Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Wymagania dotyczące higieny pasz


Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa dwuletni okres przejściowy na spełnienie wymagań dotyczących higieny pasz, określonych w Rozporządzeniu (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r., ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. Wymagania te muszą spełnić wszystkie podmioty działające na rynku pasz, a więc wszyscy rolnicy, którzy uprawiają zboża, rośliny okopowe i inne produkty stanowiące materiały paszowe, wszyscy, którzy przechowują, transportują czy sprzedają te produkty, a także rolnicy, którzy żywią zwierzęta paszami wyprodukowanymi tylko na własne potrzeby, bądź paszami pochodzącymi z zakupu. Obowiązek ten spoczywa także na zakładach przemysłu spożywczego, których uboczne produkty stanowią materiały paszowe, tj. cukrownie, gorzelnie, olejarnie, młyny, itp. Wszyscy wyżej wymienieni zobowiązani są, zgodnie z art. 18 ust. 3 cytowanego powyżej rozporządzenia, do złożenia do końca tego roku, do właściwych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oświadczenia o spełnieniu wymagań.

Oświadczenie to, mimo, iż dotyczy tej samej sprawy, nie jest tożsame ze, składanym w 2005 roku przez rolników "Zgłoszeniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii (wnioskiem o rejestrację/notyfikację) podmiotu działającego na rynku pasz, zgodnie z wymogami cytowanego wyżej rozporządzenia  Nr 183/2005.

Po 1 stycznia 2008 r. Inspekcja Weterynaryjna będzie bezwzględnie wymagała przestrzegania od rolników oraz innych podmiotów działających na rynku pasz, stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.