Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Produkty tradycyjne z WielkopolskiNa dzień 5 września 2007 r. w Polsce zarejestrowanych było 386 produktów tradycyjnych, z czego 38 z Wielkopolski. Poniżej prezentujemy listę tych produktów, ujętych w 9 kategoriach.

Podstawy prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) wnioski o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych składane są do Marszałków Województw.

Obowiązujący wzór wniosku został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  22 marca  2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 58, poz. 509).
Pobierz rozporządzenie (.pdf)
Pobierz wzór wniosku (.pdf)

Użyteczne informacje, ułatwiające prawidłowe wypełnienie wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych można znaleźć w opracowaniu przygotowanym przez resort rolnictwa.
Pobierz poradnik (.pdf)

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania wniosków o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych należy zwrócić się do Wydziału Oznaczeń Geograficznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub właściwego departamentu Urzędu Marszałkowskiego.

Dla Województwa Wielkopolskiego jest to:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-823 Poznań, ul. Piekary 17
tel. 061 64 75 244, 061 64 75 290
www.wielkopolska.mw.gov.pl  
e-mail: rolnictwo@wielkopolska.mw.gov.pl justyna.swidurska@umww.pl,
maksencja.bestry@umww.pl , rolnictwo@umww.pl


Nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i nazwy specyficznego charakteru

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68) wnioski o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego składa są do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujące wzory wniosków zostały określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzorów wniosków o zmianę specyfikacji (Dz. U. z 2006 Nr 92, poz. 644 z póź. zm.)
Pobierz wzór wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego (.rtf)
Pobierz wzór wniosku o rejestrację nazwy specyficznego charakteru (.rtf)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 Nr 36, poz. 323) opłata za dokonanie oceny wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego wynosi 300 zł. Zgodnie z ww. rozporządzeniem opłata związana z oceną zastrzeżenia do wniosku o rejestrację wynosi również 300 zł.


Wpłat należy dokonywać na konto dochodów budżetowych Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno-Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000


Opracowanie: G. Wysocki
Źródło: MRiRW