Dochody izb rolniczych


Zgodnie z artukułem 35 ustawy o izbach rolniczych dochody izb pochodzą:

  1. z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,
  2. ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,
  3. z udziałów lub akcji spółek,
  4. z innego majątku izby,
  5. z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,
  6. ze składek członkowskich,
  7. z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,
  8. z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

Wpływy z podatku rolnego gminy odprowadzają na rachunki bankowe izby w terminie do 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Po przekroczeniu tego terminu izbie przysługują odsetki ustawowe

Odpis podatku rolnego oraz inne wpłaty można przekazywać na konto Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Banku Spółdzielczym w Raszkowie, numer: 18 8430 0009 0018 9662 0186 8790


Powrót