Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (normy)


Grunty rolne, na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

Minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (zgodnie z normami):

1) w przypadku gruntów ornych - jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą być uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata; ugorowanie ma miejsce wtedy, gdy grunt podlegał co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów;

2) w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw;

3) w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° grunty te nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywane jako ugór czarny;

4) w przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową;

5) zabrania się wypalania gruntów rolnych;

6) zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą;

7) grunty rolne, na których prowadzona jest uprawa lub są ugorowanie, nie powinny być porośnięte drzewami i krzewami z wyjątkiem:

a) drzew i krzewów:

  • niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
  • mających znaczenie dla ochrony wód i gleb,
  • niewpływających na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną,

b) gruntów, na których prowadzone są plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania,

c) łąk i pastwisk oraz gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20o, które mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar,

d) plantacji zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41) wykorzystywanych na cele energetyczne;

8) łąki i pastwiska oraz grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20o mogą być porośnięte pojedynczymi drzewami i krzewami, o ile nie wpływają one na prowadzoną na tych gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;

9) do powierzchni gruntów rolnych, utrzymywanych zgodnie z normami zalicza się:

a) oczka wodne, w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w obrębie działki rolnej,

b) rowy,

c) nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych,

d) pasy zadrzewień,

e) żywopłoty,

f) ściany tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej;

10) plantacje zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41) oraz wieloletnie plantacje trwałe wykorzystywane na cele energetyczne, uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli:

a) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,

b) zbiór roślin z plantacji następuje w cyklu maksymalnie:

  • ośmioletnim - w przypadku plantacji zagajników o krótkiej rotacji (CN ex 0602 90 41),
  • czteroletnim - w przypadku wieloletnich plantacji trwałych,

c) są położone:

  • 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
  • 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny lub na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji lub plantacja wieloletnia.

11) powierzchnię wyznaczoną przez granicę sąsiedniej działki gruntu oraz granicę plantacji zagajników drzew leśnych o krótkiej rotacji oraz wieloletnich plantacji trwałych, wykorzystywanych na cele energetyczne, które są położone 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny albo 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż jako grunt leśny lub, na którym została założona plantacja zagajników o krótkiej rotacji lub wieloletnia plantacja trwała, wlicza się do powierzchni działki rolnej i uznaje za utrzymywaną zgodnie z normami.


Źródło: ARiMR