Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Kościanie

Herb

Powiat kościański zajmuje powierzchnię 72 tys. ha, z czego 73% stanowią użytki rolne. Duża ilość użytków rolnych, stosunkowo dobra jakość gleb, a także mała ilość lasów i terenów zielonych wpływają na rolniczy charakter obszaru powiatu kościańskiego. W strukturze gospodarstw rolnych przewyższają gospodarstwa o małej i średniej wielkości.
Najważniejszą formą ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego na terenie powiatu kościańskiego jest utworzony w 1992 roku Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Zajmuje on powierzchnię 17.200 ha na terenie gmin Kościan, Krzywiń, Czempiń i ościennej Śrem. Spotykany tutaj krajobraz z siecią zadrzewień śródpolnych został wprowadzony około 1820 roku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.
Spółka DANKO Hodowla Roślin w Choryni jest czołową firmą hodowlaną na polskim rynku zbóż. Podstawowe kierunki działania to hodowla roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych, traw i rzepaku oraz działalność rolnicza, w szczególności produkcja mleczna. Kolejną znaną w całej Polsce firmą jest Wytwórnia Pasz LIRA z Krzywinia. Miejscowość Racot nieodparcie kojarzy się z hodowlą koni - i nic w tym dziwnego. Racockie wierzchowce znane są bowiem na niemal całym świecie, a historia Zakładu Hodowli Koni sięga roku 1925.
W Nietążkowie znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Jana Kasprowicza kształcący w zawodzie technik rolnik.
Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego

W dniu 17lutego br. w Głuchowie, z inicjatywy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło około 120 osób. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Poseł na Sejm RP, Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu WIR, Marcin Nurkowski - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wiesława Poleszak-Kraczewska - z-ca Burmistrza Śmigla, Jacek Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Jan Kaźmierczak - z-ca Burmistrza Gminy Czempiń, Mieczysław Szempiński - z-ca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych z Teresą Barkowską z Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie, Andrzej Sipowicz - z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Andrzej Bobrowski - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Tomasz Wielich - Kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, Dominika Kmet - z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Edward Bąk - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regionalny Oddział Leszno, Michał Piątek - Kierownik Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lesznie, Jan Szczepaniak - Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościanie.

Forum Rolnicze rozpoczęło się minutą ciszy ku pamięci Władysława Geremka, byłego Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie i wielkiego działacza powiatu kościańskiego.

Foto

Jako pierwszy wystąpił Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, którzy przestawił propozycje dotyczące WPR na lata 2014-2020. Poinformował, że Polska otrzyma 42,4 mld euro na rolnictwo, ale Wspólna Polityka Rolna opierać się głównie będzie na dbałości o środowisko. Najwięcej środków unijnych i krajowych zostanie wykorzystanych na płatności bezpośrednie. Celem nowego programu jest wspieranie poprawy konkurencyjności sektora rolnego, znaczna część środków skierowana będzie na modernizację małych i średnich gospodarstw rolnych. Ważne jest także to, że na schetynówki nie zostały zarezerwowane środki i mają zostać przesunięte ze środków na Lasy Państwowe. Najważniejszy problem obecnie jest z Rosją i wieprzowiną, eksport został wstrzymany ponieważ znaleziono dwa dziki z Afrykańskim Pomorem Świń. Na pewno wiemy, że nie będzie zakazu wędzenia wędlin. Wnioskowaliśmy o to, żeby gospodarstwa rodzinne były ograniczone do 100 ha, niestety nie udało się nic z tym zrobić i dziś mamy gospodarstwa rodzinne do 300 ha.

Foto

Z kolei Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Poseł na Sejm RP poinformował, że warto się przygotować, ponieważ w maju mogą ruszyć nabory wniosków ze środków pozostałych z funduszy 2007-2013. Możemy się spodziewać, że niektóre nabory wniosków pomocowych ruszą przed wyborami samorządowymi, jednak przewiduje się, że nowe programy z PROW 2014-2020 ruszą w 2015 roku. Rent strukturalnych w nowym PROWie się nie przewiduje. Temat podatku dochodowego w rolnictwie też został zapomniany i na razie niczego takiego się nie planuje. Prezes Wielkopolskiej Izy Rolniczej i Poseł na sejm RP poinformował również, że zbieramy podpisy ws. dopuszczenia uboju rytualnego.

Mieczysław Szempiński - z-ca Dyrektora ANR poinformował, że 230 tys. gruntów dzierżawionych jest z ANR, na terenie powiatu kościańskiego to 7.900 ha, niestety żaden z dzierżawców nie złożył deklaracji wyłączenia 30%, w związku z tym dzierżawcy, będą tracili pierwszeństwo pierwokupu gruntów. Przygotowywana jest zmiana ustawy i dzierżawcy, którzy do tej pory nie wyłączyli gruntów, będą mieć taką możliwość.

Andrzej Sipowicz - z-ca Dyrektora ARiMR poinformował, że ARiMR zrealizowała prawie 87% płatności bezpośrednich, natomiast ONW zostało wypłacone w całości.

Marcin Norkowski oznajmił, że na 23 marca br., planowana jest Gala, podczas której nastapi ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2013, na którą już teraz serdecznie zaprasza.

Foto

Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR przekazał informację na temat programów wprowadzonych w szkołach: "Szklanka mleka" i "Owoce w Szkole" oraz o możliwości składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dominika Kmet - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformowała, że powiat kościański jest wolny od białaczki u bydła i choroby Aujeszkyego, przebadane zostało także bydło pod kątem wykrycia gruźlicy i boreliozy. Na Litwie przy granicy z Rosją znalezione zostały dziki z ASF, przez co dwa zakłady z powiatu kościańskiego nie mogą eksportować wieprzowiny do Rosji. Niepokojące są kontrole gospodarstw mlecznych, w których stosowane są zakazane wirówki oraz dolewana jest woda utleniona do mleka, w związku z tym oraz z brudnymi pomieszczeniami w których prowadzony jest ubój trzody chlewnej wzmożone będą kontrole Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na teranie powiatu kościańskiego.

Foto

Na zakończenie oferty swojich firm przedstawili: KIA Rakowski z Dąbcza koło Leszna, Bank Gospodarki Żywnościowej z Kościana oraz Bank Zachodni WBK w Kościanie.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Posiedzenie Rady Powiatowej

W dniu 19 listopada 2013 roku w Pałacu w Racocie odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie. W spotkaniu udział wzięli: p. Andrzej Jęcz - Starosta Kościański, p. Henryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan, p. Michał Jurga - Burmistrz Miasta Kościana, p. Wiesława Poleszak-Kraczewska - z-ca Burmistrza Śmigla, p. Jan Kaźmierczak - z-ca Burmistrza Czempinia, p. Dariusz Korzeniowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, Edward Bąk - główny specjalista do spraw Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Rejonowy Oddział w Lesznie oraz Prezesi i Łowczy Kół Łowieckich działających na terenie powiatu kościańskiego.

Posiedzenie

Głównym tematem spotkania było postępowanie przy szacowaniu szkód łowieckich. Następnie p. Edward Bąk specjalista do spraw melioracji przestawił problemy związane z konserwacją i pracami melioracyjnymi na terenie powiatu kościańskiego, natomiast Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Dariusz Korzeniowski omówił problem odwadniania przy drogach, nieuregulowanych ustawą przepustach drogowych i melioracyjnych.

Niestety na spotkanie nie przybył zaproszony p. Tadeusz Grygier - Powiatowy Lekarz Weterynarii, do którego członkowie Rady Powiatowej WIR w Kościanie mieli przygotowane pytania.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Dożynki Krzywiń 2013

Przemarszem korowodu na plac przy Domu Strażaka w dniu 8 września br. rozpoczęło się Święto Plonów Krzywiń 2013. Następnie Mszą Świętą Polową rolnicy podziękowali za zebrane plony. Oczywiście nie zabrakło występów artystycznych, stoisk z regionalną kuchnią przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jerce.

Dożynki

Tradycją stał się Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
I miejsce zajęło KGW w Kopaszewie
II miejsce zajęło KGW w Jerce
III miejsce zajęło KGW w Łuszkowo

Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały wspaniałe nagrody ufundowane przez p. Jacka Nowaka - Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Firmę Lehmann Agrotechnika z Niepruszewa.

Na zakończenie odbyła się zabawa pod gwiazdami z zespołem Holiday's.

Katrzyna Szudra-Borowczak