Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Lipiec 2018

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 177,00 182,31
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 61,26 159,28
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 59,57 154,88
Pszenica z zakupu dt 0,16 65,34 10,45
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 59,87 9,58
Konc.T Starter dt 0,03 262,00 8,38
Konc.T Grower dt 0,07 232,00 15,08
Konc.T Finiszer dt 0,19 234,00 45,40
Razem pasza z zakupu I 3,05 238,59
Razem pasza (zboża własne) II 3,05 233,32
3. Słoma dt 2 9,19 18,38
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 47,72 28,63
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 547,75
Razem koszty bezpośrednie II 542,48
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,65
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 65,27
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 104,91
KOSZTY RAZEM I 652,66
KOSZTY RAZEM II 647,39
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 4,26 468,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,30 32,80
Cena brutto zł/kg 4,56
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 5,93
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 5,89
Suma przychodów 501,40
Wynik ekonomiczny I -151,26
Wynik ekonomiczny II -145,99
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % -104,83
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % -97,70

Powrót