Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Lesznie

Herb

Powiat leszczyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 836,51 km kw. (ziemski i miasto Leszno). Powiat leszczyński ziemski obejmuje 7 gmin: Włoszakowice, Krzemieniewo, Wijewo, Lipno, Święciechowa, Osieczna i Rydzyna. Jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 60% całej powierzchni. Niestety częsty jest niedobór opadów oraz niekorzystny ich rozkład. Niewielka powierzchnia wód powierzchniowych oraz małe zasoby wód podziemnych wpływają niekorzystnie na uwilgotnienie gleb - ponad 54% gleb charakteryzuje okresowy lub stały niedobór wody. Gleby gruntów ornych powiatu leszczyńskiego są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby o niższej jakości (kl. od V do VI z) stanowią około 37%, przy czym najwięcej gleb słabych występuje w gminie Wijewo. Gleby średniej jakości (kl. IV) zajmują około 37% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Występuje duża różnica w punktowej ocenie bonitacji gleb. Bonitacja gruntów ornych w skali 100-punktowej waha się od 34,4 (gm. Wijewo) do 60,6 (gm. Krzemieniewo).
W powiecie leszczyńskim dominującym kierunkiem produkcji jest tucz trzody chlewnej. Obsada w 2012 roku wyniosła 181 szt. na 100 ha UR. W strukturze zasiewów przeważają zboża, wykorzystywane głównie jako pasza dla zwierząt. Ich udział w strukturze zasiewów wynosi ok. 70%, a w wielu gminach przekracza 80%. W ostatnim roku znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno. W powiecie bardzo prężnie rozwijają się grupy producenckie, których jest obecnie blisko 30. Ruch turystyczny koncentruje się w 3 gminach: Wijewo, Włoszakowice, Osieczna (gmina Wijewo oraz Włoszakowice znajdują się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego). Tereny na których znajdują się te gminy stanowią zróżnicowaną mozaikę obszarów łąkowych, jezior, pól uprawnych oraz lasów.
AGRO SHOW w Bednarach 2014

Kolejny rok Biuro Powiatowe WIR w Lesznie organizowało wyjazd rolników z powiatu leszczyńskiego na targi AGRO SHOW w Bednarach. Na zwiedzających czekało 800 wystawców z 20 krajów, pokazy, konkursy i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów i firmy obecne na targach. To największa tego typu imprez w Europie, która odbywa się na blisko 15 ha powierzchni. Dzięki temu jest miejsce na ustawienie rozmaitego sprzętu rolniczego, głównie do upraw wielkoobszarowych, bo takie robią największe wrażanie. Na placu pokazowym te wielkie maszyny prezentowały się wspaniale tym bardziej, że ich praca była komentowana przez Włodzimierza Zientarskiego. Oprócz producentów sprzętu rolniczego swą ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Rolnicy z Leszna uczestniczyli w dwu wyjazdach - w piątek i w sobotę. Piątkowej grupie przyszło zwiedzać wystawę w deszczu, za to w sobotę dominowało słońce. Oba wyjazdy były dofinansowane z środków Rady Powiatowej WIR (piątkowy dodatkowo przez firmę pana Rafała Spławskiego z Radomicka) i uczestniczyło w nich blisko 60 osób.

Paweł Dopierała
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie w dniu 12.09.2014

Posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie (Zaborowo). Było ono połączone ze spotkaniem środowiskowym WODR i w związku z tym uczestniczyli w nim pracownicy ZD WODR w Lesznie z kierownikiem panem Markiem Kmiećkowiakiem. W posiedzeniu Rady uczestniczyła również kierownik PT KRUS pani Iwona Grzempczyńska. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Krzysztof Kwiatoń. Rada obradowała wg następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 3. Przedstawienie informacji o:
  • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych,
  • działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
  • działalności RP WIR w Lesznie.
 4. Informacja o działalności ZD WODR w Lesznie.
 5. Informacja o zasadach dopłat bezpośrednich w PROW 2015-20.
 6. Aktualności z KRUS.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek.

Ad. 1 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych.

Ad. 2 Protokół z ostatniego posiedzenia został przesłany członkom Rady i nie zgłoszono do niego uwag.

Ad. 3 Radni otrzymali pisemną informacje o działalności KRIR za VI, VII i VIII 2014 oraz Zarządu WIR za okres IV - V br.. K. Kwiatoń omówił działania zarządu, przedstawił informacje o funduszu do dyspozycji rady i jego wydatkowaniu w 2014 roku. Przedstawił informacje o planowanym wyjeździe rolników na targi w Bednarach 19 i 20 września br. oraz o dofinansowaniu do tych wyjazdów ze środków Rady Powiatowej, 4 szkoleniach dla grup producentów rolnych regionu leszczyńskiego w Dolsku organizowanym wspólnie z KRS-em, planowanym na koniec września Walnym Z gromadzeniu Izby i organizowanej 29 września na terenie MTP w Poznaniu konferencji na temat "25 lat przemian w polskim rolnictwie" z udziałem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi - Marka Sawickiego. Następnie omówił proponowane zmiany w statucie WIR oraz przyjęte przez ostatnie WZ w regulaminie obrad WZ WIR.
W dalszej części spotkania dyskutowano o problemie szkód łowieckich, zgodności stanów zwierzyny z wieloletnimi łowieckimi planami hodowlanymi, niejasności dotyczących ustalania i opiniowania przez gminy rocznych planów odstrzału zwierzyny. Poinformowano również o wyroku Trybunału Konstytucyjnego który orzekł za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 64 ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie dopuszczający możliwość utworzenia obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości.

Ad. 4 Marek Kmiećkowiak kierownik Zespołu Doradczego WODR powiatu Leszczyńskiego przedstawił informacje o działalności ZD WODR na terenie powiatu w 2014 roku oraz omówił plany działań i szkoleń Zespołu na 2015 rok. Kamila Stachowiak poinformowała o nowych zasadach dopłat bezpośrednich dla rolników przewidywanych w projekcie PROW 2015-2020. System dopłat zostanie uproszczony dla małych gospodarstw (szacunkowo do ok. 5ha), dla pozostałych niestety będzie bardziej skomplikowany niż w poprzednich latach. Wioletta Kmiećkowiak przybliżyła zebranym problem zazieleniania gruntów i związanych z tym obowiązków dla gospodarstw rolnych - dywersyfikacja upraw, utrzymanie TUZ i obszarów proekologicznych EFA.

Ad. 5 Pani Iwona Grzempczyńska omówiła aktualne tematy ubezpieczeń rolniczych wskazując na problem występujący przy umowach zlecenia i koniecznością rezygnacji z KRUS.

Ad. 6 W toku dyskusji poruszano następujące tematy:

 • przyszłoroczne wybory do izb rolniczych,
 • wyjazdu studyjnego dla członków Rady w 2015 roku,
 • problemy w interpretacji i zrozumieniu zapisów nowego PROW.

Wnioski:

 1. Do Zarządu WIR o wyjaśnienie dlaczego sądy rejonowe rozpatrują pozwy dotyczące szkód łowieckich według Kodeksu cywilnego, a nie Prawa Łowieckiego, które zawiera bardziej szczegółowe przepisy w tym temacie. Wyrok Sądu Najwyższego z 3.12.2008 roku (syg. V CSK 310/08, LEX nr 484695) w pkt. 3 stanowi, że "Przepisy odszkodowawcze przewidziane w prawie łowieckim, dotyczące kół łowieckich (art.46-50), mają charakter lex specialis wobec przepisów Kodeksu cywilnego". Oznacza to, że w zakresie, w którym Ustawa Prawo Łowieckie reguluje sposób wyceny szkody łowieckiej, zapisy jej mają charakter nadrzędny nad Kodeksem cywilnym, jako prawem bardziej ogólnym. Konsekwencją tego jest, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, który na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.03.2010 roku zobowiązany jest do szacowania wysokości szkody oraz przestrzegania określonych procedur, winien gromadzić dowody na to, że przeprowadzone przez niego szacowanie było wykonane prawidłowo i wyliczone kwoty odszkodowań są poprawne.
  Praktyka tymczasem jest zgoła odmienna, bo to od poszkodowanego (na podstawie kodeksu cywilnego) sądy rejonowe domagają się udokumentowania między innymi wysokości szkody. Przy takim podejściu do sprawy dzierżawca lub zarządca obwodu jest praktycznie zwolniony z odpowiedzialności za właściwe wyszacowanie szkody, a także dochowania procedur przewidzianych w ww. rozporządzeniu. Kuriozalnie jest, że im więcej zaniedbań ze strony szacujących tym lepsza jest ich sytuacja bo utrudnia to rolnikowi zebranie dowodów i dochodzenie odszkodowań. Gdyby sądy rejonowe rozpatrywały spory zgodnie z prawem łowieckim zmusiłoby to dzierżawców i zarządców obwodów do dołożenia wszelkich starań by rzetelnie udokumentować szkodę i wyszacowaną przez siebie wysokość odszkodowania.
  Lex specialis derogat legi generali (łac.) - zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym.
 2. Wniosek o wyjaśnienie przepisów dotyczących dopłat 2015-20. Zapis w punkcie dotyczącym płatności dla małych gospodarstw mówi o tym, że rolnicy będą mogli skorzystać z możliwości trwałego przekazania swojego gospodarstwa innemu rolnikowi na powiększenie gospodarstwa. Trwałe przekazanie wiąże się z tym, że przestaje się być rolnikiem - co wtedy stanie się z ubezpieczeniem - czy taka osoba może pozostać w KRUS?
 3. Wniosek do WZ WIR o umożliwienie radom powiatowym wykorzystania pieniędzy z ich środków statutowych do końca bieżącej kadencji - dla zapewnienia ciągłości prac rad.
 4. Na tym obrady zakończono.

  Paweł Dopierała
  XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

  Foto

  Po raz trzynasty w Wilkowicach koło Leszna odbył się w dniach 23 i 24 sierpnia br. Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Z całej Polski i nie tylko zjechali się miłośnicy starych maszyn by pochwalić się swoimi eksponatami. Podziwiać można było całą gamę ciągników od maleńkich nośników narzędzi do wielkich maszyn, w stanie oryginalnym i przerobione, z błyszczącym lakierem i chromowanymi rurami wydechowymi, ale i pokryte rdzą. Wszystko w klimatycznej otoczce hałasu silników, klaksonów, dymu i chrzęstu. Stary sprzęt jest bowiem utrzymywany w sprawności, można podziwiać jak się porusza i na ile jest wydajny w różnych pokazach konkursowych.

  Foto

  Po raz pierwszy ilość traktorów na Festiwalu wyniosła 170 sztuk. Do tego należy doliczyć inny sprzęt: silniki stacjonarne, młocarnie, snopowiązałki, kombajny, lokomobile, pługi itp. W sumie na placu zaprezentowano około 250 sztuk różnego rodzaju starych maszyn i urządzeń rolniczych. Rekordowa była także frekwencja. Festiwal odwiedziło około 25 tysięcy zwiedzających. Wilkowicki festiwal to miejsce, gdzie zostają uhonorowani kolekcjonerzy zaangażowani w odnawianie i kolekcjonowanie starych maszyn rolniczych. W tym roku tytuły "Kolekcjonera roku 2014" otrzymali: Genowefa i Marian Jasiorowscy, Paweł Nowak i Hieronim Klecha. Wielkopolska Izba Rolnicza ufundowała statuetkę za wkład pracy w organizację festiwalu oraz propagowanie tradycji rolniczych, która trafiła w ręce pana Henryka Walachowskiego.

  Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs "Weteran Traktor-Maszyna Wilkowice 2014". Idea konkursu to wyróżnienie najciekawszych eksponatów zlotu. Komisja przyznała Grand Prix konkursu ciągnikowi Lanz Bulldog 15-30 PS z 1929 roku (właściciel Jacek Hornik). Wyróżnienia otrzymały także następujące maszyny:

  • ciągnik Zetor 25 K z 1956 roku z sieczkarnią i śrutownikiem (właściciel: Mariusz Walkowiak),
  • ciągnik Belinder - Munktel BM z 1958 roku (właściciel Andrzej Mirowski),
  • ciągnik DT 54 z 1949 roku (właściciel Krzysztof Kwaśniewski),
  • silnik stacjonarny "Black Stone" (właściciel Jan Kirsten).

  Tradycyjnie odbyły się konkurencje siłowe "Traktor Pulling" i sprawnościowe "Odpalanie korbą" i "Odpalanie bum baja". Swoją moc próbowały największe ciągniki zlotu Dutry Krzysztofa Kwaśniewskiego i Marka Staniaszka, County Jacka Grzywacza oraz Volvo Jana Kirstena. W miejsce pokazów polowych odbyły się pokazy młócenia zboża. Młócono cepami, kieratem i młocarniami napędzanymi przez ciągnik i lokomobilę parową. Specjalnie do tych pokazów sprowadzono lokomobilę parową marki "Flother" (1892 rok) z Kaszubskiego Skansenu Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich oraz zakupiono snopowiązałkę i młocarnię.

  Wielkopolska Izba Rolniczą obecna była na Festiwalu ze swoim stoiskiem, gdzie gościliśmy również przedstawicieli KRUS. Rolnicy mogli otrzymać prasę rolniczą i uzyskać informację na temat interesujących ich zagadnień.

  Galeria z festiwalu

  Opracowanie: Paweł Dopierała

  (Wykorzystano informacje przekazane przez p. Rafała Rosolskiego z Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych)
  Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych WIR: Leszczyńskiej i Gostyńskiej

  Posiedzenie Rad odbyło się w dniu 23.04.2014 w Leśniczówce Frankówka koło Janiszewa (gm. Poniec, pow. gostyński). Jako goście, w drugiej części posiedzenia byli obecni: gospodarz obiektu Prezes Koła Łowieckiego nr 19 "Diana" w Poniecu - Stefan Napierała oraz Łowczy Okręgowy - Stanisław Grylewicz. Spotkanie prowadzili wspólnie przewodniczący Rad: Antoni Grzebisz i Krzysztof Kwiatoń.

  Przewodniczący omówili krótko działalność izby na swoim terenie. Wskazano na potrzebę współpracy Rad dla lobbowania interesów rolniczych w regionie, oceniono podejmowane działania (protesty, zbieranie podpisów, fora, itp.) oraz wskazano na konieczność odpolitycznienia działań izby.

  Foto

  W dalszej części Krzysztof Kwiatoń omówił działania zarządu oraz plan pracy WIR na 2014 rok. Przedstawił również założenia budżetowe porównując je do realizacji budżetu z poprzedniego roku. Wskazano na zbyt ostrożną prognozę przychodów izby, zbyt dużą liczebność komisji statutowej oraz poddano w wątpliwość konieczność jej stałego działania; postulowano zaplanowanie 6 płatnych posiedzeń rad oraz zwiększenie kwoty zwrotu kosztów za udział Radnych w różnego rodzaju komisjach łącznie ze zwrotem kosztów dojazdu. Wskazano na bardzo małe wykorzystanie środków przeznaczonych na szkolenia dla pracowników. Po omówieniu budżetu przedstawione zostały propozycje zmian w statucie WIR.

  Antoni Grzebisz omówił stan negocjacji w sprawie utrzymania dopłat do produkcji buraków cukrowych. Wskazał na małą aktywność KRIR w tej kwestii. Poruszył również temat działalności ANR oraz brak odpowiedzi na wnioski skierowane do zarządu WIR w tej sprawie w grudniu 2013 roku.

  Zaproszeni goście omówili działalność myśliwych w rejonie, przedstawili stan zwierzyny na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz roczne plany łowieckie. W dyskusji wskazano potrzebę zwiększenia planów odstrzału tak, by zatrzymać proces wzrostu liczebności zwierząt oraz konieczność wspólnego rozwiązywania problemów występujące przy szacowaniu szkód i możliwości ich zaradzenia.

  Foto

  Podczas posiedzenia przyjęto dwa wnioski:

  1. Do MRiRW o zmianę przepisów dotyczących kwalifikacji osób starających się o premie dla młodych rolników. Chodzi o umożliwienie ponownego złożenia wniosku przez osoby, które nie otrzymały środków we wcześniejszych edycjach, a w procesie ubiegania się o nie stały się chwilowo właścicielami gospodarstw (przy braku uzyskania środków własność przekazywano pierwotnym właścicielom).
  2. Do Urzędu Marszałkowskiego o przekazanie izbie aktualnych granic oraz wyłączeń z obwodów łowieckich po dokonanych zmianach.

  Paweł Dopierała
  Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie leszczyńskim

  W dniu 28.03.2014 roku Zespół Doradczy w Lesznie zorganizował "Podsumowanie powiatowe". Spotkanie odbyło się w Sali Widowiskowej we Włoszakowicach. W spotkaniu udział wzięli doradcy z powiatu leszczyńskiego, specjaliści branżowi WODR w Poznaniu, zaproszeni rolnicy oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji działających na rzecz rolnictwa. Z ramienia Rady Powiatowej WIR w spotkaniu uczestniczył pan Ryszard Lipowy.

  Foto

  Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie leszczyńskim Marek Kmiećkowiak przedstawił sprawozdanie z pracy doradczej w 2013 roku. Omówił działalność statutową WODR na terenie Wielkopolski, strukturę organizacyjną firmy, tematykę przeprowadzonych szkoleń specjalistycznych i informacyjnych, pokazów i demonstracji, ilość udzielonych porad i wykonanych usług doradczych, a także pozostałe działania doradcze realizowane w roku ubiegłym. Poinformował o realizowanych aktualnie nowych metodach doradczych oraz zaprezentował krótką charakterystykę rolnictwa w powiecie leszczyńskim.

  Foto

  Następnym punktem spotkania była prezentacja nt: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", którą przedstawiła gł. spec. ds. ekonomiki Halina Dominiak. W dalszej części spotkania kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie Janusz Perski przedstawił zmiany dotyczące zasad przyznawania dopłat obszarowych w 2014 roku oraz statystykę obsługiwanych wniosków i realizowanych działań. Kierownik Delegatury Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lesznie Michał Piątek omówił zasady integrowanej ochrony roślin, która obowiązuje rolników od 1 stycznia 2014 roku.

  Paweł Dopierała
  Spotkanie w sprawie szkód łowieckich

  Foto

  Z inicjatywy Rady Powiatowej WIR w Lesznie 31 marca br. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie odbyło się spotkanie poświęcone szacowaniu szkód łowieckich, wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną i zapobieganiu szkodom oraz współpracy rolników z myśliwymi i leśnikami. Gospodarzem spotkania był Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie Stanisław Grylewicz. Myśliwych reprezentował Łowczy KŁ nr 3 "Szarak" w Strzyżewicach Andrzej Kokociński, Nadleśnictwo Karczma Borowa - nadleśniczy Zbysław Ryszewski oraz leśniczy ds. łowiectwa Dariusz Nicpoń. W spotkaniu wzięli również udział rolnicy z gminy Lipno i Leszno pod przewodnictwem Przewodniczącego RP WIR Krzysztofa Kwiatonia. W czasie dyskusji poruszano tematy nadmiernej liczebności jeleniowatych i dzików, dyskutowano nad metodami zabezpieczania upraw przed szkodami oraz potrzebie współpracy miedzy rolnikami i myśliwymi. Rolnicy, uczestniczący w spotkaniu postulowali o:

  • zwiększenie odstrzału zwierzyny łownej do stanów zgodnych z wieloletnim łowickim planem hodowlanym,
  • kontynuację współpracy między myśliwymi i rolnikami od siewu do zbioru,
  • odgrodzenie miejsc szczególnie narażonych na szkody na zasadzie współdziałania nadleśnictwa, myśliwych oraz rolników,
  • organizację spotkań w terenie, w miejscach wskazanych przez rolników jako bardzo narażone na szkody łowieckie,
  • organizację wspólnych spotkań myśliwych z rolnikami w zależności od potrzeb.
  Foto

  Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia i chęci dalszej współpracy.

  Paweł Dopierała
  Szkolenie dla producentów prosiąt

  Foto

  W dniach 10-11.03.2014 w ZSRB w Lesznie odbyło się szkolenie dla rolników pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt". Było ono realizowane w ramach projektu tworzonego przez Konsorcjum w składzie: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Wielkopolska Izba Rolnicza, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Izba Rolnicza w Opolu. Wykłady prowadzone były przez dr Piotra Kołodziejczyka.

  Poruszana tematyka przedstawiała się następująco:

  I. Rozród

  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji

  II. Odchów prosiąt

  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt

  III. Bioasekuracja

  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń

  Szkolenie było bezpłatne. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek i otrzymali materiały szkoleniowe.

  Paweł Dopierała
  Szkolenia chemizacyjne

  Foto

  Wzorem lat ubiegłych BP WIR w Lesznie organizowało szkolenia dla rolników związane ze stosowaniem środków ochrony roślin (tzw. szkolenia chemizacyjne). W myśl ustawy o ochronie roślin rolnicy zobowiązani są do odbycia przeszkolenia w tym zakresie co 5 lat. Szkolenia realizowała firma ROL-WIR Sp. z o.o. (jako spółka Wielkopolskiej Izby Rolniczej), która posiada uprawnienia do organizowania takich szkoleń. Od końca 2013 roku, ze względu na zmianę przepisów, szkolenia zostały podzielone na uzupełniające (1 dniowe dla osób, które uczestniczą w nich po raz kolejny) i podstawowe (2 dniowe dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w takich szkoleniach). Szkolenia uzupełniające odbyły się w Brennie, Moraczewie, Nowej Wsi, Bukówcu Górnym i Lipnie. Szkolenie podstawowe przeprowadzono w Świeciechowie. Łącznie, na wszystkich szkoleniach zaświadczenia uzyskało ponad 250 osób.

  Paweł Dopierała
  Gminne Fora Rolnicze w powiecie leszczyńskim

  Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie wspólnie z władzami poszczególnych gmin zorganizowała w miesiącach lutym i marcu Gminne Fora Rolnicze. W spotkaniach z rolnikami brali udział przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i Agencji Nasiennej. Na Forum w Lipnie zaproszony został również przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych ze względu na wyznaczenie na tej gminie gruntów z zasobu Agencji do sprzedaży.

  Foto

  Formuła forów opierała się na zasadzie informacji przedstawianych przez zaproszonych gości oraz czasu na pytania z sali i dyskusji nad omawianymi tematami.

  Harmonogram Forów Rolniczych przedstawiał się następująco:

  Gmina

  Data/godzina

  Miejsce

  Rydzyna

  10 luty, g.10.00

  Moraczewo, sala wiejska

  Krzemieniewo

  17 luty, g. 10.00

  Mierzejewo, sala wiejska

  Lipno

  21 luty, g. 10.00

  Lipno, sala GOK, ul. Powstańców Wlkp.

  Święciechowa

  24 luty, g.10.00

  Święciechowa, sala wiejska, ul. Strzelecka

  Wijewo

  28 luty, g. 10.00

  Brenno, sala wiejska, ul. Jeziorna

  Osieczna

  3 marzec, g. 10.00

  Osieczna, sala MGOK, Pl. 600-lecia

  Włoszakowice

  7 marzec, g.10.00

  Bukówiec Górny, sala wiejska, ul. Powstańców Wlkp.  Foto

  Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forach gminnych:

  ARiMR - Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawiał informacje o stopniu realizacji płatności obsługiwanych przez Biuro za 2013 rok, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, modulacji kwot wypłacanych rolnikom oraz zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej dla rolników.

  KRUS - Iwona Grzempczyńska, kierownik PT KRUS w Lesznie oraz Elżbieta Wołkowińska. Przedstawiano informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wydłużeniu wieku emerytalnego, wysokości składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.

  WIORiN - Michał Piątek - kierownik Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i zmianach ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie.

  PIW - dr Aleksander Trzmiel - przedstawiał informacje dotyczące dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych przez inspekcję, możliwych konsekwencjach stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

  WODR - Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie oraz pracownicy terenowi z powiatu Leszno: Mirosław Nowicki, Anna Łukaszyk, Katarzyna Zielińska i Małgorzata Siekierska. Przedstawiali informacje na temat działalności WODR, planu pracy na 2014 rok oraz zmianach w zasadach prowadzenia gospodarstw rolnych w związku z integrowaną uprawą roślin.

  AN - Paweł Kochański - Prezes Zarządu - przedstawiał działalność Agencji, korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, warunki stosowania odstępstwa rolnego, sposobu informowania AN i rozliczania się z producentami oraz zasadach obrotu materiałem siewnym.

  Foto

  Wszystkie fora prowadził Krzysztof Kwiatoń - przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. W trakcie Forów przedstawiał zagadnienia związane z: działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej - interwencje, stanowiska, organizowane szkolenia dla rolników, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych. Na forach obecni byli członkowie rady powiatowej z poszczególnych gmin.

  Współgospodarze Forów - burmistrzowie i wójtowie gmin Powiatu Leszno w swoich wystąpieniach przedstawiali charakterystyki swoich gmin oraz działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnych w tym rolnictwa i rozwoju wsi.

  Foto

  Każde Forum kończyło się ciepłym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy dzięki sponsorom tj. firmom pracującym na rzecz i dla rolników z powiatu Leszno : banku BGŻ oddział w Lesznie, firmy PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie, Wydawnictwa HORTPRESS (Agrotechnika), firmy PiTERN Ekologiczna Energia, oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Wielkopolski. Każda z firm przestawiała krótko prezentację na temat swojej działalności i przedstawiła aktualną ofertę dla rolników.

  Łącznie w forach uczestniczyło około 250 osób.

  Wnioski i postulaty zgłaszane na forach:

  1. W przypadku zabierania gruntów pod cele nierolnicze należy zabezpieczyć możliwości prawne wymiany tych gruntów na inne grunty rolnicze z zasobów ANR.
  2. Przy obliczaniu wysokości emerytur rolniczych zapewnić uwzględnienie okresów składkowych ubezpieczeń w ZUS.
  3. W ramach środków PROW uwzględnić wsparcie dla pszczelarzy.
  4. Dla rolników stosujących środki ochrony roślin uznać te zabiegi jako pracę w warunkach szkodliwych i przewidzieć stosowny dodatek w emeryturach z tym związany.
  5. Uwzględnić przy budowie dróg rekompensaty dla rolników posiadających grunty przylegające do tych dróg ze względu na ich zatruwanie generowane przez ruch samochodowy.
  6. W przepisach dotyczących odszkodowań za szkody łowieckie uwzględnić szkody powodowane przez bobry, żurawie i kruki.
  7. Doprowadzić do ochrony polskiego rynku przed importem mięsa wieprzowego w sytuacji zmagania się z problemem afrykańskiego pomoru świń, destabilizacją cen i ogromnymi stratami rolników.

  Paweł Dopierała
  Posiedzenie Rady Powiatowej WIR

  Pierwsze w 2014 roku posiedzenie Rady odbyło się w dniu 22.01.2014 roku w Lesznie - Zaborowie. Byli na nim obecni zaproszeni goście na czele z Prezydentem Miasta Leszna Tomaszem Malepszym i Starostą Leszczyńskim Krzysztofem Piwońskim oraz Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie, Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie, Szymon Tabert - Dyrektor ZSRB w Lesznie, Michał Piątek - kierownik WIORIN w Lesznie i Przewodniczący Komisji Rolnictwa gmin powiatu leszczyńskiego. Posiedzenie prowadził Krzysztof Kwiatoń - przewodniczący Rady. Obrady odbywały się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

  Foto

  W pierwszej części spotkania przyjęto:

  • program pracy Rady na 2014 rok,
  • informację o działalności i realizacji budżetu Rady w 2013 roku,
  • informację o działaniach WIR i pracy Zarządu od ostatniego posiedzenia Rady,
  • informację o działalności KRIR za grudzień 2013 roku.

  Następnie głos przekazano zaproszonym gościom. Tomasz Malepszy - Prezydent Miasta Leszna przybliżył działania gminy Leszno związane z tematyką rolniczą.

  Krzysztof Piwoński - Starosta Leszczyński w swojej wypowiedzi docenił rolę samorządu rolniczego, jako partnera w działaniach na terenie powiatu i zachęcił do dalszych wspólnych inicjatyw.

  Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS przedstawiła krótką statystyką dotyczącą ubezpieczeń rolników, poinformowała o zmianach w zasadach ubezpieczeń i środkach dla osób opiekujących się dziećmi.

  Szymon Tabert - dyrektor ZSRB poinformował o działalności szkoły, jej sukcesach i problemach (m.in. brak dostępu do nowoczesnych maszyn) oraz współpracy z WIR.

  Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR przedstawił działalność ośrodka oraz wskazał na zmiany w podatku VAT i możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

  Michał Piątek - kierownik WIORiN omówił działalność inspekcji, kontrole w zakresie GMO i stosowania środków ochrony roślin oraz sprawności sprzętu do ich stosowania. Wskazał też na zmiany w sposobie realizacji szkoleń chemizacyjnych i uzyskiwaniu zaświadczeń.

  Foto

  W punkcie "Wolne głosy i wnioski" poruszano następujące tematy:

  • fora rolnicze - na terenie powiatu leszczyńskiego odbędzie się7 forów gminnych. Do ich realizacji pozyskano sponsorów tj. BGŻ, Agencję Nasienną i Regionalne Centrum Mikroorganizmów. Terminy forów zostaną uzgodnione z gminami i gośćmi. Pierwsze forum ma się odbyć w gminie Rydzyna;
  • oferta zwalczania omacnicy prosowanianki za pomocą aparatury lotniczej,
  • pismo w sprawie powołania zespołu d/s programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej,
  • problem zakazu wędzenia potraw w sposób tradycyjny,
  • sprawa dzierżawy gruntów po gospodarstwie w Klonówcu - pozytywna opinia rady dla ANR Poznań,
  • organizację kolonie zimowych dla dzieci wiejskich w Zakopanem,
  • wyjazd na targi POLAGRA - dwa autobusy 31.01 z udziałem w forum rzepakowym i 1.02 z udziałem w komisji koordynacyjnej WIR,
  • wyjazd na targi rolnicze do Łodzi - ustalony koszt 2 dniowego wyjazdu po uwzględnieniu dofinansowania około 150 zł,
  • informacja o spotkaniach spółek wodnych na gminach,
  • oferta współpracy z Demokratyczną Republiką Konga,
  • organizacja spotkania rolników gminy Leszno z administracją lasów i myśliwymi Kół Łowieckich,
  • organizacja szkoleń chemizacyjnych na terenie powiatu,
  • szkolenie dla producentów prosiąt w dniach 10-11 marzec br. oraz udział w Konferencji "Przez innowacyjność do sukcesu" 19 lutego w Sielinku.

  Zgłoszone wnioski:

  1. Wniosek o wyjaśnienie podstawy wzrostu ceny czynszu dzierżawnego na dzierżawionych przez rolników od miasta Leszna gruntach. Grunty te posiadają niskie klasy bonitacji, w większości V i VI klasa (przykładowo klasy VI - działki 7 (ark. 76), 3 (ark. 68), 1/1 (ark. 68). Czynsz gwałtownie wzrósł w 2012 roku. Tymczasem wydajność z ha plonów zboża na tych gruntach jest bardzo niska i taka wysokość czynszu powoduje nieopłacalność uprawy. Problemem dla rolników są też jednoroczne umowy dzierżawy, które utrudniają zaplanowanie produkcji oraz włączenie tych gruntów do programów unijnych, umożliwiających uzyskanie dodatkowych środków dla gospodarstw. W większości są to programy wieloletnie i jest tam warunek dzierżawy gruntów przez cały okres ich trwania (w większości 5 lat). Uważamy, że właściwe zagospodarowanie gruntów rolnych miasta jest swego rodzaju wizytówką dla niego i źle by się stało, gdyby pozostawały odłogiem.

   Przykład stawek czynszu dzierżawnego:
  2. Rok

   Wysokość czynszu

   umowa

   2008-10

   233,16

   dwuletnia

   2010-11

   238,7

   roczna

   2011-12

   263,48

   roczna

   2012-13

   370,9

   roczna

   2013-14

   379,3

   roczna  3. Wniosek o rozwiązanie problemu rowów odpływowych wód deszczowych z miasta Leszna w kierunku wsi Henrykowo. Obecnie przy wystąpieniu deszczy pola uprawne w pobliżu wsi Henrykowo są zalewane, co powoduje uszkodzenia w uprawach. Wody deszczowe wprowadzane są do rowów, które są rowami melioracyjnymi i nie są przystosowane do odprowadzenia takiej ilości wody. Ich zadaniem było odprowadzanie wody tylko z pól. Rowy te są położone na gruncie torfowym. Przy zastosowaniu pomp do wód deszczowy osuwają się ich skarpy. Przykładowo rów nr 2 odprowadzający wody z pól i przepompowni wód deszczowych przy ulicy Kryłowa jest zarośnięty i zamulony. Powoduje to, że odpływy rowów z pól są zamulane i nie spełniają swojej funkcji.
   Ze względu na to, że jest to temat pilny, proponujemy dla dobra wszystkich zainteresowanych zorganizowanie spotkania w celu rozwiązania tego problemu. Powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele miasta Leszna, starostwa powiatowego, gminy Święciechowa, rejonowego związku spółek wodnych, wielkopolskiego zarządu melioracji i spółek wodnych, izby rolniczej i zainteresowanych rolników.

  Paweł Dopierała
  Informacja o działalności Rady Powiatowej WIR w Lesznie w 2013 roku

  Rada w 2013 roku działała w oparciu o przyjęty plan pracy obejmujący między innymi:

  1. Posiedzenia Rady Powiatowej (4 do 6 razy w roku lub w miarę potrzeby częściej) w gminach powiatu.
  2. Spotkania (współpraca) Rady z władzami samorządu powiatowego i gminnego oraz administracji rządowej szczebla powiatowego.
  3. Pełnienie dyżurów przez członków Rady w gminach lub biurze izby w celu lepszego kontaktu z rolnikami.
  4. Spotkania z terenowymi przedstawicielami ARiMR, ARR, KRUS, ANR, PIP, KRUS, itp.
  5. Spotkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, służbami inspekcji weterynaryjnej, inspekcji ochrony roślin oraz z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego.
  6. Współpraca z organizacjami zawodowymi i gospodarczymi rolników na terenie powiatu oraz Grupami Producentów Rolnych.
  7. Współpraca z Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
  8. Spotkanie członków Rady Powiatowej z przedstawicielami spółdzielni i zakładami przetwórstwa rolnego-spożywczego funkcjonujących na terenie powiatu.
  9. Organizacja forum rolniczego.
  10. Organizacja i prowadzenie szkoleń na terenie powiatu. Proponowane tematy:
   • Programy rolnośrodowiskowe
   • Wykorzystanie komputera i Internetu w gospodarstwie
   • Zasady wzajemnej zgodności, szacowanie szkód łowieckich, chemizacyjne i innych.
  11. Organizacja wyjazdów studyjnych:
   • Wyjazdy na targi rolnicze w Polsce oraz obsługa stoiska i prezentacja Izby Rolniczej.
   • Wyjazdy studyjne w ramach współpracy z firmami zaopatrującymi rolników.
  12. Uczestnictwo członków Rady Powiatowej w sesjach rady powiatu oraz w pracach rad gmin - przekazywanie bieżącej informacji o działaniach samorządu rolniczego.
  13. Podejmowanie innych działań wynikających z zadań Izby.

  Posiedzenia Rady:

  W 2013 roku odbyło się 5 posiedzeń rady:
  - Wijewo 12.03.2013,
  - Leszno 14.06, 28.08, 11.12.2013,
  - Poznań 25.03.2013.

  Poruszano na nich między innymi zagadnienia dotyczące:

  - działalności instytucji okołorolniczych,
  - płatności dla gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich,
  - wydawania opinii w sprawie sprzedaży lub przekształceń gruntów rolnych
  - wydania opinii w sprawie ceny żyta do podatku rolnego
  - opłatach licencyjnych za wykorzystany materiał siewny
  - szacowania szkód łowieckich
  - szkoleń dla rolników
  - opiniowania propozycji zapisów PROW na lata 2014-2020
  - problematyki roślin GMO
  - problemu uboju rytualnego
  - tworzenia i funkcjonowanie grup producentów rolnych
  - opiniowano akty prawne.

  Fora rolnicze

  Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z władzami poszczególnych gmin organizowała w miesiącach lutym i marcu Gminne Fora Rolnicze. W spotkaniach brali udział jako prelegenci przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Nasiennej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Agencji Nasiennej. Na Forum w Lipnie zaproszony został również przedstawiciel ANR ze względu na wyznaczenie na tej gminie gruntów z zasobu Agencji do sprzedaży. Formuła forów opierała się o krótkie wypowiedzi poszczególnych zaproszonych gości oraz czas na pytania z sali i dyskusję nad najbardziej interesującymi tematami.

  Wyjazdy

  Poza wyżej wymienionymi spotkaniami organizowano wyjazdy na:

  • seminarium "Wielkopolskie rolnictwo dziś i w perspektywie zmian WPR po 2013 roku" pod patronatem i z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Stanisława Kalemby, 25.03.2013
  • Wystaw Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach - 24-25.08.2013. W tym roku nagroda Izby został wręczona w formie statuetki przez Członka Zarządu WIR Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi Matuszewskiemu za wkład pracy w organizację festiwali oraz propagowanie tradycji rolniczych. Natomiast pan Rafał Samelczak na wniosek WIR otrzymał odznakę "Zasłużony dla rolnictwa".
  • Wielkopolskie Święto Plonów - dożynki wojewódzkie organizowane w Michałkowie k/Ostrowa - 1.09.2013
  • tragi Agro Show Bednary 20.09.2013,
  • targi Agritechnika w Hanowerze 13-14.11.2013,
  • konferencja w Warszawie "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski" - 14.11.2013 r.
  • Forum Kobiet Wiejskich w Jedlcu - 9.12.2013

  Przeprowadzone szkolenia:

  • w zakresie zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych - 2 szkolenia
  • szkolenie dla członków grup producenckich - Leszno
  • szkolenia chemizacyjne 6 szkoleń- Lasocice, Święciechowa, Oporówko, Garzyn
  • szkolenie dotyczące szkód łowieckich - Rydzyna

  Inne działania Rady:

  Radni uczestniczyli w komisjach szacujących szkody w rolnictwie na terenie swoich gmin, przekazywali wnioski i uwagi, które były kierowane do odpowiednich instytucji rządowych i samorządowych. Biuro WIR pomagało w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw. Prowadzono również nabór na szkolenia chemizacyjne przeprowadzane na terenie powiatu. W biurze izby dostępne są czasopisma rolnicze: biuletyn Siewca Wielkopolski oraz miesięcznik Wiadomości Rolnicze, można zamówić prenumeratę wydawnictwa Farmer oraz uzyskać bieżące informacje z rynków rolnych, aktualne kalkulacje płodów rolnych i ich cen.
  Rada ściśle współpracuje z organizacjami i instytucjami rolniczymi, m.in.: ARiMR, ANR, ARR, KRUS, WODR, PIORIN, PIW, AN, ZSRB, spółki wodne, grupy producenckie.

  Ważniejsze wnioski przyjęte przez radę:

  1. Wniosek o kontynuowanie działań zmierzających do możliwości uzyskania przez rolników dopłaty do wapna nawozowego w celu odkwaszenia gleb.
  2. Wniosek do MRiRW w sprawie wprowadzenia do dopłat rolnośrodowiskowych w pakiecie ochrona gleb i wód - wariantu, który pozwoli na pozostawienie ścierniska po kukurydzy przez okres zimowy do końca lutego następnego roku. Uzasadnienie:
   - ściernisko kukurydziane zapobiega również erozji gruntów ornych i wymywaniu azotu,
   - pozostawienie resztek pożniwnych pozwoli na łatwiejsze zdobycie paszy przez dzikie zwierzęta w okresie zimowym, chroniąc równocześnie uprawy roślin ozimych i inne grunty przed szkodami łowieckimi. Wysokość dopłaty powinna być skalkulowana na podstawie kosztów uwzględniających obniżkę plonu rośliny następczej przy orce wiosennej
  3. Do Ministerstwa Rolnictwa o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia badań środka ochrony roślin Lumax i dopuszczenia go do stosowania. Etykieta tego środka zmieniła się w ciągu roku. W 2012 roku nie mówiła o przeciwwskazaniach do uprawy jakichkolwiek roślin jarych, a w 2013 już takie przeciwwskazania są. Rolnicy nie posiadający informacji o zmianie etykiety, stosujący środki z 2012 roku zostali narażeni na straty m.in. w plantacjach buraków cukrowych.
  4. Do Zarządu WIR o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia szkołom rolniczym możliwości nauki zawodu przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu rolniczego poprzez włączenie w proces nauczania firm handlujących ww. sprzętem. Obecnie szkołom rolniczym brakuje funduszy na zakup sprzętu i prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu przestarzałych maszyn. Włączenie w proces nauczania firm handlujących maszynami lub świadczących usługi dla rolnictwa mogłoby rozwiązać ten problem poprzez użyczanie nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zająć dydaktycznych. Korzyści są obustronne - uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania w technice rolniczej, a firmy promują swój sprzęt wobec przyszłych potencjalnych jego nabywców.

  Biuro Powiatowe WIR mieści się w Lesznie, ul. 1 Maja 1, na terenie Zespołu Szkół Rolniczo Budowlanych.

  Przewodniczący RP WIR w Lesznie
  Krzysztof Kwiatoń

  Spotkanie szkoleniowo-wigilijne dla grup producentów rolnych

  W dniu 20 grudnia 2013 roku w Lesznie odbyło się spotkanie szkoleniowo-wigilijne dla grup producentów rolnych. Było ono współorganizowane przez Biuro Powiatowe WIR. Uczestniczyło w nim około 60 członków grup producentów trzody chlewnej oraz producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych MOR-POL i MOR-POL II, MORACZEWO I i II, ZGRANI, EUROTUCZ, QUATROTUCZ, NOWOPOL, przedstawiciele firm zaopatrujących rolników - członków grup w środki do produkcji rolnej Agro-Pasz, Neorol i Chemirol, banku BGŻ oddział w Lesznie oraz Radca Prawny Maciej Tabert. Spotkanie podzielono na część szkoleniową, która miała za zadanie przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zagadnień rolniczych związanych z funkcjonowaniem grup producentów rolnych oraz część wigilijną służącą integracji członków grup.

  Spotkanie

  Część szkoleniowa obejmowała następujące tematy:

  1. Funkcjonowanie i organizacja grup producentów - teraźniejszość i perspektywy
  2. PROW 2014-2020 - wybrane zagadnienia
  3. Rozliczanie podatku VAT i inwestycji realizowanych przez grupy
  4. Finansowanie inwestycji w rolnictwie kredytami preferencyjnymi
  5. Prezentacja nowych odmian kukurydzy oraz agrotechnika uprawy kukurydzy
  Spotkanie

  W części integracyjnej odbyła się uroczysta kolacja wigilijna z udziałem ks. Wojciecha Pieprzycy, proboszcza Parafii św. Stanisława Biskupa w Rydzynie. W swobodnej atmosferze padało wiele pytań w sprawach indywidualnych dotyczących rolnictwa i działalności grup producentów. Dyskusja, jaka miała miejsce potwierdza potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości.


  Paweł Dopierała

  Posiedzenie Rady Powiatowej

  W dniu 11.12.2013 roku w Lesznie odbyło sie posiedzenie Rady Powiatowej WIR. Obecnych było 12 członków. Posiedzenie prowadził Krzysztof Kwiatoń. Gościem spotkania była pani Iwona Grzempczyńska, kierownik PT KRUS w Lesznie oraz pan Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie.

  Posiaedzenie

  Przyjęty plan obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzeń Rady z dnia 28.08.2013 roku
  2. Przedstawienie informacji o:
   • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych z października 2013 roku
   • działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej za okres sierpień - listopad 2013 roku
   • działalności RP WIR w Lesznie
  3. Omówienie materiałów oraz sformułowanie i przyjęcie wniosków Rady na najbliższe WZ WIR w dniu 16.12.2013 roku w Poznaniu
  4. Wystąpienia gości: Iwona Grzempczyńska, kierownik PT KRUS i Janusz Perski, kierownik BP ARiMR
  5. Wolne głosy i wnioski

  Ad.1
  Protokół, który został przesłany wcześniej pocztą, przyjęto bez uwag.

  Ad.2
  Informacje z działalności KRIR oraz Zarządu WIR zostały rozdane w formie pisemnej. Krzysztof Kwiatoń uzupełnił przekazany materiał o informację na temat funduszu mięsa, organizacji forów dla kobiet wiejskich, organizacji dożynek wojewódzkich, spraw związanych ze zbiornikiem w Jeziorsku, wręczeniu Medalionu im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej pani minister Zofii Szalczyk, sposobie pracy zarządu i jego członków, opiniowaniu wniosków i aktów prawnych. W dalszej części obrad przekazywano informacje i dyskutowano o: zorganizowanych koloniach dla dzieci, odbytych wyjazdach organizowanych przez biuro powiatowe (Bednarach 21.09.2013 - 2 autobusy, Agritechnica do Hanoweru 10-16.11.2013 - 2 autobusy), informacjach RP zamieszczanych na stronach www izby, opiniach wystawionych w związku z ustalaniem ceny żyta do podatku rolnego, udziale w komisjach przetargowych, planowanym wyjeździe na targi rolnicze do Łodzi w marcu 2014 roku oraz podsumowującym rok 2013 uroczystym spotkaniu rady na początku 2014 roku.

  Ad.3
  Posiedzenie Krzysztof Kwiatoń przedstawił prowizorium budżetowe, wyjaśniając poszczególne pozycje. Wskazane zostały sposoby finansowania działalności Rady i fundusze na jej działalność. Sformułowano wniosek na WZ WIR: Wniosek do Zarządu WIR o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia szkołom rolniczym możliwości nauki zawodu przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu rolniczego poprzez włączenie w proces nauczania firm handlujących ww. sprzętem. Obecnie szkołom rolniczym brakuje funduszy na zakup sprzętu i prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu przestarzałych maszyn. Włączenie w proces nauczania firm handlujących maszynami lub świadczących usługi dla rolnictwa mogłoby rozwiązać ten problem poprzez użyczanie nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zająć dydaktycznych. Korzyści są obustronne - uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania w technice rolniczej, a firmy promują swój sprzęt wobec przyszłych potencjalnych jego nabywców.

  Ad.4
  Pan Janusz Perski przestawił informacje o działalności BP ARiMR, wypłacie płatności i ich wysokości oraz wyjaśnił problem modulacji płatności w roku 2014. Pani Iwona Grzempczyńska przedstawiła informacje z działalności KRUS w tym, o zmianie przepisów dotyczących refundacji składek dla rodziców dzieci do lat 5 lub niepełnosprawnych.

  Ad.5
  Poinformowano o:
  - odbytym szkoleniu dla grup producentów (Poznań 5-6.12.2013),
  - planowanym na 18.12.br spotkaniu grup producentów w Żerkowie,
  - spotkaniu szkoleniowo-wigilijnym grup producentów w Lesznie 20.12.br,
  - ofercie współpracy od kancelarii prawnych skierowanej do grup producentów,
  - ofercie banku BGŻ dla rolników,
  - budowanej stronie internetowej grup producentów,
  - planowanym szkoleniu dla producentów prosiąt,
  - akcji zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt,
  - planowanych szkoleniach chemizacyjnych.

  Uczestnicy posiedzenia otrzymali:
  - informację z działalności KRIR,
  - informację z działalności zarządu WIR,
  - informację o szkoleniu dla producentów prosiąt,
  - czasopisma Siewca i Wiadomości Rolnicze.

  Pawel Dopierała
  Wystawa Agritechnica 2013 w Hanowerze

  Blisko 100 rolników z powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, wolsztyńskiego i międzychodzkiego uczestniczyło w dniach 13-14 listopada br. w wyjeździe na wystawę AGRITECHNICA, która odbywała się na terenie wystawowym w Hanowerze. Wyjazd zorganizowany został przez biuro powiatowe WIR w Lesznie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami techniki rolniczej i sprzętu rolniczego prezentowanych przez ponad 2600 wystawców z całego świata.

  Na wystawie

  Obok prezentacji najnowszej techniki i sprzętu, AGRITECHNICA oferowała wiele ciekawych wydarzeń fachowych m.in.: konferencje, centrum informacji na temat handlu maszynami używanymi, Smart Farming - czyli wykorzystanie systemów elektronicznych w produkcji i uprawie, Workshop Live - czyli serwisowanie nowoczesnych maszyn z praktycznymi pokazami. Poza rolnikami w wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele firm obsługujących rolników, tj.: Agro-Pasz Moraczewo, Hurtownia Środków do Produkcji Rolnej Rafał Spławski z Radomicka oraz dziennikarze portalu Gospodarz.pl należącego do Agencji Reklamowej Wizerunek Sp. z o.o.

  Tropicel Island

  W drodze powrotnej w ramach odpoczynku odwiedzono kompleks wypoczynkowy "Tropical Island" (wyspa tropikalna) koło Berlina. To największy tego typu obiekt w Europie, w którym można kąpać się w różnorodnych basenach, spacerować po plaży Morza Południowego, wybrać się na ekspedycję po Lesie Tropikalnym czy zrelaksować w Strefie Saun. W Tropical Islands panuje temperatura rzędu 26°C i przyjemna wilgotność powietrza od 40 do 60%, która zapewnia sprzyjający klimat dla roślin z całego świata. Ogrzewanie podłogowe w obszarze Laguny i Morza Południowego umożliwia spacery na bosaka. W celu utrzymania optymalnej temperatury zastosowano wysokiej klasy system kontroli klimatu i nawadniania. Woda w Morzu Południowym (28°C) i Lagunie (31°C) jest regularnie oczyszczana za pomocą najnowocześniejszych filtrów ozonowych. Jakość wody w basenach jest zbliżona do jakości wody pitnej. Obydwa zbiorniki wykonane ze stali szlachetnej gwarantują doskonałe warunki sanitarne. Głębokość wody w żadnym miejscu nie przekracza 1,35 metra.

  Wyjazd był możliwy dzięki współpracy z firmą DLG Agro-Food, która zapewniła bezpłatne wejściówki na wystawę oraz częściowe dofinansowanie kosztów dojazdu.

  Paweł Dopierała
  Foto grupy: Gospodarz.pl
  Szkolenie z zasad wzajemnej zgodności

  W dniach 7 i 8 października br. odbyło się w Lesznie szkolenie w ramach projektu "Szkolenia z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w województwie wielkopolskim". Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego, w skład którego wchodzi: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

  Szkolenie

  Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Normy dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
  • Wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego;
  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt;
  • Wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt;
  • Zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  • Wymogi w zakresie zdrowotności roślin;
  • Dobrostan zwierząt;
  • System sankcji stosowany w zakresie wymogów wzajemnej zgodności;
  • Wybrane dokumenty mogące występować w gospodarstwie rolnym;
  • Praktyczna ocena dostosowania gospodarstwa do zasad wzajemnej zgodności.

  Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe, w skład których wchodziły między innymi listy sprawdzające umożliwiające samodzielną ocenę gospodarstwa pod kątem spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

  Paweł Dopierała
  Agro Show Bednary 2013

  W dniu 20.09.2013 roku BP WIR zorganizowało wyjazd dla rolników z powiatu leszczyńskiego na wystawę Agro Show w Bednarach. W wyjeździe brało udział ponad 50 osób (członków RP, grup producentów rolnych oraz przedstawicieli dwóch firm obsługujących rolnictwo: Neorol z Radomicka - Rafał Spławski oraz Agropasz z Moraczewa - Władysław Olejnik. Agro Show to impreza, która ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie. Organizowana jest od 1999 roku. Obecnie Wystawa ma charakter kompleksowy i jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale ofertę swoją prezentują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W sumie w Wystawie brało udział blisko 800 wystawców z 20 krajów. Każdego roku impreza przyciąga ponad 130 tysięcy zwiedzających, którzy prócz możliwości zapoznania się z ofertami wystawców mają możliwość wzięcia udziału w licznych imprezach towarzyszących: pokazach maszyn podczas pracy, spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w tym roku obecny był Minister Rolnictwa pan Stanisław Klameba) oraz innych instytucji rządowych związanych z rolnictwem, uczestniczenia w sesji seminaryjnej.

  Agro-Show

  Rolnicy biorący udział w "izbowym" wyjeździe mieli dodatkowo możliwość udziału w degustacji wyrobów z wieprzowiny w ramach Pikniku Mięsnego finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

  Paweł Dopierała
  Spotkanie środowiskowe w WODR

  W dniu 2.09.2013 roku przewodniczący Rady Powiatowej Krzysztof Kwiatoń oraz kierownik BP WIR Paweł Dopierała uczestniczyli w "Spotkaniu środowiskowym" zorganizowanym przez Zespół Doradczy WODR w powiecie leszczyńskim. Kierownik ZD WODR Marek Kmiećkowiak przedstawił zadania doradcze realizowane przez ZD w 2013 roku na terenie powiatu. Specyfiką powiatu leszczyńskiego jest realizacja zagadnień podporządkowanych ogólnemu tematowi "Od producenta do konsumenta".

  Spotkanie

  W dalszej części Wioletta Kmiećkowiak i Kamila Stachowiak przedstawiły zagadnienia związane z propozycjami reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Główne akcenty położono na problematykę tzw. zazielenienia, związanego z koniecznością wyłączenia części gruntów z produkcji lub stosowania określonych zabiegów czy upraw, w celu uzyskania pełnych kwot dopłat bezpośrednich. Drugie omówione zagadnienie to zmiany w PROW - programy modernizacja gospodarstw, programy dla młodych rolników, pakiety rolnośrodowiskowo-klimatyczne, itp. W większości przypadków pogramy zostały ograniczone poprzez zaostrzenie wymogów lub zastosowanie redukcji płatności.

  Paweł Dopierała
  Leszczyńscy rolnicy w Michałkowie

  Delegacja rolników z powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego uczestniczyła w niedzielę 1.09.2013 roku w Wielkopolskim Święcie Plonów w Michałkowie k. Ostrowa Wlkp. Impreza zgromadziła rolników z całej Wielkopolski i miała na celu uhonorowanie ich ciężkiej pracy.

  Święto Plonów

  Delegacja nasza przywiozła ze sobą pięknie wykonany wieniec dożynkowy. Jednym z elementów uroczystości było wręczenie 31 osobom odznaczeń "Zasłużony dla rolnictwa" oraz 6 Medalionów Wielkopolskiej Izby Rolniczej im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaką "Zasłużony dla rolnictwa" został odznaczony między innymi przedstawiciel powiatu leszczyńskiego, pan Władysław Olejnik, któremu serdecznie gratulujemy.

  Paweł Dopierała
  Posiedzenie Rady Powiatowej

  W dniu 28.08.2013 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie. Posiedzenie prowadził Krzysztof Kwiatoń. Gościem spotkania była pani Alicja Nowak z ZD WODR w Lesznie.

  Przyjęty program posiedzenia:

  1. Informacja z działalności Rady i Biura WIR;
  2. Informacje o składaniu wniosków rejestracyjnych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  3. Wolne głosy i wnioski.

  Ad 1.
  Krzysztof Kwiatoń przedstawił informacje dotyczącą obecności WIR na Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach. Ze strony Izby ufundowana i wręczona została statuetka dla pana Stanisława Matuszewskiego "Za wkład pracy w organizację festiwali oraz propagowanie tradycji rolniczych". Natomiast pan Rafał Samelczak na wniosek WIR otrzymał odznakę honorową "Zasłużony dla rolnictwa". Biuro WIR przygotowało stoisko, na którym rolnicy mogli otrzymać materiały informacyjne i prasę rolniczą. Wspólnie z izbą na stoisku obecni byli przedstawiciele KRUS i PIP.

  Ad 2.
  Pani Nowak przedstawiła informacje dotyczącą rejestracji producentów żywności w PIS. Ma ona na celu uszczelnienie łańcucha dystrybucji żywności i podlegają jej najogólniej mówiąc producenci sprzedający produkty roślinne odbiorcy końcowemu wpisując jako rodzaj działalności "działalność w zakresie dostaw bezpośrednich". Druk wniosku jest prosty do wypełnienia i należy go złożyć w lokalnym biurze Inspekcji Sanitarnej (SANEPID).

  Ad 3.
  Przedstawiono informacje i dyskutowano o:
  - zaproszeniu na spotkanie środowiskowe skierowane przez WODR w Lesznie;
  - organizacji wyjazdu na targi w Bednarach 21.09.2013 roku, ustalono, że zgłoszenia chętnych mają być przekazane do biura do 10 września br.
  - organizacji wyjazdu na targi Agritechnica do Hanoweru 10-16.11.2013 roku. Wyjazd planowany jest jako 2 dniowy i obejmował będzie zwiedzanie targów oraz pobyt na wyspie tropikalnej pod Berlinem;
  - kierownik biura poinformował o interpretacji przepisów programu rolnośrodowiskowego dotyczących pakiet 8 oraz o planowanym szkoleniu z zakresu wzajemnej zgodności;
  - dyskutowano m.in. o wahaniu pogłowia świń, grupach producenckich, kształtowaniu podatku rolnego.

  Paweł Dopierała
  XII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach

  W dniach 24-25 sierpnia odbył się w Wilkowicach XII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Celem Festiwalu od wielu lat jest przybliżenie początków mechanizacji rolnictwa oraz warunków pracy na polskiej wsi. Dzięki imprezie można obserwować zmiany zachodzące w rolnictwie na przełomie wieków.

  Impreza odbywa się corocznie od 2002 roku, kiedy to pan Jerzy Samelczak, kolekcjoner starych maszyn rolniczych z Targowiska, namówił kilku przyjaciół o podobnym hobby do organizacji pierwszego w Polsce zlotu starych ciągników w Wilkowicach. Po śmierci pana Jerzego jego pasję kontynuuje syn Rafał. Festiwal swoim zasięgiem wychodzi poza granice gminy Lipno, Wielkopolski i Polski. Wystawiane maszyny biorą udział w pokazach, prezentacjach i konkursach. Poza konkursem w odpalaniu "bumbaja" i konkursem siłowym, odbywają się też konkursy sprawnościowe. Podczas Festiwalu wręczana jest nagroda w rywalizacji pn. "Kolekcjoner Roku", która powoduje, że kolekcjonerzy na festiwal z zapałem odnawiają i uruchamiają stare maszyny. Pozostałe nagrody dla uczestników przyznawane są między innymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Agencję Rynku Rolnego, Urząd Gminy Lipno. W tym roku nagroda Izby został wręczona w formie statuetki przez Członka Zarządu WIR Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi Matuszewskiemu za wkład pracy w organizację festiwali oraz propagowanie tradycji rolniczych. Natomiast pan Rafał Samelczak na wniosek WIR otrzymał odznakę "Zasłużony dla rolnictwa".

  Nagrodzeni

  Festiwalowi, już od kilku lat, towarzyszysz wystawa nowych ciągników i maszyn rolniczych "Roltechnika", dzięki czemu dla zwiedzających jeszcze bardziej widoczne są zmiany, jakie zaszły w rolnictwie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na stoisku WIR rolnicy mogli pobrać czasopisma rolnicze i materiały informacyjne oraz porozmawiać o interesujących ich sprawach.

  Paweł Dopierała
  Protokół posiedzenia Rady Powiatowej w Lesznie
  w dniu 14.06.2013 roku

  Posiedzenie Rady odbyło się w ZSRB w Lesznie. Obecnych było 13 członków Rady oraz zaproszeni goście - rolnicy z gminy Lipno i pan Jacek Moczarski z Krajowego Rejestru Długów. Posiedzenie prowadził Krzysztof Kwiatoń. Przedstawiono plan obrad, który został zaakceptowany z uwagą pana Romana Białego dotyczącą nieobecności na posiedzeniu przedstawicieli pracowników GRN w Klonówcu.

  Przyjęty program posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Rady z 12.03 i 25.03.2013 roku.
  2. Przedstawienie informacji o:
   • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych,
   • starań o dotacje do wapna,
   • dokonaniach WIR w 2012 roku i działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
   • działalności RP WIR i biura w Lesznie,
   • działalności zarządu WIR.
  3. Informacje pana Jacka Moczarskiego o Krajowym Rejestrze długów.
  4. Dyskusja dotycząca GRN w Klonówcu.
  5. Wolne głosy i wnioski.

  Ad.1
  Protokoły, które zostały przesłane wcześniej pocztą, zostały przyjęte.

  Ad.2
  Informacje z działań KRIR zostały dostarczone w formie broszury podobnie jak pisma dotyczące starań o dotację do wapna. W drugiej broszurze zawarto informacje o dokonaniach WIR w 2012 roku i działalności Zarządu WIR od ostatniego WZ WIR. Przewodniczący Rady przedstawił działania Rady, biura WIR i zarządu, m.in. aktualizacja poradnika łowieckiego i wykazu osób przyjmujących zgłoszenia, organizacja wyjazdu do Francji, możliwości wyjazdu na targi rolnicze do Sielinka, przenoszeniu siedziby ZD WODR w Lesznie, uwagi do przepisów o prawie łowieckim, pracach związanych z nowelizacją ustawy o izbach rolniczych, możliwości zgłaszania uwag do PROW.

  Ad.3
  Pan Jacek Moczarski przedstawił ofertę Krajowego Rejestru Długów, z której mogą korzystać zarówno rolnicy jak i WIR. Ustalono, że oferta KRD zostanie przedstawiona WIR i po jej rozpatrzeniu możliwe będzie nawiązanie współpracy.

  Ad. 4
  Do biura WIR trafiło pismo pracowników GRN w Klonówcu protestujące przeciw próbom pozbawiania ich pracy przez rolników, którzy domagają się wydzielenia z gospodarstwa gruntów, które mogliby nabyć w celu powiększenia swoich gospodarstw. Obecni na posiedzeniu rolnicy argumentowali, że postulaty o wydzieleniu gruntów są skutkiem rażących zaniedbań zarządzających gospodarstwem. W opinii kilki radnych brakowało obecności na posiedzeniu przedstawicieli drugiej strony sporu. Po dyskusji i wyjaśnieniach, przy różnicy zdań, Rada postanowiła poprzeć pismo z odpowiedzią rolników na pismo pracowników spółki, zgadzając się z argumentacją tam zawartą (pismo w załączeniu).

  Ad. 5
  Złożono następujące wnioski:

  1. Wniosek o kontynuowanie działań zmierzających do możliwości uzyskania przez rolników dopłaty do wapna nawozowego w celu odkwaszenia gleb.
  2. Wniosek do MRiRW w sprawie wprowadzenia do dopłat rolnośrodowiskowych w pakiecie ochrona gleb i wód - wariantu, który pozwoli na pozostawienie ścierniska po kukurydzy przez okres zimowy do końca lutego następnego roku.
   Uzasadnienie:
   - ściernisko kukurydziane zapobiega również erozji gruntów ornych i wymywaniu azotu,
   - pozostawienie resztek pożniwnych pozwoli na łatwiejsze zdobycie paszy przez dzikie zwierzęta w okresie zimowym, chroniąc równocześnie uprawy roślin ozimych i inne grunty przed szkodami łowieckimi. Wysokość dopłaty powinna być skalkulowana na podstawie kosztów uwzględniających obniżkę plonu rośliny następczej przy orce wiosennej.
  3. Wniosek o rozpatrzenie możliwości podpisania umowy z Krajowym Rejestrem Długów w celu dostępu rolników do informacji z bazy danych KRD i korzystania z jego usług.
  4. Do Ministerstwa Rolnictwa o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia badań środka ochrony roślin Lumax i dopuszczenia go do stosowania. Etykieta tego środka zmieniła się w ciągu roku. W 2012 roku nie mówiła o przeciwwskazaniach do uprawy jakichkolwiek roślin jarych, a w 2013 już takie przeciwwskazania są. Rolnicy nie posiadający informacji o zmianie etykiety, stosujący środki z 2012 roku zostali narażeni na straty m.in. w plantacjach buraków cukrowych.

  W dalszej części obrad:

  • dokonano wyboru kandydatów na konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. Zaproponowano kandydatury panów: Piotra Pflanca, Jana Walkowskiego i Rafała Rimke;
  • ustalono obecność Rady na targach rolniczych w Wilkowicach 24-25.08.2013;
  • przewodniczący Rady przedstawił informacje o budżecie Rady na 2013 rok;
  • zaproponowano i wstępnie zaakceptowano wyjazd studyjny Rady na targi rolnicze w Bednarach, który będzie dofinansowany z środków Rady;
  • Z. Brzezewski wspomniał o problemie wyciągania miąższu z kości, co jest zakazane i może być następnym problemem po sprawie uboju rytualnego.

  Rozdano:

  • broszurki z działaniami KRIR i informacjami o dotacji do wapna, dokonaniami WIR w 2012 roku i informacją o działalności zarządu WIR;
  • uaktualniony poradnik "Szkody łowieckie" z tabelą zawierającą wykaz osób przyjmujących zgłoszenia szkód na terenie powiatu leszczyńskiego;
  • Wiadomości Rolnicze;
  • biuletyn Siewca.

  Protokołował:
  Paweł Dopierała  Gminne fora rolnicze w powiecie leszczyńskim

  Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z władzami poszczególnych gmin organizowała w miesiącach lutym i marcu Gminne Fora Rolnicze. W spotkaniach brali udział jako prelegenci przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Nasiennej, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Agencji Nasiennej. Na Forum w Lipnie zaproszony został również przedstawiciel ANR ze względu na wyznaczenie na tej gminie gruntów z zasobu Agencji do sprzedaży.

  Formuła forów opierała się o krótkie wypowiedzi poszczególnych zaproszonych gości oraz czas na pytania z sali i dyskusję nad najbardziej interesującymi tematami.

  Gmina

  Termin

  Miejsce

  Rydzyna

  1 luty, g.10.00

  Rydzyna, Sala ul. Rzeczypospolitej

  Święciechowa

  12 luty, g.10.00

  Święciechowa, Sala Wiejska, ul. Strzelecka

  Włoszakowice

  1 marca, g.10.00

  Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp.

  Lipno

  4 marca, g. 0.00

  Lipno, Sala GOK, ul. Powstańców Wlkp.

  Wijewo

  11 marca, g. 10.00

  Brenno, Sala Wiejska, ul. Jeziorna

  Osieczna

  13 marca, g. 10.00

  Osieczna, MGOK, Pl. 600-lecia

  Krzemieniewo

  15 marca, g. 10.00

  Mierzejewo, Sala Wiejska

  Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forach gminnych:

  • ARiMR - Janusz Perski, kierownik BP ARiMR w Lesznie. Przedstawiał informacje o płatnościach obsługiwanych przez Biuro, sposobie wydawania decyzji, modulacji płatności, dostępnych funduszach unijnych i krajowych, platformie internetowej dla rolników.
  • KRUS - Iwona Grzempczyńska, kierownik PT KRUS w Lesznie oraz Elżbieta Wołkowińska. Przedstawiano informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach, wydłużeniu wieku emerytalnego, wysokości składek, powiązaniu ubezpieczeń ZUS i KRUS.
  • WIORiN - Michał Piątek, kierownik Delegatury w Lesznie. Przedstawiał informacje dotyczące zakazu uprawy roślin GMO, zasad produkcji integrowanej i zmianach ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie.
  • PIW - Jacek Gmerek oraz Aleksander Trzmiel. Przedstawiali informacje dotyczące dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych przez inspekcję, zwalczaniu choroby Aujeszkyego, uboju rytualnego i uboju zwierząt w gospodarstwie.
  • WODR - Marek Kmiećkowiak, kierownik ZD w Lesznie oraz pracownicy terenowi Mirosław Nowicki, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Siekierska, Kamila Stachowiak. Przedstawiali informacje na temat działalności WODR oraz planu pracy na 2013 rok.
  • AN - Paweł Kochański, Prezes Zarządu i Katarzyna Rzeźwińska. Przedstawiali działalność Agencji, korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, warunki stosowania odstępstwa rolnego i sposób informowania AN i rozliczania się z producentami, warunki obrotu materiałem siewnym.
  • WIR - wszystkie fora prowadził Krzysztof Kwiatoń. Poruszał również zagadnienia związane z: działalnością WIR - interwencje, stanowiska, szacowaniem szkód łowieckich, dotacją do wapna, szkoleń dla rolników, protestów rolniczych, funduszów promocji. Na forach obecni byli członkowie rady z poszczególnych gmin.

  Fora odbywały się przy udziale sponsorów: banku BGŻ oraz firmy AGNES Pożyteczne Mikroorganizmy. Każda z firm przestawiała krótko prezentację na temat swojej działalności i oferty dla rolników.

  Łącznie w forach uczestniczyło około 300 osób.

  Paweł Dopierała  Forum w Rydzynie

  Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny zorganizowali w Rydzynie Gminne Forum Rolnicze. Spotkanie odbyło się 1 lutego 2013 r. Wzięli w nim udział jako prelegenci przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Agencji Nasiennej. Niestety zabrakło przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych. Uczestnicy Forum wysłuchali wypowiedzi zaproszonych gości oraz zadawali pytania na interesujące ich tematy. Poruszano między innymi kwestie związane z: wysokością emerytur rolniczych, opłat za odstępstwo rolne, funduszy dla rolnictwa, działań WODR i Zarządu Melioracji, szkód łowieckich.

  Fora

  Gminne fora rolnicze w Rydzynie i Święciechowej
  Skład osobowy Rady Powiatowej WIR w Lesznie

  Rada Powiatowa

  Przewodniczący Rady: Krzysztof Kwiatoń

  Delegat na Walne Zgromadzenie WIR: Mieczysław Kowalczyk

  Lp.

  Gmina

  Nazwisko, imię

  nr telefonu

  1

  Leszno Miasto

  Pflanc Piotr

  661966730

  2

  Krzemieniewo

  Hofman Andrzej

  65 536 02 14,

  3

  Krzemieniewo

  Sobecki Radosław

  785990820

  4

  Lipno

  Kowalczyk Mieczysław

  605693340

  5

  Lipno

  Michalski Grzegorz

  607473055

  6

  Osieczna

  Biały Roman

  660437478

  7

  Osieczna

  Ciesielski Stanisław

  661387724

  8

  Rydzyna

  Frąckowiak Grzegorz

  695388307

  9

  Rydzyna

  Kwiatoń Krzysztof

  605388526

  10

  Święciechowa

  Brzezewski Zbigniew

  508074797

  11

  Święciechowa

  Fabiański Czesław

  603138088

  12

  Wijewo

  Rimke Rafał

  609602758

  13

  Wijewo

  Szmyt Jacek

  785010580

  14

  Włoszakowice

  Lipowy Ryszard

  601578161

  15

  Włoszakowice

  Walkowski Jan

  509071993