Czy doradca podatkowy może poświadczyć kopię faktury?

Jestem rolnikiem rozliczającym się z podatku VAT, z urzędem skarbowym rozlicza mnie uprawniony do tego doradca podatkowy i on też potwierdza za zgdność z oryginałem faktury za olej napędowy. Czy gmina może odmówić mi przyjęcia tak potwierdzonych faktur?

Sprawa przedstawia się dwojako i uzależniona jest od tego, czy doradca występuje jako pełnomocnik rolnika w postępowaniu o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o zwrocie akcyzy nakazano do postępowania o zwrot kwoty akcyzy dla producenta rolnego odpowiednio stosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Tam też w art. 76a par. 2 ustalono, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli doradca w imieniu rolnika jako pełnomocnik występuje z wnioskiem i załącza do niego kopie faktur VAT, to wówczas ma prawo potwierdzić ich zgodność z oryginałem i organ gminy nie ma prawa tego kwestionować co do zasady. Podobnie ukształtowano uprawnienia doradcy podatkowego w art. 41 ust. 4 ustawy o doradztwie podatkowym.

Natomiast w razie, gdy rolnik działa osobiście w sprawie i składając wniosek o zwrot akcyzy załącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT przez doradcę podatkowego, z którym współpracuje, wtedy gmina ma prawo odmówić przyjęcia takich kopii i zażądać przedłożenia ich oryginałów; ewentualnie upoważniony pracownik urzędu poświadczy rolnikowi kopie tych faktur i pobierze opłatę skarbową.

Reasumując doradca może potwierdzić autentyczność faktur tylko wówczas, gdy działa w danym postępowaniu jako pełnomocnik strony.