„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji:
„Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”.
Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 42 199,80 zł. Operacja mająca na celu przeszkolenie rolników w zakresie nowych przepisów dotyczących zarzadzania wodami i ochrony wód przed zanieczyszczeniem działalnością rolniczą współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • zorganizowanie zostanie 20 spotkań informacyjno–szkoleniowych o zasięgu powiatowym,
  • w ramach spotkań przeszkolonych zostanie około 50 osób w ramach spotkania, a w ramach całej operacji 1000 osób z zakresu rolniczego wykorzystywania wód i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z gospodarstw rolnych oraz zmian w zarządzaniu gospodarką wodną wprowadzonych nowa ustawą Prawo wodne.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Informacja o spotkaniach i harmonogram

Relacje ze szkoleń

Powrót