Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Wielkopolska Izba Rolnicza, z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 9L 60-626 Poznań, tel. 61 227 01 30, e-mail: sekretariat@wir.org.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi), to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. obsługi newslettera, umożliwienia korzystania z usługi ROLNICZY NEWS na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych oraz im pochodnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.
 9. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.