Czy silos służy ochronie środowiska?

Proszę o wyjaśnienie czy silos do przechowywania paszy dla bydła kwalifikuje się wg zapisów ustawy o podatku rolnym, do obiektów służących ochronie środowiska. W gminie poinformowano, że nie ma możliwości zakwalifikowania silosów jako obiektów służących ochronie środowiska.

Ustawodawca w ustawie o podatku rolnym definiuje pojęcie budynku inwentarskiego, ale nie określa, co jest obiektem służącym ochronie środowiska. Za budynki inwentarskie uważa się budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego, tj. obory, chlewnie, warchlarnie, kurniki, itd. Również Naczelny Sąd Administracyjny zauważył w jednym ze swoich orzeczeń, że budynki typu magazynowo-gospodarczego, choćby nawet były związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym, nie są budynkami inwentarskimi. Do obiektów służących ochronie środowiska należy zaliczyć wszelkie budynki, budowle i urządzenia o charakterze stałym lub tymczasowym, które mają na celu zapobieganie niszczeniu środowiska przyrodniczego. Są nimi na przykład: oczyszczalnie ścieków, filtry, urządzenia tłumiące hałas, szamba, studzienki odprowadzające ścieki itp. Pytanie zatem powstaje, czy taki silos jest obiektem służącym ochronie środowiska. Ustawa Prawo budowlane w załączniku zalicza silosy do kategorii XIX obejmującej zbiorniki przemysłowe. Reasumując nie sposób na podstawie posiadanych informacji w tej sprawie orzec jednoznacznie, czy wskazany silos stanowi obiekt służący ochronie środowiska, warto zatem zastanowić się nad zaskarżeniem decyzji gminy i uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w II instancji, o ile oczywiście zainteresowany rolnik będzie w stanie wykazać ochronne właściwości silosu dla środowiska naturalnego.