Powiat Gostyń położony jest w południowej części Województwa Wielkopolskiego. Jest to typowy powiat rolniczy, o dobrze rozwiniętej gospodarce uprawowej i hodowlanej. Powierzchnia powiatu wynosi 810,3 km kw., którą zamieszkuje ponad 76 tys. mieszkańców. Powiat obejmuje 7 gmin - 5 gmin miejsko-wiejskich (Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec) i 2 gminy wiejskie (Pępowo, Piaski). Sieć osadnicza składa się z 5 miast i 124 sołectw. Użytki rolne zajmują obszar 62.614 ha, co stanowi 77,3% powierzchni ogólnej. Powierzchnia lasów wynosi 11.531 ha, co stanowi 14,2% ogólnej powierzchni powiatu. W strukturze użytków rolnych grunty orne stanowią 91,3%, a łąki i pastwiska 8,1%. W powiecie znajduje się 4.538 gospodarstw indywidualnych, które zajmują powierzchnię 45.076 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ok. 10 ha. Ponad 38% ogółu gospodarstw indywidualnych to gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Blisko 88 ha to grunty pod wodami (ukształtowanie terenu uniemożliwiło w sposób naturalny występowanie większych zbiorników wodnych i rzek. Największa rzeka powiatu - Kanał Obry, przepływa przez jego północną część na długości ok. 40 km. Dominującym kierunkiem produkcji w powiecie gostyńskim jest tucz trzody chlewnej. Znacząca rola produkcji zwierzęcej w powiecie gostyńskim ma bezpośredni wpływ na produkcję roślinną. W strukturze zasiewów dominującą rolę odgrywają zboża, które stanowią ponad 64% powierzchni wszystkich upraw. Maleje powierzchnia upraw ziemniaków, natomiast rośnie powierzchnia upraw rzepaku i kukurydzy. W powiecie funkcjonują dobrze zorganizowane grupy producenckie, których jest obecnie ponad 20. Bogate zaplecze surowcowe powiatu stanowi bazę rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, m.in. dla Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, Cukrowni Gostyń - Przetwórstwo Buraka Cukrowego Pfeifer & Langen Polska, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Mróz, Łagrom, Konarczak, Przetwórstwa Warzyw i Owoców HJ Heinz Polska S.A Pudliszki.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

12-05-2020 r.


Rada Powiatowa WIR w Gostyniu zwróciła się z prośbą do geologa powiatowego w Gostyniu o udostępnienie informacji dotyczącej terenów w powiecie gostyńskim, na których możliwe jest realizowanie inwestycji związanych z budową ujęć wody z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania, z myślą o nawadnianiu upraw. Informacja ta miała pomóc rolnikom z powiatu wskazując, w których rejonach inwestycje takie są możliwe. Poniżej przytaczamy odpowiedź Starosty Gostyńskiego na nasze pismo.


W nawiązaniu do pisma z dnia 4.05.2020 r. znak WIR.GO.55.2020 dot. informacji o terenach w powiecie gostyńskim, na których możliwe jest realizowanie inwestycji związanych z budową ujęć wody z przeznaczeniem do rolniczego wykorzystania nawadniania upraw informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniu znajduje się Powiatowe Archiwum Geologiczne, które posiada w swoich zasobach informacje dotyczące miedzy innymi wód podziemnych na terenie powiatu gostyńskiego.

Sposób udostępniania informacji geologicznej reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r, w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075).

Każdy wniosek dotyczący możliwości budowy nowego ujęcia wody powinien być rozpatrywany przez organ administracji geologicznej indywidualnie, ponieważ należy wnikliwie sprawdzić czy dana inwestycja jest zgodna z rozdziałem zasobów w obrębie podziemnego zbiornika wodnego oraz nie spowoduje ubytku zasobów dla zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Istnieją również sytuacje, że są ujęcia niezagospodarowane, ponieważ firma zaprzestała swojej działalności i studnie są nie eksploatowane i można je wykorzystać w celu nawodniania upraw. Należy również sprawdzić, czy w danym terenie nie została już wydana decyzja zatwierdzająca projekt robot geologicznych przez inny organ administracji geologicznej (Marszałka lub Ministra).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) do Starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, dotyczące ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h. Są również obszary na terenie powiatu, które nie są rozpoznane pod względem hydrogeologicznym, gdzie nigdy nie wykonano żadnych odwiertów.

W związku z powyższym podmiot ubiegający się o możliwość budowy ujęcia powinien zwrócić się pisemnie do organu administracji geologicznej, ktorym jest zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo geologiczne i górnicze, Starosta Gostyński - przy pomocy geologa powiatowego, w celu otrzymania stosownej opinii.


Opracowanie: Paweł Dopierała


06-03-2020 r.

W dniu 5 marca br. w sali Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonóg odbyło się organizowane pod patronem Wojewody Wielkopolskiego spotkanie pn. „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W tym roku miało ono specyficzny charakter ponieważ zostało zorganizowane dla 4 powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego i gostyńskiego. Prezentowane na nim były zagadnienia z instytucji współpracujących z rolnikami – ARiMR, PIW, KOWR, KRUS, WIORiN, WODR przy udziale przedstawicieli nadleśnictw, PZŁ i straży pożarnej.

Aktywny udział w dyskusji brali przedstawiciele Rady Powiatowej WIR w Gostyniu, panowie Maciej Maciejewski oraz Krzysztof Wachowiak. Poruszone przez nich kwestie dotyczyły bulwersującej sprawy przedłużenia dzierżawy gruntów dla firmy ROLGOS mimo niespełnienia przez nią warunków umowy. Dzierżawa została przedłużona o dwa lata ponoć ze względu na konieczność rozwiązania skomplikowanych zagadnień prawnych. Zażądano od przedstawiciela KOWR deklaracji, że tak sama sytuacja nie będzie miała miejsca w przypadku kolejnej dużej firmy, której umowa kończy się w przyszłym roku.

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła zachowywania zasad bioasekuracji w gospodarstwach. Na prośbę o wskazanie najczęściej występujących uchybień przedstawicielka PIW wskazała brak środków dezynfekcyjnych u rolników i nasączania mat oraz nieprowadzenie ewidencji wejść i wyjść (wjazdów/wyjazdów) w gospodarstwie, co może być przyczynkiem do braku odszkodowania w przypadku wystąpienia choroby. Radni izby wskazali również na dobrą współpracę z myśliwymi, co cieszy zarówno rolników jak i myśliwych.

Niestety mimo obecności przedstawicieli wielu instytucji i ważności przekazywanych zagadnień, rangę spotkania ograniczyła niska frekwencja rolników, co musi skłonić organizatora tych spotkań do przemyślenia ich formuły w przyszłości.

Paweł Dopierała


05-03-2020 r.

W dniu 3.03.2020 roku odbyło się w Bułakowie (gm. Pogorzela) Powiatowe Forum Rolnicze organizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu. Forum miało na celu przekazanie rolnikom informacji z instytucji, które związane są z rolnictwem i terenami wiejskimi. Formuła spotkania opierała się na wypowiedziach zaproszonych gości oraz czasu na pytania z sali i dyskusję nad najbardziej interesującymi tematami. Wiodącym tematem były inwestycje w odnawialne źródła energii przy wykorzystaniu potencjału gospodarstw rolnych oraz źródła ich finansowania.

Forum prowadził Przewodniczący RP WIR w Gostyniu Maciej Maciejewski. Honorowymi gośćmi spotkania byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowski oraz Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk.

W czasie obrad największe zainteresowanie wzbudziły tematy nowego programu dla rolników dotyczącego poprawy dobrostanu zwierząt oraz możliwości zastosowania w gospodarstwach paneli fotowoltaicznych oraz mikrobiogazowni.

Program „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020 ma być dostępny już w najbliższym czasie, bo dotyczące go wnioski będą składane razem z wnioskiem obszarowym, a ciągle nie ma ostatecznej wersji rozporządzenia, które będzie zawierać szczegóły jego realizacji. Rolnicy zwracali uwagę, że w projekcie nie ma ustalonego limitu zwierząt, do których otrzyma się dopłatę. To niestety może być wykorzystane przez bardzo duże gospodarstwa i obniży kwotę pomocy dla gospodarstw rodzinnych. W wielu przypadkach szybkie zwiększenie powierzchni w mniejszych gospodarstwach będzie niemożliwe ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń do czasu złożenia wniosku. Problemem wydaje się też mała ilość doradców rolniczych, którzy muszą wykonać plan dla gospodarstwa, i ich obciążenie pracą w okresie kiedy trwa akcja składania wniosków o dopłaty obszarowe. Plan w przypadku loch musi być gotowy na czas składania wniosku, a w pozostałych przypadkach musi być złożony do 9 czerwca. W przypadku wykonywania planów dla gospodarstw trzodowych problemem okazują się przepisy o bioasekuracji. Doradca nie będzie mógł „wędrować” po gospodarstwach zbierając dane do wykonania planów. Powinno się tu opierać na własnych wyliczeniach rolnika i jego oświadczeniu. Zastanawiano się również, czy wypłata dopłat dla gospodarstw starających się o „Dobrostan” nie będzie opóźniona. Może to wynikać z daty ustalania stanu zwierząt. Rozwiązaniem byłoby rozdzielenie wypłat osobno bezpośrednich i osobno dobrostanowych.

W odniesieniu do kwestii inwestycji w odnawialne źródła energii wskazywano, że istnieje możliwość zmniejszenia kosztów zużywanej energii w gospodarstwach zarówno poprzez stosowanie instalacji fotowoltaicznych jak i biogazowni. Przy instalacjach fotowoltaicznych trzeba brać pod uwagę ich odpowiedni montaż oraz zastosowane odpowiednich i dobrej jakości zabezpieczenia, które mają ogromny wpływ na jakość inwestycji. Ilość pozyskiwanej energii musi być odpowiednio zabezpieczona uwzględniając roczne zużycie, straty i wydajność paneli. Należy też pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna nie będzie działać gdy zostanie wyłączony prąd. Nie będzie wtedy stanowiła dodatkowego, zabezpieczającego źródła energii. Bezpieczniejszy jest montaż instalacji nie na dachu budynku a na ziemi, ale niestety jest droższy.

Innym źródłem energii w gospodarstwach mogą być minibiogazownie. Dzięki przetwarzaniu gnojowicy zarówno bydlęcej jak i świńskiej można produkować prąd 24 godziny na dobę. Gnojowica uzyskana od 3 krów pozwala na wytworzenie energii zabezpieczanej potrzeby jednej rodziny przez rok. Prócz uzyskania energii, wytworzony w biogazowni poferment może być stosowany jako nawóz. Finansowanie inwestycji energetycznych zapewniają między innymi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz banki. W przypadku Funduszu można skorzystać również ze specjalnych programów energetycznych, takich jak „Czyste powietrze” czy „Agroenergia”.

W czasie dyskusji poruszono jeszcze tematy bioasekuracji związanej z ASF, planowanych zmian w dopłatach do materiału siewnego, nowych przepisów podatkowych, zagospodarowania odpadów, procedur stosowanych przy opracowywaniu wniosków dotyczących strat suszowych oraz ubezpieczeń w rolnictwie.

W czasie Forum swoje oferty dla rolników przedstawili przedstawiciele firm: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, BNP Paribas, Ecolab, DeVeris, Ekoenergia, Biolectric oraz WFOŚiGW.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej w krótkich słowach podsumował Forum dziękując za jego organizację i obecność rolników oraz gości. Szczególne podziękowanie, za wspaniałe przygotowaniem sali i poczęstunku dla uczestników, należy się paniom z KGW w Bułakowie.

Paweł Dopierała


16-12-2019 r.

W dniu 6 grudnia br. na sali GCK w Poniecu odbyło się szkolenie pn. Normy i wymogi wzajemnej zgodności. Organizatorem było konsorcjum Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Poznaniu.

Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę w następujących tematach:

 1. Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW (m.in. podstawy prawne, instytucje kontrolne, rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW),
 2. Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej (normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ochrona dzikiego ptactwa),
 3. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne,
 4. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (identyfikacja i rejestracja zwierząt, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, bezpieczeństwo pasz, bezpieczeństwo żywności),
 5. Dobrostan zwierząt.

Paweł Dopierała


02-08-2019 r.

W dniu 31.08.br odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej WIR w powiecie gostyńskim. Radni spotkali się w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu, a gościem spotkania był Prezes WIR Piotr Walkowski. Obrady rozpoczął senior Rady Jan Tomaszewski. Dokonano wyboru 3 osobowej komisji wyborczej i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady. Zostały zgłoszone dwie kandydatury: pana Andrzeja Kubiaka i pana Macieja Maciejewskiego. Do rozstrzygnięcia wyboru konieczne było losowanie, gdyż obaj kandydaci uzyskali równą liczbę głosów.

Maciej MaciejewskiAndrzej Kubiak

Ostatecznie Przewodniczącym RP WIR w Gostyniu został Maciej Maciejewski. Na Delegata na WZ WIR zgłoszono tylko jedną kandydaturę pana Andrzeja Kubiaka, która została zaakceptowana przez Radnych.

Paweł Dopierała16-04-2019 r.

W dniu 14.05.2019 roku Janiszewie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej. Gośćmi spotkania byli: Jan Gross z-ca kierownika BP ARiMR w Gostyniu, Wioletta Chałas-Stercuła Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Szumski Naczelnik Wydziały OŚiR Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Zbigniew Borowski koordynator PZD WODR w Gostyniu.

Wystąpienia gości rozpoczęła pani Wioletta Chałas (PLW). Omówiła zagadnienia związane z zagrożeniami zootycznymi w rolnictwie. Cały czas ważna jest bioasekuracja bo wprawdzie rozprzestrzenianie się ASF trochę wyhamowało, ale zagrożenie cały czas istnieje. Bardzo ważna jest edukacja i świadomość rolników związana z tą chorobą. Należy zwracać uwagę na wektory roznoszenia choroby, nie tylko dziki, ale również ptaki, owady i kleszcze. Na terenie powiatu doszło do wykrycia zawartości antybiotyków w mięsie i konieczne było nałożenie kar na kilku producentów. Procedowane są przepisy dotyczące tzw. rzeźni rolniczych. Duże jednak zastrzeżenia budzi zachowanie wymogów sanitarnych. Cały czas występuje problem niedostatecznej ilości pracowników inspekcji z wykształceniem kierunkowym. Utrudnia to i opóźnia działania PIW.

Jan Gross (ARiMR) omówił bieżące działania Agencji. Obsłużono już 100% decyzji dotyczących płatności obszarowych za ubiegły rok. Obecnie trwa przyjmowanie wniosków tegorocznych. Na chwilę obecną pozostało około 23% do złożenia. Przyjmowane są również wnioski na materiał siewny i zgłoszenia rejestracji KGW, których dotychczas zarejestrowano 26 na terenie powiatu. Obowiązuje nadal podawanie raz w roku stanów zwierząt do Agencji – świń w grupach oraz kóz i owiec w łącznej ilości. Nie podaje się stanów bydła. Coraz szerzej rolnicy korzystają z internetowego portalu IRZ. Jest to bardzo wygodne narzędzie związane z obsługą produkcji zwierzęcej.

Andrzej Szumski (starostwo powiatowe) przedstawił aktualną sytuację dotyczącą złoża węgla brunatnego. Cały czas nie ma jednoznacznej decyzji o ujawnieniu złoża, co powoduje problemy związane z obawą przed inwestowaniem na tym terenie, osiedlaniem się i cenami nieruchomości. Omówił też kwestie pozyskania energii z OZE oraz problemu zakwaszania gleb wynikającego z czynników środowiskowych.

Zbigniew Borowski (WODR) omówił działania Ośrodka ze zwróceniem uwagi na świadczenie pomocy dla rolników przy wypełnianiu wniosków obszarowych i wnioskowaniu o inne rodzaje funduszy. Pomoc udzielana jest na zasadach komercyjnych. Należy mieć na uwadze problem z nadmiarem azotu. W okresie jesiennym prowadzone będą szkolenia dotyczące nawożenia i ograniczenia zanieczyszczenia związkami azotu oraz sposobu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Podczas obrad dyskutowano również o dochodach w rolnictwie i zmieniającej się sytuacji producentów trzody. Omówiono również kwestie związane z wyborami do izb rolniczych. Gościom zostały wręczone podziękowania za współpracę w ciągu całej mijającej kadencji Rady.

W związku z informacjami PIW postanowiono o złożeniu wniosku do MRiRW:
Wniosek do Ministra RiRW o znalezienie środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Obecnie stosowane stawki powodują, że wielu pracowników z wykształceniem kierunkowym nie chce w inspektoratach pracować. Powoduje to braki kadrowe i ogromne trudności w realizacji zadań jakie na inspektoraty zostały nałożone. Może to powodować wzrost zagrożenia wynikającego z niedostatecznej kontroli jakości produktów jak i rozprzestrzeniania się chorób.

Paweł Dopierała

21-03-2019 r.

Posiedzenie Rady odbyło się 19 marca br. w biurze WIR w Gostyniu. Gościem spotkania był pan Jan Gross – zastępca kierownika BP ARiMR w Gostyniu.

Na wstępie Przewodniczący Rady przedstawił informacje o spotkaniu w Poznaniu związanym z obchodami 100 lecia polonizacji izb rolniczych. Wskazał na obecność Prezesa KRIR i dyskusję jaka wywiązała się w związku z odwołaniem przez niego wiecu izb w Warszawie. Uznano, że był to błąd. Obecnie przy ministerstwie rolnictwa działają zespoły, które mają wypracować rozwiązania dla polepszenia sytuacji w rolnictwie. Radni stwierdzili, że działania ministerstwa są pozorne i źle je oceniają.

Kierownik biura przekazał informacje dotyczące opiniowani planów łowieckich. Na terenie powiatu działa 15 obwodów łowieckich. Uwagi zgłoszono tylko do jednego obwodu nr 423 w związku z bardzo dużym pogłowiem danieli. Przedstawiciele koła zapewnili, że pogłowie jest systematycznie redukowane zgodnie z wieloletnim planem. Ewentualne szkody łowieckie są systematycznie wypłacane. Wszystkie RPŁ zostały zaopiniowane pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia pan Jan Gross omówił aktualne zagadnienia z ARiMR. Zmianie uległy obszary ONW ze względu na ujednolicenie kryteriów zaliczania do nich określonych obszarów na terenie całej UE. Radni wskazywali na dziwne wyłączenia obszarów w programie, wydające się nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Jeśli jakieś tereny wypadły z ONW będę jeszcze otrzymywać zredukowane płatności przez okres przejściowy. Biuro Agencji w Gostyniu ma wydane decyzja dla większości rodzajów płatności, łącznie z tymi dotyczącymi strat suszowych. Stosunkowo nowym tematem dla Agencji jest temat KGW. Pełnomocnikiem w biurze w tym temacie jest pan Jan Gross. Na terenie powiatu zarejestrowano 26 KGW, dzięki czemu zyskały one osobowość prawną, co umożliwia korzystanie z środków zewnętrznych. Dzięki programowi wiele kół wznowiło swoją działalność. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie dotyczę rozliczeń finansowych w kołach, co powinno rozwiać niekiedy pojawiające się problemy. Rozpoczął się sezon składania wniosków. Aplikacja internetowa jest poprawiona i bardziej przyjazna, pokazuje więcej ostrzeżeń co powinno wpłynąć na większą poprawność składanych wniosków. Należy pilnować podawanej ilości zwierząt i kwestii ewentualnego zastępstwa. Data zastąpienia musi być identyczna z datą ubycia (padnięcie, sprzedaż, itp.), dla zapewnienia ciągłości ilości zwierząt w stadzie. Radni zauważyli, że spotkali się z sugestią podawania większej ilości krów (zamiast 20 np. 25) bo wtedy w przypadku ubycia sztuki system automatycznie zaciągnie kolejną. Pan Gross tego nie potwierdził. Prosił natomiast o sprawdzanie czy wszystkie działki umieszczone są we wniosku. Zdarzały się bowiem pomięcia działek przez system i nie naliczanie płatności. Dobrą praktyką jest również wydrukowanie sobie potwierdzeni wysłania wniosku. Należy również pamiętać by ilości hektarów w przypadku umów na buraki czy pomidory zgadzały się z wnioskiem. Przy przedeklarowaniu powierzchni powyżej 3% można się narazić na dotkliwe sankcje.

W dalszej części spotkania Radni dyskutowali o:

 • Rynku buraków cukrowych;
 • Dostępności ziemi z KOWR – niedługo kończyć się będą umowy dzierżaw na terenie powiatu w dużych podmiotach i należy dopilnować żeby jak najwięcej ziemi mogło trafić dla rolników indywidualnych. Zostało wysłane pismo do KOWR z prośbą o informacje w tej kwestii;
 • Kierownik BP WIR przedstawił informacje dotyczące wstępnych informacji o wyborach do izb rolniczych. Termin określono jako niekorzystny zarówno z punktu widzenia rolników jak i osób, które będą musiały te wybory organizować. Negatywnie odniesiono się do kwestii bezpłatnej pracy członków komisji wyborczych.

Paweł Dopierała14-01-2019 r.

Posiedzenie odbyło się 8 stycznia 2019 roku w Krajewicach. Gośćmi spotkania byli: Jan Gross z-ca kierownika BP ARiMR w Gostyniu, Wioletta Stercuła Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Szumski Naczelnik Wydziały OŚiR Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Roman Kluczyk kierownik PIORIN w Gostyniu oraz Zbigniew Borowski kierownik PZD WODR w Gostyniu.

Wystąpienia gości rozpoczęła pani Wioletta Stercuła (PLW). Omówiła zagadnienia związane z głównym obecnie zagrożeniem w rolnictwie jakim jest ASF. Są w tym kierunku prowadzone działania związane z bioasekuracją oraz odstrzałem dzików. W przypadku kontroli w gospodarstwach stosowane są obecnie upomnienia i dawane zalecenia co do zmian warunków utrzymania zwierząt. Na terenie powiatu poza ASF brak jest innych problemów weterynaryjnych. Wystąpił natomiast problem niedostatecznej ilości pracowników inspekcji z wykształceniem kierunkowym. Utrudnia to i opóźnia niektóre działania PIW. Bolączką są również problemy z obsługą eksportu ze względu na nieprecyzyjne sformułowania w przepisach.

Andrzej Szumski (starostwo powiatowe) przedstawił aktualną sytuację dotyczącą złoża węgla brunatnego. Na razie nie ma jednoznacznej decyzji o ujawnieniu złoża, ale nawet jeśli to nie nastąpi na pewno wystąpią problemy związane z obawą przed inwestowaniem na tym terenie, osiedlaniem się i cenami nieruchomości.

Jan Gross (ARiMR) omówił bieżące działania Agencji. Na teraz wydano 32% decyzji dotyczących płatności obszarowych, za chwilę mają ruszyć wypłaty pieniędzy związanych ze stratami suszowymi. Nowym zadaniem biura jest obsługa KGW, których dotychczas zarejestrowano 26 na terenie powiatu. Obowiązuje nadal podawanie raz w roku stanów zwierząt do Agencji – świń w grupach oraz kóz i owiec w łącznej ilości. Nie podaje się stanów bydła. Biuro wydaje obecnie zaświadczenia o stanie bydła potrzebne do zwrotu akcyzy z paliwa rolniczego. Na terenie kilku gmin została przeprowadzona dokładna kontrola powierzchni pół. Obecnie wyniki są weryfikowane. Do biura regionalnego do 25 lutego można składać wnioski na inwestycje na terenach zagrożonych zanieczyszczeniami azotu.

Roman Kluczyk (PIORIN) przedstawił informacje z działalności inspektoratu, badań opryskiwaczy i kontroli GMO w materiale siewnym. W obu przypadkach na terenie powiatu nie spotkano problemów.

Zbigniew Borowski (WODR) omówił działania Ośrodka ze zwróceniem uwagi na ogrom pracy w komisjach klęskowych. W okresie wiosennym prowadzone będą szkolenia dotyczące nawożenia i ograniczenia zanieczyszczenia związkami azotu.

Podczas obrad dyskutowano również o dochodach w rolnictwie i trudnej sytuacji producentów trzody i drobiu. Wydaje się, że potrzebne są mocniejsze działania niż pisanie pism do ministerstwa. Planowany jest wiec izb rolniczych 10.01. Z powiatu zgłoszono wyjazd 5 osób.

Przedstawiono informacje o:
- organizacji uroczystego posiedzenia WZ WIR oraz możliwości wykonania okolicznościowych medalionów związanych ze 100 leciem polonizacji izby,
- organizacji szkoleń chemizacyjnych na terenie powiatu,
- wyborach do izb rolniczych,
- zmianie siedziby biura.

Paweł Dopierała


28-09-2018 r.

W dniu 27.09 br. w Poniecu odbyło się organizowane przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z partnerami spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Było to kolejne z cyklu szkoleń, które są obecnie organizowane przez WIR w całej Wielkopolsce przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mają one na celu przybliżenie informacji o stosunkowo nowej instytucji jaką są Wody Polskie oraz zapoznanie rolników z nowymi przepisami dotyczącymi zasad przechowywania i stosowania nawozów. Związane to jest z uznaniem obszaru całej Polski za strefę szczególnie narażoną na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego.

Opracowany w związku z tym Program działań dotyczy między innymi terminów stosowania nawozów, obowiązków dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz dokumentacji obowiązującej rolników. Wykładowcami byli przedstawiciele RZGW w Poznaniu Jagoda Andrzejewska, Agnieszka Najdkowska oraz kierownik nadzoru wodnego w Gostyniu Stanisław Pelczar, a także Wioletta Kmiećkowiak z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na obecność dwóch zarządów zlewni na terenie powiatu, co utrudnia orientację mieszkańców w sprawie zgłaszania nieprawidłowości. Przykładowo teren Ponieca, gdzie odbywało się spotkanie, należy do zarządu we Wrocławiu i obecni na spotkaniu wykładowcy nie byli w stanie odnieść się do kierowanych zapytań. Zostały one jednak telefonicznie przekazane do zarządu w Lesznie z prośbą o wyjaśnienia.

Dyskutowano szeroko na temat opłat za odprowadzane wody deszczowe z zabudowanych działek. Zwracano również uwagę na problem ściągalności składek do spółek wodnych i małe fundusze na inwestycje w urządzenia wodne. W części dotyczącej OSN wskazano potrzebę zmiany zakazu składowania pomiotu kurzego na gruncie. Potrzebny byłby chociaż krótki okres złożenia na gruncie związany z dystrybucją tego nawozu. Również zmieniony powinien być zapis zakazujący stosowania nawozów mineralnych azotowych przed 1 marca. Brane pod uwagę powinny być warunki atmosferyczne, a nie sztywny termin. W zapisach Programu brak jest wskazania czy możliwość składowania obornika na gruncie przez 6 miesięcy będzie obowiązywała też po terminie związanym z obowiązkiem posiadania miejsc do składowania. Jeśli tak będzie nikt takich miejsc nie będzie budował. W przypadku sporządzani ewidencji stosowania nawozów potrzebne byłoby dołożenie kolumny z numerem działki co ułatwi orientację gdzie dany nawóz był stosowany.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD zawierające prezentacje ze szkolenia, druki potrzebne do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyki wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Paweł Dopierała


05-07-2017 r.

Posiedzeń Rady odbyło się 4.07.2017 w Gostyniu, w biurze WIR. Obecnych było 7 członków Rady oraz zaproszeni goście: Andrzej Szumski – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Jan Gross – z-ca kierownika BP ARiMR, Maciej Praczyk – przedstawiciel Nadleśnictwa Piaski.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak. Omawiano następujące tematy:

Maciej Praczyk (NP): omówił działania prowadzone przez Nadleśnictwo Piaski w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej. Nadleśnictwo obejmuje 4 powiaty, na których położone jest 26 obwodów łowieckich. W 3 obwodach prowadzone są OHZ zajmujące się introdukcją kuropatwy. Lesistość jest niska (14,8%; Polska 29,2%), ale na tzw. płycie krotoszyńskiej występują bardzo cenne dęby, z których drewno cenione jest w całej Europie. W dyskusji pytano o sposób ustalania liczebności zwierząt, zagrożenie ASF, wskazywano na zmianę sposobu żerowania zwierząt, które przy dużym udziale kukurydzy w zasiewach przenoszą się z lasów na pola.
Jan Gross (ARiMR): omówił bieżące działania Agencji z zaznaczeniem, że na 20.06.br. biuro uzyskało 100% wydanych decyzji, co jest dużym sukcesem. Przedstawił informacje na temat problemów z działaniem aplikacji do elektronicznego składania wniosków, konieczności aktualizacji danych w bazie ARiMR oraz wykonania do końca roku spisu zwierząt w gospodarstwie, kontrolach przewidzianych na 2017 rok oraz możliwości składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw” oraz „Współpraca”. W 2017 roku Agencja przewiduje wypłatę zaliczek na dopłaty, ale obecnie nie są znane szczegóły na ten temat. Przez ARiMR zostanie też przejęta obsługa dopłat do materiału siewnego. W dyskusji poruszano kwestie weryfikacji granic działek i zmian powierzchni PEG. W związku z budową gazociągu na terenie powiatu z działek, których dotyczy inwestycja należało odjąć określone powierzchnie mimo rozpoczęcia prac w drugiej połowie roku. Zgodnie z wymogami DKR grunt powinien bowiem być przez cały rok w dobrej kulturze.
Andrzej Szumski (starostwo): przedstawił zagadnienia, którymi zajmuje się wydział oraz aktualności dotyczące budowy kopalni węgla brunatnego. Tworzy się stowarzyszenie na poziomie starostw, które ma się dodatkowo zajmować tym tematem. W dyskusji zauważono, że sprawa budowy kopalni ciągle jest niejasna i taka będzie jeśli nie dojdzie do jednoznacznego poparcia politycznego w tej kwestii. Poruszono również sprawę odszkodowań przy budowie gazociągu. Mają one być dwuetapowe: za utratę produkcji oraz utratę wartości gruntu.

Paweł Dopierała


17-05-2017 r.

Szkoły dla młodzieży
TechnikumTechnik architektury krajobrazu
Technik rolnik
Technik weterynarii
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Liceum Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną:
Bezpieczeństwo publiczne i działania policji
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kierowca-mechanik
Szkoły dla dorosłych
Liceum Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodoweRolnik
Technik rolnik
Technik mechanizacji rolnictwa
Technik rachunkowości
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kursy kwalifikacyjne wyodrębnioneProwadzenie produkcji rolniczej – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik rolnik
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Prowadzenie rachunkowości – kwalifikacja wyodrębniona w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości

Technik rolnik:

 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Działalność gospodarcza w rolnictwie
 • Prowadzenie i organizacja produkcji rolniczej
 • Przepisy ruchu drogowego + nauka jazdy w kategorii T
 • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem rolnictwa, możesz prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zdobywając dalsze kwalifikacje. Posiadając tytuł technika rolnika możesz łatwiej zdobyć dodatkowe fundusze z budżetu Unii Europejskiej.

Technik weterynarii:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Usługi weterynaryjne
 • Choroby i pielęgnacja zwierząt
 • Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa
 • Przepisy ruchu drogowego + nauka jazdy w kategorii T
 • Praktyki zawodowe

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem weterynarii, możesz współpracować z lekarzem weterynarii lub w niedalekiej przyszłości po ukończeniu studiów wyższych założyć własna klinikę dla zwierząt.

Kontakt:
Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu
Grabonóg 63, 63-820 Piaski
tel. 65 573 91 46, 65 573 91 47, 65 573 91 53 (fax),
mail: sekretariat@grabonog.pl, grabonog.pl


20-03-2017 r.

Po raz szesnasty 19 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Z powiatu gostyńskiego uczestniczyło w niej blisko 60 osób.


Z grona 20 nominowanych gospodarstw wybrano 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody – statuetki Siewcy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł. Wręczył je Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Prezes WIR Piotr Walkowski uhonorował laureatów medalionem 20 lecia naszej izby.

Celem Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie.

Opracowanie: Paweł Dopierała


12-01-2017 r.

W sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się 12 stycznia spotkanie organizowane przez PIW dotyczące sytuacji zagrożenia wirusem ptasiej grypy na terenie powiatu. W czasie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii, pani Wioletta Chałas-Stercuła omówiła sytuację dotycząca rozprzestrzeniania się wirusa w Polce oraz przedstawiła symulację działań w przypadku wystąpienia choroby na terenie powiatu. W przypadku stwierdzenia ogniska choroby pierwszym działaniem jest wyznaczenie 3 kilometrowej strefy zakażenia wokół wykrytego ogniska choroby oraz wybicie zwierząt w zakażonym stadzie. Muszą one zostać poddane utylizacji. Wyznacza się również 10 kilometrową strefę zagrożenia. W Wielkopolsce obecnie dwa powiaty (Turek, Międzychód) objęte są wyznaczoną w sąsiednich województwach taką strefą. Koszty związane z likwidacją stad są pokrywane z budżetu państwa. Dotyczą uśmiercania ptaków, ich utylizacji, utylizacji pasz, dezynfekcji, itp. Są one bardzo duże. Orientacyjnie przy stadzie 20 tyś. sztuk mogą wynieść prawie 600 tysięcy złotych.

Wszyscy utrzymujący drób zgodnie z obecnymi przepisami muszą stosować się do zasad bioasekuracji, w tym utrzymywania zwierząt w zamknięciu lub pod zadaszeniem. Brak zastosowania się do tych przepisów może narazić na mandat karny, a w przypadku wystąpienia choroby powoduje brak pokrycia strat z budżetu państwa i obciążenie kosztami utylizacji właściciela zwierząt. Ponowne zasiedlenie obiektów możliwe jest po 21 dniach od zakończenia całego procesu likwidacji choroby. Obecnie obowiązujące zapisy rozporządzenia będą obowiązywać aż do odwołania.

Opracowanie: Paweł Dopierała


16-12-2016 r.

Posiedzeń Rady odbyło 8.12.2016 roku w Krajewicach. Obecnych było 9 członków Rady oraz zaproszeni goście: Wioletta Chałas-Stercuła – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Szumski – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego, Jan Gross – z-ca kierownika BP ARiMR, Romuald Nawrot naczelnik Wydziału Identyfikacji Zwierząt BP ARiMR w Gostyniu, Zbigniew Borowski – kierownik ZD WODR, Janusz Maćkowiak – WIORIN Gostyń.


Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak. Omawiano następujące tematy:

 • Wioletta Stercuła (PIW):
  • ASF oraz bioasekuracji w gospodarstwach
  • problem ubojów gospodarskich i nielegalnego wytwarzania wędlin i innych wyrobów masarniczych
  • występowanie choroby niebieskiego języka
 • Jan Gross (ARiMR):
  • nowe zasady znakowania zwierząt i wykonywania spisów zwierząt
  • problemy praktyczne przy znakowaniu zwierząt oraz identyfikacji pochodzenia mięsa
  • wypłata zaliczek i pełnej kwoty dopłat, możliwe zmiany w dopłatach w 2017 roku
 • Zbigniew Borowski (WODR):
  • przekazał informacje na temat zmian organizacyjnych WODR związanych z przejściem ośrodka pod nadzór MRiRW oraz zrealizowane w 2016 roku tematy doradcze
 • Janusz Maćkowiak (WIORiN):
  • zwrócił uwagę na problem braku zgłaszania do inspekcji nieużytkowanych opryskiwaczy. Powoduje to zawyżanie statystyk kierowanych do UE i niekorzystny obraz przestrzegania norm przez Polskę. Zgodnie z nimi w terenie może występować max 20% nieprzebadanych opryskiwaczy, obecnie z ewidencji wychodzi 40%. Zaapelował do rolników o przekazywani informacji w tym zakresie do inspekcji.
 • Andrzej Szumski (starostwo):
  • przedstawił zagadnienia, którymi zajmuje się wydział oraz informację o realizowanych programach, np. ograniczenia populacji lisa czy zadrzewiania. Omówił również ciągle aktualną sprawę budowy kopalni węgla brunatnego, zanieczyszczenia powietrza i zagadnienie utylizacji azbestu.

Na zakończenie Andrzej Kubiak przedstawił zagadnienia poruszane na WZ WIR oraz przyjęte stanowiska. Zgłoszono również potrzebę wystąpienia do ANR o zmianę formy przetargu na dzierżawę gruntów w Grabonogu. W kryteriach przetargu nie ma występować cena. Zauważono, że na posiedzenia Rady powinno się zapraszać media by móc przekazać w teren poruszane tematy za ich pośrednictwem.

Opracowanie: Paweł Dopierała


15-11-2016 r.

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obowiązujący w latach 2012-2016 (tzw. tereny OSN) zawierał większe ograniczenia co do terminów stosowania nawozów naturalnych, niż na pozostałym obszarze kraju. Przypominamy, że ze względu ma to, że zakończył się czteroletni okres realizacji tego Programu termin nawożenia nawozami naturalnymi w 2016 roku jest taki sam jak na pozostałych terenach nie objętych tym programem, czyli do 30 listopada 2016.

Opracowanie: Paweł Dopierała


26-10-2016 r.

W minionym tygodniu na podstawie decyzji nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 września 2016 roku, na terenie powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego została przeprowadzona akcja inwentaryzacji dzików. Była to część ogólnopolskich działań, które pomogą w dokładnym oszacowaniu populacji zwierząt łownych, w tym również dzików. Odbywała się ona metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach głównie lasów i upraw obejmujących około 10 % powierzchni obszaru nadleśnictw. Jeśli okaże się, że dzików jest za dużo, ta ich liczebność będzie redukowana.

Radni – członkowie Rad Powiatu Leszno i Gostyń uczestniczyli w liczeniu wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych, członkami Polskiego Związku Łowieckiego jako obserwatorzy. Miało to miejsce w Nadleśnictwach Karczma Borowa, Włoszakowice oraz Piaski, w Leśnictwach Długie Stare, Nadolnik, Książęcy Las, Karzec oraz Grodzisko. W każdym miejscu przeprowadzano 3 - 5 przepędzeń kontrolnych w około 40 - 50 osobowych zespołach podzielonych na liczących przemieszczających się w terenie (naganka) i obecnych na stanowiskach stacjonarnych. Organizacja akcji przygotowana przez poszczególne Nadleśnictwa była wzorowa, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom transport i ciepły posiłek. Obecnie trwa zbieranie danych z akcji. Protokoły podsumowujące liczenia dzików mają trafić do resortu środowiska do 10 listopada br.

Opracowanie: Paweł Dopierała


24-10-2016 r.

Szkolenie odbyło się 20 października br. na sali wiejskiej w Sułkowicach. Prowadzone było przez Powiatowego Lekarza Weterynarii panią Wiolettę Stercułę-Chałas. Przedstawiono na nim historię pochodzenia i rozwoju Afrykańskiego Pomoru Świń na świecie i w Polsce oraz obecny stan jego występowania w naszym kraju. Omówiono również skutki ekonomiczne oraz sposoby przeciwdziałania chorobie wskazując, że na najważniejsze czynniki jej rozprzestrzeniania. Ogromnie ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji, bo to obecnie jedyny skuteczny sposób zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Obecnym przekazane zostały również informacje na temat nowych zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt w systemie ARiMR, które mają pomóc w walce z ewentualnymi chorobami zakaźnymi zwierząt.

Opracowanie: Paweł Dopierała


05-10-2016 r.

„Dębie stary, niech twe konary Wciąż się nad nami gną.
Dzieci swoje na zawsze ci wierne Otocz opieką swą.
Hej, ha! Życia trud i znój! Święty symbol twój Powiedzie nasze losy.
Niech pieśń pomknie, hen podniebiosy, Na święty życia znój”

Słowa tej bardzo starej śpiewanej kiedyś przez harcerzy, a dziś także przez myśliwych w niektórych kołach pieśni „Puszcza” chyba najtrafniej oddają uczucia ludzi, którzy przywrócili należną cześć sędziwemu dębowi szypułkowemu rosnącemu na ziemiach wsi Sarbinowo, gmina Poniec, powiat gostyński, woj.wielkopolskie.


„Stoi tu od zawsze, i chyba wszyscy z Koła kiedyś umawiali się pod nim na spotkanie przed lub po polowaniu. Obecność ta jest tak oczywista, że choć dostrzegaliśmy jego wyjątkowość to jednak nie myśleliśmy o jego ochronie” - mówił Stanisław Grylewicz – łowczy okręgu leszczyńskiego i jednocześnie członek KŁ nr 5 „Dzik” z Leszna, na obwodzie którego stoi dąb.

Latem 2013r. kol. Wiktor Szukalski Członek Honorowy PZŁ, wieloletni Łowczy Okręgowy z Wrocławia urzeczony rzeźbą jego kory, ale także w poczuciu szacunku dla świadka historii tych ziem postanowił zainteresować nim właściwych ludzi i zadbać o jego przyszłość. Okazało się, że nikogo kto w jakikolwiek sposób związany był z tym drzewem nie trzeba było przekonywać do podjęcia niezbędnych decyzji i działań – sprzymierzeńców szybko przybywało. Niespełna rok później - 6 czerwca 2014 r. Rada Miejska Ponieca zainspirowana prośbą, uznając szczególne znaczenie tego drzewa dla lokalnej społeczności oraz jego walory przyrodnicze (wiek ok. 350 lat i obwód ok. 7,5 m) podjęła Uchwałę o wpisaniu go do rejestru Pomników Przyrody. Postanowiono też o zagospodarowaniu najbliższego otoczenia drzewa. Negocjacjami i uzgodnieniami zajął się kol. Krzysztof Kwiatoń, który też bezpośrednio organizował i nadzorował wszystkie prace. Proboszcz Parafii P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie - właściciel pola, na którem rośnie dąb, bez wahania wydzielił 1 ar ziemi z użytkowania rolnego. Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa zaangażował się w budowę kładki nad rowem melioracyjnym między drogą leśną a dębem. Staraniem nadleśniczego z Piasków – pana Ireneusza Niemca, oczyszczono i pogłębiono rów. Burmistrz Ponieca - Jacek Widyński, który niemal wzrastał w cieniu jego konarów, bo w najbliższej mu wiosce i który od samego początku wspierał podejmowane działania dbając o tych, którzy zechcą odwiedzić staruszka, postawił przy nim stół z ławami oraz kosz na śmieci. Krzysztof Kwiatoń wybudował ogrodzenie, platformę widokową i kładkę oraz postawił tablicę informacyjną – wykonaną przez myśliwego Pawła Kaźmierczaka, w której zamieszczono informacje o samym dębie jak i działaniach przywracających mu zasłużoną uwagę.


1 października 2016 r. zorganizowano uroczyste oddanie ogrodzenia i przystosowanego do chwili odpoczynku miejsca przy wiekowym drzewie pamiętającym min. zwycięstwo pod Chocimiem, Odsiecz Wiedeńską, czasy kolejnych zaborów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, Powstanie Wielkopolskie i wszystko to co zdarzyło się późnej, aż do dnia dzisiejszego. Zebrali się Ci, którym stał się on bardzo bliski. Uroczyste spotkanie prowadził kol. Henryk Bartosz – członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie oraz Prezes Koła, a oprócz ww. uczestniczyli w nim także Jerzy Skrzypczak – sołtys Sarbinowa i jednocześnie członek KŁ „Dzik”, Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa. Były podziękowania, refleksje dotyczące bezinteresownego działania, kawa i drożdżowy placek oraz poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec dębowego starca, przyrody i kolejnych pokoleń ludzi, którzy z różnych przyczyn odnajdą orzeźwiający chłód w jego cieniu.

Tekst: Mariusz Kędzierski


05-09-2016 r.


Obchody 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce w subregionie leszczyńskim odbyły się na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie (powiat rawicki). Uczestniczyli w nim rolnicy z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz członkowie rad z gmin, które po podziale administracyjnym trafiły do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych, z którymi izba na co dzień współpracuje. Obecni byli również reprezentanci instytucji okołorolniczych i organizacji rolniczych z subregionu. Obchody prowadzone były przez Prezesa WIR Pana Piotra Walkowskiego oraz Panią Elżbietę Kaczmarek Dyrektora WODR w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich obecnych Zbigniew Gąsior, były prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej przedstawił rys historyczny działania izby w subregionie, wskazując na wielkie zaangażowanie wielu osób w jej tworzenie. Kilka słów do obecnych skierował również Prezes Honorowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, który w swoim wystąpieniu podsumował minione 20 lat działalności Izb Rolniczych, wskazując na sukcesy, ale i występujące bolączki. Wystąpienie to prowadziło do kolejnego punktu uroczystości mającego na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą na rzecz WIR. Przygotowano następujące wyróżnienia (powiat gostyńki):

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, za nieprzerywalnie 20 lat pełnienia funkcji członka Rady Powiatowej:

 1. Andrzej Kubiak (Gostyń)

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
w podziękowaniu za wieloletnią współpracę dla przedstawicieli samorządów i instytucji oraz długoletnich członków RP WIR

 1. Robert Marcinkowski – starosta gostyński
 2. Marek Rożek – burmistrz Borku Wlkp.
 3. Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia
 4. Sebastian Czwojda – burmistrz Krobi
 5. Stanisław Krysicki – wójt gminy Pępowo
 6. Wiesław Glapka – wójt gminy Piaski
 7. Piotr Curyk – burmistrz Pogorzeli
 8. Jacek Widyński – burmistrz Ponieca
 9. Bożena Ryczkowska – dyrektor ZSR w Grabonogu
 10. Zbigniew Borowski – kierownik ZD WODR w Gostyniu
 11. Wioletta Chałas-Stercuła – powiatowy lekarz weterynarii w Gostyniu
 12. Roman Kluczyk – kierownik oddziału WIORiN w Gostyniu
 13. Ewa Jakubowska – kierownik BP ARiMR w Gostyniu
 14. Andrzej Szumski – naczelnik wydziału rolnictwa starostwa powiatowego w Gostyniu
 15. Eugeniusz Sierszulski – były długoletni kierownik BP ARiMR w Gostyniu
 16. Zbigniew Poślednik – od 2002 członek rady powiatowej
 17. Aleksander Gnacy – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej
 18. Kazimierz Nowak – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej


Po zakończeniu wręczania odznaczeń wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział we wspólnej biesiadzie, gdzie w przyjaznej atmosferze wspominano dokonania, odnawiano kontakty i wymieniano doświadczenia związane z dotychczasową działalnością izby.

Paweł Dopierała


16-08-2016 r.


W siedzibie PIW w Gostyniu odbyło się spotkanie dla sołtysów gmin powiatu gostyńskiego dotyczące pojawiającego się zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń. Przedstawiono historię rozwoju tej choroby w Polsce oraz sposoby jej rozpoznawania i zwalczania. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne o ASF, a w toku dyskusji wskazali m.in. na konieczność uświadomienia konieczności dostosowania do wymogów bioasekuracji prywatnych służb weterynaryjnych oraz kontrolerów ARiMR.

Szczegółowe informacje na temat ASF zamieszczono na stronach internetowych wetgiw.gov.pl/asf

Paweł Dopierała


16-06-2016 r.


W gospodarstwie pana Zbigniewa Biskupa w Borku Wlkp. odbyło się szkolenie wraz z pokazem w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Wiedzę w ww. temacie przekazywali strażacy z PSP w Gostyniu. Obecni mogli m.in. obserwować i przećwiczyć sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uwalnianie osoby przygniecionej maszyną oraz gaszenie pożaru przy użyciu gaśnic różnego typu. Spotkanie było połączone z organizowanym przez ZD WODR w Gostyniu „Dniem Zagrody”.

Paweł Dopierała


11-04-2016 r.

Posiedzenie odbyło się 6.04.2016 roku w Gostyniu, w biurze WIR. Zaproszono na nie pana Jana Grossa, z-cę kierownika BP ARiMR, pana Edward Bąka, przedstawiciela WZMiUW oraz panią Wiolettę Stercułę, Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obrady prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kubiak. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień gości, którzy przedstawili zagadnienia z zakresu swojej działalności.

Pani Wioletta Stercuła odpowiadając na zapytanie Radnych omówiła sytuację w zakresie importu zwierząt. Problemy w tym temacie występują zarówno przy trzodzie jaki i bydle, natomiast sprawa bydła jest poważniejsza ze względu na częste liczne upadki tych zwierząt. Spowodowane to jest importem zwierząt często bardzo młodych, których odporność gwałtownie maleje ze względu na stres związany z transportem i obecnością innych zwierząt. Dodatkowo w dużej grupie zwierząt często mutują wirusy i stają się bardziej niebezpieczne ze względu na mniejsza odporność cieląt. Rolnik kupujący takie zwierzęta musi mieć świadomość tych problemów. Lepiej jest wybierać starsze zwierzęta bo maja większa szansę na przeżycie. W odniesieniu do tuczu kontraktowego pani Stercuła stwierdziła, że nie ma możliwości jej ograniczenia jeśli spełnione są przepisy prawne. Poinformowała również, że istnieje zagrożenie chorobą AFS i trzeba być tego świadomym. Nie ma zagrożenia brucelozą, wścieklizną, chorobą Aujeszkyego i białaczką na terenie powiatu, ale pojawiły się dwa ogniska gruźlicy. W odniesieniu do uboju zwierząt w gospodarstwie zauważyła, że jest to możliwe do 0,5 roku życia zwierzęcia. Po tym czasie konieczne jest zlecenie uboju wykwalifikowanemu ubojowcowi pod kontrolą lekarza weterynarii. Przy uboju do 0,5 roku należy ten fakt zgłosić lekarzowi wet., odebrać worek na krew i trzewia i odwieźć je do zakładu utylizacji. Trzeba również lekarzowi dostarczyć zaświadczenie i zgłosić ubicie zwierzęcia do ARiMR.

Pan Edward Bąk omówił kwestię regulacji Rowu Polskiego. Zauważył, że od dawna jest już gotowa dokumentacja z tym związana (na odcinku Poniec-Rokosowo), ale ciągle nie jest uruchomione finansowanie dla tego zadania. Realizacja prac jest konieczna by właściwie móc regulować stosunki wodne na tym terenie. Ustalono, że Rada wystosuje wniosek do Marszałka o jak najszybsze uruchomienie finansowania prac. Dyskutowano o wysokości opłat w spółkach wodnych oraz pozytywnie oceniono dotychczas wykonane przez WZMiUW inwestycje.

Jan Gross poinformował o bieżących pracach Agencji i realizacji płatności dopłat za 2015 rok. Wystąpiły opóźnienia z tym związane spowodowane głównie problemami z systemem komputerowym. Z tego też względu obecnie nie jest możliwe jeszcze naliczanie dopłat za zazielenianie. We wnioskach nie ma dużych zmian, należy jednak zwrócić uwagę na zgodność zwierząt podawanych do dopłat (płeć, spójność historii, numer, wiek).

W trakcie posiedzenia dyskutowano również na temat:

 • sytuacji na rynku mleka
 • obchodów 20 lecia izby w Gołaszynie
 • zmianie zasad wynagradzania za udział Radnych w komisjach
 • możliwości przyznania tytułu honorowego członka Rady
 • ankietach dotyczących umów na dostawy produktów rolniczych
 • targach rolniczych w Gołaszynie i dniach otwartych w szkole rolniczej w Lesznie
 • omówiono również propozycję wyjazdu studyjnego zaproponowanego przez Radę ds. Kobiet i Rodziny. Postanowiono dofinansować ten wyjazd z środków Rady.

W czasie posiedzenia sformułowano dwa wnioski:

 1. Do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie uruchomienia dofinansowania do prac melioracyjnych na Rowie Polskim
 2. Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie i uruchomienie systemu dopłat do ceny mleka dla jego producentów ze względu na tragiczną sytuację w tym sektorze związaną z ogromnym spadkiem cen.

Opracował: Paweł Dopierała


16-03-2016 r.

Kolejna, XV Gala Wielkopolski Rolnik Roku odbyła się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi, dnia 13 marca 2016 roku. Jej głównym punktem było wręczenie nagród laureatom konkursu. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 63 rolników z 29 powiatów, których gospodarstwa i działalność została poddana ocenie przez Kapitułę Konkursu. Oceniano organizację gospodarstw, osiągane efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie oraz estetykę obejścia. Po ocenie Kapituła wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, a spośród nich wskazała 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz statuetkę Siewcy.


Laureatami XV edycji konkursu zostali:

 • Agata i Grzegorz Krasoń, Rozsady warzyw, Święta, powiat złotowski,
 • Kazimierz Wotzka, Sadownictwo, Pobórka Wielka, powiat pilski,
 • Huber Michalski, Sadownictwo, Mostki 78, powiat koniński,
 • Marek Michalak, Bydło mleczne, Golina Kolonia, powiat koniński,
 • Arleta Linka, Drobiarstwo, Dębienko, powiat poznański,
 • Wioletta i Łukasz Jędrzejakowie, Roślinny, Kaliszkowice Ołobockie, powiat ostrzeszowski,
 • Jolanta i Grzegorz Majchrzakowie, Roślinny i zwierzęcy, Topola Mała, powiat ostrowski,
 • Emilia i Jacek Grzelakowie, Roślinny, Skarszew, powiat kaliski,
 • Jan Kamiński, Roślinny i zwierzęcy, Kiedrowo, powiat wągrowiecki,
 • Joanna i Maciej Szudrowiczowie, Trzoda chlewna, roślinny, Tłukawy, powiat obornicki.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna gali, w której wystąpiła Eleni z zespołem. Po koncercie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali ugoszczeni posiłkiem. Powiat gostyński na gali reprezentowała 50 osobowa grupa rolników.

Opracował: Paweł Dopierała


04-02-2016 r.

Posiedzenie odbyło się 2 lutego br. w Pępowie, w sali restauracji „Gościniec Pępowo”. Obecnych było 9 radnych i zaproszeni goście: Eugeniusz Sierszulski Kierownik BP ARiMR, Roman Kluczyk Kierownik PT WIORIN, Zbigniew Borowski ZD WODR. Obrady prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kubiak.


Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień gości, którzy przedstawili zagadnienia z zakresu swojej działalności. R.Kluczyk omówił stan upraw oraz przedstawił zmiany w atestacji sprzętu rolniczego. Z.Borowski podsumował działania w zakresie szacowania szkód suszowych, przedstawił informacje o planowanych szkolenia oraz zmianach organizacyjnych WODR. E.Sierszulski wskazał błędy popełniane przez rolników przy składaniu wniosków do Agencji, przedstawił perspektywę wypłat dopłat obszarowych, zakres kontroli w gospodarstwach, terminy naboru wniosków na programy PROW oraz dopłat dla producentów trzody i mleka.
Po wystąpieniach gości A.Kubiak omówił stanowiska izby podjęte na ostatnich WZ oraz przedstawił plan pracy na 2016 rok, który został przyjęty.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również na temat:

 • dopłat dla hodowców trzody zgodnie z nowym rozporządzeniem, wskazano na prawdopodobieństwo dużych kolejek przy składaniu wniosków
 • szkolenia dla hodowców trzody w Poznaniu w dniu 8.02.br
 • spotkań z przedstawicielami cukrowni w sprawie określania poziomu zanieczyszczeń przy skupie
 • planów wprowadzenia kredytu obrotowego pod dopłaty obszarowe,
 • działań podejmowanych w sprawie budowy kopalni odkrywkowej.

Wskazano na potrzebę zaproszenia na posiedzenie przedstawiciela WZMIUW na temat Rowu Polskiego oraz Prezydenta Federacji Bydła pana Leszka Hądzlika.
Na tym spotkanie zakończono. Rozdano czasopisma Wiadomości Rolnicze, Siewca oraz kalendarze izbowe.

Opracował: Paweł Dopierała


26-11-2015 r.

W sali starostwa Powiatowego w Gostyniu odbyło się 24 listopada br. spotkanie dotyczące gospodarki wodnej na terenie powiatu gostyńskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, przewodniczący komisji rolnictwa gmin, spółek wodnych, izby rolniczej i WODR.
Omawiane tematy dotyczyły następujących zagadnień:

 • zadrzewienia śródpolne i działania dotyczące odtwarzania małych zbiorników wodnych (Andrzej Szumski (SP Gostyń)
 • perspektywy finansowania przedsięwzięć proekologicznych – Arkadiusz Błochowiak (WZMiUW Poznań)
 • problem suszy i monitoringu jej wstępowania – Ryszard Jaworksi (WODR Poznań)
 • krajobraz i mała retencja wodna – prof. Andrzej Kędziora
 • prezentacja działalności ZSR w Grabonogu i oferta dla terenów wiejskich – Bożena Ryczkowska.


Wszyscy zebrani zgodzili się, że potrzebne są zintegrowane i konkretne działania w celu zapobiegania utracie zasobów wodnych i ograniczenia skutków niedoboru opadów. Bardzo ważna rolę mają pełnić małe zbiorniki wodne, które ograniczają odpływ wód i przyczyniają się do zwiększania bioróżnorodności.

Paweł Dopierała


Posiedzenie Rady odbyło się 30.09.2015 roku w Gostyniu, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego i połączone było ze spotkaniem środowiskowym organizowanym przez ZD WODR w Gostyniu. Przedstawicielka WODR, pani Anna Nosek przedstawiła działalność ośrodka oraz szczegółowe informacje dotyczące działalności Zespołu Doradczego na terenie powiatu gostyńskiego. Zabrani zostali zapoznani ze statystykami wykonanych działań doradczych oraz planami na sezon 2015/16. W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła wymiany doświadczeń związanych ze sprawami suszy i pracy komisji gminnych. Postulowano zmianę prawa w tym zakresie bo obecne jest niedostosowane do rzeczywistości. Wyrażono zaniepokojenie dotyczące dostępności pasz dla zwierząt w okresie wiosennym.

Paweł Dopierała


W dniu 20.09.2015 roku Rada Powiatowa WIR w Gostyniu zorganizowała wyjazd dla rolników z powiatu gostyńskiego na wystawę Agro Show w Bednarach. W wyjeździe brało udział blisko 50 osób .


Agro Show to impreza, która ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie. Organizowana jest od 1999 roku. Obecnie Wystawa ma charakter kompleksowy i jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale ofertę swoją prezentują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W tym roku oprócz tradycyjnych pokazów na ringu ładowarek i opryskiwaczy odbyły się pokazy pługów na ringu i indywidualnych polach pokazowych. Dodatkowe atrakcje i udogodnienia to:

 • prezentacje ciągników na pasie głównym,
 • Magazyn TYDZIEŃ - nagrywany na terenie AGRO SHOW,
 • Strefa Juniora - plac zabaw dla dzieci,
 • Wioska bezpieczeństwa,
 • debata na temat rolniczego szkolnictwa zawodowego,
 • mobilny bankomat,
 • bezpłatny autobus z dworca i na dworzec PKP w Pobiedziskach,
 • linie meleksowe na terenie Wystawy,
 • AGRO SHOW Gra
 • i wiele innych.


W środę 23 września Prezydent Andrzej Duda odwiedził Gostyń. Była to okazja by zaakcentować sprzeciw mieszkańców wobec planów budowy kopalni odkrywkowej. Prezydent wypowiedział się na ten temat. Apelował, aby szanować w tej sprawie głos ludzi, bo nie można robić takich rzeczy wbrew społeczeństwu. Zauważył, że może być tak, że ludzie chcą kopalni, bo ziemia jest słaba, bo są wpływy do budżetu samorządu, ale tutaj jest dobra ziemia i z budową kopalni wiąże się duże zagrożenie. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele RP WIR z przygotowanymi przez izbę banerami.


Paweł Dopierała
Zdjęcia z portalu Elka.plPosiedzenie odbyło się w Rokosowie, w dniu 3.07.2015 roku. Obecni byli na nim radni oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych, instytucji okołorolniczych i WODR, członkowie rady WIR poprzedniej kadencji. Celem posiedzenia było przedstawienie członków nowo wybranej rady przedstawicielom lokalnych samorządów i instytucji oraz podziękowanie członkom poprzedniej rady za czteroletnią pracę. W trakcie posiedzenia dyskutowano na temat:

 • obrad WZ WIR i nowych władzach izby,
 • wnioskach i stanowiskach przyjętych na WZ WIR,
 • sprzeciwu wobec budowy kopalni odkrywkowej,
 • przepisów dotyczących przekształcania gruntów,
 • sytuacji na rynku mleka i buraków cukrowych,
 • kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie,
 • wydłużeniu terminu zgłaszania zmian stanu bydła do agencji,
 • zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby afrykański pomór świń.

Opracował: Paweł Dopierała


Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Gostyńskiego odbyło się 8 czerwca 2015 roku w sali Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Celem spotkania było ukonstytuowanie Rady. Z ramienia Zarządu WIR obecny był na nim Pan Zbigniew Gąsior. Posiedzenie rozpoczął najstarszy z członków Rady Pan Jan Tomaszewski. Na funkcję przewodniczącego zgłoszono trzy kandydatury. W głosowaniu największe poparcie otrzymał Andrzej Kubiak i on został Przewodniczącym Rady. Na funkcję delegata zgłoszono dwie kandydatury. Najwięcej głosów uzyskał Maciej Maciejewski.W dniu 6 marca br. odbyło się w Gostyniu ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej w tej kadencji WIR. Obecni na nim byli członkowie Rady oraz zaproszeni goście, z którymi Rada współpracowała w ciągu swojej działalności. Przewodniczący Rady Antoni Grzebisz podsumował czteroletnią działalność, wskazując na podejmowane działania między innymi w sprawach protestów przeciw planom budowy kopalni odkrywkowej, uboju rytualnego, opiniowania aktów prawnych, modernizacji Rowu Polskiego, tworzenia grup producenckich przy mleczarni w Gostyniu. Za porażkę uznano brak możliwości wpływu na kwestię rozdysponowania gruntów z zasobów ANR na terenie powiatu. W dalszej części spotkania wysłuchano wypowiedzi zaproszonych gości oraz przedstawione zostały informacje o wyborach do izb rolniczych, które odbędą się 31 maja br.W dniu 26 lutego br. odbyło się w ZSR w Grabonogu szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestniczyło w nim 30 rolników z naszego powiatu. Szkolenie to było jednym z cyklu szkoleń realizowanych na terenie Wielkopolski przez konsorcjum w składzie:

 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Lider
 • Wielkopolska Izba Rolnicza
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu


Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu z EFRROW, szkolenie było bezpłatne i skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach (szkolenie uzupełniające). Uczestnicy otrzymali materiały oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenia na okres 5-letni uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.


Posiedzenie odbyło się w Gostyniu w sali Starostwa Powiatowego. Rada obradowała w składzie 12 osobowym poszerzonym o zaproszonych gości, którymi byli:

 • Wioletta Chałas-Stercuła Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Ewa Ulanicka Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu
 • Jan Gross ARiMR w Gostyniu
 • Andrzej Szumski Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyniu
 • Zbigniew Borowski Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Gostyniu

Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Antoni Grzebisz. Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych.

 1. Informacja na temat kontroli w gospodarstwach dotyczących produkcji zwierzęcej – PIW i ARiMR
 2. Informacja na temat rejestracji podmiotów prowadzących produkcję pierwotną i dostawy bezpośrednie żywności pochodzenia roślinnego - PSSE
 3. Informacje dotyczące planów budowy kopalni odkrywkowej. Inicjatywy izby rolniczej w tym temacie
 4. Sprawy bieżące i organizacyjne
 5. Dyskusja i wnioski

 1. Pani Ewa Ulanicka przedstawiła informacje na temat konieczności rejestracji producentów produktów pierwotnych i osób prowadzących sprzedaż bezpośrednią w PSSE. Procedura nie jest skomplikowana, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w przypadku produkcji roślinnej (również grzyby, zioła, runo leśne).
 2. Przedstawiciele ARiMR oraz PIW omówili kwestie kontroli produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, spotykanych uchybień, możliwości ich zapobiegania oraz współpracy instytucji nadzorujących z rolnikami. Głównymi problemami podczas kontroli są: braki kolczyków, złe prowadzenie lub brak ksiąg stada, nieterminowe zgłaszanie przemieszczeń, niezgodność stanu faktycznego z danymi Agencji (spójność), nieczytelność numerów nabijanych tatuownicą (zalecany tusz). Częstym problemem są uchybienia dotrzymywania procedur przez przewoźników, co odbija się nie na nich, a na rolniku. Potrzebna jest w tym zakresie zmiana przepisów. Wskazane jest przy składaniu dokumentów w Agencji uzyskanie duplikatu – potwierdzenia odbioru na dostarczonym ksero. Za stwierdzone uchybienia naliczane są sankcje powodujące obniżenie płatności.
 3. Antoni Grzebisz przybliżył informacje na temat bieżących działań zwianych z planami budowy kopalni odkrywkowej. Trwają sprawy proceduralne w ministerstwach, rozszerzono obszar koncesyjny, nowe budowy wymagają zgody urzędu geologicznego, a PAK stara się o zdobycie koncesji na wydobycie. Bardzo potrzebna jest jedność społeczeństwa i zdecydowane okazanie sprzeciwu w tej sprawie. Dyskutowano nad formuła działań uwzględniając m.in. organizację referendum i akcję informacyjną.
 4. Zbigniew Borowski zapoznał zebranych z działaniami WODR oraz o planowanych w najbliższym czasie szkoleniach związanych z wypełnianiem wniosków o płatności. Przekazano informacje o:
  • proteście rolników w Poznaniu w dniu 22 stycznia br.
  • planowanym bezpłatnym szkoleniu chemizacyjnym w dniu 26 lutego br.
  • organizacji forum rolniczego na terenie powiatu – jedno spotkanie z udziałem przedstawicieli ministerstw środowiska i gospodarki
  • formach informowania rolników o zagrożeniach wynikających z budowy kopalni – zakup banerów informacyjnych dla każdej z gmin (zaakceptowany przez radnych), zachęcenie rad gmin do zajęcia oficjalnego stanowiska w sprawie kopalni
 5. W trakcie obrad złożono następujące wnioski:
  1. Do MRiRW o zmianę przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń zwierząt tak, by również przewoźnicy, którzy włączeni zostali w łańcuch przekazywania informacji, ponosili odpowiedzialność za zaniedbania w tym zakresie. Obecnie cała odpowiedzialność spada na rolnika.
  2. Do ARiMR o umożliwienie dostępu rolnikom (na określonych warunkach) do systemu Agencji przez internet w celu możliwości sprawdzenia historii sztuk swoich zwierząt. Dzięki temu rolnicy na bieżąco mogliby kontrolować spójność stanów zwierząt w gospodarstwie i w systemie Agencji i szybko reagować na stwierdzone niezgodności.


Szanowny Panie Wojewodo

Na obszarze gmin Krobia powiat Gostyń i Miejska Górka powiat Rawicz od kilku lat przeprowadzane były badania związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż węgla brunatnego. Zarówno fakt udzielenia koncesji przez Ministerstwo Środowiska, jak i odwierty wykonywane przez firmę PAK Górnictwo Sp. z o.o. spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców naszego regionu. Jesteśmy przekonani, że badanie złoża zmierza do jego przyszłej eksploatacji i budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Utwierdzają nas w tym również ostatnie decyzje administracyjno prawne Ministerstwa Środowiska ułatwiające wystąpienie o koncesję wydobywczą.

Obszar powiatu gostyńskiego i rawickiego to teren od pokoleń użytkowany rolniczo z dobrymi glebami i wysoką kulturą rolną oraz tradycją i kulturą wynikającą z historii naszego regionu. Dobrze wykorzystany potencjał rolniczy stanowi zaplecze surowcowe dla wielu miejscowych zakładów przetwórstwa rolno spożywczego(przetwórnie owocowo-warzywne, cukrownie, mleczarnie, zakłady mięsne). Bardzo ważną rolę odgrywają też przedsiębiorstwa zaopatrzenia zbytu i obsługi rolnictwa. Razem stanowi to bardzo znaczący w skali naszego państwa kompleks gospodarki żywnościowej. Powstanie kopalni doprowadzi do zniszczenia tego potencjału ekonomicznego, dewastacji środowiska i degradacji społecznej mieszkańców.

Takim planom mówimy NIE!

Wobec tego lokalna społeczność od kilku lat protestuje – pisma, petycje, sprawy sądowe, pikiety, manifestacje i inne formy sprzeciwu. Wiele samorządów gminnych i powiatowych, organizacji zawodowych, stowarzyszeń gospodarczych i społecznych podejmuje stosowne uchwały i działania, które bronią naszego dotychczasowego dorobku!

Zwracamy się również po raz kolejny do władz wojewódzkich o podjęcie zdecydowanego stanowiska wobec organów państwowych, które umożliwią dalszy rozwój naszego regionu zgodny z jego dotychczasowym potencjałem. Chcemy przyszłości bez kopalni!

Bronimy naszej ziemi nie tylko w sferze ekonomii, ale też kultury, tradycji, więzi społecznych i patriotyzmu. Do spraw swojej Małej Ojczyzny podchodzimy z troską o co apelujemy również do Pana Wojewody. Naszym celem zasadniczym jest rezygnacja z planów budowy kopalni węgla brunatnego na naszym terenie.

Nie dopuścimy do zniszczenia naszej ziemi!
STOP KOPALNI!

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Gostyniu
Antoni Grzebisz


Posiedzenie Rady odbyło się w Pępowie. Rada obradowała w składzie 11 osobowym poszerzonym o zaproszonych gości, którymi były panie reprezentujące poszczególne gminy powiatu. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Antoni Grzebisz. Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych:

 1. Informacja na temat utworzenia rady ds. kobiet i rodziny przy RP WIR,
 2. Podatek rolny na 2015 i stawki w poszczególnych gminach,
 3. Płatności bezpośrednie na 2015
 4. Wybory do izb rolniczych
 5. Wolne głosy i wnioski


 1. Przewodniczący Rady przedstawił informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego. Rady miałyby mieć strukturę powiatową, wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). Finansowanie ma pochodzić z budżetu izb. Pani Anna Nosek przedstawiła swoje uwagi w tym temacie po spotkaniu dla pań w Nowym Tomyślu. Inicjatywa jest cenna, ale musi być dobrze przemyślana i przygotowana. Nie można robić niczego na siłę i w pośpiechu. Negatywnie została odebrana próba utworzenia na tym spotkaniu stowarzyszenia. Taki krok wymaga poznania siebie i zaufania. Nie można tego robić za szybko nawet jeśli opóźni to możliwości korzystania z środków finansowych uzyskiwanych z projektów unijnych. W toku dyskusji zebrane panie przychyliły się do utworzenia rady na terenie powiatu gostyńskiego. Jako delegatki na spotkanie wojewódzkie zostały wybrane pani Małgorzata Szuba z Grabonogu i pani Beata Nowacka z Brzezia. Panie opowiedziały się za zorganizowaniem w Poznaniu spotkania poświęconego tylko sprawie rad gdzie spokojnie będzie można porozmawiać o ich przyszłości i sposobie działania. Panie postanowiły też o poinformowaniu swoich środowisk o inicjatywie tworzenia rad i organizacji na wiosnę 2015 roku wspólnego spotkania.
 2. Radni z poszczególnych gmin przedstawili sposób opiniowania zaproponowanych stawek podatku rolnego na 2015 rok i uzasadniali udzielenie pozytywnej bądź negatywnej opinii. W tym roku Radni z każdej z gmin osobno decydowali o sposobie opiniowania ze względu na specyfikę danego rejonu i potrzeby samorządu.
 3. Dyskutowano na temat wciąż niejasnych zasad przyznawania płatności na 2015 rok oraz przekazanych uwagach do projektu.
 4. Przedstawione zostało kalendarium wyborcze, Radni otrzymali dokumenty związane z wyborami, poinformowano o możliwości uczestniczenia w pracach komisji wojewódzkiej przy wyborach do izb.
 5. W tym punkcie posiedzenia dyskutowano o:
  • konieczności rejestracji sprzedaży produktów rolnych w Sanepidzie
  • problemach związanych z kontrolami zgłoszeń bydła do rejestru – niejasności związane z wykładnią ARiMR oraz lekarzy weterynarii. Konieczne jest spotkanie przedstawicieli tych instytucji,
  • konieczność wpisywania do ksiąg upadków zwierząt, często się o tym zapomina, a naraża to na sankcje przy kontrolach
  • sprawa budowy kopalni odkrywkowej – zapadła cisza w tym temacie, należałoby zaprosić kogoś ze stowarzyszeń walczących w tej sprawie w celu przedstawienia aktualnej sytuacji.
Na tym obrady zakończono, przekazując sobie wzajemnie życzenia Świąteczne.


Po spotkaniu rozdano:

 • informacje o wyborach do izb rolniczych
 • informację o propozycji budżetu izby na 2015
 • kalendarze izbowe na 2015 rok
 • czasopisma: Siewca, Wiadomości Rolnicze, katalogi Muratora

Paweł Dopierała


Dzięki współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA możliwe było przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt”. Organizatorem szkoleń było konsorcjum tworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” – lider konsorcjum oraz
 • Państwowy Instytut weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie oraz
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą województwa łódzkiego, Izbę Rolniczą w Opolu.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.

Na terenie powiatu gostyńskiego szkolenie odbyło się w dniach 24-25.11.2014 roku w ZSR w Grabonogu. Wykłady prowadził dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk.


Inauguracyjne spotkanie rady ds. kobiet i rodziny odbyło się 9.12.2014 roku w Pępowie przy okazji posiedzenia RP WIR. Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Antoni Grzebisz przedstawił informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego. Rady miałyby mieć strukturę powiatową, wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). W czasie dyskusji wskazano na to, że inicjatywa jest cenna, ale musi być dobrze przemyślana i przygotowana. Nie można robić niczego na siłę i w pośpiechu. Panie przychyliły się do utworzenia rady na terenie powiatu gostyńskiego. Jako delegatki na spotkanie wojewódzkie zostały wybrane pani Małgorzata Szuba z Grabonogu i pani Beata Nowacka z Brzezia. Panie opowiedziały się za zorganizowaniem w Poznaniu spotkania poświęconego tylko sprawie rad gdzie spokojnie będzie można porozmawiać o ich przyszłości i sposobie działania. Postanowiono również o poinformowaniu swoich środowisk o inicjatywie tworzenia rad i organizacji na wiosnę 2015 roku wspólnego spotkania.


Paweł DopierałaW Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu odbyło się 1 grudnia br. spotkanie pn. Kultywowanie Tradycji Bożonarodzeniowych. Zaproszone na nie zostały panie reprezentujące poszczególne powiaty Wielkopolski. Program obejmował:

 • wykład na temat tradycji bożonarodzeniowych,
 • występ zespołu muzycznego związanego z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury
 • wymianę doświadczeń na temat realizacji podobnych działań na terenie Wielkopolski,
 • warsztaty rękodzielnicze,
 • konkurs kulinarny na domowy piernik,
 • degustację potraw wigilijnych.


Podczas spotkania zgromadzone panie dyskutowały o utworzeniu i funkcjonowaniu rad ds. kobiet i rodziny. Uznając potrzebę reprezentacji kobiet wiejskich w takiej formie nie zdecydowano się jednak na razie na przybranie formalnego kształtu rad, jako stowarzyszenia działającego na terenie Wielkopolski.
Powiat gostyński reprezentowała pani Anna Nosek.
Kolejny rok Biuro Powiatowe WIR w Gostyniu organizowało wyjazd rolników z powiatu gostyńskiego na targi AGRO SHOW w Bednarach. Na zwiedzających czekało 800 wystawców z 20 krajów, pokazy, konkursy i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów i firmy obecne na targach.

To największa tego typu imprez w Europie, która odbywa się na blisko 15 ha powierzchni. Dzięki temu jest miejsce na ustawienie rozmaitego sprzętu rolniczego, głównie do upraw wielkoobszarowych, bo takie robią największe wrażanie. Na placu pokazowym te wielkie maszyny prezentowały się wspaniale tym bardziej, że ich praca była komentowana przez Włodzimierza Zientarskiego. Oprócz producentów sprzętu rolniczego swą ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Rolnicy z Gostynia uczestniczyli w targach w piątek. Niestety większość czasu przyszło zwiedzać wystawę w deszczu. Dla rolników wyjazdy na AGRO SHOW były bezpłatny dzięki dofinansowaniu z środków Rady Powiatowej WIR i dopłaty ze strony organizatorów targów. Uczestniczyło w nim 50 osób.

Paweł Dopierała


Powrót