Kalkulacja uprawy 1 ha jęczmienia jarego

Lipiec 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 1,7 208,00 353,60
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3 109,82 329,46
Polifoska 6-20-30 dt 3 153,17 459,51
Ca/Mg co 4 lata t 4 124,00 124,00
Razem nawożenie 912,97
3. Ochrona roślin
Mustang 306 SE kg(l) 0,5 125,00 62,50
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Razem ochrona 118,20
4. Inne
Sznurek szt. 1 30,00 30,00
Razem inne 30,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 0,9 335,00 301,50
Prasa godz. 0,75 170,00 127,50
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 217,00 27,13
Razem usługi 456,13
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,95 54,95
Orka zimowa godz. 3 54,95 164,86
Bronowanie godz. 0,6 47,72 28,63
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,48 85,01
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,72 71,58
Siew godz. 1,4 40,48 56,67
Opryski (2x) godz. 1,8 40,48 72,87
Odbiór ziarna godz. 1 47,72 47,72
Zwózka słomy godz. 2 40,48 80,96
Transport zewnętrzny godz. 2 47,72 95,44
Razem praca ciągnika godz. 16,4 758,69
7. Podatek 173,20
8. Ubezpieczenie uprawy 36,76
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 2843,44
10. Koszty ogólnogospodarcze 1036,44
w tym amortyzacja 715,22
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 28 15,00 420,00
Suma kosztów 4299,88
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) dt 50 61,26 3063,00
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 4,29 214,41
Cena brutto zł/dt 65,55
Koszt produkcji ziarna zł/dt 59,57
Przychód (ziarno) 3277,41
Produkt uboczny (słoma) dt 20 328,46
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 4598,81
Wynik finansowy zł/ha 298,93
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 141,80

Powrót