Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Dokumentacja leczenia zwierząt

Z posiadanych w Głównym Inspektoracie Weterynarii informacji wynika, iż lekarze weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną spotykają się niekiedy z odmową składania, przez właścicieli zwierząt gospodarskich, podpisu potwierdzającego przeprowadzenie czynności lekarsko-weterynaryjnych wpisywanych w książce leczenia zwierząt gospodarskich. Sytuacja taka skutkuje niedopełnieniem przez lekarza weterynarii odpowiedzialnego za leczone zwierzęta przepisów prawa określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko- weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. nr 224, poz. 1347) i naraża go na sankcje karne wynikające z przepisów art. 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513). Należy podkreślić, że również osoby będące posiadaczami zwierząt gospodarskich, które nie prowadzą lub prowadzą w sposób nieprawidłowy ewidencję leczenia zwierząt podlegają tym samym przepisom.

Podpis posiadacza zwierzęcia w książce leczenia zwierząt potwierdza, że rolnik został poinformowany przez lekarza weterynarii o stanie zdrowia zwierząt oraz przyjął do wiadomości informację o okresach karencji dla produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku odmowy podpisania przez posiadacza zwierzęcia książki leczenia zwierząt lekarz weterynarii w polu "podpis posiadacza zwierzęcia" będzie dokonywać adnotację o odmowie złożenia podpisu. Następnie lekarz weterynarii będzie informować PLW właściwego terytorialnie dla gospodarstwa o zaistniałej sytuacji. W takich przypadkach powiatowy lekarz weterynarii podejmie działania kontrolne w gospodarstwie w celu wyjaśnienia sprawy. Kontrole będą odbywać się w oparciu o Listę Kontrolną SPIWET - gospodarstwo utrzymujące zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem części "Dokumentacja leczenia zwierząt". W ramach kontroli zwracana będzie uwaga na obecność i kompletność dokumentacji (ewidencji) leczenia zwierząt, obecność produktów leczniczych weterynaryjnych w gospodarstwie (ilość i rodzaj leków pozostawianych do kontynuacji leczenia) oraz przestrzeganie okresów karencji po zastosowaniu leków. W przypadku stwierdzenia uchybień będą wdrażane właściwe procedury administracyjne.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji członkom Państwa związków i stowarzyszeń celem zaznajomienia się z opisaną powyżej procedurą. Ponadto informuję, że przygotowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii ulotkę informacyjną przybliżającą posiadaczom zwierząt gospodarskich ich prawa i obowiązki w zakresie leczenia zwierząt oraz posiadania dokumentacji leczenia. Ulotka ta zostanie przekazana za pośrednictwem powiatowych inspektoratów weterynarii do powiatów, gmin i sołectw, z prośbą o przekazanie jej rolnikom. Ulotka ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.


Jarosław Naze
Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii