Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Marzec 2019

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 171,00 176,13
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 75,86 197,24
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 61,46 159,79
Pszenica z zakupu dt 0,16 78,49 12,56
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 62,03 9,92
Konc.T Starter dt 0,03 271,00 8,67
Konc.T Grower dt 0,07 241,00 15,67
Konc.T Finiszer dt 0,19 242,00 46,95
Razem pasza z zakupu I 3,05 281,08
Razem pasza (zboża własne) II 3,05 241,00
3. Słoma dt 2 11,38 22,76
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 48,05 28,83
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 588,64
Razem koszty bezpośrednie II 548,56
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,33
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 69,77
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 109,11
KOSZTY RAZEM I 697,74
KOSZTY RAZEM II 657,67
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 3,76 413,60
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,26 28,95
Cena brutto zł/kg 4,02
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 6,34
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 5,98
Suma przychodów 442,55
Wynik ekonomiczny I -255,19
Wynik ekonomiczny II -215,11
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % -225,69
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % -174,54

Powrót