Powiat kościański zajmuje powierzchnię 72 tys. ha, z czego 73% stanowią użytki rolne. Duża ilość użytków rolnych, stosunkowo dobra jakość gleb, a także mała ilość lasów i terenów zielonych wpływają na rolniczy charakter obszaru powiatu kościańskiego. W strukturze gospodarstw rolnych przewyższają gospodarstwa o małej i średniej wielkości.
Najważniejszą formą ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego na terenie powiatu kościańskiego jest utworzony w 1992 roku Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Zajmuje on powierzchnię 17.200 ha na terenie gmin Kościan, Krzywiń, Czempiń i ościennej Śrem. Spotykany tutaj krajobraz z siecią zadrzewień śródpolnych został wprowadzony około 1820 roku przez generała Dezyderego Chłapowskiego.
Spółka DANKO Hodowla Roślin w Choryni jest czołową firmą hodowlaną na polskim rynku zbóż. Podstawowe kierunki działania to hodowla roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych, traw i rzepaku oraz działalność rolnicza, w szczególności produkcja mleczna. Kolejną znaną w całej Polsce firmą jest Wytwórnia Pasz LIRA z Krzywinia. Miejscowość Racot nieodparcie kojarzy się z hodowlą koni - i nic w tym dziwnego. Racockie wierzchowce znane są bowiem na niemal całym świecie, a historia Zakładu Hodowli Koni sięga roku 1925.
W Nietążkowie znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, im. Jana Kasprowicza kształcący w zawodzie technik rolnik.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017


24-01-2020 r.

W dniu 21 stycznia 2020 r., w restauracji „U Dudziarza” w Kościanie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie Andrzej Hirowski. Gośćmi na spotkaniu byli: pan Henryk Bartoszewski - Starosta Kościański, pani Małgorzata Adamczak - Burmistrz Miasta Śmigla, pan Andrzej Przybyła - Wójt Gminy Kościan, pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia, pan Jacek Nowak - Burmistrz Krzywinia, pan Przemysław Korbik - Zastępca Burmistrza Kościana, pan Radosław Dąbrowicz - Kierownik BP ARiMR w Kościanie, pani Katarzyna Szulańczyk - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie, pan Jan Szczepaniak - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kościanie oraz pan Romuald Ruszkowski - Kierownik PT KRUS w Kościanie.

W pierwszej części spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie pan Andrzej Hirowski powitał wszystkich zebranych oraz złożył najlepsze życzenia noworoczne. Z racji tego, iż na spotkani obecni byli lokalni Włodarze pan Hirowski podziękował za dotychczasową współpracę, zwłaszcza za pomoc w przeprowadzeniu zeszłorocznych wyborów do Izb Rolniczych oraz przedstawił zmiany personalne w Radzie Powiatowej WIR w Kościanie, jakie zaszły po lipcowych wyborach. Wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z lokalnym samorządem oraz organizacjami okołorolniczymi działającymi na terenie powiatu kościańskiego.

Następnie głos zabrał pan Henryk Bartoszewski - Starosta Kościański. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na specyfikę oraz trud pracy rolnika. Oznajmił, że jest gotowy do współpracy przy przygotowaniu Forum Rolniczego powiatu kościańskiego. Poruszył problem suszy rolniczej - wspomniał, że przeprowadzone mają być badania naukowe na terenie Zakładu Hodowli Roślin DANKO nt. gospodarowania wodami. Ponadto powiedział, że w gminie Kościan nie będzie budowy zbiorników retencyjnych.

Kolejny mówca pan Andrzej Przybyła - Wójt Gminy Kościan, podkreślił, że program suszowy jest zadaniem zleconym gminy. W Jego ocenie to ARiMR powinna zająć się wnioskami suszowymi, gdyż posiada pełne informacje dot. m. in. planu zasiewów czy wielkości działek. Ponadto pan Przybyła zwrócił uwagę, iż program suszowy powinien iść w innym kierunku. Powinna zajść zmiana metodyki szacowania strat. Kolejnym problemem, który poruszył Wójt Gminy Kościan dotyczył folii rolniczych. Podzielił On zdanie WIR zawarte w stanowisku II Walnego Zgromadzenia WIR VI kadencji z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie programu utylizacji folii rolniczej, iż samorządy obawiają się dodatkowych kosztów, które musiałyby pokryć z własnych budżetów chociaż zdają sobie sprawę z uciążliwości takich odpadów dla środowiska naturalnego. Zwrócił uwagę na to, że gminy często nie dysponują placem, który musi być ogrodzony, oświetlony, wyposażony w wagę, na którym zbierano by folię od rolników. Wójt podkreślił, że jest to kolejne zadanie zlecone gminy, która nie dysponuje żadnymi środkami własnymi na realizację tego zadania.

W sprawie programu utylizacji folii rolniczej - wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali za dobre rozwiązanie, dotacje dla firm zajmujących się utylizacją folii rolniczej, tak jak funkcjonuje to w przypadku dotacji dla firm utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego.

Następnie pani Katarzyna Szulańczyk - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie ustosunkowała się do pytania odnośnie przedłużającego się terminu oczekiwania na wyniki badań analizy krwi pobieranej od świń pod kątem ASF. Pani Szulańczyk tłumaczyła zaistniałą sytuację tym, że potrzebne są naprawdę duże nakłady pracy, gdyż przysyłana jest cała masa próbek krwi. Ponadto w pierwszej kolejności badane są próby pobrane od dzików z czerwonej strefy. Pani Szulańczyk przypomniała również o stosowaniu zasad bioasekuracji oraz zaapelowała, aby stosowane zabezpieczenia przed ASF w gospodarstwie nie były tylko „pod kontrolę weterynaryjną” ale po to, aby rzeczywiście chronić swoje gospodarstwo przed wdarciem się niebezpiecznego wirusa. Na koniec swojego wystąpienia Powiatowy Lekarz Weterynarii poprosiła aby uświadamiać rolników, że przekazanie gospodarstwa nie jest równoznaczne z likwidacją stada. Pan Radosław Dąbrowicz - Kierownik BP ARiMR w Kościanie, potwierdził słowa pani Katarzyny Szulańczyk odnośnie likwidacji stada - należy wyrejestrować świnie w ARiMR, jeśli przekazuje się gospodarstwo. Nie dopilnowanie tego obowiązku skutkuje tym, że mamy dwa stada świń.

W następnej kolejności pan Jan Szczepaniak - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kościanie również podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę oraz powiadomił, że 18 lutego PZDR w Kościanie planuje przeprowadzić szkolenie nt. projektu „Platforma żywnościowa” - jest to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, a jego głównym celem jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie – kontraktów terminowych. Pan Jan Szczepaniak przypomniał również o nowym terminie składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego tj. od 25 maja do 25 czerwca bieżącego roku - w porównaniu z poprzednimi latami został on znacznie skrócony.

Następnie głos zabrał pan Romuald Ruszkowski - Kierownik PT KRUS w Kościanie, który podzielił się informacją o tym, że liczba ubezpieczonych w KRUS maleje z roku na rok. Rolnicy bardziej pilnują terminowego opłacania składek. Zmniejszyła się ilość zadłużonych, mniejsza jest też ilość egzekucji.

Na zakończenie spotkania pan Andrzej Hirowski potwierdził, że Rada Powiatowa WIR w Kościanie chce zorganizować Forum Rolnicze w powiecie kościańskim i będzie w kontakcie z Panem Starostą Kościańskim oraz Kierownictwem organizacji okołorolniczych, aby w jak najszybszym czasie ustalić termin i miejsce tego Forum. Poruszono też kwestię wyjazdów delegacji rolników z powiatu kościańskiego na galę „Wielkopolski Rolnik Roku”, która odbędzie się 15.03.2020 r. oraz Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, które w tym roku organizowane jest w powiecie wągrowieckim dnia 04.04.2020 r. - Rada Powiatowa WIR w Kościanie chciałaby brać udział w tych wydarzeniach.

Kończąc spotkanie Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie podziękował wszystkim za przybycie.

Mirosława Żurek


21-01-2020 r.

Piękny przykład solidarności oraz wspólnej pomocy pokazali rolnicy z gminy Śmigiel, powiat kościański, którzy odpowiedzieli na apel Miejskiego Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu, dotyczący zbiórki płodów rolnych dla Państwa Białych z Olszewa.

Państwo Biali prowadzą gospodarstwo rolne w miejscowości Olszewo, w gminie Śmigiel. Pan Mirosław Biały jest członkiem Kółka Rolniczego w Olszewie oraz członkiem Rady Miejskiego Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu. W dniu 29 sierpnia minionego roku Państwu Białym spłonęła obora. Nie zostali jednak pozostawieni „sami sobie” wobec spotkanego ich nieszczęścia.

Pan Zygmunt Konieczny - Prezes MGZRKiOR, wieloletni Członek oraz były Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie, pragnie podziękować wszystkim Prezesom Kółek, Sołtysom, Radnym Rady Miejskiej Śmigla oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zbiórki płodów rolnych dla państwa Białych. Zbiorka przeprowadzona została w dniach 9, 10, 11 oraz 13 stycznia bieżącego roku - terminy te, były ustalane w porozumieniu z panem Białym, aby każdy mógł wybrać odpowiedni dla siebie dzień, ale też aby nikt nie musiał zbyt długo czekać na rozładunek przywiezionego materiału.

Rolnicy z wielkim zaangażowaniem oraz solidarnością przeprowadzili akcję pomocy. Ofiarowali płody rolne aby pomóc rodzinie pana Białego przetrwać ten jakże ciężki dla nich rok w wyżywieniu bydła.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie popiera tak wspaniałe akcje i wraz z Panem Koniecznym jeszcze raz składa wszystkim serdeczne podziękowanie, za okazaną dobroć i serce. „Pamiętajmy, że dobro powraca ...”

Mirosława Żurek
Zdjęcia: Zygmunt Konieczny


18-12-2019 r.

W dniu 14 grudnia 2019 r. w Sierakowie k. Rawicza odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich.

Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około 1600 osób. Gospodarzami uroczystości byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, a także Starosta rawicki Adam Sperzyński, Burmistrz Gminy Rawicz oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Rawiczu.

Wśród licznych uczestników spotkania nie mogło zabraknąć delegacji z powiatu kościańskiego.

Zgodnie z tradycją podczas tegorocznej Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich goście po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń mogli skosztować przepysznych wigilijnych potraw. Na stole znalazły się takie specjały jak m. in. barszcz czerwony z uszkami, karp smażony, kapusta z grochem, sałatka śledziowa oraz makiełki. Ponadto uczestnicy spotkania mogli poczęstować się piernikami, które zostały przywiezione przez delegacje powiatowe z różnych stron Wielkopolski. Z naszego powiatu przepyszne pierniki przygotowały Panie z KGW Morownica oraz KGW Śmigiel.

Uczestnicy spotkania mogli podziwiać występy: uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie, Amatorskiej Grupy Teatralnej "To i Owo Szkaradowo" oraz zespołu „Gołaszyniacy”.

Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich to wspaniałe spotkanie skierowane do mieszkańców wielkopolskich wsi. Celem imprezy jest integracja środowisk wiejskich oraz kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Jak zgodnie twierdzą uczestnicy spotkania to doskonała okazja do rozmów i wymiany poglądów a także miła „odskocznia” od codziennych obowiązków.

Mirosława Żurek


28-11-2019 r.

W dniu 22.11.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Kurzej Górze, odbyło się szkolenie dla rolników pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Było to jedno z cyklu szkoleń realizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, na terenie całego naszego województwa. Prowadzącym szkolenie w powiecie kościańskim był pan Paweł Dopierała.

W szkoleniu wzięło udział 25 uczestników, wśród których znaleźli się rolnicy, domownicy rolników a także beneficjenci programu „Premie dla młodych rolników”.

Zebrani mogli dowiedzieć się cennych informacji na temat rodzajów płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska a także ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne. Poruszono również zagadnienia związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt, zdrowiem zwierząt, zdrowotnością roślin, bezpieczeństwem pasz oraz żywności a także dobrostanem zwierząt.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe odnośnie tematyki poruszanej na spotkaniu oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Mirosława Żurek21-10-2019 r.


W piątkowe popołudnie 18 października br. Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie pan Dominik Białkowski i Jego Wybranka pani Karolina Witomska, ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską w kościele pw. Ducha Świętego w Kościanie.

Wśród licznych życzeń, które w tym wyjątkowym dniu przyjęła Młoda Para, nie mogło zabraknąć życzeń od delegacji Rady Powiatowej WIR w Kościanie, którą tworzyli Przewodniczący RP WIR pan Andrzej Hirowski, Członek RP WIR pan Mieczysław Matuszewski oraz Kierownik BP WIR w Kościanie.

Jeszcze raz gratulujemy Nowożeńcom i życzymy długich lat spędzonych w miłości, wzajemnym zrozumieniu i zdrowiu.

Mirosława Żurek


09-10-2018 r.

W dniu 8 października 2019 r., w salce przy Biurze Powiatowym WIR w Kościanie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie Andrzej Hirowski. Gościem na spotkaniu była pani Sylwia Bąkowska- Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie.

W pierwszej części spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej w Kościanie Andrzej Hirowski powitał wszystkich zebranych a następnie poinformował o wynikach wyborów, jakie odbyły się w dniu 19 sierpnia 2019 r. podczas I Walnego Zgromadzenia VI kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Prezesem Zarządu WIR został wybrany ponownie pan Piotr Walkowski, Wiceprezesem- pan Zbigniew Stajkowski, Członkami Zarządu: pan Bogdan Fleming, pan Jerzy Kostrzewa oraz pan Jan Pauliński. Pani Jolanta Nawrocka została wybrana Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Następnie głos zabrała pani Sylwia Bąkowska - Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościanie. Poruszono kwestię pisma Rady Powiatowej WIR w Kościanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie z zapytaniem o ubój świń pochodzących ze stref objętych ograniczeniami tzw. „strefy czerwonej” w zakładach ubojowych zlokalizowanych w centrach hodowli i produkcji trzody chlewnej na terenie powiatu kościańskiego. Pani Bąkowska powiedziała, że taka sytuacja nie miała miejsca a ponadto Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie posiada wytyczne, aby podejmować działania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony powiatu kościańskiego przed zagrożeniami, w tym przed zagrożeniem ASF. Cały czas trwa akcja informacyjna wśród rolników poprzez spotkania, szkolenia, kontrole gospodarstw i nacisk na bioasekurację. Pani Bąkowska powiedziała o propozycji pozamykania przejść nad autostradami, w celu ograniczenia przepływu zwierząt leśnych ze „strefy czerwonej” a także zapowiedziała, że będą przeprowadzane dalsze kontrole w gospodarstwach w powiecie kościańskim, związane z przestrzeganiem zasad bioasekuracji.

Inną sprawą poruszoną przez Gościa posiedzenia była zapowiedź kontroli w gospodarstwach, gdzie wystąpiły ciąże bliźniacze u krów, gdyż Inspektorat Weterynarii w Kościanie otrzymuje coraz częściej sygnały o podmienianiu sztuk w gospodarstwie.

Kolejnym zagadnieniem, o którym wspomniała pani Sylwia Bąkowska była sprawa powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt w gminie Krzywiń. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie podkreślił brak możliwości przeprowadzania takiego szacowania na terenie Gminy Krzywiń, z powodu braku osób powołanych do tej czynności (w szacowaniu musi brać udział Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz dwóch rzeczoznawców powołanych przez Burmistrza). Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie przekazał, że zostanie wystosowane pismo do Burmistrza Gminy Krzywiń w tej sprawie.

Zwrócono również uwagę na to, że coraz częściej szkody w rolnictwie zostają wyrządzone przez żurawie np. w uprawach kukurydzy- pani Sylwia Bąkowska powiedziała, że żurawie, podobnie jak bobry są objęte w Polsce ochroną i z tym tematem należy zwrócić się do Inspektoratu ds. Ochrony Środowiska.

Następnie pan Andrzej Hirowski podsumował krótko działalność Rady Powiatowej w Kościanie w miesiącach sierpniu i wrześniu br., podziękował tym Członkom Rady, którzy brali udział w komisjach szacowania strat suszowych, przedstawiono opinie, które wydała Rada Powiatowa WIR w Kościanie oraz zajęto się bieżącymi sprawami a mianowicie wyborem świetlicy wiejskiej, w której przeprowadzone zostanie szkolenie z „Zasad wzajemnej zgodności - Cross Compliance” w dniu 19.11.2019 r. oraz wyborem nowego Członka do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie, którym został pan Walenty Grzegorz - Radny z gminy Krzywiń.

Na zakończenie Kierownik Biura Powiatowego WIR w Kościanie poprosiła Radnych o uwagi dotyczące działalności KOWR. Jeden z Członków Rady zwrócił uwagę na to, że nie powinno być tak, że duże firmy, które dzierżawią ziemie z KOWR, poddzierżawiają ją innym podmiotom. Taka sytuacja według jego informacji ma miejsce w powiecie kościańskim.

Kończąc spotkanie Przewodniczący Rady Powiatowej podziękował wszystkim za przybycie.

Mirosława Żurek11-09-2019 r.

W dniu 8 września br. rolnicy z powiatu kościańskiego dziękowali za tegoroczne plony oraz dzielili się chlebem podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbyły się na Placu Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Polnej w Kiełczewie. Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Kościański - Henryk Bartoszewski, Wójt Gminy Kościan - Andrzej Przybyła oraz Sołectwa wsi Kokorzyn, Pelikan, Szczodrowo i Krzan.

Dożynki rozpoczęły się uroczystym przemarszem, w którym wzięli udział gospodarze dożynek, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, delegacje sołectw z pięknymi wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy gminy i powiatu. W kolorowym korowodzie zobaczyć można było też bryczki oraz pięknie przystrojone maszyny rolnicze.

Kolejnym punktem wydarzenia była msza św. w intencji rolników a po niej część obrzędowo-artystyczna, w której wystąpiła grupa „Żeńcy Wielkopolscy” oraz zespół śpiewaczy „Kokorzynianki”.

Starostami tegorocznych dożynek byli: Dominika Łabińska i Sławomir Fabisiak. Złożyli Oni na ręce gospodarzy tradycyjny bochen chleba, którym to następnie podzielono się z wszystkimi zgromadzonymi.

Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie reprezentowali w tym wyjątkowym dniu: Andrzej Hirowski - Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie oraz Radni: Dominik Białkowski oraz Mieczysław Matuszewski.

Następnie większość zgromadzonych porwała do tańca grupa „Babylon”, wykonująca covery legendarnego zespołu Boney M. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym triumfowało sołectwo Kurowo. Dalej na muzyczną biesiadę zaprosiła kapela „Kociołek Band” a na koniec wszyscy zebrani mogli bawić się na zabawie tanecznej z zespołem PAGOST Bracia Walewscy. Nie brakowało też innych atrakcji, m.in. strefy gastronomicznej, wystawy starych maszyn rolniczych czy dmuchańców dla dzieci.

Mirosława Żurek
Zdjęcia: Mirosława Żurek i portal informacyjny eKoscian.eu
30-08-2019 r.

W niedzielę 25 sierpnia br. odbyły się dożynki gminne w Piechaninie. Mieszkańcy gminy Czempiń dziękowali za plony i dzielili się chlebem. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Gminy Czempiń, Sołtys i Rada Sołecka Piechanina oraz Centrum Kultury Czempiń.

Dożynki rozpoczęto paradą maszyn rolniczych. Po niej odbyła się uroczysta msza święta. Następnie przyszedł czas na obrzęd dożynkowy. Starostami tegorocznych dożynek byli: Justyna Wendzińska i Marcin Wojciechowski. Złożyli Oni na ręce gospodarzy tradycyjny bochen chleba. Burmistrz Czempinia- Konrad Malicki w swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. Zwrócił uwagę, że ten rok nie był łatwy poprzez suszę, która wystąpiła nie tylko w tym ale i poprzednim roku, dlatego tym bardziej należy dziękować za trud pracy rolnika.

Następnie przekazano przepiękny wieniec dożynkowy. Podzielono się też chlebem upieczonym z mąki z tegorocznych zbóż. Miłym akcentem uroczystości było obdarowanie bochenkami chleba wszystkich sołtysów i przewodniczących osiedli biorących udział w uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na festiwal smaków, podczas którego sołectwa gminy Czempiń częstowały gości przeróżnymi smakołykami. Można było skosztować dania mięsne, zupy, pajdy chleba ze smalcem i skwarkami, ciasta oraz inne słodkości. Na zakończenie tej części uroczystości wystąpił zespół „Semplicze”.

Podczas imprezy można było zobaczyć również wystawę maszyn rolniczych oraz odwiedzić strefę dziecka, w której królowały dmuchane zamki i inne atrakcje dla najmłodszych. Uwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna z zespołem „Niecierpliwi”.

Mirosława Żurek
Zdjęcia: Kościan - Nasze Miasto
08-08-2019 r.

W dniu 02.08.2019 r. w salce przy Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej WIR w powiecie kościańskim. Gościem spotkania był Prezes WIR Piotr Walkowski. Obrady rozpoczął senior Rady pan Walenty Grzegorz.

W pierwszej kolejności dokonano wyboru 3 osobowej komisji wyborczej a następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady oraz Delegata na WZ WIR.

Na Przewodniczącego Rady zgłoszono dwie kandydatury: pana Walentego Grzegorza oraz pana Andrzeja Hirowskiego. Większością głosów Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kościanie został pan Andrzej Hirowski. Podobna sytuacja miała miejsce podczas wyboru Delegata na WZ WIR. Również zgłoszono dwie kandydatury: pana Lecha Mikołajczaka oraz pana Mieczysława Rzepki. Większością głosów Delegatem na WZ WIR z powiatu kościańskiego został pan Lech Mikołajczak.

W dalszej części spotkania Radni zapoznali się z planem działania na drugą połowę 2019 roku oraz omówiono trudną sytuację rolników, spowodowaną klęską suszy.

Wszystkim członkom Rady Powiatowej WIR w Kościanie życzymy owocnej działalności na rzecz rolnictwa a Delegatom gratulujemy wyboru na tak zaszczytne funkcje.

Skład Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie

Gmina Czempiń
Hubert Grzelka
Andrzej Hirowski

Gmina Kościan
Dominik Białkowski
Mieczysław Matuszewski

Gmina Krzywiń
Walenty Grzegorz
Mieczysław Rzepka

Gmina Śmigiel
Lech Mikołajczak
Krzysztof Urbaniak


Mirosława Żurek29-05-2019 r.

W dniu 23 maja 2019 r., w restauracji „Poemat” w Śmiglu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kościanie Zygmunt Konieczny. Gośćmi na spotkaniu byli: pani Joanna Szudra - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz pani Katarzyna Szudra-Borowczak - Kierownik BP WIR w Grodzisku Wlkp. i w Kościanie, która przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim.

W pierwszej części spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej w Kościanie Zygmunt Konieczny powitał wszystkich zebranych. W związku z tym, że pan Zygmunt Konieczny nie zamierza kandydować w tegorocznych wyborach do izb rolniczych, podziękował pani Katarzynie Szudra-Borowczak za dotychczasową współpracę.

Następnie pan Zygmunt Konieczny podsumował działalność Rady Powiatowej w Kościanie w mijającej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem roku ubiegłego oraz bieżących aktywności. Rok 2018 nie był łaskawym dla rolnictwa- susza spowodowała bardzo duże straty w gospodarstwach - i tutaj Zygmunt Konieczny w szczególny sposób podziękował tym Członkom Rady, którzy brali udział w komisjach szacowania strat suszowych. Kolejny już raz zwrócono uwagę na kryzys w produkcji trzody chlewnej. Sytuacja powoli się stabilizuje jednak dużo rolników zrezygnowało z tej produkcji. Po krótce przedstawiono opinie, które wydała Rada Powiatowa WIR w Kościanie oraz powiedziano o przeprowadzonych na terenie powiatu kościańskiego szkoleniach i spotkaniach z rolnikami. Wspomniano również o problemach związanych z odbiorem folii rolniczych. Kończąc Zygmunt Konieczny podziękował władzom powiatu kościańskiego za współpracę.

Pani Joanna Szudra, która reprezentowała w tym dniu Burmistrz Miasta Śmigla Panią Małgorzatę Adamczak, przekazała podziękowanie za dotychczasową współpracę, zwłaszcza za bardzo sprawne działanie komisji szacowania strat suszowych oraz wyraziła nadzieję na dalsze dobre kontakty z Rada Powiatową WIR.W drugiej części posiedzenia pan Zygmunt Konieczny podziękował Członkom Rady Powiatowej WIR w Kościanie za pracę w mijającej kadencji i w ramach tych podziękowań wręczył wszystkim Radnym RP WIR medaliony 100-lecia polonizacji izb rolniczych. Panu Zygmuntowi Koniecznemu wspomniany medalion wręczyła Mirosława Żurek- Kierownik BP WIR w Grodzisku Wlkp. i w Kościanie oraz podziękowała za olbrzymi wkład oraz wieloletnią pracę pana Zygmunta Koniecznego na rzecz Izby Rolniczej w Kościanie.

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię lipcowych wyborów do izb rolniczych. Członkowie Rady Powiatowej WIR w Kościanie zobowiązali się pomóc w kompletowaniu składu komisji okręgowych oraz zapoznali się z terminarzem wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.

Przewodniczący RP WIR podziękował gościom oraz członkom Rady Powiatowej WIR w Kościanie za przybycie i życzył powodzenia tym członkom Rady Powiatowej, którzy zamierzają kandydować w tegorocznych wyborach do izb rolniczych.

Mirosława Żurek


18-04-2019 r.

W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. w Grabowie nad Prosną odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich.

Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około 1200 osób. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z samorządem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie i Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Wśród licznych uczestników spotkania nie mogło zabraknąć delegacji z powiatu kościańskiego.

Podczas Śniadania Wielkanocnego Środowisk Wiejskich miało miejsce podsumowanie projektu pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi”. Zakres projektu obejmował konkurs na Pasztet Wielkanocny oraz wystawę stoisk z rękodziełem. Również tutaj powiat kościański zaznaczył swoją obecność- Koło Gospodyń Wiejskich w Morownicy z Panią Grażyną Nowak na czele, przygotowało „Pasztet domowy wieprzowo-drobiowy”, który wziął udział w konkursie i zachwycił zarówno walorami estetycznymi jak i oczywiście smakiem.

Uczestnicy spotkania mogli podziwiać występy: Orkiestry Dętej Don Bosco z Marszałek, Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich „Bukowianki” w Bukownicy, Zespołów Harmonia i Doruchowianie, Zdzisława Aksamskiego oraz Grabów City Band.

Życzenia z okazji zbilżających się Świąt Wielkanocnych uczestnikom spotkania złożyli Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiesław Szczepański Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku i zarazem Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz J.E. biskup kaliski Edward Janiak.

Mirosława Żurek


26-03-2019 r.

W dniu 17 marca 2019 r. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XVIII Gala Wielkopolskiego Rolnika Roku 2018. O wspomniany tytuł walczyło 35 rolników, spośród których Kapituła Konkursowa wyłoniła 19 nominowanych. Kolejnym etapem konkursu, było wybranie 9 laureatów, którzy otrzymali statuetkę Siewcy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.

W uroczystości wzięła udział 50-cio osobowa reprezentacja powiatu kościańskiego, w skład której weszli rolnicy, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz Delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Kościana.

Uwieńczeniem tegorocznej Gali był wspaniały występ zespołu „Czerwone Gitary”.

Wszystkim nominowanym oraz laureatom serdecznie gratulujemy!

Mirosława Żurek


15-02-2018 r.

W dniu 12 lutego br., w Restauracji „Poemat” w Śmiglu odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego, zorganizowane przy współpracy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie z Bernardem Turskim – Starostą Kościańskim. Patronat honorowy Forum Rolniczego Powiatu Kościańskiego objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Głównym tematem forum były bieżące zagadnienia dotyczące rolnictwa, a w szczególności zagrożenia związane z Afrykańskim Pomorem Świń i bioasekuracją, nowych formach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz obowiązkach, jakie na rolników nakłada zmieniające się prawo.


Uczestników spotkania powitał Bernard Turski – Starosta Kościański. Starosta przedstawił jak ważną rolę rolnictwo odgrywa w powiecie kościańskim. Poinformował, że na terenie powiatu kościańskiego jest bardzo dużo firm związanych z produkcją żywności.


Katarzyna Szulańczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przedstawiła obecną sytuację dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń. Poinformowała również, że ASF w Polsce występuje w czterech województwach, w ostatnim czasie choroba się rozprzestrzeniła na województwo warmińsko-mazurskie, co było spowodowane wystąpieniem choroby w obwodzie kaliningradzkim. Przyczyną rozpowszechniania wirusa jest jego występowanie u zwierząt wolnożyjących. Aby zwalczyć ASF, trzeba zwalczyć go przede wszystkim u dzików. Jedyny sposób, aby zapobiec wystąpieniu choroby jest nie dopuszczenie do powstania ognisk, szczególnie w województwie wielkopolskim. Pojawiły się projekty rozwiązań prawnych mających na celu zapobieganie ASF. Powiatowy Lekarz Weterynarii zauważyła, że bardzo ważną, wręcz kluczową rolę odgrywa przestrzeganie zasad bioasekuracji. Wirus bardzo często do gospodarstw wnoszony jest przez człowieka i to w dużej mierze od właścicieli gospodarstw zależy bezpieczeństwo ich zwierząt.

Zygmunt Konieczny – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie podkreślił, że ASF jest sprawą ogólnonarodową, która w innych państwach jest rozwiązywana kompleksowo.


Wojciech Ziemniak – Poseł na Sejm RP zadeklarował organizację spotkania z Dorotą Niedzielą – wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Radosław Dąbrowicz – kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościanie przekazał informacje na temat nowej metody składania wniosków o dopłaty obszarowe.


Mieczysław Wojciechowski – kierownik Powiatowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa i Jan Szczepaniak – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego WODR w Kościanie i Romuald Ruszkowski – kierownik PT KRUS w Kościanie przekazali informacje na temat bieżącej działalności instytucji.

Podsumowując Forum Rolnicze, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odniósł się do zmian i nowych obowiązków jakie na rolników nałożone zostaną od 1 marca br., kiedy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące objęcia całej Wielkopolski strefą OSN (obszary szczególnie narażone). W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmienił się sposób zarządzania gospodarką wodną. Obecnie trwają przekształcenia instytucji realizujących te zadania. Prezes poinformował, że WIR złożyła projekt do KSOW i planuje organizację szkoleń mających na celu przybliżenie rolnikom tych zagadnień.


Forum Rolnicze wsparte zostało przez BGŻ BNP Paribas w Kościanie, Bank Spółdzielczy w Kościanie i Śmiglu, Firmy: eAgronom, CID LINES, SOYA FOODS i Unidoz.

Katarzyna Szudra-Borowczak


03-10-2017 r.


Szanowni Państwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie serdecznie zapraszają na spotkanie, które odbędzie się dnia 12 października 2017 r., o godz. 9:30 w auli przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy z zakresu sytuacji epizootycznej odnośnie afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz omówione sprawy bieżące dotyczące m.in. monitorowania chorób zakaźnych zwierząt i handlu zwierzętami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Katarzyna Szudra-Borowczak


28-09-2017 r.

W dniach od 22 do 25 września 2017 r., Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie zorganizowała wyjazd rolników gminy Śmigiel oraz gminy Krzywiń na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW w Bednarach organizowaną przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.


Wystawa jest doskonałym miejscem prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych oraz ofert producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.


Rolnicy przybywający na wystawę mają możliwość bezpośrednich spotkań z przedstawicielami instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Katarzyna Szudra-Borowczak


20-06-2017 r.

W dniu 13 czerwca 2017 r., odbyły się Powiatowe Dni Pola zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ZD w powiecie kościańskim przy współudziale Hodowli Roślin Strzelce Oddział Borowo.
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo położony jest w gminie Czempiń w powiecie kościańskim.


Podstawowym celem działalności Oddziału jest hodowla nowych odmian roślin rolniczych, oraz produkcja i sprzedaż wysokiej jakości nasion siewnych. Ponadto w Oddziale prowadzona jest również wysokotowarowa produkcja polowa, zwierzęca i gorzelnicza.
Od 1 stycznia 1951 roku Borowo zostało włączone jako Zakład Doświadczalny w skład nowo powstałego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Prace hodowlane skupiały się głównie na gatunkach roślin oleistych: rzepaku, maku, słonecznika i lnu.
W roku 2001 zakres hodowli został poszerzony o pszenżyto i rzepak mieszańcowy.


Na początku spotkania Jan Szczepaniak - kierownik ZD WODR w Kościanie przedstawił działalność statutową jak i komercyjną Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a następnie Henryk Bartoszewski Dyrektor Hodowli Roślin Strzelce Oddział Borowo zaprezentował odmiany roślin, powstałe w Oddziale Borowo, które na zakończenie można było zobaczyć podczas lustracji poletek doświadczalnych.

Katarzyna Szudra-Borowczak


05-05-2017 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie powstał w wyniku połączenia dwóch szkół: Zespołu Szkół Rolniczych w Nietążkowie i Zespołu Szkół Zawodowych w Śmiglu, dzięki czemu ma możliwość kształcenia w bardzo wielu kierunkach i zawodach. Budynki zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnym miejscu, wśród zieleni, która nadaje im specyficznego uroku. Szkoła posiada dwie pracownie gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem oraz pracownię szycia. W szkole funkcjonuje Ośrodek Szkolenia Kierowców, który szkoli przyszłych kierowców w kategorii T, działa również Zespół Pieśni i Tańca "Żeńcy Wielkopolscy", występujący na terenie całego kraju, jak również za granicą. Szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną z widownią na 300 miejsc oraz salą do gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej jak również nowoczesną siłownią. Dla swoich uczniów szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. W szkole prowadzone są kursy przygotowania zawodowego. Na terenie szkoły znajduje się stajnia i hotel dla koni.

Kierunki kształcenia:

 • Liceum ogólnokształcące:
  • policyjne i policyjne konne
  • językowo-wojskowe
  • strażacko-ratownicze.
 • Technikum:
  • technik hotelarstwa z concierge
  • technik architektury krajobrazu
  • technik informatyk
  • technik rolnik
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik spedytor.
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
  • blacharz
  • blacharz samochodowy
  • cieśla
  • cukiernik
  • dekarz
  • drukarz
  • elektromechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • elektryk
  • fotograf
  • fryzjer
  • introligator
  • kamieniarz
  • kominiarz
  • krawiec
  • kucharz
  • lakiernik
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • mechanik motocyklowy
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz
  • murarz - tynkarz
  • operator obrabiarek skrawających
  • piekarz
  • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • sprzedawca
  • ślusarz
  • stolarz
  • tapicer
  • wędliniarz
  • witrażownik
  • wulkanizator
  • złotnik – jubiler.

Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
Nietążkowo, ul. Dudycza 4, 64-030 Śmigiel,
tel. 65-518-00-27
e-mail: sekretariat@zspnietążkowo.pl
strona internetowa: zspnietazkowo.pl

Źródło: zspnietazkowo.pl
Katarzyna Szudra-Borowczak


11-04-2017 r.

W niedzielę palmową 9 kwietnia br. w Tarnówce (powiat złotowski) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, w którym udział wzięła delegacja powiatu kościańskiego. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie około tysiąca osób. Spotkanie zorganizowano przy współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z samorządem Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Złotowie, Gminy Tarnówka oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce. Uczestnicy spotkania mogli zachwycać się występami: uczniów Zespołu Szkół w Tarnówce, mieszkanek wsi Plecemin, zespołu Tarnowianie, zespołu Rodlanie z Zakrzewa oraz Zespołu Ludowego Krajniacy z Wielkiego Bucza.

Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak
Źródło: Gmina Tarnówka


10-02-2017 r.

W dniu 8 lutego 2017 r., w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego zorganizowane wspólnie przez RP Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie i Starostę Kościańskiego. Na spotkanie przybyli jak zawsze rolnicy oraz instytucje działające w otoczeniu rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyły również władze powiatu kościańskiego.


Katarzyna Szulańczyk-Mencel Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła działania w zakresie bioasekuracji, w szczególności gospodarstw trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu. Poinformowała, że ognisko choroby ptasiej grypy wykryto we wsi Bolesławiec, gm. Mosina, w związku z tym część gminy Czempiń został wyznaczony jako teren zapowietrzony i zagrożony. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowała również o tym, że grypa ptaków i wirus H5N8 nie jest szkodliwa dla ludzi jednak zaleca się ścisłe przestrzeganie zasad higieny w sytuacji kontaktu z drobiem i dzikim ptactwem. Następnie Maciej Talarowski pracownik ARiMR w Kościanie, poinformował o działaniach podejmowanych przez ARiMR oraz o uruchomieniu programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maciej Talarowski przekazał informację, że w powiecie kościańskim zostały wypłacone zaliczki 2711 rolnikom, co stanowi 96,8%. Poinformował również o zmianach w płatnościach bezpośrednich dotyczących m.in. dopłat do roślin wysokobiałkowych; o braku tabeli z numerami identyfikacyjnymi kóz i owiec na które przysługują dopłaty. Owce i kozy spełniające kryteria będą kwalifikowane do wsparcia, zwierzęta te, muszą znajdować się w bazie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; oraz dopłata do bydła które mają bydłu do 24 m-cy oraz krowom do 20 sztuk, a nie jak było do tej pory – do 30 sztuk bydła i krów. Starosta Kościański Bernard Turski poinformował o działaniach jakie są podejmowane w sprawie „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” oraz akcji wysiewu gorczycy mającej na celu ochronę zająca szaraka. Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Romuald Ruszkowski poinformował, że do końca roku ubezpieczeni w KRUS, spełniający określone warunki mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, oraz odpowiedział na pytania zadane przez uczestników forum. Kierownik ZD WODR w Kościanie Jan Szczepaniak poinformował, że WODR przeszedł bezpośrednio pod ręce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poinformował o działaniach WODR oraz zaprosił na szkolenia chemizacyjne. Na zakończenie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przedstawił aktualne sprawy dotyczące rolnictwa m.in. planowanego połączenia instytucji Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, rękojmiach należytego prowadzenia działalności rolniczej wydawanych przez WIR oraz WODR na potrzeby ANR oraz problematyce szacowania strat w uprawach rolnych. Prezes WIR zachęcił również do odwiedzania Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie i zaglądania na stronę internetową Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Dziękujemy Wójtowi Gminy Kościan Panu Andrzejowi Przybyła za darmowe udostępnienie sali oraz sponsorom: Bankowi BGŻ Paribas i SGB, firmie B-2M Sp. z o.o., firmie Progress oraz piTern.


Na Forum Rolniczym wypracowano wniosek ws. utworzenie indywidualnego konta dla każdego rolnika z informacją o Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w poszczególnych gospodarstwach.

Katarzyna Szudra-Borowczak


10-02-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


15-12-2016 r.


Wielkopolska Izba Rolnicza i Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Czaczu zorganizowali wigilijne posiedzenie, które połączone zostało z obchodami 150-rocznicy powstania kółek rolniczych w Wielkopolsce. To właśnie w Czaczu funkcję proboszcza parafii pełnił ks. Jan Wiśniewski, który był założycielem kółek rolniczych w Wielkopolsce. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez ks. Piotra Markiewicza – obecnego proboszcza parafii, po której delegacje złożyły kwiaty na grobie ks. Jana Wiśniewskiego. Druga część uroczystości odbyła się w sali wiejskiej. Zebrani, wśród których byli również zaproszeni goście, m.in. Bernard Turski – Starosta Kościański, Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla, Paweł Buksalewicz - przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego, Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu WIR, członkowie GZRKiOR w Śmiglu oraz członkowie RP WIR w Kościanie wysłuchali życiorysu ks. Jana Wiśniewskiego oraz historię 150-lecia istnienia kółek rolniczych. Prelekcję przygotowali: Jan Pawicki oraz Piotr Filipowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bronikowie.


Uroczystość była również okazją do wręczenia okolicznościowych medalionów 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład pracy na rzecz wielkopolskich rolników, które otrzymali: burmistrz Małgorzata Adamczak oraz Marian Kasperski – były prezes Okręgowego ZRKiOR. Medaliony wręczali wspólnie Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu WIR oraz Zygmunt Konieczny - prezes GZRKiOR w Śmiglu i Przewodniczący RP WIR w Kościanie.


Katarzyna Szudra-Borowczak


05-12-2016 r.


W dniu 3 grudnia br. odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. W tym roku gościliśmy w Zespole Szkół w Wysocku Małym, gm. Przygodzice. Wśród 1000 gości znaleźli się również przedstawiciele powiatu kościańskiego: członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Sierpowie, Nowej Wsi, Śmiglu, Czaczu, Robaczynie, Karśnicach, Żegrówku, Starej Przysiece Pierwszej, Morownicy, Nowym Dworze i Bielewie.


Przybyłych gości przywitali: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztof Rasiak – Wójt Gminy Przygodzice, Marek Trzcieliński Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb oraz Irena Frąszczak – Prezes Stowarzyszenia Gospodyni. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, 120-lat Samorządy Rolniczego oraz 20-lat reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej otrzymały medaliony okolicznościowe.


Najważniejszym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Katarzyna Szudra-Borowczak


27-10-2016 r.

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Wielkopolska Izba Rolnicza przy współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii organizuje cykl szkoleń „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”.


W dniu 25 października 2016 r., na terenie powiatu kościańskiego w Restauracji „Poemat” w Śmiglu, odbyło się szkolenie „Zagrożenia wynikające z rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji”, które zgromadziło ponad 150 rolników. Uczestnicy uzyskali informacje o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w razie wystąpienia ASF. Obecnie w naszym kraju u świń zanotowano 23 ogniska afrykańskiego pomoru świń w województwach: podlaskim, lubelskim i mazowieckim.


Katarzyna Szudra-Borowczak


15-09-2016 r.


W dniu 3 września br., w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie odbyły się uroczystości Jubileuszu XX-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej subregionu leszczyńskiego. Uczestniczyli w nim rolnicy, członkowie Rad Powiatowych z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych.

Obchody prowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Elżbietę Kaczmarek Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich obecnych Zbigniew Gąsior - były prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej przedstawił rys historyczny subregionu leszczyńskiego.


Jubileusz XX-lecia WIR subregionu leszczyńskiego był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń rolnikom powiatu kościańskiego. Odznaczenia otrzymali:

Odznaka Honorowa Medalion im. Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej:

 1. Henryk Wojciechowski

Odznaczenie „Honorowego członka Rady Powiatowej”:

 1. Krzysztof Walachowski
 2. Ferdynand Stężycki
 3. Roman Jurga

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej:

 1. Bernard Turski – starosta kościański
 2. Jan Pietrzak – członek rady powiatowej od 2002 do 2007, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju gospodarczego Powiatu Kościańskiego
 3. Kazimierz Dembny – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego
 4. Jerzy Cieśla – były członek RP WIR w Kościanie
 5. Walenty Grzegorz – członek RP WIR w Kościanie
 6. Bolesław Ratajczak– członek RP WIR w Kościanie
 7. Andrzej Hirowski– członek RP WIR w Kościanie

Katarzyna Szudra-Borowczak


06-09-2016 r.


W dniu 3 września 2016 r. odbyły się w Głuchowie, gm. Czempiń Dożynki Powiatowo–Gminne. Organizatorami Święta Plonów byli: Starosta Kościański, Burmistrz Gminy Czempiń, sołectwo Głuchowo oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie.

Uroczystości rozpoczęła msza polowa, po niej nastąpiło otwarcie dożynek i obrzęd dożynkowy, w którym udział wzięli Żeńcy Wielkopolscy. Zebranych rolników oraz zaproszonych gości przywitał Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.


Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy gminy Czempiń. W tym roku wygrało sołectwo Piechanin. Wręczone zostały również odznaczenia honorowe "Zasłużony dla rolnictwa" przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienie otrzymali: Kamilla Borowczak, Jan Ratajszczak i Marek Marciniak.

Przewodniczący RP Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmunt konieczny podczas uroczystości dożynkowych wręczył Kazimierzowi Dembnemu odznaczenie 20-lat Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce, dziękując za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład w pracę na rzecz rolnictwa i wielkopolskich rolników.

Katarzyna Szudra-Borowczak
Zdjęcia - Starostwo Powiatowe Kościan


30-06-2016 r.


W dniu 28 czerwca br., na Sali Wiejskiej w Poladowie odbyło się spotkanie nt. „Sytuacji dochodowej w rolnictwie polskim na tle sytuacji globalnej”. W spotkaniu uczestniczyło 20 rolników, a wykład prowadził dr inż. Tomasz Berbrka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr inż. Tomasz Berbeka przedstawił wyzwania na poziomie krajowym, powinnyśmy dążyć do wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich „starej 15-stki” Unii Europejskiej; ochrony polskich gruntów przed spekulacją; nowych rozwiązań ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich; organizacji rynku sprzedaży wewnętrznej oraz narodowego programu przetwórstwa roślin wysokobiałkowych. Kolejne wyzwania: liberalizacja handlu rolnego w ramach umowy Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji); negocjacje w ramach WTO; nieprzewidywalne zmiany klimatu katastrofalne dla rolnictwa; ochrona przed spekulacją na rynkach rolnych. Prognozy: w produkcji roślinnej, w ujęciu globalnym opłacalność produkcji zbóż odnotuje niewielki spadek; dobre perspektywy pojawią się na rynku roślin oleistych; w dziale produkcji zwierzęcej przewidywane jest pogorszenie opłacalności w produkcji mleka oraz żywca wołowego. Niepewny pozostanie również rynek żywca wieprzowego.


Katarzyna Szudra-Borowczak


22-03-2016 r.


W niedzielę palmową 20 marca br. w Kiszkowie (powiat gnieźnieński) odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w sumie 1200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. Zorganizowany został również konkurs, do którego zgłoszono 46 ciast przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W konkursie udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich w Jerce oraz Klub Seniora Kopaszewo. Ciasta były smaczne i zachwycały wyglądem, królowały wielkanocne baby, serniki i mazurki. Wszystkie ciasta zostały przeznaczone do degustacji.

Katarzyna Szudra-Borowczak


25-02-2016 r.


W dniu 24 lutego 2016 roku w Restauracji „Parkowa” w Krzywiniu, odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego organizowanie wspólnie przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie oraz Starostę Kościańskiego - Bernarda Turskiego. Głównym tematem spotkania była „Kopalnia odkrywkowa – zagrożenia dla powiatu kościańskiego”, oraz sprawy bieżące w rolnictwie. W spotkaniu, oprócz zaproszonych gości udział wzięło około 90 mieszkańców powiatu kościańskiego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmunt Konieczny. Podczas spotkania Starosta Kościański Bernard Turski przedstawił zagrożenia oraz skutki jakie przyniesie wydobycie węgla brunatnego, poinformował również, że 67 miejscowości miałoby zniknąć, ponieważ są tam duże pokłady węgla brunatnego , ale niektóre nie nadają się do wydobycia, okazało się, że w sumie 350 – 400 ton węgla brunatnego nadaje się do wydobycia, znajdują się one na głębokości od 130 do 250 m. Nie jest też prawdą, że zmaleje poziom bezrobocia w powiecie kosciańskim. Problemem jest to, że brakuje wizji dla państwa, żeby zastąpić wydobywanie węgla. Powinniśmy się przekonać do odnawialnych źródeł energii.


Piotr Walkowski- Prezes Wielkopolskiej Izy Rolniczej poinformował o sprawach bieżących, między innymi o pomocy nadzwyczajnej do producentów świń i mleka. Prezes poinformował o spotkaniu dotyczącym sytuacji na rynku trzody chlewnej, które odbyło się w Poznaniu, oraz o spotkaniu dotyczącym nieruchomości rolnych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Ważnym, poruszonym tematem była również projekt ustawy w sprawie obrotu nieruchomości rolnych.


Tegoroczne spotkanie po raz pierwszy miało inny charakter, uczestnicy mogli zadawać pytania, na które odpowiadał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Sponsorzy:

 • Bank BGŻ PNB PARIBAS
 • PiTERN
 • Helio Experts

Katarzyna Szudra-Borowczak


19-02-2016 r.


W dniu 18 lutego br., w Biurze Powiatowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu udział wziął Starosta Kościański. Głównym tematem spotkania było Forum Rolniczego Powiatu Kościańskiego organizowane wspólnie przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Starostę Kościańskiego zaplanowane na dzień 24 lutego br., o godz. 10:00 w Restauracji „Parkowa” w Krzywiniu. Kierownik biura Katarzyna Szudra-Borowczak przedstawiła możliwość uzyskania przez producentów rolnych nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny.

Katarzyna Szudra-Borowczak


21-12-2015 r.


W dniu 15 grudnia br., w Restauracji „Poemat” w Śmiglu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie. W spotkaniu uczestniczyli: Bernard Turski – Starosta Kościański, Maja Moskwa-Leman – Sekretarz Śmigla, Jan Pietrzak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz byli członkowie Rady Powiatowej WIR w Kościanie IV kadencji m. in. Roman Jurga, Marian Nowak, Ferdynand Stężycki, Krzysztof Walachowski oraz Michał Wędziński. Byłym członkom RP WIR zostały wręczone podziękowania za pracę i poświęcenie na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Starosta Kościański zaprosił wszystkich zebranych na „Konferencję dotyczącą Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin”. Jan Pietrzak poinformował, że dziękuje członkom rady za zaangażowanie, bo z własnego doświadczenia wie, że jest to praca społeczna, do której często trzeba dokładać. Poinformował również, że zdaje sobie sprawę z tego, że blokowane ustawy spowodowały brak kompetencji, a marzy nam się ustrój niemieckiej, bądź francuskiej izby rolniczej. Na zakończenie Bolesław Ratajczak – Kierownik Biura Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kościanie przekazał informacje dotyczące stanu wypłat płatności obszarowych na terenie powiatu kościańskiego.


Katarzyna Szudra-Borowczak


31-08-2015 r.

W dniu 30 sierpnia br., w Śmiglu odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu kościańskiego. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Kościański- Bernard Turski, Burmistrz Śmigla-Małgorzata Adamczak oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie oraz Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Śmiglu- Zygmunt Konieczny.


Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu ulicami Śmigla na Stadion Miejski, po czym odprawiona została Msza Św., w intencji rolników. Tegorocznymi Starostami Dożynek byli: Barbara Skrobała u z Morownicy i Cezary Lisowski z Olszewa.

W trakcie uroczystości nie zabrakło licznych wystąpień zaproszonych gości, którzy dziękowali rolnikom za codzienny trud oraz wysiłek włożony w pracę na roli i gratulowali zebranych plonów.


Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, na scenie wystąpili „Żeńcy Wielkopolscy”, oraz zespół „Semplicze” z Lubinia. O godzinie 19.00 wystąpił zespół B.A.T z Warszawy. Dożynki Powiatowe zakończyła zabawa taneczna. Zgormadzoną publiczność do późnych godzin nocnych bawiła grupa „Vivat”.

Gmina Kościan
Dominik Białkowski
Stefan Wieszczeczyński

Gmina Krzywiń
Walenty Kazimierz Grzegorz
Mieczysław Stanisław Rzepka
Gmina Czempiń
Andrzej Bernard Hirowski
Bolesław Stefan Ratajczak

Gmina Śmigiel
Jarosław Kazimierz Kasperski
Zygmunt Konieczny


Zygmunt
Konieczny

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Bolesław
Ratajczak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniu 2 marca br., w Zakładzie Gastronomiczno-Hotelowym w Głuchowie (pow. kościański, gm. Czempiń), około 150 osób uczestniczyło w Forum Rolniczym Powiatu Kościańskiego. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie oraz Starosta Kościański. W forum udział wzięli: Piotr Walkowski i Wojciech Ziemniak- Posłowie na Sejm RP, oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa m. in.: Tomasz Dutkiewicz – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, Tomasz Wielich – Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny, Krzysztof Adamkiewicz – Agencja Rynku Rolnego, Rafał Klimek – z-ca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Edward Bąk – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych RO Leszno przedstawiciele władz powiatu kościańskiego, Bernard Turski – Starosta Kościański, Michał Jurga – Burmistrz Miasta Kościana, Henryk Bartoszewski – z-ca Wójta Gminy Kościan, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń
W forum uczestniczyli także Grzegorz Olesiński – Kierownik PT KRUS, Mieczysław Wojciechowski – Kierownik Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kościanie oraz Jan Szczepaniak – Kierownik ZD Wielkopolskiego Ośrodka Rolniczego w Kościanie.


Celem spotkania było zapoznanie rolników z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, możliwościami zagospodarowania nieruchomości z zasobów ANR. Przedstawiono również trudną sytuacją na rynkach rolnych. Na zakończenie podano posiłek, który w części został sfinansowany przez sponsorów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert podczas forum:

 • Bank BGŻ – Kościan,
 • Bank Spółdzielczy w Kościanie,
 • Firma HelioExpres – energia odnawialna,
 • Firma piTERN – energia ekologiczna.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniu 27 stycznia br., o godz. 10:00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kościanie odbyła się pikieta rolnicza. Grupa rolników przeszła ulicami Śmigielską, Surzyńskiego i Alejami Kościuszki. Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bolesław Ratajczak, w imieniu przewodniczącego komitetu protestacyjnego przekazał Bernardowi Turskiemu - Staroście Kościańskiemu oraz Michałowi Jurdze – Burmistrzowi Miast Kościana petycję. Starosta zapewnił, że petycja trafi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz parlamentarzystów województwa wielkopolskiego, a na najbliższej sesji Rady Powiatu Kościańskiego zostanie podjęta uchwała popierająca postulaty.


W dniach od 4 do 5 grudnia br., w Cichowie, pow. kościański, odbyło się szkolenie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Izb Rolniczych w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.


Program szkolenia obejmował 16 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne dotyczące:

 • obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013),
 • podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych,
 • elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej,
 • charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania,
 • zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów,
 • pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia,
 • pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia,
 • pielęgnowanie lasu założonego z wykorzystaniem uznanej sukcesji naturalnej rodzimych gatunków lasotwórczych (lub pochodzącego z odnowienia naturalnego) w różnych fazach rozwojowych.


Drugi dzień szkolenia obejmował zajęcia praktyczne w lesie.
Wykład i zajęcia praktyczne prowadził dr Janusz Szmyt z Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Katarzyna Szudra-Borowczak


W dniach od 20 do 21 listopada br. w Restauracji „Poemat” w Śmiglu odbyło się szkolenie „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Organizatorem szkoleń było konsorcjum utworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie,
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego oraz Izbę Rolniczą w Opolu.
Wykład prowadził dr Artur Jabłoński.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.
W dniu 17lutego br. w Głuchowie, z inicjatywy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Kościańskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło około 120 osób. W spotkaniu udział wzięli: Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Poseł na Sejm RP, Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu WIR, Marcin Nurkowski - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wiesława Poleszak-Kraczewska - z-ca Burmistrza Śmigla, Jacek Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Jan Kaźmierczak - z-ca Burmistrza Gminy Czempiń, Mieczysław Szempiński - z-ca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych z Teresą Barkowską z Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie, Andrzej Sipowicz - z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Andrzej Bobrowski - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Tomasz Wielich - Kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, Dominika Kmet - z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Edward Bąk - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Regionalny Oddział Leszno, Michał Piątek - Kierownik Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lesznie, Jan Szczepaniak - Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościanie.

Forum Rolnicze rozpoczęło się minutą ciszy ku pamięci Władysława Geremka, byłego Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie i wielkiego działacza powiatu kościańskiego.

Foto

Jako pierwszy wystąpił Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, którzy przestawił propozycje dotyczące WPR na lata 2014-2020. Poinformował, że Polska otrzyma 42,4 mld euro na rolnictwo, ale Wspólna Polityka Rolna opierać się głównie będzie na dbałości o środowisko. Najwięcej środków unijnych i krajowych zostanie wykorzystanych na płatności bezpośrednie. Celem nowego programu jest wspieranie poprawy konkurencyjności sektora rolnego, znaczna część środków skierowana będzie na modernizację małych i średnich gospodarstw rolnych. Ważne jest także to, że na schetynówki nie zostały zarezerwowane środki i mają zostać przesunięte ze środków na Lasy Państwowe. Najważniejszy problem obecnie jest z Rosją i wieprzowiną, eksport został wstrzymany ponieważ znaleziono dwa dziki z Afrykańskim Pomorem Świń. Na pewno wiemy, że nie będzie zakazu wędzenia wędlin. Wnioskowaliśmy o to, żeby gospodarstwa rodzinne były ograniczone do 100 ha, niestety nie udało się nic z tym zrobić i dziś mamy gospodarstwa rodzinne do 300 ha.

Foto

Z kolei Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Poseł na Sejm RP poinformował, że warto się przygotować, ponieważ w maju mogą ruszyć nabory wniosków ze środków pozostałych z funduszy 2007-2013. Możemy się spodziewać, że niektóre nabory wniosków pomocowych ruszą przed wyborami samorządowymi, jednak przewiduje się, że nowe programy z PROW 2014-2020 ruszą w 2015 roku. Rent strukturalnych w nowym PROWie się nie przewiduje. Temat podatku dochodowego w rolnictwie też został zapomniany i na razie niczego takiego się nie planuje. Prezes Wielkopolskiej Izy Rolniczej i Poseł na sejm RP poinformował również, że zbieramy podpisy ws. dopuszczenia uboju rytualnego.

Mieczysław Szempiński - z-ca Dyrektora ANR poinformował, że 230 tys. gruntów dzierżawionych jest z ANR, na terenie powiatu kościańskiego to 7.900 ha, niestety żaden z dzierżawców nie złożył deklaracji wyłączenia 30%, w związku z tym dzierżawcy, będą tracili pierwszeństwo pierwokupu gruntów. Przygotowywana jest zmiana ustawy i dzierżawcy, którzy do tej pory nie wyłączyli gruntów, będą mieć taką możliwość.

Andrzej Sipowicz - z-ca Dyrektora ARiMR poinformował, że ARiMR zrealizowała prawie 87% płatności bezpośrednich, natomiast ONW zostało wypłacone w całości.

Marcin Norkowski oznajmił, że na 23 marca br., planowana jest Gala, podczas której nastapi ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2013, na którą już teraz serdecznie zaprasza.

Foto

Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR przekazał informację na temat programów wprowadzonych w szkołach: "Szklanka mleka" i "Owoce w Szkole" oraz o możliwości składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dominika Kmet - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformowała, że powiat kościański jest wolny od białaczki u bydła i choroby Aujeszkyego, przebadane zostało także bydło pod kątem wykrycia gruźlicy i boreliozy. Na Litwie przy granicy z Rosją znalezione zostały dziki z ASF, przez co dwa zakłady z powiatu kościańskiego nie mogą eksportować wieprzowiny do Rosji. Niepokojące są kontrole gospodarstw mlecznych, w których stosowane są zakazane wirówki oraz dolewana jest woda utleniona do mleka, w związku z tym oraz z brudnymi pomieszczeniami w których prowadzony jest ubój trzody chlewnej wzmożone będą kontrole Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na teranie powiatu kościańskiego.

Foto

Na zakończenie oferty swojich firm przedstawili: KIA Rakowski z Dąbcza koło Leszna, Bank Gospodarki Żywnościowej z Kościana oraz Bank Zachodni WBK w Kościanie.

Katarzyna Szudra-Borowczak


Powrót