Dzierżawa a śmierć oddającego w dzierżawę

Śmierć osoby oddającej nieruchomość rolna w dzierżawę nie powoduje rozwiązania umowy.

Mowa jest o sytuacji, w której umowa jest zawarta na czas oznaczony (np. 10 lat), bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania z przyczyn przewidzianych w umowie, posiada datę pewną oraz przedmiot dzierżawy został już wydany i jest we władaniu dzierżawcy. W tym stanie rzeczy spadkobiercy zmarłej wydzierżawiającej nie mają podstaw prawnych do wypowiedzenia umowy. Sam zgon osoby wydzierżawiającej nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy. Dzierżawa jako stosunek zobowiązaniowy wchodzi w skład spadku i wiąże spadkobierców. Innymi słowy, spadkobiercy wchodząc na miejsce zmarłego właściciela nabywają te same prawa i obowiązki z tytułu umowy dzierżawy, co osoba zmarła.

Problem może pojawić się, gdy jest kilku spadkobierców i nie wiadomo komu uiszczać czynsz dzierżawny. W tym celu warto wysłać pismo do znanych spadkobierców, aby w określonym terminie podali, kto jest uprawniony do spadku i ewentualnie przedłożyli kopię postanowienia sądu o dziedziczeniu lub odpowiednie zaświadczenie od notariusza. Jeżeli sprawa spadkowa jest w toku i nie ma pewności, komu należy się czynsz dzierżawny, to wówczas dzierżawca winien wystąpić do sądu o umożliwienie złożenia czynszu do depozytu sądowego.