Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze Wielkopolski


Tworzenie "Listy zalecanych do uprawy odmian na terenie Wielkopolski" odbywa się na podstawie art. 25. pkt. 4 ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 137, poz. 1299; z późniejszymi zmianami).

System badań PDO umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa oraz ma istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników. Na nasz rynek nasienny trafia coraz więcej odmian z katalogu UE. Wiele z tych odmian, mimo że wartościowych, nie jest dostosowana do warunków uprawy w naszym kraju. Niezbędne jest więc istnienie systemu stałych i obiektywnych badań wartości gospodarczej odmian znajdujących się zarówno w krajowym rejestrze, jak i w katalogach UE. Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania poszerzenia informacji o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki.


Odmiany rekomendowane do uprawy na terenie Wielkopolski w 2011 roku:

Zboża ozime

Pszenica ozima

Ludwig (3), Figura (2), Kohelia (1), Ostroga (1), Mulan (1), Muszelka (1), Jenga 1), Markiza (1).

Żyto ozime

Walet (7), Stanko (2), Balistic F1 (2), Bellami F1 (1).

Pszenżyto ozime

Pawo (7), Todan (6), Algoso (2), Alekto (1), Leontino (1), Pigmej (1), Pizarro (1).

Jęczmień ozimy

Merlot (6), Rosita (4), Karakan (2), Fridericus (1), Scarpia (1).

Rzepak ozimy

Rzepak ozimy

Herkules F1 (4), Vectra F1 (4), Bellevue (1), Bogart (1), Monolit (1), NK Octans F1 (1), NK Petrol F1 (1), Visby F1 (1), Rohan (1), NK Formula (1).

Zboża jare

Pszenica jara

Monsun (6), Tybalt (5), Parabola (3), Łagwa (1)

Jęczmień jary

Frontier (4), Tocada (4), Signora (2), Marthe (1), Conchita (1), Victoriana (1), Kormoran (1).

Owies

Breton (3), Pogon (2), Scorpion (2), Zuch (2), Bingo (1).

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LZO (liczba lat).

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa (LZO) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim do roku 2010.

Odmiany umieszczone na liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.


Źródło informacji: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie