Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza
Logo

Rada Powiatowa
w Krotoszynie

Herb

W południowej czę¶ci województwa wielkopolskiego, przy granicy z Dolnym ¦l±skiem położony jest powiat krotoszyński. Teren powiatu obejmuje 6 gmin Krotoszyn, Kożmin Wlkp., Rozdrażew, Zduny, Kobylin i miasto Sulmierzyce o ł±cznej powierzchni 48,5 tys. ha gruntów ornych. Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy z rozwiniętym rzemiosłem oraz przemysłem spożywczym, m.in. z przedsiębiorstwami nasiennymi, wytwórniami pasz, Zakładem Do¶wiadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Ro¶lin w Smolicach, Zakładem Mleczarskim Nutrycja. Dominuj±c± gałęzi± produkcyjn± rolników krotoszyńskich to hodowla bydła mlecznego i mięsnego z obsad± 59 tys. szt. oraz trzody chlewnej - 185 tys. szt.
W gminie Krotoszyn na terenie wsi Kobierno powstaje nowe Laboratorium Oceny Mleka, które będzie swym działaniem obejmować 5 województw: Wielkopolskie, Lubuskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie i Opolskie.
Wystawa w Benicach

W dniu 13 lipca 2014 r. odbyła się VIII Wystawa Zwierz±t Gospodarskich i Domowych. Impreza ta jak zawsze, wzbudziła duże zainteresowanie zarówno mieszkańców wioski, jak i przyjezdnych. Najważniejszymi atrakcjami były zwierzęta: cielaki, konie, króliki, gołębie, psy a także maszyny rolnicze, które s± na co dzień wykorzystywane w gospodarstwach rolnych: ci±gniki, pługi, ładowarki, prasy.

Foto

W trakcie trwania wystawy na scenie prezentowali się lokalni i zagraniczni arty¶ci. Gwiazd± imprezy był znany discopolowy zespół Bayer Full, gdzie podczas tego koncertu bawiły się wszystkie pokolenia.

Dodatkow± atrakcj± były przejażdżki bryczk± i zawody strzeleckie. Ponadto każdy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Wielkopolskiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Foto

Głównym organizatorem wystawy był sołtys Benic Jan Zych, a także Rada Sołecka, Burmistrz Krotoszyna Julian Jok¶, GS Krotoszyn Krzysztof Ludwiczak oraz Radny Wojewódzki PSL Franciszek Marszałek.

Dominika Szczotka
Festiwal Wieprzowiny

Po raz kolejny w KoĽminie Wlkp. odbył się Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny który został zorganizowany przez Krajowy Zwi±zek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza, przy współpracy Grupy Producentów Rolnych KoĽmin Wlkp. sp. z o.o. oraz Burmistrza Miasta i Gminy KoĽmin Wlkp.

Foto

Impreza rozpoczęła się konkursem kulinarnym pod hasłem "Dla polskiej rodziny najlepsze potrawy z wieprzowiny". Oceniano potrawy w następuj±cych kategoriach: schab na zimno, żeberka na ciepło i smalec domowy. Udział wzięło 15 drużyn, a pierwsze miejsca zdobyły:

 • w kategorii schab na zimno - KGW Szymanów
 • w kategorii żeberka na ciepło - KGW Stara Obra
 • w kategorii smalec domowy - KGW Lutogniew
Foto

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych trwały także degustacje potraw z wieprzowiny przygotowanych przez dwóch kucharzy: Pawła Wi¶niewskiego i Pawła Sulskiego.

Foto

W programie imprezy znalazły się też inne atrakcje takie jak: podnoszenie ¶winki, rzut ¶wińsk± nóżk±, strzelanie z wiatrówki, rzut lotk±. Najmłodsi mogli wzi±ć udział w konkursie rysunkowym. Podobnie jak w ubiegłym roku odbył się konkurs kulinarny "Potrawa z grilla - potyczki vipów", gdzie pierwsze miejsce zaj±ł Burmistrz Miasta i Gminy KoĽmin Wlkp. - Maciej Bratborski.

W ramach Festiwalu odbyła się również Konferencja Naukowa. Otwarcia konferencji dokonała Pani Maria Golińska - Prezes KoĽmińskiej Grupy Producentów Rolnych, która przedstawiła przybyłych go¶ci, po czym wprowadziła w tematykę wykładów. Pierwszy wykład poprowadził prof. dr hab. Edward Po¶piech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który omówił walory zdrowotne wieprzowiny. W dalszej czę¶ci spotkania głos zabrał Krzysztof Janeczko, doktor nauk weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przestrzegaj±c przed chorobami pasożytniczymi, które wpływaj± na jako¶ć wieprzowiny oraz ekonomikę produkcji. Następnie na temat wieprzowiny i liczb wypowiedziała się Pani Wiesława Nowak, z-ca Dyrektora Wielkopolskiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Dominika Szczotka
Szkolenia "le¶ne" w powiecie krotoszyńskim

W dniach 6-7 i 20-21 maja bież±cego roku w Krotoszynie odbyły się szkolenia z zakresu "Pielęgnowanie i ochrona upraw le¶nych" Szkolenie zorganizowane zostało przez Krajow± Radę Izb Rolniczych w konsorcjum z Wydziałem Le¶nym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnikami byli rolnicy z gm. Krotoszyn, Kobylin i KoĽmin Wlkp.

Foto

W pierwszym dniu szkolenia wykładowca prowadził zajęcia teoretyczne na których omówiono:

 • obowi±zki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesienie w ramach działań le¶nych,
 • podstawy prawne prowadzenia gospodarki le¶nej w lasach niepaństwowych,
 • elementy gospodarki le¶nej w lasach założonych na gruntach wył±czonych z produkcji rolnej,
 • zakładanie i pielęgnowanie drzewostanów na gruntach porolnych,
 • ochrona lasu na uprawach i w młodnikach.
Foto

Rolnicy z zainteresowaniem słuchali prowadz±cego i zadawali szereg pytań dotycz±cych upraw le¶nych. Natomiast w drugim dniu szkolenia wszyscy uczestnicy wraz z prowadz±cym szkolenie udali się do lasu, którego wła¶cicielem był jeden z uczestnicz±cych w szkoleniu rolnik. Wykładowca przeprowadził zajęcia praktyczne w zróżnicowanych obiektach le¶nych. Grupa przy wykorzystaniu swojej wiedzy wskazywała drzewa, które należałoby wyeliminować. Ponadto wykładowca omówił zasady BHP obowi±zuj±ce podczas wykonywania prac le¶nych oraz dobór narzędzi służ±cych do wykonywania poszczególnych zabiegów.

Dominika Szczotka

Wielkopolskie Forum Rolnicze LUTOGNIEW

Biuro Powiatowe WIR w Krotoszynie zorganizowało w dniu 12.02.2014r. Powiatowe Forum Rolnicze w Lutogniewie, które poprowadził Przewodnicz±cy RP WIR Pan Stanisław Szczotka.

Foto

Forum swoj± obecno¶ci± zaszczycili:
- Poseł i Prezes WIR Pan Piotr Walkowski
- Urz±d Marszałkowski - reprezentował Pan Marcin Noskowski
- Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Lesław Szabłowski
- Dyrektor ARiMR w Poznaniu Pan Piotr Łykowski
- Dyrektor ARR w Poznaniu Pan Andrzej Bobrowski
- Dyrektor ZSP im. J.Marcinca w KoĽminie Wlkp. Pan Wojciech Łukomski
- Wojewódzki O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Pani Jolanta Szczepańska
- WIORiN w Poznaniu Pan Ryszard Kulka
- Wicestarosta Krotoszyński Pan Krzysztof Kaczmarek
- Burmistrz Kobylina Pan Bernard Jasiński
- Prezes Banku Spółdzielczego w Krotoszynie Pan Jan Pluta
- Prezes PKM DUDA Pani Agnieszka Lorek
- Przewodnicz±ca Rady Miejskiej w Krotoszynie Pani Zofia Jamka
- Dyrektor KRUS w Krotoszynie Pan Henryk Prokopczuk
- Prezes Agencji Nasiennej w Lesznie Pan Paweł Kochański
- oraz przedstawiciele grup producentów, zwi±zków rolniczych, ZMW i instytucji współpracuj±cych z rolnictwem.

Foto

Jako pierwszy wyst±pił Poseł i Prezes WIR Pan Piotr Walkowski, który szeroko omówił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 do 2020.

Następnie poszczególni zaproszeni go¶cie przedstawili następuj±ce informacje:

 • działania Agencji Rynku Rolnego
 • działania podejmowane przez ARiMR
 • sprzedaż bezpo¶rednia w gospodarstwie rolnym
 • wymogi integrowanej ochrony ro¶lin
 • informacje na temat produktów bankowych
 • informacje ubezpieczenia w KRUS-ie
 • ochrona prawna odmian i zasada korzystania z odstępstwa rolnego
 • oraz podatek VAT w gospodarstwie rolnym

Możliwo¶ć zaprezentowania swojej działalno¶ci miały następuj±ce firmy współpracuj±ce z PKM DUDA: CARGIL, DE HEUS, CHOICE GENETICS, BIOMIN i LIRA.

Kazimiera Bradzik

Podsumowanie działalno¶ci Rady Powiatowej

W dniu 19 grudnia br. roku odbyło się ostatnie posiedzenie podsumowuj±ce działalno¶ć Rady Powiatowej WIR w Krotoszynie z udziałem zaproszonych go¶ci współpracuj±cych z nasz± Izb±. Zaproszenie przyjęli:

 • Członek Zarz±du WIR w Poznaniu Pan Zbigniew G±sior,
 • Kierownik ARiMR w Krotoszynie Pan Marcin Jamry,
 • Kierownik ODR w Krotoszynie Pani Elżbieta Kaczmarek,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Anna Lis Wlazły,
 • Dyrektor KRUS-u Pan Henryk Prokopczuk,
 • Wiceprezes Banku Spółdzielczego Pani Barbara Wiatrak.

Wyżej wymienieni przedstawiciele poinformowali nas o nowych działaniach, które wejd± z nowym rokiem m.in.:

 • korzystne kredyty obrotowe "Agro Rozwój" i Agro Inwestycja",
 • obowi±zkowe zgłoszenia do zakładu utylizacyjnego w sprawie afrykańskiego pomoru ¶wiń a w przypadku bydła zgłoszenie do weterynarii i zakładu utylizacyjnego,
 • karach administracyjnych dotycz±cych produkcji pasz z udziałem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
 • możliwo¶ci skorzystania z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem do 5 lat i dziecka niepełnosprawnym do 18 roku życia,
 • szkolenia z zakresu prowadzenia rachunkowo¶ci rolnej, o kontrolach identyfikacji i rejestracji zwierz±t.
Spotkanie

Spotkanie stało się również pretekstem do złożenia życzeń i podzielenia się opłatkiem z okazji nadchodz±cych ¦wi±t Bożego Narodzenia.

Kazimiera Bardzik
Nowoczesne laboratorium

Budynek laboratorium

Nowoczesny obiekt laboratoryjny do badania oceny użytkowej krów ras mlecznych powstał w Kobiernie, gmina Krotoszyn. Inwestorem jest Wielkopolski Zwi±zek Hodowców i Producentów Bydła oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W dniu 15 listopada bież±cego roku odbyło się oficjalne otwarcie, którego dokonali przedstawiciele inwestorów oraz wykonawcy inwestycji. Laboratorium w Kobiernie jest czwarte w kraju i jedyne w Wielkopolsce. Jest w stanie przebadać pod k±tem zawarto¶ci białka, tłuszczu i laktozy około 500 próbek mleka na godzinę. Analizy te pozwalaj± hodowcy na ocenę warto¶ci użytkowej pojedynczych sztuk oraz umożliwiaj± kontrolowanie jako¶ci mleka oddawanego do mleczarni.

Laboratorium

Na parterze budynku znajduj± się pomieszczenia laboratoryjne badaj±ce mleko i pasze. Natomiast na piętrze mieszcz± się biura i sale konferencyjne federacji oraz zwi±zku.

Ciekawostk± jest to, że obiekt powstał w bardzo krótkim czasie - czyli w ci±gu półtora roku i został sfinansowany ze ¶rodków własnych Federacji oraz z opodatkowania się producentów mleka, st±d też hodowcy s± wła¶cicielami tego obiektu.

Sztandar

Z laboratorium korzystaj± rolnicy z całej zachodniej Polski. Trafiaj± tu próbki od producentów mleka z województwa: lubuskiego, dolno¶l±skiego, opolskiego i ¶l±skiego. Miłym akcentem uroczysto¶ci otwarcia obiektu było wręczenie sztandaru Wielkopolskiemu Zwi±zkowi Hodowców i Producentów Bydła, który został wręczony Prezesowi WZHiPB - Przemysławowi Jagle przez Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Pana Leszka H±dzlika.

Kazimiera Bardzik
Foto: Paweł W. Płócienniczak
XIII Powiatowy Przegl±d Zespołów Folklorystycznych KGW

27 paĽdziernika br. w Lutogniewie (gmina Krotoszyn) odbył się XIII Powiatowy Przegl±d Zespołów Folklorystycznych Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem "Ocalić od zapomnienia_". Otwarcia i powitania wszystkich zespołów oraz zaproszonych go¶ci dokonała inicjatorka spotkania Pani Kazimiera Bardzik Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie.

Spo¶ród zaproszonych go¶ci przybyli m.in. Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodnicz±cy Rady Powiatu Krotoszyńskiego i Rady Powiatowej WIR w Krotoszynie Stanisław Szczotka, Przewodnicz±ca Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofia Jamka, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek.

Odznaczenia

Spotkanie w murach domu ludowego w Lutogniewie stało się również okazj± do wręczenia odznaczeń "Zasłużony dla Rolnictwa" nadawanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę. Odznaczenia wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, a uhonorowane odznak± zostały Panie: Genowefa Talaga, Barbara Krzekotowska, Maria Derwich, Barbara Go¶ciniak, Maria Konieczna, Mirosława Juskowiak, Maria Robak, Teresa Kaczmarek, Bronisława Wachowiak i Maria Wujczyk.

W Powiatowym Przegl±dzie Folklorystycznym wzięły udział zespoły KGW, ponadto oceniane były również występy indywidualne: ¶piewy oraz monologi. Prezentacja zespołów to nie tylko rywalizacja na scenie, ale również dobra zabawa. Zespoły i soli¶ci ubrani w od¶więtne stroje wykonali wiele pięknych, zapomnianych pie¶ni przy których znakomicie bawili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Poszczególne występy oceniała komisja konkursowa, której przewodniczył Pan Paweł Płócienniczak. Przewodnicz±cy podkre¶lił iż rywalizacja była bardzo wyrównana, a wybór zwycięzcy niezwykle trudny. Po burzliwych naradach komisja konkursowa wyłoniła laureatów przegl±du przyznaj±c:
Miejsce pierwsze zespołowi "Łagiewniczanie" (gmina Kobylin) działaj±cemu od 1996 roku w 11 osobowym składzie. Zespół ma w swoim dorobku liczne nagrody i wyróżnienia.
Miejsce drugie zaj±ł zespół "Biadkowianki" (gmina Krotoszyn) systematycznie uczestnicz±cy w ¶więtach dożynkowych czy imprezach okoliczno¶ciowych, wyst±pił m.in. na przegl±dzie zespołów nieprofesjonalnych w Heerhugowaard w Holandii. Grupa istnieje od 1988 r.
Na trzeciej pozycji uplasowali się "Lutogniewiacy" (gmina Krotoszyn) zespół ¶piewaczy działaj±cy od 1986 r. pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Marszałek. Zespół ma na swoim koncie nie tylko występy na uroczysto¶ciach gminnych i powiatowych ale także może poszczycić się występami międzynarodowymi.

Realizatorzy spotkania zapowiedzieli organizację XIV Powiatowego Przegl±du Zespołów Folklorystycznych KGW w przyszłym roku, tym razem gospodarzem spotkania będzie Koło Gospodyń Wiejskich w Biadkach.

Agnieszka Gruszczyńska
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.
Dożynki Powiatowe

Wieniec dożynkowy

1 wrze¶nia 2013 roku w Baszkowie odbyły się kolejne już Dożynki Powiatowe. Gospodarzem tegorocznego ¶więta plonów była gmina Zduny. Uczestnicy uroczysto¶ci zgromadzili się w ko¶ciele baszkowskim na uroczystej Mszy ¶w. Podczas mszy pobłogosławiono chleb z tegorocznych zbiorów, który do ¶wi±tyni wnie¶li starostowie dożynek.

Po mszy korowód dożynkowy udał się do parku przy Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, gdzie odbyła się czę¶ć obrzędowa. Do zebranych przemówili burmistrz Zdun p. Władysław Ulatowski oraz starosta krotoszyński p. Leszek Kulka. Tradycyjnie już delegacje powiatu oraz każdej z gmin odebrały dożynkowe chleby przy pełnych humoru przy¶piewek ludowych.

W uroczysto¶ci uczestniczyli także: poseł Maciej Orzechowski, Stanisław Machowski - przedstawiciel posła Piotra Walkowskiego, Monika Kwiatkowska - przedstawicielka senator Andżeliki Możdżanowskiej i Marta Sikora - przedstawicielka europosła Andrzeja Grzyba.

Dożynki były okazj± do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla krotoszyńskiej wsi. Odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali:

 • Alina Kaczała - Szymczak - Konarzew
 • Grzegorz Dymarski - Baszków
 • Grzegorz Szafraniak - Bestwin
Dożynki

W trakcie uroczysto¶ci dożynkowych uhonorowano także laureatów konkursu na sołtysa roku powiatu krotoszyńskiego wyłonionego w ramach plebiscytu pod patronatem starosty krotoszyńskiego. Tytuł sołtysa roku zdobył p. Grzegorz Okupnik z Długołęki - delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Otrzymał dyplom, tablicę "SUPERSOŁTYS" oraz nagrodę rzeczow±.

Czę¶ć artystyczn± ¶więta plonów zapewniły zespoły ludowe m.in. "Biadkowianki", "Łagiewniczanie", "Kalina", kapela ludowa "Znad Orli", zespół i kapela "Senior", chór "Cecylia". Uroczysto¶ć zakończyła się zabaw± taneczn±.
Półkolonie dla dzieci wiejskich

W dniach 5-16 sierpnia 2013 roku w powiecie krotoszyńskim zorganizowano półkolonie, które finansowała Krajowa Rada Izb Rolniczych przy niewielkiej odpłatno¶ci przez rodziców. W półkolonii brało udział 50 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 roku życia, której warunkiem było ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W programie półkolonii znalazły się tematy zwi±zane z profilaktyk± uzależnień, pogadanki z pedagogiem. Ponadto odbył się pokaz instrumentów i kurs z tańca ludowego, nauka gry tenisa stołowego a także warsztaty lepienia z gliny. Wszystkie te zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowanych w swych dziedzinach instruktorów. Podczas zajęć tanecznych dzieci poznały podstawowe kroki wybranych tańców ludowych, natomiast zajęcia z nauki gry w tenisa umożliwiły zapoznanie się z tym sportem dzieciom które nie miały ku temu okazji. Natomiast dzieci posiadaj±ce już pewne umiejętno¶ci w tym zakresie rozegrały między sob± turniej.

Półkolonie

W trakcie półkolonii nie zabrakło również ciekawych wycieczek m.in. wyjazd do Biskupina i Wenecji. Koloni¶ci zwiedzili muzeum oraz osadę biskupińsk±. Największa atrakcj± tego dnia dla dzieci był przejazd do Wenecji kolejk± w±skotorow±. Uczestnicy także wybrali się do krotoszyńskiego muzeum, w którym odbyło się spotkanie z rycerzami gdzie miały okazje przyjrzeć się strojom w jakich ludzie ¶redniowiecza chodzili oraz poznać elementy zbroi rycerskiej. Ogromn± przyjemno¶ć sprawiło uczestnikom półkolonii wyjazd do kina a także skorzystanie z krytego basenu w Krotoszynie. W programie znalazła się nauka udzielania pierwszej pomocy, a dodatkow± atrakcj± dla dzieci był pokaz wozu strażackiego przygotowany przez PSP w Krotoszynie.

Półkolonie zakończyły się uroczystym podsumowaniem i występami tego czego nauczyły się przez te dwa tygodnie, otrzymuj±c dyplomy i drobne upominki.

Półkolonie

Dziesięć dni zajęć to czas, kiedy koloni¶ci mieli możliwo¶ć nie tylko się bawić i odpoczywać, ale przede wszystkim kształcić i nabywać umiejętno¶ci. Półkolonie były bardzo ciekaw± i bezpieczn± form± spędzenia wolnego czasu przez dzieci, dla niektórych to była jedyna okazja, aby w sposób zorganizowany spędzić czę¶ć wakacji.
Wystawa w Benicach

Kilka tysięcy osób zwiedziło VII Wystawę Zwierz±t Gospodarskich i Domowych w Benicach. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i to nie tylko mieszkańców gminy. Podczas tegorocznej wystawy obejrzeć można było wiele gatunków zwierz±t m.in. krowy, cielaki, konie, króliki, gołębie, kury, psy , a nawet pawie i papugi. Zwierzaki wzbudzały zainteresowanie nie tylko hodowców ale i najmłodszych mieszkańców powiatu.

Wystawa

Drug± cze¶ć stanowiła wystawa maszyn rolniczych - ci±gniki, pługi, prasy, ładowarki. Wszyscy, nie tylko najmłodsi zasiadali za sterami John Deere czy New Holland. Oko cieszyły też zabytkowe modele ci±gników Allis Chalmers i Zetor 3011.

Przez cały czas trwania imprezy życiem tętniła scena, na której prezentowali się młodzi arty¶ci, zespoły folklorystyczne i gwiazdy disco. Każdy mógł skorzystać z porad przedstawicieli Wielkopolskiego O¶rodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Stoiska rozstawiły także firmy kosmetyczne, oferuj±ce produkty rękodzielnicze czy zajmuj±ce się dystrybucj± pasz dla zwierz±t. Kto głodny i spragniony mógł kosztować domowych potraw oraz strażackiej grochówki. Wystawę zakończyła zabawa taneczna, gdzie bawiły się wszystkie pokolenia.

Wystawa

Wystawa zwierz±t w Benicach, jak co roku zorganizowana została przez Jana Zycha, sołtysa Benic wraz z Rad± Sołeck±, Burmistrza Krotoszyna, GS Krotoszyn i Krzysztofa Ludwiczaka oraz Radnego Wojewódzkiego Franciszka Marszałka. Jako gospodarze zaprosili wielu go¶ci. W¶ród nich znaleĽli się m.in. Poseł i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Andrzej Bobrowski - Dyrektor Poznańskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego, Monika Kwiatkowska w imieniu senator Andżeliki Możdżanowskiej, Przewodnicz±cy Rady Powiatu i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie Stanisław Szczotka, Radni Miejscy i Powiatowi.Festiwal Wieprzowiny

W dniu 29 czerwca 2013 roku w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w KoĽminie Wlkp. o godz. 16 rozpoczęła się konferencja nt. "Mięso wieprzowe - pyszne i zdrowe". Konferencję otwarła iwszystkich przybyłych powitała Prezes Grupy Producentów Rolnych KoĽmin Wlkp. Pani Maria Golińska.

Pierwszy wykład poprowadził prof. zw dr hab. Edward Pospiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Omówił temat zawi±zany z kształtowaniem jako¶ci i prozdrowotnych wła¶ciwo¶ci mięsa wieprzowego. W dalszej czę¶ci spotkania głos zabrał dr nauk weterynaryjnych Piotr Kołodziejczyk z PZHiPTCh Polsus, który przedstawił weterynaryjne aspekty żywienia trzody chlewnej. Na zakończenie wyst±pił Paweł Cugier - dyrektor Centrum Biznesowego Banku BGŻ w Lesznie, który dokonał przegl±du sytuacji na rynku trzody chlewnej. Po wykładach posypały się liczne pytania.

Konferencja

Konferencja pt. "Mięso wieprzowe - pyszne i zdrowe"

Natomiast 30 czerwca KoĽmińska Grupa była współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Wieprzowiny którego głównym organizatorem był KZGPR - Izba Gospodarcza w Warszawie oraz Burmistrz Miasta i Gminy KoĽmin Wlkp.

Ważnym punktem Festiwalu był konkurs kulinarny pod hasłem: "Mięso wieprzowe - pyszne i zdrowe". Oceniano potrawy w następuj±cych kategoriach: schab na zimno, "potrawa z wieprzowiny dla całej rodziny", smalec domowy. Udział wzięło 14 zespołów, były to Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Hotel & Restauracja oraz uczestnicy indywidualni. Przez cały czas można było spróbować m.in. grillowanego schabu, karkówki, gulaszu z szynki czy czarnej i białej kaszanki z cebulk±.

Konkursowe specjały

Komisja nie miała łatwego zadania

Rysunki

W programie imprezy znalazły się liczne konkursy takie jak: podnoszenie ¶winki, rzut ¶wińsk± nóżk±, strzelanie z wiatrówki oraz konkurs rysunkowy dla dzieci, za który wszystkie otrzymały specjalne upominki za udział w zmaganiach rysunkowych. Odbył się również pokaz kulinarny - potrawa z grilla - potyczki VIP-ów.

Gotowi do pracy

Vip-y przygotowane do grillowania

Kazimiera BardzikSpotkanie Rady Powiatowej

I znów spotkali¶my się w murach zamku Sapiechy w KoĽminie Wlkp. w celu odbycia posiedzenia Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tematem spotkania były sprawy zwi±zane z ubojem rytualnym i występuj±cymi podtopieniami oraz sformułowanie wniosków na Walne Zgromadzenie WIR, które dotyczyły uruchomienia uboju z konieczno¶ci oraz ponowienia zmiany rozporz±dzenia w sprawie naliczania strat klęskowych. Spotkanie poprowadził Przewodnicz±cy kolega Stanisław Szczotka

Spotkanie

Głównym referentem tematu zwi±zanego z ubojem rytualnym był kolega Sławomir Szyszka, który od pół roku walczy o jego przywrócenie. Ponadto w tej sprawie przedstawił Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi±zków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych oraz porozumienia Rolników Zwi±zków i Organizacji Rolniczych Wielkopolski skierowany do Posłów Klubu PIS.

W następnej kolejno¶ci członkowie Rady wzięli udział w powiatowej naradzie sołtysów, która odbyła się w dniu 14.06.2013 r. na której były omawiane następuj±ce tematy:

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała, że nasz teren jest wolny od choroby Aujeszkyego i brucelozy bydła, a następnie ustosunkowała się do uboju rytualnego i uboju z konieczno¶ci.
 • Kierownik Oddziału WIORiN przedstawił przepisy o ochronie ro¶lin i nasiennictwie, w kontek¶cie zmieniaj±cych się przepisów w tym zakresie. W szczególno¶ci ustosunkował się do obowi±zku prowadzenia rejestru zakupu nasion genetycznie zmodyfikowanych, głównie kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amfora.
 • Kierownik ARiMR poinformował o bież±cej działalno¶ci biura i przedstawił wymogi zwi±zane z maj±cymi się odbyć się kontrolami.
 • Kierownik WODR przedstawiła realizację dyrektywy azotanowej, któr± od tego roku został objęty cały powiat krotoszyński.
Spotkanie

W spotkaniu również wzięła udział młodzież szkolna z technikum rolniczego.

Kazimiera BardzikSzkoła rolnicza w KoĽminie Wlkp.

Na terenie powiatu krotoszyńskiego znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w KoĽminie Wielkopolskim, w której młodzież może pobierać naukę w kierunkach m.in.

 • technik rolnik
 • technik architektury krajobrazu
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik agrobiznesu

Osoby przejmuj±ce gospodarstwo po rodzicach, a nie maj±ce odpowiedniego wykształcenia rolniczego maj± możliwo¶ć uzyskania go w następuj±cy sposób:

 • osoba po zasadniczej szkole - ma możliwo¶ć kontynuowania nauki w liceum ogólnokształc±cym dla dorosłych i w miedzy czasie skorzystać z kursów kwalifikacyjnych zwi±zanych z rolnictwem,
 • osoby posiadaj±ce ¶rednie wykształcenie - maj± możliwo¶ć kontynuowania nauki w dwuletniej szkole policealnej dla dorosłych uzyskuj±c Technik Turystyki Wiejskiej daj±cy uprawnienia do przejęcia gospodarstwa. Ten kierunek nauczania będzie uruchomiony od nowego roku szkolnego w 2013 r.
¦więto Ludowe

Szkoła współpracuje z Wielkopolska Izb± Rolnicz±, ostatnio odbyło się tam Walne Zgromadzenie WIR, a także Powiatowe ¦więto Ludowe. Atrakcj± ¦więta Ludowego była wystawa koni oraz pokaz skoków przez przeszkody.

Laureaci konkursu

Uczniowie krotoszyńskiej szkoły brali udział w spotkaniu podsumowuj±cym fora rolnicze, które odbyło się w Poznaniu. Ponadto w szkole odbył się finał XIX edycji Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Południowej Wielkopolski, w którym brało udział 8 szkół. Szkoła w KoĽminie zajęła II miejsce zespołowo i indywidualnie.

Kazimiera Bardzik