Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Listopad 2018

Nakład Jednostka Ilość Cena Wartość
1. Materiał siewny dt 2,5 200,00 500,00
2. Nawożenie:
Saletra amonowa dt 3,5 118,35 414,23
Polifoska 6-20-30 dt 3,5 166,00 581,00
Ca/Mg co 4 lata t 4 112,00 112,00
Razem nawożenie 1107,23
3. Ochrona roślin
Huzar Activ 387 OD kg(l) 1 123,00 123,00
Bumper 250 EC kg(l) 0,5 86,00 43,00
Fury 100 EW kg(l) 0,1 127,00 12,70
Antywylegacz pł. 675 SL kg(l) 2 9,90 19,80
Razem ochrona 198,50
4. Inne
Sznurek szt. 1,5 30,00 45,00
5. Usługi
Zbiór kombajnowy godz. 1 339,00 339,00
Prasa godz. 1 162,00 162,00
Wapnowanie co 4 lata godz. 0,5 240,00 30,00
Razem usługi 531,00
6. Praca ciągnika
Uprawa ścierniska godz. 1 54,95 54,95
Orka siewna godz. 3 47,72 143,15
Wysiew nawozów (3x) godz. 2,1 40,48 85,01
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 47,72 71,58
Siew godz. 1,4 40,48 56,67
Opryski (4x) godz. 3,6 40,48 145,73
Bronowanie godz. 1,5 40,48 60,72
Odbiór ziarna godz. 1 47,72 47,72
Zwózka słomy godz. 2 40,48 80,96
Transport zewnętrzny godz. 2 47,72 95,44
Razem praca ciągnika godz. 19,1 841,94
7. Podatek 173,20
8. Ubezpieczenie uprawy 62,30
9. OC rolników 3,90
Razem koszty bezpośrednie 3463,07
10. Koszty ogólnogospodarcze 1037,04
w tym amortyzacja 753,83
11. Koszt pracy ludzkiej godz. 35 15,00 525,00
Suma kosztów 5025,11
Wartość produkcji i wynik finansowy
Produkt główny (netto) dt 60 80,87 4852,20
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 5,66 339,65
Cena brutto zł/dt 86,53
Koszt produkcji ziarna zł/dt 60,90
Przychód (ziarno) 5191,85
Produkt uboczny (słoma) dt 30 377,96
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 80,00
Dopłata bezpośrednia zł/ha 912,94
Razem przychód 6562,76
Wynik finansowy zł/ha 1537,65
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa % 303,98

Powrót