Powiat Nowotomyski tworzy 6 gmin - Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń. 3500 gospodarstw prowadzi zróżnicowaną produkcję rolną, na obszarze 55 tys. ha użytków rolnych. Wyróżniającą uprawą powiatu jest uprawa chmielu i wikliny. Ponadto uprawia się zboża, buraki cukrowe, rzepak, kukurydzę oraz warzywa. 818 gospodarstw prowadzi chów bydła, 1742 gospodarstwa utrzymują trzodę chlewną, owce 23 gospodarstwa a kozy 24 gospodarstwa, w produkcji drobiarskiej specjalizuje się 27 gospodarstw. Około 32% powierzchni powiatu zajmują lasy. Posiadamy zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego m.in.: Top-Tomyśl-Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Bartex Bartol sp.j. - przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja suszu warzywnego, Rudopal w Rudnikach - producent mrożonych dań gotowych, Suszarnicza Spółka Ogrodnik S.A. Nowy Tomyśl - produkcja i przetwórstwo warzyw, Nordzuker Polska S.A. Opalenica - produkcja cukru, Zakład rzeźnicko-wędliniarski - Stefan Słociński w Bukowcu.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016


16-10-2018 r.

Kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” organizowane przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z partnerami, odbyło się w powiecie nowotomyskim w Łęczycy. Było to ostatnie spotkanie z cyklu szkoleń, które zrealizowane zostały przez WIR w całej Wielkopolsce przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Sławomir Szulc Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Nowym Tomyślu podkreślił istotę tematyki, która zostanie zaprezentowana, w kontekście problemów występujących w powiecie nowotomyskim.

Sławomir Kaczmarek z Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp., Nadzór Zlewni Nowy Tomyśl przybliżył zebranym strukturę organizacyjną oraz kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz temat zarządzania wodami – współpraca lokalnych samorządów i gminnych spółek wodnych, jednostek organizacyjnych Wody Polskie oraz rolników. W trakcie dyskusji nad tymi zagadnieniami, rolnicy zwrócili uwagę na nieprecyzyjny zapis „wykorzystanie średnioroczne”, który powinien zostać szczegółowo wyjaśniony, gdyż każda z osób interpretujących rozumie ten zapis inaczej. Sławomir Kaczmarek przedstawił zebranym na sali rolnikom najczęściej popełniane błędy i niejasności związane z obowiązującymi zapisami. I tak np. zgłaszając budowę pomostu należy w zgłoszeniu wpisać całą jego powierzchnię również tą znajdującą się na lądzie. W przypadku odwodnienia pod budowę chlewni, wystarczy jedynie zgłoszenie, gdy woda opadowa jest zagospodarowana w obrębie działki. Natomiast, gdy woda ta będzie odprowadzona poza nasz teren, wymaga to już pozwolenia wodnoprawnego. Spotkanie było okazją do dyskusji nad lokalnym problemem budowy gazociągu. Zgodnie z zapisami firma budująca gazociąg jest zobowiązana do przywrócenia terenu do stanu sprzed budowy. Dotyczy to również drenażu pól. Niestety nie jest tak w każdym przypadku. Sławomir Kaczmarek wyjaśnił, iż należy taki fakt zgłosić do Wód Polskich, które przeprowadzą kontrolę i w przypadku stwierdzenia zniszczenia drenów zobowiążą inwestora do ich odbudowy. Niestety zdaniem zebranych będzie to niezwykle trudne, gdyż nie ma szczegółowych map drenarskich.

Kolejny temat spotkania związany z Programem Azotanowym przedstawiła Danuta Nowak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Szczególny nacisk w przeprowadzonej prezentacji został położony na zmiany terminów stosowania nawozów i ich zasady. W zależności od wielkości oraz sposobu produkcji gospodarstwa zostały podzielone na trzy grupy pod względem ich obowiązków w programie azotanowym – od najmniejszych o znikomym wpływie na jakość wód, po wielkotowarowe o dużej koncentracji produkcji. D. Nowak poinformowała, iż w zależności od grupy wprowadzono różne terminy przed upływem których należy zapewnić przechowywanie płynnych nawozów naturalnych w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.

Zbigniew Pawliczak ze Stacji Chemiczno-Rolniczej przekazał rolnikom zestawienie wyników badań odczynu i zasobności gleb w makroelementy za lata 2015-2017 w województwie wielkopolskim, odnosząc się do konieczności analizy gleb przed zastosowaniem nawożenia na poszczególnych działkach i uprawach. Natomiast Katarzyna Włodarczak Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Tomyślu odniosła się do kwestii kontroli gospodarstw rolnych pod kątem spełnienia wymogów Programu Azotanowego.

Barbara Idczak


21-09-2018 r.

W dniu 17 października br. w Sielinku miała miejsce konferencja pt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich . Spotkanie otworzył i poprowadził Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który podziękował wszystkim za liczne przybycie.

Jako pierwszy głos zabrał Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który przedstawił inicjatywy podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, które miały na celu ocieplić współpracę na linii rolnik-myśliwy. Jak wynika z dzisiejszej sytuacji, obecnie możemy spokojnie rozmawiać i dojść do porozumienia, a jeszcze kilkanaście miesięcy wstecz, było to prawie niemożliwe – podkreślił Zbigniew Stajkowski. W obecnych przepisach prawa łowieckiego samorząd rolniczy został wpisany w tę ustawę z następującymi zadaniami:

 • izba uzyskała uprawnienie uczestnictwa w inwentaryzacji zwierzyny w toku prac nad rocznymi planami łowieckimi, izba także opiniuje te plany,
 • izba zyskuje prawo opiniowania wieloletnich planów hodowlanych,
 • izba wyznacza swojego przedstawiciela w zespole opiniodawczo-doradczym powoływanym przez marszałka do prac nad uchwałą sejmiku w sprawie podziału na obwody łowieckie,
 • samorząd rolniczy opiniuje wydzierżawienie obwodów łowieckich,
 • izba zyskuje prawo wnioskowania o zerwanie dzierżawy obwodu w razie nieusprawiedliwionego niezrealizowania planu łowieckiego,
 • przedstawiciel izby uczestniczy w szacowaniu odwoławczym na pisemny wniosek członka zespołu szacującego i sporządza opinię, która będzie załącznikiem do protokołu z szacowania.

Następnie głos zabrał pan Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu. Zwrócił on uwagę, że obecnie szacowania szkód dokonuje zespół, w którego skład wpisano przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego, zamiast sołtysów. na następujące sprawy dotyczące szacowania szkód łowieckich. Żeby szkoda została oszacowana trzeba złożyć wniosek o szacowanie szkód do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego – najczęściej będzie to koło łowieckie, będące dzierżawcą danego obwodu łowieckiego. W tym momencie powrócono do znanego już schematu, który obowiązywał zanim zaczęto wprowadzać zmiany. Po nieudanych próbach wprowadzenia nowych zasad powrócono stare, które są już sprawdzone.

Jak komentowali uczestnicy spotkania, absurdem jest zapis ustawy mówiący, że niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. Pan przewodniczący omówił również stan pozyskania zwierzyny łownej tj. sarny, jelenia, dzika, daniela. W związku z faktem, że populacja dzikiej zwierzyny ciągle rośnie, Polski Związek Łowiecki wraz partnerami w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 będzie aplikował o realizację projektu pt. „Multidyscyplinarny model ochrony upraw rolnych i leśnych przed skutkami bytowania zwierząt prawnie chronionych oraz użytkowanych łowiecko”. Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie procesu/procesów w oparciu o dostępne technologie, które przyczynią się do rozwiązania bądź znacznego zmniejszenia problemu szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione oraz będące na liście zwierząt łownych w uprawach rolnych oraz leśnych. Chodzi o to aby jednoznacznie stwierdzić jaki sposób ochrony upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę będzie najbardziej skuteczny i ekonomiczny.

W skład grupy która będzie pracowała nad tym zadaniem wchodzą m.in.: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Narodowego, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza, Instytut Ochrony Roślin, CATTRAFFIC Sp. z o.o., koła łowieckie. Jak podkreślił pan Przewodniczący Zbigniew Zieliński – wnioski wypracowane w tym projekcie będą wykorzystane w całym kraju do ochrony upraw nie tylko rolniczych przed szkodami łowieckimi.

Pani Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego poinformowała, że do zespołu szacującego szkody łowieckie ustawa zobowiązała pracowników ośrodków doradztwa, jednak dopóki nie zostaną oni odpowiednio przeszkoleni, nie będą uczestniczyli w szacowaniach. Kolejnym problemem, jaki się pojawił była ilość osób, które muszą zostać przeszkolone a dostępność miejsc. Niestety miejsc jest zdecydowanie za mało. Obecnie wystosowano pismo do dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, aby zgłoszenia dotyczące terminu szacowań zostały przesyłane bezpośrednio do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a nie do zespołów doradczych w powiatach – mówiła pani W. Nowak. Następnie omówiony został proces szacowania szkód i rola ośrodka w tej procedurze.

Wśród zaproszonych gości był Pani dr. Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która zwróciła uwagę między innymi na pracę, jaką musi wykonać Urząd Marszałkowski w związku z wyznaczeniem nowych granic obwodów łowieckich, tak aby były one zgodne z granicami podziałem administracyjnym.

Kolejną prelegentką była pani Jolanta Gliszczyńska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która omówiła Zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie gospodarki łowieckiej. Do zadań Marszałka Województwa należy między innymi wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie takie po uzyskaniu opinii Polskiego Związku Łowickiego, może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych. Kolejnym zadaniem jest, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administracja w zakresie łowiectwa jako zadania z zakresu administracji rządowej. W związku z obowiązującym od 1 kwietnia 2018 r. znowelizowanym Prawem łowieckim, sejmik województwa został zobowiązany do dokonania podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do poszczególnych kategorii. W związku z tym właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na swoich gruntach. W takim przypadku grunty takie mogą zostać wyłączone z obwodów łowieckich.

Dużo pytań i zagorzałą dyskusję spowodowała odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne – kto je ponosi państwo czy dzierżawca, zarządca obwodu ? Jeżeli grunty są włączone do obwodu łowieckiego, to do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego lub powstałych przy wykonywaniu polowania. Natomiast za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłacane są z budżetu Państwa. Państwo wypłaca również odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną całoroczną.

W trakcie dyskusji nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie dot. działki ogrodzonej trwale – kto ponosi odpowiedzialność w takim przypadku za szkody łowieckie. Państwo tj. UMWW podpierając się interpretacją MŚ mówi, że za szkody odpowiada dzierżawca lub zarządca obwodu, gdyż dana działka nie została uchwałą sejmiku wyłączona z obwodu. A PZŁ jako dzierżawca obwodu, podpierając się również interpretacją MŚ, że skoro działka/pole zostało trwale ogrodzone to zostało ono wyłączone z obwodu łowieckiego i w takim przypadku za szkody odpowiada Państwo.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Lasów Państwowych. Pan Dariusz Szulc z nadleśnictwa Grodzisk Wielkopolski przybliżył w liczbach grodziskie lasy. Powierzchnia Nadleśnictwa Grodzisk – 22275 ha a zasięg terytorialny - 72657 ha. Lesistość wynosi 30,70%. Nadleśnictwo Gospodaruje na terenie 3 powiatów: grodziskiego, nowotomyskiego i szamotulskiego i 8 gmin: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp., Szamotuły, Lwówek, Kuślin, Duszniki, Opalenica, Rakoniewice, Kamieniec. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 16 obwodów łowieckich tj; 5 leśnych (<40% lasu), 11 polnych z czego 14 obwodów dzierżawią koła łowieckie i OHZ. Pan Dariusz Szulc przedstawił również stan zwierzyny w nadleśnictwie, podkreślając jednocześnie, że obecnie jest kładziony duży nacisk na redukcję. Jednak, mimo przedstawionych liczb, rolnicy obecni na spotkaniu mówili, że nie odczuwają zmniejszenia ilości się zwierzyny łownej zwłaszcza dzika. Jest tej zwierzyny nadal dużo, widać to po szkodach przez nią wyrządzanych. Co do stwierdzenia, że zwierzyny jest za dużo przychylają się również leśnicy, bo w uprawach leśnych również wyrządzane są spore szkody.

W toku dyskusji wyłoniły się następujące wnioski:

 • rolnicy i myśliwi powinny bardzie ufać sobie nawzajem i współpracować,
 • istnieje potrzeba organizacji takich spotkań, podczas których można wyjaśnić sprawy sporne, wypracować wspólne stanowiska i nawiązać relacje pomiędzy poszczególnymi członkami komisji i samorządem,
 • zmniejszyć liczebność dzikich zwierząt do stanu nie powodującego szkód istotnie ekonomicznych,
 • dodać bobra do listy zwierząt, za szkody których należy się odszkodowanie,
 • uniemożliwić pseudoekologom wpływanie na gospodarkę łowiecką,
 • negatywny wpływ wilka na zachowania oraz liczebność zwierzyny łownej, a także problemy z jego dużą liczebnością, która stanowi zagrożenie dla społeczeństwa,
 • brak akceptacji łowiectwa przez społeczeństwo,
 • częste zmiany legislacyjne przepisów, wpływają na dezorientację rolników i myśliwych i nie sprzyjają szybkiemu rozwiązywaniu problemów m.in. związanych z szacowaniem szkód łowieckich w uprawach,
 • niska cena tusz pozyskanej zwierzyny nie zachęca myśliwych do polowań, należy usprawnić odbiór tusz oraz wprowadzić działania, które spowodują zwiększenie zainteresowania konsumentów mięsem zwierząt łownych.

W trakcie spotkanie prowadzono również dyskusje kuluarowe, które stanowiły bazę do wymiany poglądów wśród uczestników konferencji i nawiązywania relacji oraz zacieśnienia współpracy, wymiany informacji oraz spostrzeżeń dotyczących zarówno rozwiązań prawnych jak i samej realizacji przepisów prawa łowieckiego.

Marta Ceglarek
Barbara Idczak


09-06-2017 r.

Gospodarka łowiecka, współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, zagadnienia związane z szacowaniem szkód łowieckich to główne tematy , które były przedmiotem zorganizowanego w dniu 5 czerwca br. Forum Rolniczo-Łowieckiego w naszym powiecie. Forum odbyło się w Stanicy Myśliwskiej w Przyłęku, które prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Sławomir Szulc. Udział wzięli: Ireneusz Kozecki –Starosta Nowotomyski, Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, Zbigniew Stajkowski – członek Zarządu WIR, Joanna Bobek –Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Grzegorz Roszkowiak –za-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice, Zofia Pacholak-Laskowska – Kier. Wydz. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Nowotomyskim, przedstawiciele gmin z powiatu nowotomyskiego, przedstawiciele kół łowieckich i rolnicy.


Lekarz weterynarii Joanna Bobek omówiła zagadnienia związane z bioasekuracją przy ASF i ptasiej grypie. Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Zbigniew Zieliński przedstawił aktualną sytuację związaną z procedowaniem nowego prawa łowieckiego. Głównym problemem nowego prawa jest zapis związany z szacowaniem szkód łowieckich. Poinformował iż w roku bieżącym, przed zawieraniem umów dzierżawnych z kołami łowieckimi została przeprowadzona kategoryzacja obwodów łowieckich. Umowy po zaopiniowaniu przez Izę Rolniczą zostały podpisane na 10 lat. Wieloletni Plan Łowiecki do 2027 r. zakłada redukcję zwierzyny, tak aby np. stan dzików doprowadzić do 5 szt. na 1000 ha. Na terenie powiatu jest 19 obwodów łowieckich, w tym 8 obwodów leśnych i 11 obwodów polnych.


Zgodnie stwierdzono, że jest potrzeba współpracy i wzajemnego zrozumienia oraz wspólnego działania.

Rolnicy prosili aby był szacunek dla rolnika przy szacowaniu szkód. Rozwiązaniem powinna być wypłata odszkodowań z Skarbu Państwa. Koła Łowieckie nie powinny być obciążane za szkody łowieckie.

Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski podziękował za przygotowanie Forum i rzeczową dyskusję.


Maria Galas


16-12-2016 r.

14 grudnia br. członkowie Rady Powiatowej WIR Nowy Tomyśl wraz ze Starostą Nowotomyskim, Przewodniczącą Rady Powiatu Nowotomyskiego i Burmistrzami i Wójtami gmin powiatu nowotomyskiego wzięli udział w uroczystości jubileuszowej, która odbyła się w Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich.

Spotkanie było okazją do wspomnień historycznych od momentu działalności Izb Rolniczych w przedwojennej Polsce po dzień dzisiejszy. Było również okazją do przypomnienia wkładu środowiska działaczy z Wielkopolski, w tym byłego Posła i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kol. Stanisława Kalemby, w powołanie do życia samorządu rolniczego ustawą Sejmu w 1996 r. Cieszył fakt iż w uroczystościach wziął udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z Zarządem, byli także Prezesi Wojewódzkich IR z terenu Polski, byli przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i współpracujących z samorządem rolniczym. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Zofia Szalczyk i Członek Zarządu Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Uroczystość uświetnił zespół „Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zespół „Furmany” z gminy Ostrów Wielkopolski.


Galę jubileuszową zakończył występ satyryka, felietonisty, poety, gitarzysty i kompozytora Krzysztofa Daukszewicza. Uroczystość zakończono wspólną biesiadą.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa „Wielkopolska Miodem i Mlekiem Płynąca”. Powiat Nowotomyski reprezentowała Piekarnia Pana Dariusza Nowaka z Zębowa, która piecze tradycyjny wiejski chleb na zakwasie w klasycznym piecu chlebowym.

Maria Galas


22-12-2015 r.

Dnia 15 grudnia br w restauracji DORA w Nowym Tomyślu, przy wigilijnym stole ,odbyło się 3 posiedzenie Rady Powiatowej WIR w roku 2015.


Rada obradował w 100 % składzie. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 • Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki – podziękował za pracę na rzecz samorządu rolniczego i zadeklarował dalszą współpracę.
 • Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Krzysztof Labok – przekazał informacje o pracy ośrodka i działalności doradczej w powiecie,
 • Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Tomyślu – Marek Adamczak – przedstawił realizację dopłat bezpośrednich,
 • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu – Janusz Kalemba – przedstawił stan zdrowia zwierząt w powiecie i prowadzone kontrole w stadach.


Posiedzenie zakończone zostało złożeniem przez wszystkich obecnych życzeń świąteczno-noworocznych.

Opr. Maria Galas

Sławomir
Szulc

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mieczysław
Bąbelek

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W dniach 29 - 31 sierpnia bieżącego roku w Sielinku odbyła się I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego. Wystawa miała miejsce na terenie Centrum Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego pragnąc uczcić 20 lat swojej działalności we współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował I Krajową Wystawę Bydła Mięsnego. Impreza doszła do skutku dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Doniosły charakter wystawy podniosła rozpoczynająca otwarcie uroczysta msza święta, na której został poświęcony sztandar Związku.

Honorowego patronatu nad wystawą udzielił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi: Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu w MRiRW, Stanisław
Kalemba - Poseł na Sejm RP, Bogdan Fleming - Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Andrzej Bobrowski - Dyrektor OR ARR w Poznaniu, Piotr Łykowski - Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor WZMiUW w Poznaniu, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele licznych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa a przede wszystkim hodowcy bydła mięsnego. Na obchody jubileuszu i wystawę zaproszeni zostali również przewodniczący związków branżowych z Francji, Niemiec, Anglii, Czech, Litwy, Łotwy i Turcji.

Podczas wystawy zaprezentowanych zostało ponad 100 sztuk zwierząt ras mięsnych. Hodowcy w ten sposób przedstawili swoje osiągnięcia i postęp hodowlany w zakresie hodowli bydła mięsnego. Aby pogłębić wiedzę w zakresu chowu i hodowli ras mięsnych zorganizowane zostało również seminarium z udziałem wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Obecnie pogłowie bydła mięsnego w Polsce to14 różnych ras, ok. 25 tys. sztuk. i ok. 1000 hodowców. Biorący udział wyrażali nadzieję, iż ten kierunek hodowli będzie stawał się coraz bardziej popularny w Polsce, a walory kulinarne mięsa wołowego zostaną dostrzeżone przez polaków. Można było się przekonać o smakowitości wołowiny podczas przygotowanej degustacji.
Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego była okazją do spotkania się hodowców i zapoznania się z osiągnięciami polskiej hodowli bydła mięsnego.
Wystawę połączono z jubileuszem 20 - lecia założenia i funkcjonowania PZHiPBM chcąc w ten sposób podziękować pomysłodawcom i założycielom Związku, nie sposób w tym miejscu nie wymienić prof. Jasiorowskiego, inicjatora i założyciela Związku, który wraz ze swoimi kolegami hodowcami przed laty zakładali Związek - mówił dr Paweł Dakowski Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Prócz prezentowania zwierząt było także wielu wystawców produkujących pasze, dodatki wyposażenie obór, itd. W drugim dniu wystawy przygotowano aukcję zwierząt. Swoje stoiska miały również instytucje pracujące w otoczeniu rolnictwa. Nie mogło zabraknąć stoiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej. WIR prócz fachowego doradztwa z zakresu możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na rozwój gospodarstw zachęcała do spożywania polskich owoców i warzyw oraz przetworów. Różne specjały były przygotowywane bezpośrednio na stoisku i podawane do degustacji odwiedzającym. Przetwory z owoców i warzyw przygotowywała pani Ewa Grzegorzewska - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kosowie powiat nowotomyski.
Wielkopolska Izba Rolnicza stara się na różnych organizowanych imprezach czy konferencjach promować produkty rolne pochodzące od polskich producentów.

Była to pierwsza tego rodzaju wystawa w kraju. Kolejne lata przyniosą zapewne jej rozwój.

Matra Ceglarek