Rozwiązanie umowy z doradcą

Zawarłem umowę na wypełnienie wniosków do ARiMR z doradcą, który prowadzi działalność gospodarczą. Z dotychczasowej współpracy jestem niezadowolony, ponieważ osoba ta nie odpowiada na moje pisma i telefony i w związku z tym chciałbym tą umowę rozwiązać. W umowie nie ma jednak zapisu, który mówiłby o możliwości jej wypowiedzenia, jest jedynie możliwość odstąpienia od umowy w kilku rażących przypadkach.

Zasadą jest, że umowy zlecenia (ww. umowa jest zleceniem) można wypowiadać w każdym czasie, o ile strony nie wyłączą tej możliwości w umowie poprzez wyraźne zastrzeżenie klauzuli o takiej treści. Poza tym nie można utożsamiać pojęcia odstąpienia od umowy od jej wypowiedzenia na gruncie prawa cywilnego. O odstąpieniu stanowi m.in. art. 395 KC, według którego można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, a sama umowa uważana jest za nie zawartą. Zatem wszystko to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi, a za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Co do wypowiedzenia to zgodnie z art. 746 KC dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Obowiązek wykazania podjęcia jakichkolwiek czynności w sprawie spoczywa tutaj na przyjmującym zlecenie. W sytuacji, kiedy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorcy należy się odszkodowanie. Jednakże w przedstawionej sytuacji można wypowiedzieć umowę uzasadniając tę czynność utratą zaufania do zleceniobiorcy. Należy uznać, że brak odpowiedzi lub reakcji zleceniobiorcy na pisma i próby kontaktu ze strony dającego zlecenie uzasadnia utratę zaufania do osoby, której powierzyliśmy prowadzenie naszych spraw. Potrzeba podkreślić, iż takie wypowiedzenie nie będzie rodziło konieczności naprawienia jakiejkolwiek szkody zleceniobiorcy. Wypowiedzenie uzasadnione utratą zaufania jest skuteczne z chwilą doręczenia go zleceniobiorcy, co oznacza, że umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym.