Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Uwaga rolnicy!

Obowiązek kolejnej rejestracji gospodarstwa rolnego

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 61-67 ustawy Ministra Zdrowia o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) w zakresie rejestracji i/lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności oraz dotychczasowym niewielkim udziałem zgłoszeń o rejestrację wskazanych podmiotów rolniczych kierowanych do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie wielkopolskim, przekazuje poniższą informację podmiotom, których rejestracja może dotyczyć.

Ponadto Inspektorat informuje, iż w III kwartale br. planowana jest misja przedstawicieli Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Żywności (FVO) w województwie wielkopolskim, której przedmiotem będzie m.in. nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad działalnością podmiotów w zakresie produkcji podstawowej oraz dostaw bezpośrednich środków spożywczych pochodzenia roślinnego. Istotnym elementem kontroli będzie m.in. ocena możliwości monitorowania pochodzenia surowców z ich pełną identyfikacją na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji (w tym względzie należy przytoczyć odniesienie do Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności). Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu nr 178/2002:

 • "produkcja podstawowa" oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego;
 • "możliwość monitorowania" oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub, która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Natomiast "dostawy bezpośrednie" zostały określone w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i oznaczają "...dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego".

Podmioty działające na rynku spożywczym są zobowiązane do zatwierdzenia i/lub rejestracji swojej działalności przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W myśl art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.; produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego - w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 i rozporządzeniu nr 882/2004. W art. 62. ust. 1. wskazano, iż właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:

 1. prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61. podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej ..rejestrem zakładów", oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze;
 2. wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia zakładów określonych w art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004;
 3. wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów;
 4. wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6.

Ponadto zakłady, o których mowa w art. 61, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w ust. 2, po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów. Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku spożywczym prowadzącego zakład. Zatwierdzenie takie nie jest wymagane w odniesieniu do (a jedynie rejestracja):

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
 3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstw agroturystycznych;
 5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepów zielarskich;
 8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwale mikrobiologicznie;
 9. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakładów prowadzących działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 12. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: wsse-poznan.pl (odnośnik: działalność nadzorowa oddziały" - "Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku" - "Druki do pobrania") lub na stronie internetowej właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w województwie wielkopolskim lub bezpośrednio w siedzibie PSSE.

Jednocześnie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, iż w art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości do 5000 zł (nie mniej niż l000 zł) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63.

W związku z powyższym Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o skuteczne informowanie podmiotów działających na rynku spożywczym (m.in. rolników indywidualnych, grup producenckich zrzeszających gospodarstwa rolne) prowadzących produkcję i obrót żywnością, bądź żywienie o obowiązku zatwierdzania i/lub rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


Źródło wiadomości:
Pismo DN-HŻ.9011.1.141.2013 Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.


Do pobrania:
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej (dotyczy także gospodarstw rolnych).