Rejestr Podmiotów Paszowych

Rozporządzenia (WE) 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz nakłada na każdego rolnika, który produkuje pasze (także nieprzetworzone - w ramach produkcji pierwotnej - np. zboża paszowe) obowiązek rejestracji. Tak więc wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji pasz zobowiązane zostały do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności o zamiarze jej prowadzenia celem rejestracji lub uzyskania zatwierdzenia.

Większość rolników wypełniła już ten obowiązek, jednak - jak pokazuje praktyka - nie uzyskali oni potwierdzenia faktu rejestracji. Istnieje jednak możliwość wglądu do rejestru podmiotów paszowych prowadzonego przez Głównegy Inspektorat Weterynarii. Jest od dostępny na internetowych stronach Inspektoratu pod adresem www.wetgiw.gov.pl/pasze. Jeżeli nazwisko rolnika, czy nazwa firmy nie figuruje w rejestrze, należy niezwłocznie wyjaśnić to w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.