Kalkulacja produkcji żywca wieprzowego (w przeliczeniu na 1 sztukę)

Październik 2018

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Cena Wartość
A) Koszty bezpośrednie
1. Zakup prosięcia szt. 1 170,00 175,10
Ubytki naturalne % 3
2. Pasza
Jęczmień z zakupu dt 2,6 71,24 185,22
Jęczmień z produkcji własnej dt 2,6 60,18 156,46
Pszenica z zakupu dt 0,16 75,96 12,15
Pszenica z produkcji własnej dt 0,16 60,62 9,70
Konc.T Starter dt 0,03 266,00 8,51
Konc.T Grower dt 0,07 240,00 15,60
Konc.T Finiszer dt 0,19 240,00 46,56
Razem pasza z zakupu I 3,05 268,05
Razem pasza (zboża własne) II 3,05 236,83
3. Słoma dt 2 10,69 21,37
4. Woda m3 0,64 6,00 3,84
5. Obsługa weterynaryjna 16,00
6. Praca ciągnika h/szt. 0,6 47,72 28,63
7. Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 15,00 60,00
Razem koszty bezpośrednie I 572,99
Razem koszty bezpośrednie II 541,77
B) Koszty ogólnogospodarcze
Roczna obsada zwierząt szt. 200
Koszty ogólnogospodarcze bez amortyzacji 39,69
Amortyzacja budynków inwentarskich i wyposażenia 68,08
Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)
8,58
Razem koszty ogólnogospodarcze 107,77
KOSZTY RAZEM I 680,76
KOSZTY RAZEM II 649,54
Wartość produkcji
Produkt główny (netto) kg 110 4,19 460,90
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,29 32,26
Cena brutto zł/kg 4,48
Jednostkowy koszt prod. I zł/kg 6,19
Jednostkowy koszt prod. II zł/kg 5,90
Suma przychodów 493,16
Wynik ekonomiczny I -187,60
Wynik ekonomiczny II -156,38
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa I % -144,73
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa II % -104,00

Powrót