Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Logo

Rada Powiatowa
w Wągrowcu

Herb

Powiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno-wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 1.040,8 km kw. i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go ponad 70 tysięcy mieszkańców. W jego skład wchodzi 7 gmin: miejska - Wągrowiec, miejsko-wiejskie - Gołańcz i Skoki oraz wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno i Wągrowiec. Gminy są podzielone na 144 sołectwa.
Struktura gospodarcza powiatu jest typowo rolnicza. Mamy tu niezwykle bogatą bazę surowcową, którą można wykorzystać na przetwórstwo rolno-spożywcze. W strukturze zasiewów na terenie powiatu wągrowieckiego dominuje pszenica, żyto, jęczmień, rzepak i kukurydza. Mniejsze znaczenie ma uprawa ziemniaków i buraków cukrowych. W hodowli zwierząt dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Produkcja uprawowo-hodowlana ma tendencję do intensyfikacji. Rolnicy łączą się w grupy producenckie. Powstało ich 12, które zrzeszają 314 osób. Jest tylko 6 gospodarstw ekologicznych. Na terenie powiatu znajduje się 4.098 gospodarstw rolnych. Przeciętna ich powierzchnia wynosi około 16 ha, co daje powiatowi drugie miejsce pod tym względem w województwie wielkopolskim. Wśród ogółu gospodarstw rolnych w powiecie 37% to gospodarstwa do 5 ha, 16% to gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha, zaś zaledwie 1% to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha.
DZIEŃ ROLNIKA
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy

Na zaproszenie Dyrektora szkoły Pana Bogdana Koczorowskiego przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu: delegat na Walne Zgromadzenie - Piotr Woźniak, członek Rady Powiatowej WIR z terenu Gminy Gołańcz - Leszek Stachowiak oraz kierownik Biura Powiatowego - Bernadeta Ratajczak w dniu 15 kwietnia 2014 r. uczestniczyli w imprezie promującej naukę, szkołę, rolnictwo pod nazwą "Dzień Rolnika". W spotkaniu poza uczniami, rodzicami, kadrą szkoły, wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem, jak ARiMR, KRUS, Kółka Rolnicze oraz przedstawiciele firm związanych z rolnictwem.

Foto

Dzień Rolnika to:

 • promocja szkoły oraz kierunków nauczania (technik rolnik, technik żywienia, klasy wielo-zawodowe)
 • promocja firm wspierających szkołę
 • dni otwarte dla rodziców oraz potencjalnych uczniów
 • integracja uczniów, nauczycieli oraz środowisk pozaszkolnych
 • miłe spędzenie czasu dla uczniów oraz gimnazjalistów.
Foto

W programie imprezy odbyły się między innymi: pokazy maszyn rolniczych, prezentacje firm rolniczych, banków oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także konkurencje dla uczniów w dziedzinach: rolniczych, żywienia, gastronomii. Można było również posłuchać zespołu muzycznego, który tworzą uczniowie Szkoły. W tym dniu odbyły się także "Drzwi otwarte" dla uczniów szkół gimnazjalnych przedstawiające ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015. Wszystko n/t szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspgolancz.szkolnastrona.pl.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w Dniu Rolnika w przyszłym roku oraz wręczyli uczestniczącym firmom i instytucjom dyplomy, jako podziękowanie za udział w Dniu Rolnika i wspieranie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.

Bernadeta Ratajczak
Forum Rolnicze Powiatu Wągrowieckiego

W dniu 26 marca br. w Mieścisku, z inicjatywy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Wągrowieckiego.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło 90 osób. W spotkaniu udział wzięli: dr Zofia Szalczyk - Podsekretarza Stanu w MRiRW, Andrzej Sipowicz - zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Walerian Klepas - zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ANR, Antoni Flanc - przedstawiciel ANR O/T w Poznaniu Filia w Pile, Z-ca Dyrektora ARR O/T w Poznaniu - Krzysztof Adamkiewicz, Tomasz Willich-Wojewódzki - Inspektorat Weterynarii, Ryszard Jaworski - Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Michał Bielecki z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Zbigniew Dolata - Poseł na Sejm RP. Na spotkanie zostali zaproszeni i przybyli przedstawiciele wszystkich jednostek z powiatu, działających na rzecz rolnictwa, takich jak: Dorota Ewertowska - Kierownik BP ARiMR, Waldemar Głos - Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Elżbieta Misiek - Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Marian Majchrzak -Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego, Jarosław Paterka - Kierownik Oddziału WIORIN, prezes powiatowych struktur PSL - Eugeniusz Pyrzyński. Nie zabrakło przedstawicieli władzy samorządowej powiatu, którą reprezentował Wicestarosta Tomasz Kranc, gospodarz Gminy Mieścisko -Wójt Andrzej Banaszyński oraz wójtowie i burmistrzowie innych gmin.

Przybyłych gości i rolników powitał Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, a także pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej w Wągrowcu - Pan Bogdan Fleming.

Foto

Następnie głos przekazał pani minister Szalczyk, która poinformowała zebranyvh o zakończeniu prac nad kształtem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budżet PROW 2014-2010 to 13,5 mld euro. Środki te skierowane będą w szczególności na poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonemu rozwojowi terytorialnemu obszarów wiejskich. Program ten jest ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów ochrony środowiska. Środki zostaną podzielone pomiędzy kategorie regionów: województwo mazowieckie z uwagi na największą liczbę rolników i powierzchnię upraw otrzyma 13,94% środków budżetu PROW 2014-2020, a resztę środków otrzymają pozostałe województwa. Minister przedstawiła te działania, które są najbardziej interesujące dla rolników.Środki przewidziane na tzw. transfer wiedzy, usługi doradcze wynoszą 151 mln euro. Będą środki na tzw. modernizację. Program ten obejmie między innymi rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego. Wielkość wsparcia wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku młodych rolników i do 50% kosztów kwalifikowanych dla innych beneficjentów, ale nie mniej niż 50 tys. złotych. Są też środki przewidziane na przetwórstwo i marketing produktów rolnych do 50% kosztów kwalifikowanych od 100 tys. do 2 mln zł dla jednego beneficjenta oraz do 100 tys. dla beneficjentów rozpoczynających działalność. Działanie jest skierowane do rolników, którzy chcą przetwarzać produkty wytworzone w swoim gospodarstwie. Będzie również premia dla młodych rolników w wysokości 100 tys. zł na zasadach, które obowiązywały w poprzednim programie. Przewidziano również pomoc dla małych gospodarstw o potencjale ekonomicznym poniżej 6 tys. euro dla których wsparcie wyniesie do 60 tys. zł, które będzie można przeznaczyć na przedsięwzięcia w zakresie produkcji zwierzęcej.
Kolejnym ciekawym działaniem jest wsparcie dla spółek wodnych na zakup sprzętu do konserwacji. Wielkość wsparcia dla jednej spółki to 80% kosztów kwalifikowanych i może ono wynieść do 500 tys. zł. Pani Minister odpowiedziała również na wiele zadanych pytań. Udzieliła także szerokich wyjaśnień Posłowi Panu Zbigniewowi Dolacie, który zarzucał opieszałość w działaniach ministerstwa.

Kolejnym prelegentem był Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przekazał, że na konserwację i utrzymanie melioracji wodnej przeznaczane jest około 10-11 mln złotych. Cały czas nadrabiane są prace związane z melioracją, ale w dużej części są one utrudniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Stale wzrasta liczba grup producenckich. Obecnie mamy zarejestrowane 250 grupy rolne i 30 rolno-warzywne. Dyrektor zachęcił wszystkich do korzystania z funduszy na odnowę wsi.

Tomasz Willich z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii poruszył temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Podkreślał, że stanowi on dla Polski realne zagrożenie w związku z wykryciem tej choroby u dzików znalezionych przy granicy z Białorusią. "To choroba o charakterze zakaźnym, choruje 100% osobników w stadzie. Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla ludzi - konsumentów - to choroba ekonomiczna". Ze względu na fakt, iż choroba przenoszona jest drogą powietrzną i przez insekty namawiał hodowców trzody chlewnej do odpowiedzialnego postępowania i ochrony swoich stad. Mówił, iż rolnicy muszą stworzyć wszelkie bariery ochronny m.in. wprowadzić zakaz wstępu osób nieupoważnionych na teren gospodarstwa, stosować środki dezynfekcji i skarmiać stado paszą pochodzącą tylko z wiadomego źródła.

Walerian Klepas, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ANR wyjaśnił sprawę kontroli NIK oraz omówił temat sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podziękował za współpracę przy przetargach.

Z-ca Dyrektora ARR O/T w Poznaniu - Krzysztof Adamkiewicz poruszył sprawę materiału siewnego oraz kwotowania mleka.

Ryszard Jaworski - Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poinformował o powstawaniu bazy informacyjnej dla rolników oraz zaprosił na wystawy organizowane w Sielinku.

Andrzej Sipowicz - zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu odniósł się do wypowiedzi Pani Minister oraz poinformował zebranych o możliwości składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych przez internet.

Jarosław Paterka - Kierownik Oddziału WIORIN w Wągrowcu powiedział na temat "Zintegrowanego System Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie".

Wicestarosta Tomasz Kranc podziękował za współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Podkreślił, że także starają się pomagać rolnikom, np. w sprawach melioracji, czy też pozwoleń na budowy.

Foto

Następnie przyszedł czas na pytania ze strony uczestników Forum. Było ich wiele, szczególnie dotyczących zagadnień związanych z działalnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi głos zabrał gospodarz terenu Pan Wójt Gminy Mieścisko Andrzej Banaszyński, który wyraził zadowolenie, że na jego terenie zorganizowano tak wielkie przedsięwzięcie, jakim okazało się Powiatowe Forum Rolnicze.

Na zakończenie głos zabrał wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming. Powiedział, że rząd jest między innymi od tego, żeby interweniować na rynku w dramatycznych sytuacjach. Pomoru nie ma, bo w żadnym gospodarstwie w Polsce nie wykryto przypadku tej choroby. Spadły ceny skupu nie tylko trzody, ale i zboża. Natomiast ceny w sklepach utrzymują się na stałym poziomie. Potrzeba, aby rząd umożliwił wejście rolników do dużych zakładów przetwórczych. Błędem było również ustalenie definicji rodzinnego gospodarstwa rolnego na poziomie do 300 ha. W polskich warunkach powinno to być do 100 ha. Są trudności w nabywaniu ziemi. W obrocie ziemi nadal jest dużo nieprawidłowości.

Prowadzący Forum Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Bogdan Fleming podziękował wszystkim uczestnikom forum rolniczego za przybycie, owocne obrady i pytania do przybyłych gości.

Bernadeta Ratajczak
Gospodyni Roku 2013

Gospodyni wiejska to podpora rolnika i gospodarza. To kobieta pracująca nie tylko na roli, ale też na rzecz lokalnej społeczności. Gospodyni wiejska to także członkini samorządu rolniczego, jakim jest izba rolnicza.

W powiecie wągrowieckim redakcja "Głosu Wągrowieckiego", portal www.gloswagrowiecki.pl i Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zorganizowały plebiscyt "Gospodyni Roku 2013", w którym wzięło udział 56 przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich. W ogłoszeniu wyników plebiscytu i wręczeniu nagród w dniu 27 października w Redgoszczy (gm. Wągrowiec), podczas Powiatowej Biesiady Gospodyń Wiejskich wzięli udział przedstawiciele Izby Rolniczej w Wągrowcu.

Foto

Gospodynią Roku 2013 została Janina Kolińska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kaliszanach, gm. Wągrowiec.

Foto

Oficjalne uroczystości połączone z wręczeniem licznych nagród przeniosły się do wnętrza wigwamu zastawionego stoiskami z potrawami, ciastami i nalewkami, przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Była muzyka i piosenki biesiadne. Stoiska przybrane były dodatkowymi dekoracjami z warzyw, owoców i wyrobów ludowych. Obejrzeć można było także wyszywane obrazy. Dużym powodzeniem cieszyły się nalewki domowej roboty.

Pamiętajmy, że "nie liczą się tylko wielkie instytucje, lecz i te małe, które działają w okolicznych wsiach, gdzie przekazywane są tradycje, a przede wszystkim ważny jest drugi człowiek i bezinteresowna pomoc".

Bernadeta Ratajczak
Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski

Foto

Takie zagadnienie zostało omówione na konferencji w dniu 14 listopada 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP zorganizowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wzięły w niej udział liczne reprezentacje wszystkich polskich izb rolniczych. Wśród nich zalazła się również 17-osobowa grupa z powiatu wągrowieckiego.

Foto

Wśród prelegentów i ekspertów pojawili się: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Eurodeputowani Czesław Siekierski i Jarosław Kalinowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Senator Ireneusz Niewiarowski. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Byli także przedstawiciele klubów parlamentarnych, Ministerstwa Finansów, prezesi rządowych agencji rolnych, szefowie organizacji i związków rolniczych oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Dla małych gospodarstw nie jest najważniejsza produkcja towarowa na rynek, bo nie są w stanie konkurować z dużymi. Rolą gospodarstw rodzinnych jest ich trwanie, a nie konkurencyjność i wyścig ekonomiczny o dochody. To najważniejsze wnioski po spotkaniu izb rolniczych.

Link do filmu z konferencji, jaki pokazany został w programie Agrobiznes.

Bernadeta Ratajczak
Nasi radni w Małopolsce

W Małopolsce

W dniach 17-20 października 2013 r. Rady Powiatowe w Pile i Wągrowcu uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Małopolski. Zgodnie z planem doszło do spotkania z przedstawicielami małopolskiego samorządu rolniczego. Na wstępie wszyscy uczestnicy przedstawili się, podając rodzaj prowadzonej przez siebie działalności rolniczej, liczbę hektarów w gospodarstwie oraz stan rodzinny. Mimo różnic w gospodarowaniu, wynikających między innymi ze specyfiki rolnictwa na ternach górskich, dużego rozdrobnienia gospodarstw okazało się, że rolników z tych dwóch oddalonych od siebie województw wiele łączy. Omówiono szereg zagadnień. Między innymi dyskutowano o tegorocznych zbiorach, cenach zbóż, odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez powodzie, problemach z kołami łowieckimi, sadownictwie a nawet o różnych typach maszyn rolniczych, ich wadach i zaletach. Poruszono również sprawę uboju rytualnego i kwestię jego przywrócenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i niewątpliwie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczestników.

Następnym punktem wyjazdu studyjnego było szkolenie na temat agroturystyki. Małopolska ma bardzo korzystne warunki dla rozwoju agroturystyki. Są to: niski poziom uprzemysłowienia i urbanizacji, mały udział zatrudnienia w zawodach pozarolniczych, duże bezrobocie, niewysokie dochody ludności, posiadanie równocześnie wolnych zasobów mieszkaniowych, korzystne walory przyrodniczo - krajobrazowe i kulturowe. Działalność agroturystyczna realizowana jest w gospodarstwie domowym i rolnym rodziny właściciela oraz w ich otoczeniu kulturowym i społecznym - dla gości, którzy chcą być z nimi, poznawać ich życie, zakresy zainteresowań, troski i kłopoty, obowiązki i prace, w miarę chęci i możliwości współuczestniczyć w ich wypełnianiu a równocześnie odpoczywać, poprawiać kondycję fizyczną i psychiczną, korzystać z dostępnych walorów gospodarstwa i otoczenia, oraz przygotowywanych atrakcji i ofert, a przy tym mieszkać w warunkach o odpowiednim standardzie, przygotowywać posiłki lub być żywionym dobrą żywnością, żyć w czystym, chronionym środowisku. W celu przyciągnięcia jeszcze większej rzeszy turystów stawia się na rozwój produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Na listę tradycyjnych produktów w Małopolsce wpisano 15 specjalności: bryndza podhalańska, bunc/bundz, chleb prądnicki, jabłka łąckie, kiełbasa lisiecka, oscypek, precelek krakowski, redykołka, sól wielicka, śliwowica łącka, żentyca, jodłownicki kołacz z serem, tuszki gęsi zatorskiej, śliwowica wyborna, jabłka z Raciechowic. Nasi rolnicy mogli skosztować niektóre spośród tych produktów.

w Małopolsce

Wszyscy uczestnicy wyjazdu stwierdzili, że warto było jechać tyle kilometrów, bo nic nie zastąpi kontaktu z drugim człowiekiem i wymiany doświadczeń.

Beata Górecka
Uprawnienia na kombajn i sieczkarnię polową

W czerwcu zakończył się kurs operatora kombajnów zbożowych. Wzięło w nim udział 33 rolników. Natomiast w sierpniu przeszkoliło się 13 rolników na kursie dla operatorów sieczkarni polowych.

Informuję, że cały czas prowadzone są zapisy na następny kurs dla "kombajnistów". Kurs jest 3-dniowy i kończy się uzyskaniem uprawnień do kierowania kombajnem. Warunki zapisania się na kurs:

 1. praktyczne doświadczenie w obsłudze kombajnu (nie przyjmujemy nowicjuszy, a jedynie osoby, które już użytkują kombajn, ale nie posiadają jeszcze uprawnień),
 2. ukończone 18 lat,
 3. posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.
Kurs

Zapisy chętnych osób pod numerem tel. 67 2166286 lub na e-mail: wirwagr@wir.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres i tel. kontaktowy.

Bernadeta Ratajczak
Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu
ul. Grunwaldzka 30
Posiedzenie Rady Powiatowej WIR

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu. W spotkaniu wzięli udział: Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dorota Ewertowska oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Elżbieta Misiek.

Posiedzenie

W swoim wystąpieniu Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu Dorota Ewertowska przypomniała dotychczasowe i przedstawiła nowe informacje związane z Identyfikacją i Rejestracją Zwierząt, zwracając uwagę na konieczność terminowych, poprawnych zgłoszeń dotyczących zwierząt, w związku z wymogami wzajemnej zgodności w obszarze IRZ.

Dorota Ewertowska przestawiła ponadto informacje na temat:

 • kwot, które z tytułu złożonych wniosków na rok 2012, wpłynęły do rolników z powiatu wągrowieckiego;
 • ilości wniosków złożonych w 2013 roku;
 • naboru nowych wniosków na "Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne",
 • zmianach w działaniu "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów".

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Elżbieta Misiek omówiła następujące zagadnienia:

 • enzootyczna białaczka bydła - 10 kwietnia 2013 r. ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji UE uznająca powiat Wągrowiec na urzędowo wolny od enzootycznej białaczki bydła wraz z całą Wielkopolską;
 • włośnica u świń i dzików na terenie Powiatu Wągrowiec;
 • choroba Aujeszkyego u świń - Powiat Wągrowiec przygotowany do uznania za urzędowo wolny, na wszystkie stada wydane decyzje uznające je za urzędowo wolne od choroby;
 • zgnilec złośliwy pszczół - choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania;
 • zagrożenie Afrykańskim pomorem świń - choroba w Białorusi 150 km od granic Polski;
 • ubój z konieczności.

Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc omówił działania Starostwa Powiatowego, a także odniósł się do zagadnień szkód i odszkodowań łowieckich oraz spółek wodnych.

Zaproszeni goście odpowiadali na liczne pytania członków Rady Powiatowej WIR.

Po posiedzeniu

Posiedzenie było również okazją do podziękowań za użyczenie miejsca w Starostwie na działalność Izby Rolniczej, za wiele lat nieodpłatnego użytkowania, możliwość korzystania nie tylko z biura, ale również z sal konferencyjnych, za wspaniałą współpracę oraz za serdeczność i zrozumienie. "Mamy też nieskrywaną nadzieję na dalszą tak owocną współpracę" - powiedział Przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Bernadeta RatajczakForum rolnicze powiatu wągrowieckiego

W dniu 04.03.2013 roku w Sali Widowiskowej w Łeknie odbyło się Powiatowe Forum Rolnicze. Organizatorem Forum była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu. Forum poprowadził Przewodniczący, a jednocześnie Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming.

Na spotkanie zostali zaproszeni i przybyli przedstawiciele wszystkich jednostek z Powiatu działających na rzecz rolnictwa, takich jak: Kierownik ARiMR, Kierownik Placówki Terenowej KRUS, Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego, Kierownik Oddziału WIORIN oraz Dyrektor i pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile. W spotkaniu wziął także udział Wójt Gminy Wągrowiec, gospodarz obiektu, w którym odbywało się Forum, Przemysław Majchrzak. W nowo wyremontowanej Sali Widowiskowej zjawili się licznie rolnicy z powiatu wągrowieckiego, a także uczniowie Technikum Rolniczego w Gołańczy.

Spotkanie

W czasie wystąpienia Kierownik Biura ARiMR w Wągrowcu, Dorota Ewertowska, przekazała informacje związane z zadaniami Agencji takimi jak: realizacja płatności za rok 2012, modulacja płatności, zasady doręczania decyzji od 2012 roku, zasady wzajemnej zgodności obowiązujące od stycznia 2013 czyli dobrostan zwierząt. Poinformowała także o naborach wniosków do Biura Powiatowego w 2013 roku podkreślając możliwość składania wniosków przez Internet, planowanych naborach wniosków do Oddziału Regionalnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Rolnictwa, a także o zadaniach posiadaczy zwierząt.

Waldemar Głos - Kierownik Placówki terenowej KRUS w Wągrowcu omówił zagadnienia z zakresu BHP oraz aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników.

Informacje na temat zmian w przepisach o ochronie roślin przedstawił Jarosław Paterka - Kierownik oddziału WIORIN w Wągrowcu.

Wiele tematów nurtujących rolników omówiła Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii. Dotyczyły one m.in. bydła białaczkowego, innych chorób podlegających obowiązkowi rejestracji, kontrolom dobrostanu, utylizacji zwierząt. Przypomniała także o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Informacje uzupełnił przybyły na spotkanie Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt lekarz weterynarii Przemysław Kurant.

Plan działalności ZD WODR przedstawił Kierownik Oddziału wągrowieckiego Marian Mikołajczak.

Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawicieli ANR w Poznaniu O/T Filia w Pile, związane z możliwością zakupu gruntów z zasobów ANR. Dyrektor Sławomir Gawełek przedstawił sytuację na rynku nieruchomości rolnych z terenu byłego województwa pilskiego. Na temat przetargów wyjaśnień udzielał Antoni Flanc oraz Henryk Wojczyński.

Goście Forum odpowiadali na liczne pytania uczestników, którzy mieli możliwość bezpośredniej wymiany poglądów na temat nurtujących problemów. Podsumowując Forum Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Bogdan Fleming podziękował wszystkim za przybycie i podkreślił, że była to bardzo dobra forma wymiany informacji. Podziękował także Wójtowi Gminy Wągrowiec Przemysławowi Majchrzakowi za udział w Forum i udostępnienie na ten cel sali.

- Forum rolnicze to szczególnie ważne spotkanie ze względu na fakt, iż powiat wągrowiecki jest powiatem typowo rolniczym - podkreślił Wójt - stwarza ono okazję do dyskusji na tematy nurtujące rolników.

Bernadeta Ratajczak