyną powstania tych szkód był nie korzystny przebieg pogody a przede wszystkim nie prawidłowe gospodarowanie i zarządzanie na zbiorniku retencyjnym Jeziorsko. W tym celu Samorząd Rolniczy wystąpił do władz Samorządu Województwa Łódzkiego i Wielkopolskiego o zmianę instrukcji i uelastycznienie procesów podejmowania decyzji, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Procedury administracyjne związane ze zmianą instrukcji są w trakcie realizacji i również samorząd terytorialny miał możliwość wnieśienia swoich uwag. Wystąpiliśmy również do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o stworzenie zintegrowanego systemu informowania o zrzutach wody ze zbiornika Jeziorsko dla mieszkańców gmin położonych poniżej tego zbiornika.

W ciągu roku wystąpiły na terenie powiatu również gradobicia i deszcze nawalne, największe straty z tego tytułu wystąpiły w gm. Grzegorzew. Inną przyczyną obniżenia dochodów rolników są szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną i problemy wynikające z ograniczenia liczebności stad niektórych gatunków zwierzyny. Samorząd Rolniczy wystąpił z inicjatywą zmiany przepisów w celu uelastycznienia planów odstrzałów dla kół łowieckich. Przedstawiciele Samorządu Rolniczego uczestniczą również w komisjach szacujących szkody wyrządzane przez zwierzynę.

Zauważając zagrożenia staramy się na bieżąco interweniować w celu poprawy przepisów ułatwiających prawidłową gospodarkę rolną. I tak np. wystąpiliśmy do Rządu Rzeczpospolitej o zmianę w przepisach KRUS postulując, by osoby ubezpieczone wcześniej w ZUS a następnie podejmujące działalność rolniczą mogły otrzymywać emeryturę za cały okres ubezpieczenia. Występowaliśmy również o zmianę w systemach wsparcia dla producentów owoców miękkich. Cały czas prowadzimy wytężone działania w celu uelastycznienia przepisów dotyczących uboju z konieczności, czy też przepisów weterynaryjnych dotyczących podawania leków przez rolnika.

Prowadzimy wśród naszych członków akcje informacyjną dotyczącą wprowadzanych wymogów i zasad cross compliance, integrowanej ochrony roślin oraz zmiany przepisów dotyczących systemów wsparcia dla gospodarstw rolnych. Samorząd rolniczy bierze również czynny udział w imprezach organizowanych dla rolników takich jak targi, wystawy, dni kwitnącego rzepaku czy dożynki.

Beata Włodarczyk
Targi Rolnicze Kościelec 2013

Tradycyjnie, jak co roku w ostatnią niedzielę czerwca w powiecie kolskim odbyły się już XXXV Targi Rolnicze w Kościelcu, organizowane przez WODR w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uroczystego otwarcia Targów dokonała pani Wiesława Nowak z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Prezes WIR i poseł na sejm Piotr Walkowski, Wiceprezes Bogdan Fleming, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kole Michał Wróblewski, przedstawiciel WIR w komisji konkursowej na Najbezpieczniejsze Gospodarstwo Rolne - Antoni Bryl, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji działających na rzecz rolnictwa.

Targi

Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku do Kościelca przyjechali wystawcy z całego kraju. Obok firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa swoje stoiska wystawili też drobni przedsiębiorcy. Tak, więc zwiedzający mogli obejrzeć między innymi ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, samochody osobowe i dostawcze, systemy grzewcze, wózki widłowe, oczyszczalnie ścieków, ale także zakupić sadzonki, rośliny ozdobne, wszelkiego rodzaju pieczywa, wyroby wędliniarskie, mleczarskie, przetwory owocowe i warzywne, pszczelarskie oraz wyroby wikliniarskie. Nie zawiedli również wystawcy ze zwierzętami hodowlanymi, hodowcy drobiu oraz ptactwa ozdobnego.

Wśród stoisk informacyjno-doradczych nie zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole, na którym przeprowadzony został konkurs dla dzieci na temat "Wiedza o wsi". Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, a każdy z uczestników otrzymał nagrodę ufundowaną przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w postaci książeczki podpisaną przez Prezesa WIR.

Podczas targów poznaliśmy laureatów XI edycji konkursu " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" subregionu konińskiego i tak:

 • 1 miejsce zajęło gospodarstwo Państwa Ewy i Józefa Siwków gm. Krzymów powiat koniński,
 • 2 miejsce gospodarstwo Państwa Moniki i Michała Cholewickich gm. Rychwał powiat koniński,
 • 3 miejsce gospodarstwo Pani Eweliny Solarczyk - Jagodzińskiej gm. Rychwał powiat koniński.
Nagrodzeni

Wyróżnione zastały również gospodarstwa Państwa Agnieszki i Leszka Piętków gm. Rzgów powiat koniński, Doroty i Jana Podolskich gm. Babiak powiat kolski, Krystyny oraz Stanisława Zająców gm. Grzegorzew powiat kolski, Jolanty i Piotra Geblerów gm. Kawęczyn powiat turecki, Hanny i Andrzeja Wawrzyniaków gm. Zagórów powiat słupecki. Wszyscy laureaci poza nagrodami wręczonymi przez organizatorów otrzymali upominki ufundowane przez Wielkopolska Izbę Rolniczą.

Tegoroczne ekspozycje na Targach odwiedziło ok. 20 tys. zwiedzających, wśród których uczestniczą całe rodziny. I nie ma w tym nic dziwnego, bowiem oferta targów kusi "rozmaitościami". Każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak co roku organizatorzy zadbali również o oprawę muzyczną. Na scenie głównej swoje umiejętności zaprezentowali: Orkiestra Dęta OSP z Osieka Wielkiego, Zespół "Duet" z Wierzbinka, Zespół Ludowy "Na swojską nutę"z Wierzbinka, Zespół Ludowy z Babiaka oraz Studio Edukacji Yamaha - Szkoła Muzyczna.

Beata WłodarczykSpotkanie informacyjno-konsultacyjne

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu 27 maja 2013 r. w gospodarstwie agroturystycznym w Cząstkowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące problemów wynikających z działalności rolniczej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji działający na rzecz rolnictwa z terenu powiatu kolskiego. Kierownik BP ARiMR Dorota Józefowicz, Kierownik KRUS oddział w Kole Agata Kropidłowska, Kierownik ZD WODR Krzysztof Prusiński, Powiatowy Lekarza Weterynarii Radosław Namyślak, Dyrektor LBS w Strzałkowie oddział w Kole Andrzej Paprocki, Inspektor WIORiN Oddział w Kole Jacek Jaworek.

Spotkanie

Podczas spotkania goście omówili najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących jednostek, które reprezentowali oraz udzielali wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez rolników. Jako pierwsza głos zabrała pani Agata Kropidłowska, która omówiła działania prewencyjne KRUS, podsumowała etap regionalny konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne, omówiła cykl szkoleń dla rolników dotyczący bezpiecznej pracy w rolnictwie, przypomniała o zmianach z składkach na ubezpieczenia zdrowotne oraz odpowiadając na pytania rolników omówiła zasady "emerytur pomostowych" dla rolników, którym kończy się renta strukturalna a w wyniku zmiany przepisów o wieku emerytalnym nie przysługuje im jeszcze renta rolnicza. Z dużym niezadowoleniem rolników spotkała się informacja, że KRUS nie może zaliczyć rolnikowi składek opłacanych na ubezpieczenie społeczne w ZUS, które odprowadzał przed podjęciem działalności rolniczej. Składki te nie są zaliczane do podstawy naliczania wysokości emerytury przez KRUS.

Spotkanie

Pani Dorota Józefowicz omówiła bieżącą działalność Biura Powiatowego ARiMR; podsumowanie akcji przyjmowania wniosków na dopłaty bezpośrednie oraz rodzaje kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych. Zwróciła uwagę na problemy z dotrzymaniem zobowiązań rolnośrodowiskowych z związku z prowadzona budową gazociągu. Uczuliła na konieczność powiadomieniu agencji o prowadzeniu takich prac na polu. Zwróciła również uwagę na konieczność dotrzymania terminów na złożenie wniosku o przeniesieniu dopłat na spadkobierców w przypadku śmierci rolnika. W dyskusji wyjaśniła zasady płatności historycznych a także problemy z niespójnością stanu stad zwierząt w ewidencji prowadzonej przez ARiMR a księgami prowadzonymi przez rolników.

Powiatowy Lekarz Radosław Namyślak, omówił zasady wydawania zaświadczeń dla zwierząt skierowanych na obój z konieczności oraz opowiedział o kontrolach przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych. Przyznał, że kontrole w gospodarstwach produkujących mleko ostatnio są bardziej skrupulatne. Poinformował, że na terenie powiatu kolskiego wszystkie stada są wolne od choroby Aujeszkyego. Po raz kolejny uczulił rolników o konieczności szczepienia psów.

Inspektor Jacek Jaworek przedstawił zmiany w przepisach prawa o ochronie roślin oraz poinformował o kontrolach na obecność GMO w gospodarstwach rolnych, w których uprawiana jest kukurydza. Po raz kolejny przypomniał o wdrażaniu dyrektywy unijnej o integrowanej ochronie roślin i konieczności podania przyczyny stosowania środków ochrony roślin. Omówił zasady eksportu i przemieszczania ziemniaków i innych płodów rolnych.

Dyrektor LBS Strzałkowo oddział w Kole Andrzej Paprocki przedstawił ofertę banku dla rolników; kredyt preferencyjny i inwestycyjny. Wywołał dyskusje na temat działalności spółdzielczości na wsi. Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie kolskim Krzysztof Prusińki, poinformował o zainstalowaniu na terenie powiatu kolskiego 3 stacji meteorologicznych, oraz zapoznał rolników z ofertą doradczą WODR.

W dyskusji omówiono również działania WIR na rzecz poprawy działalności rolniczej. Podejmowanie interwencje, udział przedstawicieli WIR w komisjach, oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez środowiska rolnicze.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem zorganizowanym przez WIR.

Beata WłodarczakGościliśmy ukraińskich partnerów

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy powiatem kolskim a obwodem Winnickim w dniach 15-18.04.2013 r. gościliśmy delegację samorządowców z tego rejonu. Wizyta naszych gości z Ukrainy miała również aspekt rolniczy. Ta cześć wizyty zorganizowana przy współudziale działaczy WIR objęła między innymi wizytę w najlepszym gospodarstwie ekologicznym Państwa Grażyny i Mirosława Serafinowiczów z Grabiny - najlepszym w Wielkopolsce.

Goście zwiedzili gospodarstwo i zapoznali się z technologią produkcji. Interesowali się warunkami prowadzenia upraw ekologicznych w Polsce, zarówno uwarunkowaniami prawnymi, jak i możliwościami stosowania w tych gospodarstwach biopreparatów i innych związków organicznych wspomagających produkcję ekologiczną. Wywiązała się także dyskusja na temat ekologii w rolnictwie. Wiele pytań dotyczyło sprzedaży płodów rolnych i ich konfekcjonowania a także sieci bezpośredniej sprzedaży produktów ekologicznych. Jak zawsze na takich spotkaniach podniesiony został aspekt ekonomiczny prowadzania produkcji ekologicznej.

Wizyta

Na zakończenie wizyty Goście otrzymali od gospodarzy produkty z gospodarstwa i broszury wydane przez pana Serafinowicza, a gospodyni domu zadbała o posiłek przygotowany w oparciu o produkty z własnych upraw.

Beata Włodarczak
Foto: Aleksandra WysockaInformacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kolskiego

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szarłatów, gm. Osiek Mały, opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 73/2 i 72/3 o pow. łącznej 1,6600 ha w klasie użytków: grunty rolne w kl. VI - 1,6600 ha, zapisana w KW nr KN1K/00018152/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy WKW w Kole.
W.w działki w obowiązującym Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały, oznaczone są jako "tereny rolnicze planowane do zalesienia".
Powyższa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2013 r.
Cena nieruchomości brutto wynosi 30.100,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Trzebuchów, gm. Osiek Mały opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 90,91,92,96/2, 97 o pow. łącznej 14,3900 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl. IIIb - 2,2400 ha, IVa - 10,74 ha, pastwiska w kl.IV - 1,2300 ha, nieużytki - 0,1800 ha zapisane w KW nr KN1K/00039948/0, prowadzonych przez Sąd Rejonowy WKW w Kole.
W.w działki w obowiązującym Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały, oznaczone są jako "tereny rolnicze".
Powyższa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2013 r.
Cena nieruchomości brutto wynosi 362.650,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Trzebuchów, gm. Osiek Mały opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 25/2,31,33/1 o pow. łącznej 4,6900 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl. IVa - 0,5500 ha, w kl.V - 0,36000 ha, pastwiska w kl.V - 0,3500 ha, lasy w kl. V - 0,1700 ha, nieużytki - 0,0200 ha zapisane w KW nr KN1K/00000152/1, KN1K/00000154/5, Kn1K/00018223/9 prowadzonych przez Sąd Rejonowy WKW w Kole.
W.w działki w obowiązującym Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały, oznaczone są jako "tereny rolnicze".
Powyższa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2013 r.
Cena nieruchomości brutto wynosi 103.55,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Trzebuchów, gm. Osiek Mały opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 125 o pow. 2,7500 ha w klasie użytków: grunty orne w kl. IIIb - 0,3000 ha, IVa - 1,7200 ha, V - 0,7300 ha, zapisane w KW nr KN1K/00001463/1, prowadzonych przez Sąd Rejonowy WKW w Kole.
W.w działki w obowiązującym Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały, oznaczone są jako "tereny rolnicze".
Powyższa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 31.08.2013 r.
Cena nieruchomości brutto wynosi 69.450,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Smólniki Osieckie, gm. Osiek Mały, opisana w ewidencji gruntów jako działki nr 172/1 o pow. 2,9100 ha, w klasie użytków: grunty orne w kl.V - 0,5300 ha, VI - 1,6900 ha, lasy w kl.VI - 0,6900 ha zapisane w KW nr KN1K/00000928/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy WKW w Kole.
W.w działki w obowiązującym Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Mały, oznaczone są jako "tereny rolnicze planowane do zalesienia".
Powyższa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 16.09.2013 r.
Cena nieruchomości brutto wynosi 54.250,00 zł.

Ceny wszystkich nieruchomości zawierają koszty przygotowania ich do sprzedaży.