Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Słupcy

Herb

Powiat słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W Powiecie Słupeckim są dwa parki przyrody - Nadwarciański Park Krajobrazowy (uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej "Globaly Important Bird Areas - Glas") oraz Powidzki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior (w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce - Jezioro Powidzkie, na którym od 2000 roku odbywają się Regaty Żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych).
Powiat słupecki jest powiatem typowo rolniczym - 60 tysięcy hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze. Jest tu 4750 gospodarstw rolnych, a przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 11 ha. Produkcja w gospodarstwach skoncentrowana jest na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja roślinna to: głównie zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki; natomiast produkcja zwierzęca to: trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe oraz drób. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku.
Forum Rolnicze Regionu Konińskiego

Foto

25 marca 2014r. w Węglewie odbyło się Forum Rolnicze powiatów regionu konińskiego (Koło, Konin, Słupca, Turek), w którym uczestniczyło ok.160 osób. Spotkanie otworzyła i przewodniczyła jego obradom Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP; Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata i Piotr Walkowski, Członek Zarządu WIR - Krzysztof Przygoński, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARIMR, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR OT w Poznaniu, Wiesława - Nowak z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - Z-ca Dyrektora OT ANR, Lesław Szabłoński - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mirosława Kaźmierczak - z-ca Dyrektora KRUS w Poznaniu, Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie, doradcy rolni, samorządowcy oraz rolnicy.

Foto

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez Kierownik BP WIR w Koninie Elżbietę Bryl o problemie związanym z funkcjonowaniem i przeznaczeniem zbiornika Jeziorsko. W tej samej sprawie glos zabrał Poseł Tomasz Nowak, który poinformował zebranych o podjętych działaniach w zakresie rozwiązania problemu notorycznych zalań Doliny Warty.

Następnie głos zabrał Piotr Walkowski Poseł na sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który omówił szczegółowo podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020 oraz odniósł się do problemu funkcjonowania zbiornika Jeziorsko.

Foto

W dalszej części spotkania zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa:

 • ARiMR: podsumowanie kampanii 2013, dopłaty bezpośrednie, ONW, inwestycje, PROW 2014-2020,
 • ARR: obrót ziemią rolną - sprzedaż i dzierżawa,
 • ANR: zadania agencji, ceny gruntów, informacja o ilości sprzedanych gruntów w poszczególnych powiatach (Koło, Konin, Słupca, Turek),
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii: afrykański pomór świń, białaczka, choroba Aujuszkyego,
 • WODR: usługi doradcze, integrowana ochrona roślin,
 • KRUS: warunki przyznawania emerytur, waloryzacja świadczeń, promowanie bezpiecznej pracy,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski: funkcjonowanie grup producenckich, działalność spółek wodnych,
 • Stowarzyszenie Księgowych Polskich: rachunkowość rolnicza.
Foto

Sponsorzy, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu spotkania:

 • Bank BGŻ oddział w Koninie
 • piTERN Sp. z o.o.
 • Macif Życie
 • Lumen Technik sp.z o.o.

Serdecznie dziękujemy!

Beata Włodarczyk - BP WIR w Kole
Foto: Przemysław Tomczak - BP WIR w Turku
Szkolenie: Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt

W dniach 19 i 20 lutego 2014r. w "Gościńcu Nad Stawem" w Orchowie odbyło się szkolenie z zakresu "Nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt". Organizatorem szkolenia było konsorcjum w składzie: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" - lider szkolenia oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Instytut Zootechniki w Krakowie oraz Izby Rolnicze: Wielkopolska Kujawsko-Pomorska, Mazowiecka, Województwa Łódzkiego i Izba Rolnicza w Opolu.

Szkolenie pt. "Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" współfinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Foto

Szkolenie poprowadził dr nauk weterynaryjnych pan Piotr Kołodziejczyk - specjalista chorób świń, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i współpracownik prof. Pejsaka. Autor licznych artykułów popularno-naukowych. Obecnie jest pracownikiem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polus". Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zebranych hodowców stada podstawowego, a zarazem prosiąt ze względu na bogatą wiedzę i doświadczenie prowadzącego szkolenie Podczas szkolenia rolnicy korzystając z okazji zadawali wiele nurtujących pytań i rozwiewali wątpliwości co do poszczególnych bloków tematycznych jakimi były:

 • rozród - wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów, optymalne wykorzystanie potencjału hodowlanego świń, czynniki wspomagające rozród;
 • odchów prosiąt - postępowanie z lochą przed porodem, właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami, wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycja prosiąt, odsadzanie prosiąt;
 • bioasekuracja - koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków, zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji, podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt, profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Hodowców, którzy chcieli by skorzystać z tego typu szkolenia chciałabym poinformować, że podobne szkolenie będzie w także lutym przyszłego roku.

Iwona Czerniak
Podsumowanie działalności doradczej za rok 2013

Foto

W dniu 18 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy w Słupcy odbyło się posumowanie działalności doradczej za 2013 rok w powiecie słupeckim. Wzięli w nim udział rolnicy z powiatu słupeckiego oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Słupca Pani Grażyny Kazuś, Delegata do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Stanisława Plesińskiego, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Słupcy Pana Jacka Szczapa, Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Słupcy Pana Zbigniewa Wiśniewskiego. Spotkanie rozpoczął Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradczego p. Adam Kwapich, który przedstawił prezentacje multimedialną z realizacji planu działalności doradczej z wszystkich gmin powiatu słupeckiego.

Kolejny prelegent - starszy specjalista WODR p. Henryk Matkowski przedstawił program działalności na 2014 rok. Następnie Kierownik BP ARiMR p. Jacek Szczap omówił ogólne założenia nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. Temat został przyjęty z bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza w zakresie planowanych programów inwestycyjnych i środków finansowych przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolnych. Następnie omówił realizację płatności obszarowych z kampanii 2013 roku i udzielił wyczerpującej informacji o zasadach, jakie będą obowiązywać podczas tegorocznej kampanii obszarowej, jednocześnie zachęcając do składania wniosków obszarowych drogą internetową. Podczas prelekcji kierownika było wiele pytań.

Foto

Pan Michał Bartz - główny specjalista WODR do spraw żywienia trzody chlewnej przedstawił temat wykorzystania roślin bobowatych w żywieniu świń, jako sposób na obniżenie kosztów produkcji. Omówił uprawiane w Polsce rośliny bobowate z przeznaczeniem na pasze. Scharakteryzował zawartość wybranych składników pokarmowych w nasionach roślin bobowatych i zawarte w nasionach substancje antyżywieniowe. Zaprezentował przykładowe receptury pasz pełnoporcjowych dla różnych grup wagowych trzody chlewnej, a także korzyści wynikające z ich stosowania w żywieniu.

Foto

Pan Zbigniew Wiśniewski - Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Oddziałem w Słupcy nakreślił temat integrowanej ochrony roślin, scharakteryzował ją jako sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Przypomniał również o obowiązku rejestracji producentów ziemniaków, którzy sprzedają ziemniaki na targowiskach.

Na zakończenie Kierownik Zespołu Doradczego podziękował wszystkim zaproszonym gościom i rolnikom za przybycie na spotkanie.

Iwona Czerniak