Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Nauka i praktyka


Rozmowa z Dyrektorem Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
prof. dr hab. Markiem Mrówczyńskim

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński jest jednym z prekursorów wprowadzenia do praktyki integrowanej metody ochrony rzepaku, opartej na odporności odmian na poszczególne szkodniki, wykorzystania znajomości progów ekonomicznej szkodliwości, zasad łącznego stosowania agrochemikaliów oraz racjonalnego stosowania nowoczesnych insektycydów. Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 300 prac naukowych oraz ponad 500 prac popularno-naukowych.


Proszę powiedzieć od kiedy Pan pracuje w IOR - PIB w Poznaniu?

Od 1 października 1976 r. pracuję w Instytucie Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu. Swoją karierę w Instytucie zacząłem w Pracowni Biologicznej Oceny Pestycydów, a następnie w Pracowni Badania Insektycydów. W latach 1987 - 1991 byłem kierownikiem Pracowni Badania Insektycydów. Od 2005 r. byłem kierownikiem Zespołu Badania Skuteczności Zoocydów.

Dalej rozwijał Pan swoje zainteresowania, co zaowocowało pracą doktorską

Tak. W latach 1978 - 1979 doskonaliłem swoją wiedzę z zakresu ochrony roślin na Studium Podyplomowym Ochrony Roślin przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 80-tych w Stacjach Oceny Odmian COBORU prowadziłem badania nad podatnością odmian rzepaku ozimego na uszkodzenia przez szkodniki. Na podstawie tych badań obroniłem pracę doktorską przed Radą Naukową IOR w dniu Prof. Marek Mrówczyński 17 stycznia 1992 r. W 2003 r. opublikowałem rozprawę habilitacyjną pt. "Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami". 24-go czerwca 2003 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne przed Radą Naukową IOR w Poznaniu. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 24 listopada 2003 r. zatwierdziła uchwałę Rady Naukowej IOR o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii - ochrony roślin. Od 1995 r. jestem członkiem Rady Naukowej IOR w Poznaniu. W latach 1995 - 1999 byłem przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Socjalnej przy Radzie Naukowej IOR.W latach 1980-1983 byłem członkiem Komisji Młodych Pracowników Nauk Rolniczych i Leśnych przy PAN w Warszawie. W latach 1985-2001 byłem członkiem Komisji Rejestracji Zoocydów w Polsce, natomiast od 2002 r. do 2004 r. Zespołu Rejestracji Zoocydów.

Jak wynika z Pana dorobku naukowego, jest Pan bardzo aktywny, zajmuje się wieloma sprawami.

Od 1996 r. jestem członkiem Komisji Rejestracji Odmian Roślin Oleistych COBORU, natomiast w 2004 r. zostałem zastępcą przewodniczącego tej Komisji, a od 2009 r. przewodniczącym. Od 2007 r. jestem członkiem Rady Konsultacyjno - Naukowej COBORU oraz Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Od 1992 r. jestem stałym współpracownikiem Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica. W 2001 r. zostałem członkiem Rady Programowej "Rośliny Oleiste. Oilseed Crops". W 1983 r. byłem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych. W latach 1988-1993 byłem zastępcą sekretarza, a od 1993 r. do 2003 r. byłem sekretarzem Oddziału Poznańskiego PTNA. Od 2003 r. do 2007 r. byłem przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PTNA. Od 1990 r. jestem członkiem oraz wykładowcą Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Od wielu lat współpracuję z Krajową Radą Izb Rolniczych. Od 3 lat jestem członkiem Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych w której pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Legislacyjnej. Od roku 2007 objąłem stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. W dniu 30 grudnia 2009 r. uzyskałem tytuł profesora nauk rolniczych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratuluję tytułu profesora, i cieszę się, że wreszcie Pana dorobek naukowy i osobisty wkład w rozwój nauki został doceniony tym tytułem.
Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiała Marta Ceglarek