Produkcja soku owocowego we własnym gospodarstwie

Chciałem dowiedzieć się, czy jeżeli moi rodzice prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i posiadamy kilka jabłoni, mógłbym produkować naturalne soki bez opodatkowania, i czy produkcja taka jest nieograniczona pod względem ilościowym, a także, czy muszę posiadać stosowne dokumenty np. z inspekcji sanitarnej. Czy takie przetwory mogę sprzedawać poza gospodarstwo bez podatku?

Odpowiadając na Pana pytanie wprost, to nie ma możliwości, ażeby mógł Pan wprowadzać tego typu przetwory do obrotu z pominięciem zasad ogólnych.

Prowadzenie działalności w zakresie produkcji soków jest działalnością podlegającą pod zapisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 136, poz. 914, dalej: ustawa), która ustanawia szereg rygorów związanych z produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu. Pewne odstępstwa od przyjętych zasad prawodawca przewidział dla podmiotów wprowadzających do sprzedaży produkty spożywcze oznaczonych pojęciem "surowce". Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 40 ustawy użyte w niej określenie "surowce" należy rozumieć jako produkty produkcji pierwotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. EU.L 2004 Nr 139, str. 1, dalej: rozporządzenie). Akt ten z kolei definiuje "surowiec" jako produkt produkcji pierwotnej, w tym produkty ziemi, pochodzące z hodowli, polowań i połowów. Z powyższego zatem wynika, iż pozyskany z jabłek, pochodzących z własnego gospodarstwa, sok nie odpowiada ustawowej definicji surowca. Ma to istotne znaczenie z uwagi na udogodnienia, jakie przysługują w zakresie handlu surowcami przez prowadzących gospodarstwa rolne. Mianowicie wprowadzenie surowca do obrotu może się odbywać w ramach dostaw bezpośrednich, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, który nakazuje, aby podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące działalność w ramach dostaw bezpośrednich przestrzegały zasad dobrej praktyki higienicznej. W zakresie definicji tego pojęcia ustawa także odsyła do rozporządzenia, gdzie określono, że bezpośrednimi dostawami są, dokonywane przez producenta, małe ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Rozwinięcie tego zagadnienia znalazło się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych z dnia 6 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 774), zgodnie z którym dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby - uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego (par. 2 ust. 1). Ponadto dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, o których mowa w ust. 1, w postaci kiszonej lub suszonej (ust. 2). Co więcej, dostawy bezpośrednie doznają ograniczeń w ramach par. 3 ww. rozporządzenia, który stanowi, że wielkości obrotu w ramach dostaw bezpośrednich nie mogą przekraczać:

  1. wielkości plonów, w skali roku, poszczególnych surowców uzyskanych przez producentów produkcji pierwotnej z gospodarstw rolnych, których są oni właścicielami lub użytkownikami na podstawie innych niż własność tytułów prawnych użytkowania gruntów rolnych;
  2. ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego osoby dostarczającej środki spożywcze w ramach dostaw bezpośrednich.

Reasumując, nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad dotyczącymi dostaw bezpośrednich w odniesieniu do handlu własnymi przetworami w postaci soku owocowego. Mowa w tym miejscu jest oczywiście o warunkach produkcji i wprowadzeniu do obrotu soku owocowego poza gospodarstwem agroturystycznym. Zważając na to rozpoczęcie produkcji soków będzie podlegało wszelkim rygorom zastrzeżonym dla producentów żywności, o których szczegółowo informuje każda powiatowa placówka SANEPID-u.