Powiat Ostrowski leży w południowo - zachodniej Wielkopolsce. Składa się z ośmiu gmin. Zajmuje łącznie powierzchnię 116 tysięcy ha. Użytki rolne stanowią 70.997 ha tj. 61%, z tego powierzchnia gruntów ornych 55.364 ha, powierzchnia trwałych użytków zielonych 15.361 ha, sady 165 ha, grunty pod stawami 107 ha, lasy 32 tys. ha tj. około 28%. Grunty orne niestety nie są atrakcyjne pod względem żyzności, w skali bonitacyjnej ponad 50% stanowią klasy V i VI. W jednej z gmin, która posiada grunty dobrej bonitacji uprawia się głownie warzywa.

Przemysł przetwórczy skupia się głównie w mieście Ostrów Wielkopolskim. Na terenie miasta funkcjonuje jedna z najstarszych mleczarni w Polsce mająca 125-letnią tradycję. W powiecie istnieją także zakłady produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt. Ważną pozycję w powiecie ostrowskim zajmuje rolnictwo, które stanowi solidne zaplecze dla przemysłu spożywczego. Istnieje tu 6458 gospodarstw rolnych, przeważają gospodarstwa o średnim areale 11 ha, zajmujące się hodowlą i uprawą ziemi. W produkcji zwierzęcej dominują gospodarstwa ukierunkowane na chów i hodowlę drobiu i trzody chlewnej oraz bydła. W powiecie ostrowskim zarejestrowanych jest 2572 stad bydła, 4.070 stad trzody chlewnej, 11 stad owiec oraz 17 stad kóz. W powiecie funkcjonuje także 140 ferm drobiowych, w których produkuje się 4 mln sztuk drobiu (kurczaki, kaczki, gęsi).

W powiecie działa kilka grup zrzeszających producentów rolnych: hodowców drobiu i hodowców trzody chlewnej. Istotną gałęzią gospodarki w Powiecie Ostrowskim, oprócz rolnictwa, jest także turystyka. Posiadamy 16 gospodarstw agroturystycznych, a w nich 129 miejsc noclegowych. Niewątpliwie urokliwe są na tym terenie liczne stawy rybne, które stanowią przy okazji miejsce żerowiska dla ciekawych gatunków ptaków.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


22-05-2020 r.

Ważą się losy przebudowy drogi krajowej nr 25 i obwodnicy Kalisza. W ostatnim czasie w mediach pojawiają się informację jakoby wariant III, był tym który najprawdopodobniej będzie realizowany. Budzi to zadecydowany sprzeciw rolników z gminy Nowe Skalmierzyce, gospodarujących na gruntach, przez które przebiegać ma inwestycja. Wielkopolska Izba Rolnicza popiera stanowisko rolników. W związku z powyższym WIR wystąpiła z pismem do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Jego treść zamieszczamy poniżej:

Wielkopolska Izba Rolnicza z uwagą obserwuje działania zmierzające do wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25 i budowy obwodnicy Kalisza. W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o preferowanym wariancie przebiegu drogi, który jest najmniej korzystny z punktu widzenia rolników. W wariancie III zielonym obwodnica ma przebiegać przez grunty rolnicze zlokalizowane w gminach Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Żelazków. W tym wariancie inwestycja pochłonie grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej (II, III a, III b, IV a), zmeliorowane i zwodociągowane. Ich właściciele to w przeważającej liczbie producenci warzyw, budowa obwodnicy w wariancie III oznaczać będzie dla nich utratę gruntów, a w dalszej perspektywie problemy finansowe mogące doprowadzić nawet do bankructwa gospodarstw.

Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwia się przyjęciu rozwiązania tak dalece niekorzystnego dla miejscowych rolników, którzy tworzą na tych terenach swego rodzaju zagłębie warzywnicze. Planowanie takiej inwestycji, jak budowa obwodnicy, powinno być zasadne pod względem ekonomicznym i społecznym. W tym przypadku obwodnica pochłonie grunty o wysokiej użyteczności rolniczej, które od kilku pokoleń utrzymywane są wysokiej kulturze rolnej i stanowią źródło utrzymania dla wielu gospodarstw zlokalizowanych w sąsiedztwie miasta Kalisza. Co warto podkreślić, problem ten nie dotyczy niewielkiej grupy osób, jak próbują to przedstawić zwolennicy tego wariantu, ale w sumie kilkuset rolników ich rodzin. Nie należy również zapominać, że kilka lat temu wykupione zostały grunty wzdłuż istniejącej obwodnicy na odcinku o łącznej długości ponad 6 km oraz poniesione zostały koszty budowy wiaduktów, które miały posłużyć dalszej rozbudowie drogi. W przypadku wyboru wariantu III inwestycje te okażą się bezcelowe i świadczyć będą o rażącej niegospodarności.

Po raz kolejny apelujemy zatem o odstąpienie od wariantu III, który nieodwracalnie zniszczy cenne rolniczo grunty. Rekomendujemy pochylenie się nad pozostałymi wariantami oraz wypracowanie kompromisu pozwalającego zaplanować tę jakże ważną dla regionu inwestycję w sposób, który nie zniszczy potencjału rolniczego tych terenów.

W marcu br. Zarząd WIR wystąpił do Ministra Infrastruktury pismo z pytaniem o zasadność budowy obwodnicy miasta Kalisza w wariancie III „zielonym”. W piśmie wskazywaliśmy na brak konsultacji z rolnikami tego rozwiązania oraz apelowaliśmy o wnikliwe przeanalizowanie planowanej inwestycji oraz rozważnie możliwości ograniczania jej negatywnego wpływu na gospodarstwa rolne.

Przypomnijmy, że grunty przez które przebiegać ma inwestycja znajdują się w miejscowościach Skalmierzyce, Gniazdów, Kurów, Boczków, Biskupice, Trkusów oraz w gminie Gołuchów i Żelazków, to grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej (II, III a, III b, IV a), zmeliorowane i zwodociągowane. Ich właściciele to przedewszystkim producenci warzyw, którzy swoją działalność prowadzą na najwyższym poziomie.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż


11-03-2020 r.

W dniu 9 marca w restauracji Mleczna Perła w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się zebranie dostawców mleka Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Na mocy uchwał Walnych Zgromadzeń OSM Ostrów i OSM Koło w lipcu ubiegłego roku nastąpiło połączenie obydwu mleczarni. W wyniku restrukturyzacji zakład w Ostrowie został włączony w struktury Mleczarni Koło. Poniedziałkowe zebranie było pierwszym zebraniem dostawców mleka w nowych strukturach. W spotkaniu, oprócz blisko setki dostawców, wziął udział prezes OSM Koło Czesław CIeślak wraz współpracownikami a także Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

W trakcie spotkania zebrani poinformowani zostali o osiąganych przez zakład wynikach oraz o planach inwestycyjnych i kierunkach rozwoju Spółdzielni. Prezes CIeślak, przekazał informację o rozpoczęciu remontu w ostrowskim zakładzie. Docelowo ma być zamontowana linia produktów fermentacyjnych, koszt inwestycji to prawie 8 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugim półroczu br. W trakcie spotkania dokonano wyboru trzech przedstawicieli na Walne Zgromadzenie OSM Koło.

Mleczarnia w Kole przerabia mleko od blisko 3 tysięcy dostawców z kilku województw. W rankingu polskich mleczarni plasuje się w pierwszej szóstce. OSM w Kole w lipcu tego roku obchodzić będzie 90-lecie swojego istnienia.

Katarzyna Strzyż


06-03-2020 r.

4 marca br. w Odolanowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku zrzeszającego hodowców koni wielkopolskich z powiatu ostrowskiego. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności Koła oraz wybrano nowy Zarząd organizacji. Funkcję Prezesa powierzono Markowi Siudzińskiemu, a dotychczasowy Prezes Marian Dolata objął funkcję wiceprezesa.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wiceprezes WZHKW Jacek Wilczyński, Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs oraz Wiceburmistrz Odolanowa Jan Prokop. Prezes Piotr Walkowski podziękował Członkom Koła za całoroczną współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą, za wspólne organizowanie wystaw, konferencji i zawodów. Prezes złożył gratulację nowo wybranym członkom zarządu oraz potwierdził wolę dalszej współpracy. Korzystając z okazji przekazał także informacje na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie.

Na terenie powiatu ostrowskiego jest niespełna 60 hodowców zrzeszonych w Związku, którzy utrzymują w sumie ponad 300 koni. Funkcjonuje kilka ośrodków jeździeckich oraz szkół nauki jazdy konnej, działają również gospodarstwa agroturystyczne mające w swojej ofercie turystykę konną. 20 lat temu wyznaczony został Szklak Konny Doliny Baryczy łączący powiaty ostrowski, ostrzeszowski, milicki i oleśnicki. Szlak liczy niemal 160 km. Trasę stanowią połączone pętle i znajdujące się w ich pobliżu interesujące miejsca, stajnie i gospodarstwa agroturystyczne. Szlak powstał z inicjatywy Lokalnych Grup Działania, miejscowych samorządów i stowarzyszeń oraz przy wsparciu środków PROW na lata 2007 – 2013. Region ten posiada bardzo bogatą tradycje związaną z turystyką konną. Organizowane są tutaj różnego rodzaju rajdy i zawody hipiczne, w tym charakterystyczne dla tego regionu Turniej Zrywania Kaczora i Pogoń za lisem.

Katarzyna Strzyż


20-01-2020 r.

Spotkanie inaugurujące XIII edycję Wielkopolskich Forów Rolniczych odbyło się we Wtórku 15 stycznia br. Organizatorami tegorocznego spotkania była Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim wspólnie z Zarządem i Biurem Wojewódzkim WIR, Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim oraz Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem.

Organizowane corocznie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Fora Rolnicze mają na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji i dyskusji na bieżące tematy dotyczące rolnictwa, stąd obecność na spotkaniach rolników i producentów rolnych oraz przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Łącznie w Forum Rolniczym Powiatu Ostrowskiego wzięło udział blisko 100 osób.

Spotkanie prowadził Prezes WIR Piotr Walkowski, który pokrótce przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, w tym Radę Powiatową WIR w Ostrowie Wielkopolskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs omówił działania podejmowane po potwierdzeniu wystąpienia ogniska wirusa ptasiej grypy na terenie powiatu ostrowskiego. Ognisko choroby zlokalizowane było w zagłębiu produkcji drobiarskiej. Służby wytyczyły obszar zapowietrzony - okręg o promieniu 3 km od ogniska choroby i obszar zagrożony - co najmniej 10 km od ogniska ptasiej grypy. Podczas spotkania Lekarz Weterynarii poinformował o dalszych działaniach służb, które mają zabezpieczyć sąsiednie obiekty hodowlane przed przeniesieniem się wirusa. Aby wygasić chorobę podejmuje się działania mające na celu sprzedaż drobiu z hodowli na terenie naszego powiatu oraz opóźnienie wstawień. Wirus ptasiej grypy powoduje ogromne starty u hodowców w związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o wykupie drobiu z obszaru zagrożonego ptasią grypą. Działania służb nie zastąpią jednak rozwagi hodowców, którzy bezwzględnie powinni przestrzegać zasad bioasekuracji. Bioasekuracja niezbędna jest również w przypadku hodowców trzody chlewnej. W związku z pojawieniem się w Wielkopolsce przypadku wirusa ASF u dzików. dr Hyhs zaapelował do hodowców o jeszcze pilniejsze podjęcie działań zabezpieczających gospodarstwa przed wniknięciem choroby. Co warto podkreślić zarówno wirus ASF i jak i wirus ptasiej grypy nie są szkodliwe dla człowieka.

W imieniu hodowców drobiu głos zabrał Roman Kupijaj Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu, który podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za sprawne i skuteczne działania oraz poinformował, że w imieniu Związku zwróci się do ustawodawców o przyjęcie rozwiązań, które będą wspierać hodowców w przypadku kiedy zmuszeni są stawić czoła chorobom zakaźnym zwierząt w swoich gospodarstwach. Jako przykład rozwiania problemu wskazał na wprowadzenie odpowiednich ubezpieczeń.

Prezes WIR Piotr Walkowski podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za szybkie i zdecydowane działania w zakresie zwalczania ogniska ptasiej grypy na fermie w Topoli Osiedle i podejmowane działania prewencyjne. Podziękował również samorządowcom Gminy Przygodzice z panem Wójtem Krzysztofem Rasiakiem i Radnym Narcyzem Perzem na czele, Głównemu Lekarzowi Weterynarii Bogdanowi Konopce oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu Łukaszowi Mikołajczykowi za nadzór nad zwalczaniem ogniska.

Następnie głos zabrała pani Marta Deleszyńska Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR w Poznaniu, która zachęciła rolników do zapoznania się z aplikacją opracowaną przez ARiMR. Aplikacja, która przedstawiona zostanie podczas styczniowych Targów Polagra Premiery w Poznaniu, będzie narzędziem wykorzystywanym do kontaktu Agencji z rolnikiem.

Szczegółowe działania podejmowane przez ARMIR przedstawiła pani Anna Dułaj z Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim. Od 15 marca 2020 roku rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy. Roczne stawki pomocy wyniosą od 24 zł na tucznika do 595 zł na krowę mleczną. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (do 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych rolników). Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 28 stycznia 2020 r. Wnioski o przyznanie płatności w roku bieżącym będą składane elektronicznie w terminie od 15 marca do 15 maja. Nie ma jeszcze decyzji, co do możliwości składania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Wnioski o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego będą przyjmowane od 25 maja do 25 czerwca. W tej chwili nie ma jeszcze ogłoszonych stawek płatności do materiału siewnego za poprzedni rok, od momentu ogłoszenia stawek ARiMR ma 60 dni na wydawanie decyzji. Od 3 października do 29 listopada 2019 roku BP ARiMR przyjęło 3511 wniosków suszowych. Na obecną chwilę wydanych zostało 877 decyzji przyznających pomoc suszową w ramach formuły pomocy publicznej oraz 216 z pomocy de minimis. Pozostałe wnioski suszowe będą procedowane po uruchomieniu środków finansowych w 2020 roku. Do 31 stycznia 2020 r. Koła Gospodyń Wiejskich mają czas na rozliczenie przyznanej w roku ubiegłym pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania środków. Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2019 roku dokonywały zmian w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich zobowiązane są do złożenia spisu rocznego członków KGW do 28 lutego 2020r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Na zakończenie swojego wystąpienia pani Anna Dunaj zachęciła rolników do zapoznania się z nowymi funkcjami portalu IRZplus.

Karol Frąszczak Delegat Rady Powiatowej WIR zwrócił uwagę na brak spójnych informacji w sprawie składania wniosków o pomoc suszową w Biurze Powiatowym ARIMR. W pierwszym okresie naboru w ostrowskim biurze nie przyjmowano wniosków, do których nie były załączone protokoły podpisane przez Wojewodę. W późniejszym okresie można było składać wnioski bez załączonych protokołów z możliwością ich późniejszego uzupełnienia. Informacja ta nie została jednak nigdzie oficjalnie potwierdzona ani ogłoszona, tym samym nie wszyscy rolnicy mieli tego świadomość. Prezes WIR odnosząc się do tej wypowiedzi poinformował uczestników spotkania o zastrzeżeniach samorządu rolniczego co do funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji ds. oceny skutków suszy. Z informacji otrzymanych w ubiegłym tygodniu wynika, że jeszcze ponad 100 rolników z Gminy Nowe Skalmierzyce nie otrzymało zweryfikowanych protokołów suszowych.

Pani Beata Zając z Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim przybliżyła uczestnikom spotkania zagadnienia dotyczące mikrorachunku podatkowego. Od 1 stycznia br. podatek PIT, CIT i VAT podatnicy zobowiązani są wpłacać na indywidualny rachunek, który należy wygenerować za pośrednictwem portalu podatki.gov.pl lub odebrać w dowolnym urzędzie skarbowym. Osoba fizyczna rachunek wygeneruje na podstawie nr pesel, osoby prowadzące działalność na podstawie nr NIP.

Reprezentujący Krajowy Ośrodek Rolnictwa Odział w Pardalinie pan Przemysław Majchrzak zwrócił się do dzierżawców gruntów z zasobów Skarbu Państwa z przypomnieniem o konieczności złożenia wniosku o przedłużenie dzierżawy na trzy miesiące przed zakończeniem umowy. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odebraniem dzierżawy. Wniosek o przedłużenie można złożyć już na rok przed terminem wygaśnięcia umowy.

Barbara Trzęsowska z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała uczestników forum, że od 14 grudnia 2019 r. weszło w życie nowe prawo w zakresie zdrowia roślin, które m.in. zaktualizowało wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Do 15 marca jest czas na zaktualizowanie danych dotyczących wszystkich producentów, w tym celu niezbędny jest kontakt z oddziałami WIORiN. Warto zauważyć, że rok 2020 ogłoszony został przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Partnerami forów rolniczych są również banki, które posiadają oferty skierowane do producentów rolnych. Paweł Waraczyński z PNB Paribas oraz Marek Nowacki z BS Raszków zwrócili uwagę, że wystąpienie w gospodarstwach chorób takich jak ptasia grypa, może wpłynąć destrukcyjnie na kondycję finansową gospodarstwa rolnego. W sytuacji, kiedy taka sytuacja ma miejsce należy skontaktować się z bankiem, celem omówienia sytuacji finansowej i dostosowania rozwiązań korzystnych dla klienta.

Na zakończenie Forum pan Janusz Grzesiek reprezentujący Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim omówił współpracę samorządu z Kołami Gospodyń Wiejskich, której efektem jest „Księga smaków powiatu ostrowskiego”. Niespełna 300 stronnicowa publikacja to przewodnik po kulinarnych smakołykach powiatu ostrowskiego autorstwa pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

Podsumowując spotkanie Prezes Piotr Walkowski przekazał uczestnikom spotkania informacje dotyczące składania wniosków do NFOŚiGW o sfinansowanie utylizacji foli rolniczej. W skali województwa wnioski złożyło 121 gmin. W powiecie ostrowskim wnioski zostały złożone przez wszystkie gminy poza Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski. Na decyzję z Funduszu o przyznaniu środków będzie trzeba jeszcze poczekać. Prezes przypominał także, że rolnicy posiadający powyżej 75 ha gruntów zobowiązani są uzyskać stosowny wpis do Rejestru-BDO, natomiast podmioty, które zostały już zarejestrowane, powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta, może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Efektem spotkania jest wypracowanie wniosków o skrócenie okresu zakazu stosowania nawozów azotowych oraz zmianę definicji wiosennych przymrozków, określoną w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poprzez zmianę daty, od której można zakładać wystąpienie przymrozków. Wnioski te są zasadne z uwagi na panujące od kilku lat w naszym kraju warunki klimatyczne, które przyspieszają proces wegetacji roślin.

Forum Rolnicze było także okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa oraz zaprezentowania swojej oferty przez banki i instytucje współpracujące z rolnikami. W ramach forum swoją ofertę prezentowali: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, KRUS, ARiMR, PIP, BNP Paribas, Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach, Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim oraz firmy:

 • Deveris Polska - firma oferuje innowacyjne produkty żywieniowe pozyskiwane z surowców pochodzenia zwierzęcego, przede wszystkim na wykorzystaniu krwi drobiowej jako podstawy do uzyskania funkcjonalnych rozwiązań do żywienia zwierząt domowych i gospodarskich.
 • Firma Ecolab – lider w zakresie technologii i usług związanych z wodą, higieną i energią oraz usług w zakresie ochrony ludzkiego zdrowia i kluczowych zasobów naturalnych.
 • Nissan Polody – autoryzowany dealer Nissana, posiadający specjalną ofertę dla rolników.

Organizacja Forum Rolniczego nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania partnerów. Wielkopolska Izba Rolnicza dziękuje za wsparcie w przygotowaniu spotkania następującym podmiotom:

 • SPÓŁCE ROLWIR,
 • Samorządowi Powiatu Ostrowskiego,
 • Gminie Ostrów Wielkopolski,
 • Firmie AMI Mikstat,
 • Grupie Producentów Chrobry,
 • Romanowi Rzeszowskiemu,
 • Janowi Chlaście,
 • Sołtysowi Wtórku Ryszardowi Ryfie wraz z Radą Sołecką,
 • PNB Paribas,
 • Bankowi Spółdzielczemu Raszków,
 • Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,
 • Nissan Polody,
 • Spółdzielczemu Związkowi Grup Producentów Rolnych LAZUR.

Katarzyna Strzyż


29-11-2019 r.

„Twoje gospodarstwo Twoją twierdzą” pod takim hasłem w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla producentów trzody chlewnej z powiatu Ostrowskiego. Organizatorami spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Wielkopolski Związek Producentów Trzody Chlewnej. Gościny w sali GOK w Przygodzicach udzielił wójt gminy Krzysztof Rasiak, któremu serdecznie dziękujemy również za pomoc w rozpropagowaniu informacji o spotkaniu.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach porozumienia Zarządu WIR z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Porozumienie dotyczy przekazywania informacji o zasadach bioasekuracji w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem ASF.

Przypomnieć należy, że wirus, który jest śmiertelny dla trzody chlewnej i dzików nie jest szkodliwy dla ludzi. Na terenie Polski pojawił się w 2014 roku przy granicy z Białorusią i dotychczas rozprzestrzeniał się w województwach ściany wschodniej. 14 listopada Główny lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie wirusa ASF u padłych dzików w powiecie Wschowa (województwie lubuskim). W związku z tym, że powstało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się tego wirusa na obszarze naszego województwa, w gminach powiatów leszczyńskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego oraz grodziskiego ustanowiono strefę ochroną tzw. strefę żółtą i chociaż potwierdzony przypadek wirusa oddalony jest od chlewni naszych producentów o ponad 120 km, to należy niezwłocznie podejmować działania zabezpieczające nasze gospodarstwa przed wirusem ASF.

O zasadach bioasekuracji, nadzorze weterynaryjnym i niezbędnych działaniach poinformował Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs [ Ulotka kliknij ]. Porad praktycznych w związku z ochroną chlewni przed ASF oraz informacji na temat działań WIR [ kliknij ] w tym zakresie udzielił prezes Izby Piotr Walkowski. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 uczestników, co stanowi zaledwie ok 5% producentów świń z naszego powiatu. Prezes WIR zaapelował o przekazanie informacji wśród sąsiadów i znajomych oraz zgłosił wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii gotowość uczestnictwa w podobnych spotkaniach w poszczególnych gminach Powiatu Ostrowskiego.

Informacje na temat bieżącej sytuacji dotyczącej zwalczania wirusa ASF dostępne są w zakładce ASF - bioasekuracja.

Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.


29-11-2019 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami organizuje w listopadzie i w grudniu br. bezpłatne szkolenia pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. W powiecie ostrowskim szkolenie odbyło się 26 listopada w Wysocku Wielkim. W spotkaniu wzięło udział 25 osób, wśród nich byli beneficjenci programu „Premie dla młodych rolników”.

Program szkolenia obejmował zasady wzajemnej zgodności w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, zasady utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej i ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zasady odnoszące się do zdrowia publicznego ludzi, zwierząt i zdrowotności roślin oraz dobrostanu zwierząt. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiano zakres i sposób prowadzenia dokumentacji, która wymagana jest od producentów rolnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu stosowania przepisów cross compliance.

Katarzyna Strzyż


02-08-2019 r.


Piotr WalkowskiRoman Rzeszowski

29 lipca 2019 roku na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa WIR wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Walkowski oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR, którym został Roman Rzeszowski.22-07-2019 r.

23 czerwca 2019 roku przy Odolanowskim Domu Kultury odbyły się zawody hipiczne w tym popularny w naszym regionie Turniej zrywania kaczora. Organizatorami wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów oraz Stowarzyszenie Razem dla Tarchał Wielkich i Okolicy.

Turniej zrywania kaczora to dyscyplina, która narodziła się ponad 200 lat temu w południowej Wielkopolsce (w okolicach powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i milickiego) i to właśnie tutaj do dnia dzisiejszego rozgrywane są te widowiskowe zawody. Turniej w Odolanowie obejmował aż cztery kategorie. Na początek w szranki stanęli najmłodsi uczestnicy na kucach. Najlepszą w tej kategorii okazała się Wiktoria Bizan z Uciechowa. W kolejnej kategorii zaprezentowali się jeźdźcy na małych koniach, a zwyciężyła Matylda Strzelecka reprezentująca Ośrodek Jeździecki LBN Huta. W ostatniej juniorskiej kategorii rywalizowali jeźdźcy do 18 roku życia na koniach dużych i tutaj najlepsza była Monika Dolata z Odolanowa. Do seniorskiego Turnieju zrywania kaczora przystąpiło dziesięciu uczestników. Królem zrywania kaczora został Adam Bizan z Uciechowa, natomiast wicekrólem Mateusz Walas z Przygodziczek.

Oprócz turniejowych zmagań rozegrany został konkurs powożenia zaprzęgami oraz „wielka gonitwa”. Zwyciężczynią w powożeniu została Katarzyna Wieczorek właścicielka Ośrodka „Stajnia Trzcieliny”, drugie miejsce zajął Karol Królak z Wtórku, a trzecie Władysław Danielak reprezentujący Stajnię Borowianka z Ostrowa Wielkopolskiego. Gonitwę wygrała Weronika Więcek ze Smardowa, drugi czas osiągnęła Angelika Gruszczyńska z Gorzupi a trzeci był Bartosz Zimniak z Jankowa Zaleśnego.

Laureaci konkursowych zmagań otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów oraz Marian Dolata Prezes Powiatowego Koła Hodowców Koni Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim i zarazem Prezes Stowarzyszenia Razem dla Tarchał Wielkich i Okolicy. Wszyscy uczestnicy konkursów hipicznych otrzymali także pamiątkowe floo oraz dyplomy. Zostali także poczęstowani potrawami z kaczki w ramach promocji tradycyjnych potraw. Część kulinarna została przygotowana przez Rade Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach środków własnych, przy współpracy ze sponsorami: firmą Ami, Dromico i z rolnikami z naszego powiatu.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji wydarzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów Panu Marianowi Janickiemu oraz Dyrektorowi Domu Kultury w Odolanowie Panu Januszowi Lizurejowi.

Katarzyna Strzyż28-06-2019 r.

19 czerwca na stawie w Śliwnikach w gminie Nowe Skalmierzyce odbyły się „Zawody Wędkarskie o Złotą Rybkę” Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego połączone z Piknikiem Wędkarskim. W zawodach wzięli udział samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego.


Zwycięzcami rywalizacji zostali Marian Brzeziński i Krzysztof Kowalczyk, którzy złowili w sumie 5,5 kg ryb. Drugie miejsce zajęli Kamil Wiącek i Jan Sobczak, a trzecie Krzysztof Jędrzejewski i Henryk Giernalczyk.

Nad przebiegiem zawodów czuwali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Katarzyna Strzyż24-06-2019 r.

W sobotnie popołudnie, 8 czerwca na Sali wiejskiej we Wtórku Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Rada Powiatowa w Ostrowie Wielkopolskim obchodziła Jubileusz 20-lecia działalności.

Uroczyste spotkanie, na którym sołtysi z powiatu ostrowskiego świętowali swój jubileusz poprzedziła msza święta w intencji gospodarzy wsi. Podczas uroczystości przedstawiono najważniejszych wydarzenia z dwudziestoletniej historii organizacji a następnie Przewodniczący Rady Powiatowej Stowarzyszenia wręczył okolicznościowe odznaczenia. Pamiątkowy medal 20-lecia Stowarzyszenia Sołtysów otrzymało ponad 30 sołtysów z powiatu ostrowskiego. Po części oficjalnej rozpoczęła się biesiada z atrakcyjnym programem artystycznym.

W jubileuszowym spotkaniu wzięło udział blisko stu sołtysów. Wśród zaproszonych gości byli również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zarazem Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. Nie zabrakło również przedstawicieli Powiatu Ostrowskiego oraz okolicznych gmin z Wójtem Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrem Kuroszczykiem na czele.

W 1999 roku wraz z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego utworzono powiaty, co stało się przyczynkiem do powstania Rad Powiatowych Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Pierwszą Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego Stowarzyszenia była Pani Bernadeta Biała, obecnie tą funkcję pełni Pan Wiesław Janoś. Powiatowe Struktury Stowarzyszenia od początku swojego istnienia współpracowały z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Korzystając zatem z okazji Prezes WIR odznaczył obecny Zarząd Rady Powiatowej Stowarzyszenia pamiątkowym medalem 20-lecia Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim oraz wręczył prezent w postaci banneru, który będzie mógł służyć do oznakowania i promowania inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie. Wielkopolska Izba Rolnicza wsparła również finansowo organizację jubileuszowego spotkania.

Wielkopolska Izba Rolnicza realizując swoje zadania bardzo często korzysta ze wsparcia sołtysów. Wspólnie z sołtysami realizujemy szereg działań kierowanych do rolników i mieszkańców wielkopolskich wsi. Niezwykle wysoko cenimy sobie współpracę z Radą Powiatową Stowarzyszenia Sołtysów w Ostrowie Wielkopolskim i z sołtysami wsi powiatu ostrowskiego, którzy z wielkim zaangażowaniem dbają o interesy mieszkańców swojego sołectwa. Stowarzyszenie Sołtysów zrzesza przede wszystkim tych sołtysów, którzy są przykładem autentycznego lidera, potrafiącego zmobilizować mieszkańców swojej wsi do wspólnego działania a sołtysowanie traktują jako służbę na rzecz lokalnej społeczności często bezinteresownie poświęcając swój wolny czas i siły, aby służyć mieszkańcom.

Katarzyna Strzyż
13-05-2019 r.

15 lat temu – 1 maja 2004 roku – Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, z tej okazji w Wysocku Wielkim (gmina Ostrów Wielkopolski) odbyła się konferencja pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej – wykorzystana szansa i dalsze perspektywy dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego”. Współorganizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Hymnu Polski oraz Hymnu Unii Europejskiej.

Uczestników konferencji przywitał i nad porządkiem wystąpień czuwał Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski.

Jako pierwszy swoją prelekcję przedstawił Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb. W swoim wystąpieniu przywołał najważniejsze wydarzenia z długiej historii poprzedzającej wejście Polski do Unii Europejskiej oraz wyzwania, jakie czekają Unię w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podkreślał, że gdyby nie środki pochodzące z UE wielkopolskie miejscowości nie zmieniły by się tak bardzo. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest zdeterminowany, żeby dobrze i skutecznie wydawać te środki. Inwestycje dofinansowane z środków UE są w każdej Wielkopolskiej wsi. Powiat ostrowski zalicza się do tych najbardziej aktywnych w zakresie pozyskiwania środków. Jak podkreślił K. Grabowski, ważne jest żeby nad wydawaniem tych pieniędzy czuwały samorządy, które są lepiej zorientowane w lokalnych potrzebach. Warto dodać, że powiat ostrowski jest objęty wsparciem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wynegocjowane środki na dla inwestycji w ramach ZIOT AKO to 69 100 000 euro. 82,33% tych środków już zostało rozdysponowanych.

Kolejnym prelegentem był Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który przedstawił działania zrealizowane przez Powiat Ostrowski przy wsparciu środków pochodzących z UE. W latach 2003-2018 Powiat Ostrowski pozyskał 140 310 754,72 zł. Dzięki tym środkom nastąpiła m.in. modernizacja dróg powiatowych, budowa ścieżek rowerowych, powstało nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki przeznaczone zostały również na tzw. projekty „mobilnościowe” realizowane w szkołach średnich powiatu ostrowskiego oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli i przedsiębiorców. Środki z UE trafiły również do ostrowskiego szpitala. Powstał Szpitalny Odział Ratunkowy z lądowiskiem dla helikopterów z dofinansowaniem z UE w wysokości 3,3 mln zł a w Michałkowie powstała Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Powstał również Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z Wielkopolskim Centrum Leczenia Oparzeń i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci. Środki z UE przeznaczone są również na zachowanie dziedzictwa kulturowego, tutaj przykładem jest projekt remontu i rozbudowy Pałacu Lipskich w Lewkowie. Całość inwestycji kosztować będzie 27 mln zł z czego 14,5 mln zł to środki unijne.

O lokalnych inwestycjach mówił również Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kruszczyk. Gmina Ostrów Wielkopolski wchodzi w skład Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz Lokalnej Grupy Działania Okno Południowej Wielkopolski. Wójt Kruszczyk przywołał pierwsze szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych, które w realny sposób pozwoliły im wrócić na rynek pracy.

Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w swoje wystąpienie poświecił Wspólnej Polityce Rolnej i jej kształcie po 2020 roku. Budżet rolny w nowej perspektywie będzie stanowił 28,5% całego budżetu UE i będzie podzielony na dopłaty bezpośrednie – 262,5 mld euro, wsparcie rynku – 20 mld euro, rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro oraz prace badawczo rozwojowe – 10 mld euro. KE zakłada zwiększenie elastyczności krajów członkowskich w wydatkowaniu środków, zamiast PROW przyjęte zostaną Krajowe Plany Strategiczne. Płatności bezpośrednie będą uwarunkowane rosnącymi wymogami w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. Rolnicy zobowiązani będą do zachowania gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę mokradeł i torfowisk, wdrażanie planów nawozowych w celu ochrony wód oraz zmianowanie upraw w miejsce ich dywersyfikacji.

Ostatnim prelegentem podczas konferencji był Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zrazem Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. Jego wystąpienie zatytułowane było „Sołectwa sercem Europy” i odnosiło się do działań jakie realizowane są w wielkopolskich sołectwach dzięki wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego oraz programów takich jak „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Jako Prezes Stowarzyszenia Sołtysów zachęcił wszystkich obecnych na spotkaniu sołtysów i członków rad sołeckich do korzystania z dostępnych środków na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, rozwój lokalnych produktów i rynków zbytu, zachowanie dziedzictwa lokalnego i rozwój infrastruktury turystycznej oraz szerokorozumianą aktywizacje mieszkańców.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


30-04-2019 r.

28 kwietnia br. na terenach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach już po raz 20. odbyły się Targi Rolno-Ogrodnicze. Organizatorami tej jednej z największych w regionie imprezy wystawienniczej branży rolniczej i ogrodniczej są Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego, Powiat Ostrowski oraz Gmina Przygodzice. Partnerem tegorocznej edycji targów była Wielkopolska Izba Rolnicza, która do 2011 roku była jednym z organizatorów imprezy.

Hasłem przewodnim targów od ponad 15 lat jest „Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu”. To właśnie artykuły ogrodnicze oraz niezliczone gatunki roślin ozdobnych cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających. Podczas targów swoją ofertę prezentują również producenci sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej. Ponadto w ramach targów odbywają się pokazy sprzętu rolniczego, maszyn i urządzeń do ogrodu oraz pokaz zaprzęgów konnych. Można również zaopatrzyć się w wyroby z wikliny, drewna i rękodzieła. W trakcie targów prezentowana jest nie tylko oferta firm ale również instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Stoiska informacyjne przygotowali m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak co roku targom towarzyszył konkurs na najlepsze stoisko targowe oraz najlepszy produkt targów. Uczestnikom targów czas umiliły występy lokalnych zespołów a na najmłodsi mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich atrakcji.

Z uwagi na jubileuszową edycję wydarzenia tegoroczne Targi miały specjalną oprawę. Pomysłodawca targów Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, wręczył pamiątkowe medale osobom, które na przestrzeni dwudziestu edycji zaangażowani byli w organizację tej imprezy. Wśród wyróżnionych medalami znaleźli się:

 • Tomasz Guliński Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach,
 • Lidia Jakubiak Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego,
 • Dariusz Sośiński Komisarz Targów,
 • Mieczysław Szempiński Komisarz Targów w latach 2000-2009,
 • Paweł Rajski Starosta Ostrowski,
 • Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego,
 • Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice,
 • Dariusz Kaczmarek były Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach,
 • Bogusław Lipiński Komisarz Targów w latach 2010-2014,
 • Małgorzata Pieczyńska odpowiadająca za obsługę księgową Targów,
 • Renata Kołakowska pomysłodawczyni loterii fantowej towarzyszącej Targom.

Okolicznościowy medal otrzymał również Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Pierwsze Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach zorganizowane zostały w 2000 roku. Pomysłodawcami targów byli: Piotr Walkowski, Krzysztof Rasiak, Dariusz Kaczmarek oraz Mieczysław Szempiński. W latach 2000-2010 targi organizowane były pod szyldem Stowarzyszenia Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ, którego prezesem był Piotr Walkowski, przy współudziale ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach Dariusza Kaczmarka. W 2000 roku targi towarzyszyły pierwszym dożynkom powiatowym.

W trakcie tegorocznych tragów odwiedzający stoisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej mogli zapoznać się z techniką uprawy soi oraz spróbować zupy z soi non gmo. Porad na stoisku udzielał Delegat Rady Powiatowej WIR Jan Chlasta, który wspólnie z Izbą jest organizatorem Wielkopolskiego Święta Soi. Współgospodarzem stoiska był również Powiatowy Związek Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.

Katarzyna Strzyż


23-04-2019 r.

Spotkanie, które odbyło się 14 kwietnia 2019 roku w Grabowie nad Prosną, było okazją do zaprezentowania dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z całej Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczyli liderzy rozwoju lokalnego, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, członkowie stowarzyszeń i organizacji działających na terenach wiejskich oraz osoby aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach projektu zorganizowany został konkurs kulinarny na pasztet wielkanocny. Wśród 18 laureatów konkursu były KGW Czekanów i KGW Lewków. Oba Koła przygotowały świąteczne pasztety, które zachwyciły członków komisji konkursowej.

Atrakcją spotkania były stoiska z rękodziełem. Swoje prace, w zdecydowanej większości ozdoby wielkanocne, zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia. Stoiska przygotowane przez członkinie KGW Sobótka, KGW Czekanów i KGW Lewków cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.

W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Granowcu oraz w Jaskółkach.

Spotkanie miało również charakter integracyjny. Przedstawiciele organizacji z całej Wielkopolski mieli możliwość wymiany doświadczeń, spróbowania lokalnych produktów oraz dyskusji dotyczącej działalności organizacji na terenach wiejskich.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć w zakładce: Operacje realizowane przy wsparciu z KSOW.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


18-03-2019 r.

17 marca na Sali Ziemi odbyło się podsumowanie Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018. W gronie 9 laureatów XVIII edycji Konkursu znaleźli się także rolnicy z powiatu ostrowskiego: Państwo Arleta i Zbigniew Nowaccy oraz Regina i Lech Studniewscy.

Państwo Arleta i Zbigniew Nowacki prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 46 ha w miejscowości Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji kwiaciarskiej, uprawia się głównie róże w ilości 4,5 mln szt. oraz tulipany 1,6 mln sztuk. W gospodarstwie hodowanych jest ok. 20 odmian róż. Róże rosną na matach z wełny mineralnej, w zagęszczeniu 8 szt. na m2. Produkcja róż odbywa się w dwóch szklarniach o powierzchni 10,5 tys. m2 i 11,5 tys. m2. Ta druga szklarnia powstała w 2016 roku i jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. W obiekcie zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne wpływające na poprawę jakości kwiatów oraz obniżenie kosztów produkcji i ochronę środowiska.

Państwo Regina i Lech Studniewscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 230 ha w miejscowości Gutów na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i hodowli koni. W skład gospodarstwa wchodzi kompleks pałacowo-parkowego Zamek Gutów. Gospodarstwo posiada magazyny płaskie na zboże, dwie stajnie, powozownie, hala ujeżdżeniową oraz kuźnie. Do gospodarstwa należą stawy naturalne o powierzchni 1,5 ha, z których pobierana jest woda pod deszczownie nawadniające uprawy ziemniaków i kapusty. Hodowane w gospodarstwie konie są wykorzystywane w celach rekreacyjnych i sportowych. Pan Lech Studniewski jest członkiem ogólnopolskich struktur Związku Hodowców Koni.

Państwo Nowaccy i Studniewscy dołączyli do grona 175 laureatów Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku z Wielkopolski oraz do grona 14 laureatów z powiatu ostrowskiego. Warto przypomnieć, że w poprzednikach latach tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku otrzymali także: Ludwik Trawiński, Andrzej Janiak, Bogusław Połczyński, Eugeniusz Kruszyk, Narcyz Perz, Tadeusz Zatylny, Błażej Kułton, Roman Rzeszowski, Marian Dolata, Grzegorz Majchrzak, Maria i Andrzej Gmerek, Małgorzata i Jan Skoczylas.

W uroczystej gali podsumowującej XVIII edycję Konkursu uczestniczyła grupa ponad stu osób z powiatu ostrowskiego.

Katarzyna Strzyż


14-03-2019 r.

19 marca 2019 r. o godz.10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (ul. Wrocławska 52) odbędzie się szkolenie dla osób mających zamiar dokonywać uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny.

Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt we własnym gospodarstwie domowym oraz dla osób, które zamierzają takiego uboju dokonywać.

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim upoważnionego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Szkolenie dotyczy ubojów zwierząt z gatunku: świnie, cielęta do 0,5 roku, owce i kozy – niezależnie od wieku. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia podnoszącego kwalifikacje związane z ubojem zwierząt na użytek własny. Jedyna opłata to koszt 17 zł /opłata skarbowa/za czynności formalne i wystawienie zaświadczenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Informacja o szkoleniu z zakresu uboju zwierząt we własnym gospodarstwie w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wlkp.

Do pobrania:
Pismo Inspekcji Weterynaryjnej informujące o szkoleniu


27-02-2019 r.

26 lutego br. w Wysocku Wielkim odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Ostrowskiego, które wpisuje się w kolejną edycję Forów Rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Patronat honorowy nad spotkaniami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Organizatorami spotkania w powiecie ostrowskim byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

Fora rolnicze mają na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany informacji i dyskusji na bieżące tematy dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, stąd obecność na spotkaniach rolników i producentów rolnych oraz przedstawicieli służb, instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa. Łącznie w Forum Rolniczym Powiatu Ostrowskiego wzięło udział ponad sto osób. Spotkanie prowadził Prezes WIR Piotr Walkowski.

Spotkanie rozpoczęli współorganizatorzy Wójt Piotr Kruszczyk oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski, którzy w kilku zdaniach przybliżyli najważniejsze zagadnienia będą ce w obszarze ich zainteresowania.

Przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Filip Cichy przedstawił ideę ubezpieczeń opartych na wzajemności. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń dla rolników, w tym także ubezpieczenia od zdarzeń losowych z dopłatami z budżetu państwa. 25 stycznia br. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Wielkopolską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”, którego celem jest dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych i promowanie prewencji ubezpieczeniowej wśród rolników z terenu Wielkopolski.

Następnie w swoim wystąpieniu Małgorzata Kędzia doradca Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zachęcała do zapoznania się z ofertą banku opracowaną z myślą o rolnikach.

Jan Kałużny Kierownik Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił zmiany w zakresie struktury organizacyjnej ODRów, w wyniku której Zespołem Dordczym w powiecie ostrowskim kieruje obecnie koordynator. Odniósł się także do konieczności opracowywania planów nawozowych, zachęcił rolników do korzystania z pomocy doradców oraz zaprosił do udziału w szkoleniach, które Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie organizował z tego zakresu.

Magdalena Jakubowska-Płóciennik reprezentująca PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Ostrowie Wielkopolskim zwróciła uwagę, że zgodnie z nową ustawą Prawo wodne zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Granice działalności poszczególnych ogniw PGW Wody Polskie odpowiadają mapie hydrologicznej Polski i nie są tożsame z podziałem administracyjnym. Powiat ostrowski obsługiwany jest przez Zarządy Zlewni Kalisz i Leszno oraz podległe im Nadzory Wodne (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Pleszew, Milicz, Ostrzeszów). Przy okazji wystąpienia rozgorzała dyskusja dotycząca działalności Spółek Wodnych, padły także pytania o stan prac na rzekach i ciekach wodnych w powiecie ostrowskim, w tym przede wszystkim na rzece Ołobok. Jak przekazali przedstawiciele Nadzoru Wodnego obecnie oczekują na przyjęcie planu robót, który pozwoli im na realizacje kolejny prac.

Adrian Ratajaczak przedstawiciel OT KOWR w Poznaniu przedstawił wybrane działania realizowane przez Krajowy Ośrodek Rolnictwa tj. pożyczki ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz promocję produktów rolno-spożywczych. O pomoc w formie pożyczek ubiegać się mogą rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 300 ha. Pożyczka może objąć maksymalnie 80% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 500 tysięcy złotych. Oprocentowanie to 2,85 % w skali roku, prowizja wynosi 1% kwoty udzielonej pożyczki i pobierana jest z góry przed jej uruchomieniem. Okres kredytowania to 6 lat z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach do 10 lat. Spłata pożyczki następuje w okresach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Celem promocji produktów rolno-spożywczych powstała kampania pt. Polska Smakuje. W ramach kampanii promowana jest polska żywność w szczególności produkty certyfikowane oraz regionalne wyroby objęte rolniczym handlem detalicznym lub sprzedażą bezpośrednią. W tym celu powstała strona internetowa oraz aplikacja mobilna, gdzie gromadzone są informacje o regionalnych producentach żywności i ich produktach oraz miejscach sprzedaży. W ramy tego działania wpisuje się również konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń pn. Bitwa Regionów. Konkurs ma na celu promocję regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem KOWR w Pardalinie Przemysław Majchrzak przedstawił stan zaawansowania prac restrukturyzacyjnych w Oddziale Poznańskim KOWR z uwzględnieniem powiatu ostrowskiego oraz omówił procedurę obrotu ziemią prywatną.

Maciej Kurzak reprezentujący Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim przypomniał obowiązki rolnika vatowca. Zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej oraz uczulił, że dane zawarte w jednolitym pliku kontrolnym muszą być zgodne z deklaracją VAT. Zapowiadane są zmiany zmierzające do rozszerzenia jednolitego pliku kontrolnego o dane zawarte w deklaracji, wtedy przedsiębiorcy zobowiązani będą przesyłać do Urzędu Skarbowego tylko jeden plik, zawierający w sobie ewidencję oraz deklarację.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs poinformował uczestników spotkania o organizowanym przez Inspekcję Weterynaryjną szkoleniu dla rolników, którzy dokonują uboju w gospodarstwie zwierząt na własne potrzeby. Zgodnie z nowymi przepisami dobycie takiego szkolenia jest obowiązkowe. Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający jego odbycie. Niezmiennym pozostaje zakaz wprowadzania produktów uzyskanych w wyniku takiego uboju na rynek. Lekarz Weterynarii odniósł się także do problemu uboju z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią. Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające kwalifikacje takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni. Należy także spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju, zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione a tusza odpowiednio zabezpieczona.

O bieżących zadaniach oraz najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Placówki Terenowej KRUS mówił Kierownik Zdzisław Jaźwiec. Omówił waloryzacje świadczeń emerytalno-rentowych oraz działania podejmowane przez KRUS z zakresu profilaktyki bezpiecznej pracy w rolnictwie.

Podsumowując spotkanie Prezes Piotr Walkowski odniósł się do konieczności wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności. Uczestnicy spotkania wskazywali na brak dostatecznych informacji dotyczących zarzadzania wodami na terenie powiatu, oraz na konieczność doprecyzowania obowiązków dotyczących przestrzegania dyrektywy azotanowej ze strony WIOŚ oraz ARiMR. Niezadowoleni budził także brak informacji w sprawie wznowienia kredytów klęskowych. Pomimo zaproszenia, w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony uczestników.

Spotkanie było także okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa oraz zaprezentowania swojej oferty przez banki i instytucje współpracujące z rolnikami. W ramach forum swoja ofertę prezentowali: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, KRUS, KOWR, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Opracowanie: Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.25-02-2019 r.

24 lutego w Parku Rekreacyjno–Sportowym w Granowcu miała miejsce inscenizacja Bitwy o Granowiec. Bitwa, która rozegrała 15 i 16 lutego 1919 roku, uznawana jest za jedną z ważniejszych potyczek Powstania Wielkopolskiego.

Inscenizacji podjęła się grupa pasjonatów historii wraz z uczniami miejscowej szkoły. Przedstawili oni najważniejsze wydarzenia sprzed stu lat, które doprowadziły do wyzwolenia prawie całej miejscowości z niemieckiej okupacji. To niezapomniane widowisko poprzedzone zostało uroczystościami przy pomniku św. Floriana oraz złożeniem kwiatów przy Kapliczce Powstańców Wielkopolskich, następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Parafialnego, gdzie odbyła się msza św. za poległych i zmarłych powstańców. Po zakończeniu inscenizacji odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej.

W lutym 1919 roku w Granowcu do walki stanęło 300-tu powstańców i tyle samo Niemców. Wśród powstańców byli chłopi, rzemieślnicy i robotnicy prawie z całego, ówczesnego powiatu odolanowskiego. Główne natarcie miało miejsce w nocy 15 stycznia, w jego wyniku wieś Granowiec została prawie w całości zdobyta przez Polaków, a w trakcie prowadzonych rozmów z polską delegacją dowódca pokonanych w Granowcu oddziałów niemieckich zobowiązał się do wycofania się w głąb Śląska. Co warto podkreślić w bitewnej potyczce zginął tylko jeden Polak i jeden Niemiec.

Organizatorami rekonstrukcji historycznej bitwy byli sołtys Granowca oraz samorządowcy gminy Sośnie. Współorganizatorem uroczystości była również Wielkopolska Izba Rolnicza, która częstowała uczestników wydarzenia wojskowa grochówką. Grochówka była sporządzone zgodnie z przepisem zatwierdzonym dla armii powstańczej przez dowództwo powstania w styczniu 1919 roku.

Katarzyna Strzyż


19-12-2018 r.

15 grudnia 2018 r. w Grodziskiej Hali Sportowej odbyła się Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Czekanowa i Granowca oraz Przedstawicielki KGW i Sołectwa Wysocka Małego, gdzie podobne spotkanie odbyło się w 2016 roku.

Spotkanie było okazją do podziękowania za współprace w mijającym roku oraz złożenia życzeń na nadchodzące Święta i Nowy Rok. Ważną częścią spotkania jest kolacja składająca się z tradycyjnych potraw wigilijnych takich jak: barszcz z uszkami, makiełki, kapusta z grochem, śledź w śmietanie oraz smażony karp królewski w wielkopolskich stawów. Świąteczną atmosferę dopełniły występy młodzieży szkolonej i lokalnych zespołów. Uczestnicy spotkania obejrzeli tradycyjne jasełka w wykonaniu uczniów LO im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. oraz wstęp Zespół Cheearleaderek 40+ “Jak nie my to kto”. Następnie przed gośćmi spotkania wystąpiła Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Zespół Tańca Ludowego „Cybinka” w Grodzisku Wielkopolskim.

Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich zorganizowana została po raz dziesiąty. Ideą przedświątecznych spotkań jest kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych oraz integracja środowisk związanych z wielkopolską wsią i rolnictwem. Stąd też obecność na spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na terenach wiejskich, z którymi Wielkopolska Izba Rolnicza współpracuje na co dzień.

Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Starosty Grodziskiego Mariusza Zagaińskiego, Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojona oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Marka Trzcielińskiego Prezesa Związku Producentów Ryb.

Katarzyna Strzyż


11-12-2018 r.

Rolnicy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich, sołtysi a samorządowcy i przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa wzięli udział w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich Powiatu Ostrowskiego, która odbyła się 11 grudnia br. w Wysocku Wielkim.

Organizatorami spotkania byli Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu ostrowskiego a także nowo wybrani radni Rad Gmin i Rady Powiatu Ostrowskiego.

Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich Powiatu Ostrowskiego była okazją do podsumowania mijającego roku, w tym szczególnie jesiennych wyborów samorządowych oraz podziękowania za współpracę i podejmowane w ostatnich miesiącach inicjatywy.

Celem spotkania, jak co roku, jest integracja środowiska. Po złożeniu przez organizatorów życzeń wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wigilijnej kolacji. Podczas wspólnej wieczerzy uczestnicy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych. Na stoły podano barszcz na zakwasie buraczanym z uszkami, ziemniaki i kapustę z grochem oraz tradycyjnie przygotowanego karpia królewskiego ze stawów przygodzickich.

Katarzyna Strzyż06-11-2018 r.
29-10-2018 r.
21-09-2018 r.

Najistotniejsze zmiany w prawie wodnym, wymogi dotyczące stosowania nawozów naturalnych oraz opłaty za pobór wody to tylko kilka z tematów, które 18 września br. w Topoli Wielkiej (gm. Przygodzice) zostały poruszone podczas spotkania szkoleniowo-informacyjnego pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”.

Spotkanie otworzyli Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Adam Nowak.

Prelekcje podczas spotkania przedstawiły Panie reprezentujące Zarząd Zlewni w Kaliszu i podległe mu jednostki. Pani Magdalena Jakubowska-Płóciennik przedstawiła strukturę oraz kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czyli podmiotu, który w sposób kompleksowy zajmuje się zarzadzaniem gospodarką wodną w naszym kraju.

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Granice działalności poszczególnych ogniw PGW Wody Polskie odpowiadają mapie hydrologicznej Polski i nie są tożsame z podziałem administracyjnym. Powiat ostrowski obsługiwany jest przez Zarządy Zlewni Kalisz i Leszno oraz podległe im Nadzory Wodne (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Pleszew, Milicz, Ostrzeszów).

Okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem oraz sposób w jaki rolnicy mają dokumentować realizację tych wymogów omówiła Pani Joanna Sipińska-Diardziel. Nowe wymogi stawiane rolnikom w ramach Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, budzą wiele niepokoju wśród rolników podobnie jak naliczanie opłat za korzystanie z wody. Ten temat przedstawiła Pani Agnieszka Grzelaczyk.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, członkowie Rady Powiatowej WIR, przedstawiciele gminnych spółek wodnych oraz instytucji działających w otoczeniu rolnictwa: WODR, ARiMR oraz Stacji Saniatrno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne, na które złożyły się akty prawne dotyczące prawa wodnego, wzory dokumentacji związanej z wymogami OSN oraz konspekty prelekcji, które omówione zostały podczas spotkania.

Spotkanie wpisuje się w cykl szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w całej Wielkopolsce. Organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Katarzyna StrzyżPosiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim

03-07-2018 r.

Drugie w tym roku Posiedzenie Rady Powiatowej odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 roku w Kaliszu, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w powiecie ostrowskim Piotr Walkowski.

W trakcie posiedzenia Prezes WIR Piotr Walkowski zapoznał członków Rady ze stanowiskiem WIR w sprawie obecnej sytuacji w rolnictwie. Następnie poinformował zebranych o kolejnych zmianach w zakresie szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z obecnymi założeniami szkody szacowane mają być pod nadzorem pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Nie jest wymagany udział pracownika ODR w samym procesie szacowania, jego obowiązkiem jest jedynie przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Budzi to wątpliwości członków Rady Powiatowej WIR, co do rzetelności szacowań, z uwagi na to, że w negocjacjach uczestniczyć będzie jedynie rolnik i przedstawiciel Koła Łowieckiego.

W przypadku szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wprowadzone zostały zmiany w zakresie treści protokołów. W związku występowaniem na terenie powiatu ostrowskiego suszy, Prezes WIR poprosił o przypomnienie rolnikom o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy. Nadrzędną zasadą procedury szacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenie szkody po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat.


W trakcie posiedzenia odniesiono się również do protestów producentów ziemniaków i warzyw protestujących przeciwko zalewaniu naszego rynku kiepskiej jakości produktami z zachodu. Zdaniem rolników towar sprowadzany z zagranicy nie jest w żaden sposób kontrolowany, nie są wymagane pozwolenia, nie ma żadnych ograniczeń i norm w tym zakresie. Nagminne są sytuacje, kiedy to żywność z zagranicy, sprzedawana jest jako polska, co z kolei budzi także zastrzeżenia co do skuteczności działania służb, które powinny takim praktykom przeciwdziałać. Prezes WIR poinformował delegatów o wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym rozmawiano o szansach i zagrożeniach dla rynku ziemniaka i warzyw w Polsce.

W ramach posiedzenia omówiono również problem dotyczący pojawiania się ciągle nowych ognisk ASF. Niepokojącym jest, że zachorowania pojawiają się także w dużych gospodarstwach, gdzie stosowano zasady bioasekuracji. Prezes WIR przekazał informację, że zdaniem myśliwych wykonany został już plan redukcji dzików. W związku z zaistniałą sytuacją hodowcy obawiają się o przyszłość własnych gospodarstw. W trakcie rozmów delegaci zgłosili również problem z odbiorem foli rolniczej do utylizacji jaki ma miejsce na terenie powiatu ostrowskiego. Firmy, które dotychczas taką folię odbierały w ostatnim czasie nie przyjmują tego rodzaju odpadów, tym samym rolnik zostaje z tym problemem sam.

Na zakończenie posiedzenia Prezes WIR poinformował o zamiarze organizacji przez WIR szkoleń pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” oraz cyklu konferencji „Prawo Łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym”. Projekty te otrzymały dofinansowanie z KSOW. Szkolenie pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” dotyczyć będzie nowego prawa wodnego i gospodarowania na terenach objętych OSN. Spotkanie dla ok 50 osób zorganizowane zostanie również na terenie powiatu ostrowskiego. Kolejną inicjatywą realizowaną w naszym powiecie będą Diecezjalno-Gminne Dożynki, które odbędą się 2 września w Odolanowie. Uroczystościom towarzyszyć będzie Święto Kaczki i Turniej Zrywania Kaczora. Prezes WIR został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia.

Po zakończeniu posiedzenia Delegaci Rady Powiatowej wzięli udział w Konferencji pt. Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach cyklu „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”. Współorganizatorem konferencji była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


25-04-2018 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce (gmina Ostrów Wielkopolski) w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji 21 kwietnia br. odbyło się spotkanie jubileuszowe, w którym uczestniczyły przedstawicielki KGW z gminy, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz przyjaciele i sympatycy organizacji. Uroczystość odbyła się na Sali wiejskiej w Sobótce i wzięło w niej udział ponad 100 osób.


Oficjalną część jubileuszu otworzyła obecna przewodnicząca KGW w Sobótce Barbara Jaworska. Po powitaniu gości i przedstawieniu zarysu historii Koła, nastąpiło uroczyste uhonorowanie członkiń, które na przestrzeni lat z dużym oddaniem i zaangażowaniem pracowały na dorobek organizacji.


Następnie życzenia i gratulacje złożyli zaproszeni goście, w tym Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który podziękował członkiniom Koła za współpracę z samorządem rolniczym oraz wkład w kultywowanie polskich tradycji i podejmowaną od 60 lat działalność społeczną. Do życzeń dołączyli się także Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski oraz Jan Chlasta Delegat Rady Powiatowej WIR.


Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola w Sobótce oraz miejscowego Zespołu Szkół.


Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce jest jedną z najprężniej działających organizacji tego typu w powiecie ostrowskim. Organizacja powstała 60 lat temu. Założycielką Koła była miejscowa bibliotekarka Maria Stępniewska. Bez pomocy Pań z KGW nie odbędzie się żadne większe wydarzenie we wsi. Koło organizuje dożynki wiejskie, imprezy charytatywne, spotkania integracyjne oraz wszelkiego rodzaju uroczystości ważne dla mieszkańców wsi i gminy. Ponadto członkinie Koła biorą udział w konkursach, warsztatach i szkoleniach. Swoje umiejętności prezentują na różnego rodzaju wystawach, festiwalach i jarmarkach reprezentując w ten sposób nie tylko samą organizację ale również wieś i gminę.


W XXI wieku można sobie zadać pytanie: czy jeszcze jesteśmy potrzebne? Może to relikt minionych czasów i nikt nie traktuje nas poważnie? My jednak trwamy i udowadniamy, że jesteśmy potrzebne. Kiedy patrzę na nasze prace wydaje mi się, że jeszcze dużo możemy – mówiła podczas uroczystości Barbara Jaworska.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce współpracuje również z samorządem rolniczym. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej wielokrotnie korzystała z pomocy Koła przy okazji organizacji różnego rodzaju uroczystości, takich jak chociażby ubiegłoroczny Jubileusz Kołka Rolniczego w Sobótce połączony ze Świętem Sołtysa oraz Forum Rolniczym Powiatu Ostrowskiego. Koło Gospodyń Wiejskich w Sobótce z powodzeniem uczestniczy w organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą konkursach z zakresu kultywowania tradycji kulinarnych Wielkopolski. Członkinie KGW współpracują również z Radą Powiatową WIR w trakcie przygotowywania różnego rodzaju spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych.Opracowanie Katarzyna Strzyż
Zdjęcia Gmina Ostrów Wielkopolski


23-04-2018 r.

W niedziele, 22 kwietnia po raz 19 odbyły się Targi Rolno – Ogrodnicze w Przygodzicach Impreza zorganizowana została na terenach Wystawowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.


W programie targów znalazły się wystawy maszyn i sprzętu rolniczego, kiermasz kwiatów, drzew i krzewów oraz pokazy zaprzęgów konnych i pracy maszyn rolniczych. W sumie w targach uczestniczyło 140 wystawców. Wśród stoisk można było znaleźć także kramy z produktami lokalnymi - serami, miodami, wędlinami oraz rękodziełem. Imprezie towarzyszył konkurs na najlepsze stoisko targów oraz najlepszy produkt. Dla zwiedzających przygotowano także wystawy historyczne i pokazy grup rekonstrukcyjnych.


Organizatorami targów są Powiat Ostrowski, Gmina Przygodzice oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego i ZSP CKU w Przygodzicach.


Opracowanie: K. Strzyż
Zdjęcia: Tomasz Wojtasik
30-03-2018 r.


Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbyło się niedzielę palmową 25 marca w Środzie Wielkopolskiej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 1200 osób reprezentujących środowiska wiejskie z całej Wielkopolski. Wśród gości uroczystości byli także przedstawiciele powiatu ostrowskiego.


Na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego w Śniadaniu Wielkanocnym uczestniczyli m.in. Delegaci Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim Alina Grzesiek (gmina Raszków), Jan Chlasta (gmina Nowe Skalmierzyce) oraz Zdzisław Kuźdub (gmina Raszków) a także przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Granowca (gmina Sośnie), Czekanowa (gmina Ostrów Wielkopolski) i Wysocka Małego (gmina Przygodzice) oraz mieszkańcy Sobótki (gmina Ostrów Wielkopolski) i mieszkańcy gminy Przygodzice.

Pełna relacja ze spotkania

Opracowanie Katarzyna Strzyż


13-03-2018 r.

11 marca na Sali Ziemi odbyło się podsumowanie Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017. W gronie 10 laureatów znaleźli się także rolnicy z powiatu ostrowskiego: Państwo Maria i Andrzej Gmerkowie oraz Państwo Małgorzata i Jan Skoczylasowie.

Państwo Maria i Andrzej Gmerkowie prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne w miejscowości Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce, w powiecie ostrowskim.

Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję trzody chlewnej. Pan Andrzej posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji wysokojakościowego materiału hodowlanego wykorzystywanego we własnym gospodarstwie oraz udostępnianego innym hodowcom. Hodowca wielokrotnie nagradzany był na regionalnych wystawach zwierząt hodowlanych.
Bazę paszowa przy produkcji trzody stanowią zboża pochodzące z własnych upraw. Na blisko 70 ha uprawiane są kukurydza i mieszanki zbóż. Nowoczesne technologie upraw oraz sprawdzone odmiany zbóż, gwarantują duże plony oraz ich wysoką jakość.
Pan Andrzej Gmerek jest aktywnym członkiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, zaangażowany jest także w działalność lokalnych organizacji działających na terenach wiejskich.
Państwo Maria i Andrzej Gmerkowie wychowali dwie córki Karolinę i Arletę, dochowali się siedmiorga wnucząt. Obie córki wraz z mężami prowadzą własne gospodarstwa rolne.


Państwo Małgorzata i Jan Skoczylasowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 36 hektarów w miejscowości Przybysławice, w gminie Raszków, w powiecie ostrowskim.

Gospodarstwo Państwa Skoczylasów ukierunkowane jest na produkcję jaj konsumpcyjnych. W nowoczesnych kurnikach utrzymywane jest ponad 46 tysięcy kur niosek, od których otrzymuje się 16 milionów jaj rocznie. W strukturze upraw dominuje rzepak i kukurydza.

Pan Jan przejął gospodarstwo po rodzicach w 1990 roku, od tego czasu gospodarstwo zostało rozbudowanie i gruntownie zmodernizowane. Wybudowana została nowoczesna hala oraz zaplecze do ciągników i maszyn rolniczych. W kurnikach zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne i zautomatyzowany system produkcji. Ferma spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska.

Rodzina Państwa Skoczylasów składa się z czterech pokoleń: Seniorów Państwa Janiny i Wacława, gospodarzy Małgorzata i Jana oraz ich dzieci: Violetty, Kingi i Roberta. Od kilku tygodni największą radością w rodzinie jest wnusia Marta.

Syn Państwa Skoczylasów Robert, obecnie uczeń III klasy technikum rolniczego w Przygodzicach, w przyszłości przejmie gospodarstwo rodziców. Pasją Roberta jest hodowla ptactwa ozdobnego.


W uroczystej Gali podsumowującej Konkurs wzięła udział licząca 150 osób delegacja z powiatu ostrowskiego.


Opracowanie: Katarzyna Strzyż18-01-2018 r.28-12-2017 r.

27 grudnia br. dobyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz Delegatów WIR w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz związków i organizacji rolniczych, z którymi Rada Powiatowa współpracuje na co dzień.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy ku czci bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Następnie uczestnicy spotkania złożyli życzenia Panu Janowi Chlaście delegatowi WIR z gminy Nowe Skalmierzyce, który w nadchodzącym roku obchodzić będzie jubileusz 80 lecia urodzin i 65 lecia pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym. Pan Jan funkcję delegata WIR pełni nieprzerwanie od 1996 roku i jest najstarszym czynnym delegatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W podziękowaniu za zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz samorządu rolniczego Pan Jan Chlasta otrzymał statuetkę Siewcy Wielkopolskiego będącą repliką pomnika, który stoi przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Posiedzeniu przewodniczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który omówił najważniejsze zmiany aktów prawnych w zakresie prawa wodnego, ustawy o ochronie zwierząt oraz programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Do zmian w zakresie prawa wodnego odniósł się Zastępca Burmistrza Nowych Skalmierzyc Paweł Błaszczyk, który podsumował zmiany z punktu widzenia samorządu gminy, na który nowa ustawa nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie ustalania stawek za korzystanie z wody. Do projektu ustawy o ochronie zwierząt odniósł się Roman Kupijaj Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu. Zakaz uboju rytualnego dotyczyć będzie 10% produkcji drobiu i może całkowicie zdestabilizować sytuację nie tylko w branży drobiarskiej ale w całym rolnictwie.


Spotkanie było okazją do omówienia zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Ewelina Zawieja reprezentująca Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim, przypomniała o obowiązku złożenia do końca roku spisu zwierząt. W tym roku obowiązek ten obwarowany jest sankcjami w postaci umniejszenia wysokości dopłat bezpośrednich o 3 %. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, co do konieczności składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w postaci elektronicznej. ARMiR rozważa także możliwość zastąpienia wniosków o dopłaty bezpośrednie oświadczeniami. Dotyczyć to będzie rolników, którzy posiadają poniżej 10 ha gruntów ornych i na ich gruntach od ubiegłego roku nie zaszły żadne zmiany. Takie rozwiązanie, o ile zostanie przyjęte, znacznie uprości całą procedurę. Ze strony delegatów padło pytanie o zaliczki, jakie wypłacono na poczet dopłat bezpośrednich. W niektórych przypadkach zaliczki były bardzo niskie, co jak wyjaśniła Pani Ewelina Zawieja spowodowane było licznymi błędami we wnioskach, jednocześnie poinformowała, że od 1 grudnia ruszyła wypłata reszty kwot i dąży się do tego, żeby rolnikom, którzy otrzymali zaliczki w umniejszonym wymiarze w pierwszej kolejności wypłacić pozostałą kwotę dopłat. Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii odniósł się do informacji dotyczących pojawiania się wirusa ASF u podłych dzików po naszej stronie Wisły i zagrożenia jakie niesie to dla hodowli w Wielkopolsce. Kierownik Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Kozłowski zapoznał uczestników spotkania z działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przez PIP w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Paweł Marciniak przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS przestawił warunki na jakich, jeszcze tylko do końca roku, można przejeść na wcześniejszą emeryturę rolniczą. Na spotkaniu obecny był również Przemysław Majchrzak reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który omówił warunki na jakich odbywać się będą przetargi dotyczące dzierżawy nieruchomości w gminie Sieroszewice i Nowe Skalmierzyce. W posiedzenia Rady Powiatowej WIR uczestniczył również Piotr Sitarz przedstawiciel firmy AS TRADE OIL z Nowych Skalmierzyc, który przedstawił korzyści związane z uprawą soi oraz planami budowy pierwszej w Wielkopolsce tłoczni, która wytwarzać będzie śrutę sojową.


Posiedzenie Rady Powiatowej odbyło się w Restauracji Lazur działającej przy Mleczarni Lazur w Nowych Skalmierzycach. Lazur - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach to firma, posiadająca niemal 90-letnią tradycję, ze 100-procentowym kapitałem polskim, zatrudniająca ok 200 osób. Dzięki uprzejmości Prezesa Mleczarni Jerzego Krzaka oraz Jana Nowackiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania oddanej do użytku w 2010 roku nowoczesnej hali produkcyjnej, gdzie powstaje sztandarowy produkt mleczarni czyli ser pleśniowy Lazur.


Katarzyna Strzyż


13-12-2017 r.

Tegoroczna Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbyła się 9 grudnia w Turku i zgromadziła ponad 1100 osób reprezentujących środowiska wiejskie z całej Wielkopolski. Wśród gości uroczystości byli także przedstawiciele powiatu ostrowskiego.


Na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego w Wieczerzy Wigilijnej uczestniczyli Prezes Związku Producentów Ryb Marek Trzcieliński, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi Wiesław Wojtczak, Delegatka Rady Powiatowej WIR w Ostrowie Wielkopolskim oraz przedstawicielka ZW Związku Młodzieży Wiejskich Katarzyna Siudzińska. Ponadto w spotkaniu wzięli również udział Ewa Woźnicka i Jan Chlasta Delegaci Rady Powiatowej WIR z Nowych Skalmierzyc, mieszkańcy gminy Przygodzice oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Czekanowie.
W trakcie Wieczerzy Wigilijnej miało miejsce podsumowanie Konkursu kulinarnego pt. „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Wśród laureatek konkursu znalazły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czekanowa. Laureatki otrzymały nagrody w postaci książki kucharskiej pt. ,, Wielkopolski Kucharz” oraz wyjazdu do Brukseli połączonego ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego ufundowanego przez Posła do PE Andrzeja Grzyba. Warunkiem udziału w konkursie była organizacja degustacji potraw nawiązujących do tytułu konkursu. Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie przygotowało degustacje, na która składały się następujące potrawy: ciasto miodownik, ciasteczka miodowo – bakaliowe, sernik, zupę „nic”, jogurty z ziołami i miodem oraz twarożki śmietankowe z dodatkami.


Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czekanowie wzięły również udział w przeglądzie ciast świątecznych, który towarzyszył Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich.


Reprezentanci powiatu ostrowskiego włączyli się także w przygotowanie uroczystości, za co otrzymali podziękowania z rąk Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Przewodniczącej Komisji WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim Jolanty Nawrockiej oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Turku Marka Pańczyka.

Podziękowania za pomoc w organizacji Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich otrzymali:

 • Marek Trzcieliński i Wiesław Michalski Gospodarstwo Rybackie Przygodzice za przekazanie karpi,
 • Jan Chlasta Gospodarstwo Rolne Nowe Skalmierzyce za przekazanie warzyw oraz wina z własnego wyrobu,
 • Sołtys Ryszard Ryfa i Rada Sołecka Wsi Wtorek za pomoc przy filetowaniu karpia,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim za przekazanie produktów mleczarskich,
 • Małgorzacie i Janowi Skoczylasom za przekazanie jaj konsumpcyjnych.

Organizatorzy uroczystości składają również podziękowania Panu Krzysztofowi Ogórkiewiczowi za poprowadzenie spotkania.

Katarzyna Strzyż


11-10-2017 r.

5 listopada 2017 r. w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku odbyło się spotkanie „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Laureaci Konkursu wyróżniają się szczególną aktywnością na rzecz odnowy i rozwoju własnych miejscowości. Podczas spotkania w Opatówku nagrodzono sołectwa z terenu Wielkopolski Południowej.
Wśród laureatów konkursu znalazło się sołectwo Dębnica (gm. Przygodzice), natomiast wyróżnienie otrzymały sołectwa Chruszczyny (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz Tarchały Wielkie (gm. Odolanów).


Dębnica – sołectwo w gminie Przygodzice

Sołectwo Dębnica uczestniczy w Wielkopolskiej Odnowie Wsi od 2014 roku. We wsi działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica, które stanowi sformalizowaną grupę odnowy wsi, a jej liderem jest Pan Mariusz Harych.

W ramach Wielkopolskiej Odnowy w Dębnicy zrealizowano projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica, w ramach którego na terenie, gdzie stał nieczynny od wielu lat budynek byłej stacji uzdatniania wody, dokonano kompletnej przemiany. Powstało miejsce, będące zapleczem znajdującej się w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej oraz boiska do piłki nożnej. W ramach projektu zainstalowano m.in. 3 wiaty drewniane oraz ławki wolnostojące; przygotowano także wyłożone kostką miejsce na ognisko. Teren wokół zrekultywowano i nasadzono krzewy ozdobne w formie labiryntu.


Chruszczyny – sołectwo w gminie Ostrów Wielkopolski

Sołectwo Chruszczyny uczestniczy w Wielkopolskiej Odnowie Wsi od 2013 r. W sołectwie działa Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ludowy Zespół Sportowy „Błękitni” Chruszczyny. Liderem odnowy wsi Chruszczyny jest Pan Sylwester Kląskała.

Sołectwo bierze aktywny udział w Wielkopolskiej Odnowie Wsi, dotychczas we wsi zrealizowało projekt polegający na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej. Również mieszkańcy wsi, biorą czynny udział zagospodarowywaniu przestrzeni, porządkują tereny, dbają o zieleń, naprawiają ogrodzenia.


Tarchały Wielkie – sołectwo w gminie Odolanów

Sołectwo Tarchały Wielkie uczestniczy w Wielkopolskiej Odnowie Wsi od 2015 r. We wsi działa Stowarzyszenie „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy”, które stanowi sformalizowaną grupę odnowy wsi, a jej liderem jest Pan Marian Dolata.
Mieszkańcy wsi, aktywnie biorą udział w przedsięwzięciach służących poprawie estetyki swojej miejscowości. Przy współudziale środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stworzono plac zabaw dla dzieci oraz siłownię zewnętrzną.

Katarzyna Strzyż
Zdjęcia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


02-10-2017 r.

29 września br. dobyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim. Posiedzenie połączone zostało ze szkoleniem pn. Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego .


W ramach szkolenia omówione zostały zasady, na jakich odbywa się sprzedaż bezpośrednia produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Szczegółowo omówione zostały kwestie dotyczące obowiązku rejestracji działalności oraz limitów w ramach, których tego rodzaju działalność może się odbywać. Szkolenie prowadziła Pani Sylwia Rymanowska pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji, którym przypisane zostały zadania związane ze sprzedażą bezpośrednią. Państwową Inspekcję Sanitarną reprezentowała Pani Aleksandra Pawlicka, Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowali Panowie Marcin Kałużny oraz Mariusz Marczak, w spotkaniu uczestniczył również Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe w postaci elektronicznego zapisu prelekcji oraz na zakończenie certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

W drugiej części spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zasady bioasekuracji, które wymagane są ze względu na zagrożenie ASF i ptasią grypą. Migracja ptaków oraz spadek temperatury zwiększa ryzyko ptasiej grypy, w związku z tym wszyscy hodowcy drobiu powinni zachowywać ostrożność i stosować odpowiednie środki ograniczające do minimum kontakt między drobiem a dzikim ptactwem. Lekarz weterynarii omówił również nowe zasady dotyczące uboju gospodarczego na użytek własny.


W ramach posiedzenia dyskutowano również w sprawie niewłaściwych działań Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na rzekach Barycz i Ołobok. Na zakończenie spotkania Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaprosił zainteresowanych do udziału w Wielkopolskiej Debacie Rolniczo – Łowieckiej, która odbędzie się 16 października br. w Poznaniu.

Katarzyna Strzyż


09-06-2017 r.

8 czerwca w ostrowskim „N Klubie” odbyło się forum rolniczo-łowieckie powiatu ostrowskiego. Było to ostatnie w Południowej Wielkopolsce spotkanie organizowane w ramach cyklu forów, które odbywają się w naszym województwie. Organizatorami spotkania byli Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Marek Przybylski oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski.


Problem szkód łowieckich jest dość powszechny w Wielkopolsce i niestety często dochodzi do sytuacji konfliktowych na linii rolnik- myśliwy. Mediatorem w spornych sytuacjach staje się gmina oraz delegaci Rady Powiatowej WIR, którzy biorą udział w szacowaniu szkód. Stąd też do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich, przedstawiciele nadleśnictw, samorządowcy oraz delegaci WIR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz lokalne media.

Jak podkreślał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski spotkanie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w relacjach między rolnikami, a kołami łowieckimi. W marcu br. Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowała przedłużenie umów dzierżaw obwodów łowieckich poszczególnym kołom łowieckim. Umowy te obowiązywać będą przez kolejne 10 lat. W tym czasie Rada Powiatowa WIR będzie się wnikliwie przyglądać działalności poszczególnych Kół Łowieckich. Prezes WIR zachęcił rolników, którzy mają problemy dotyczące współpracy z myśliwymi, aby zgłaszali takie przypadki do biur powiatowych Izby. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco reagować oraz gromadzić informacje, które w przyszłości posłużą do oceny działania Koła np. w kontekście kolejnego przedłużenia umowy na dzierżawę obwodu łowieckiego.


Ochrona upraw przed szkodami spowodowanymi przez dzikie zwierzęta leży nie tylko w gestii myśliwych, ale wymaga także stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej przez właścicieli gruntów. Po stronie rolników istnieje także obowiązek należytego zabezpieczenia płodów rolnych, w taki sposób, aby ustrzec się przed stratami spowodowanymi przez zwierzynę łowną. Dobrą praktyką jest tutaj chociażby zgłaszanie myśliwym terminy zasiewów, czy stosowanie rożnego rodzaju odstraszaczy na polach.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Marek Przybylski przedstawił dane dotyczące ilości zwierzyny łownej w powiecie ostrowskim, stan realizacji odstrzałów w roku 2016 oraz liczbę planowanych odstrzałów w roku bieżącym. Podsumowując spotkania, jakie odbyły się w ostatnich tygodniach w poszczególnych powiatach subregionu kaliskiego, odniósł się do zgłaszanych przez rolników zastrzeżeń co do pracy myśliwych. Wyraził nadzieję, że pewne zachowania myśliwych dotyczące bagatelizowania szkód, czy nieposzanowania własności gruntu i znajdujących się na nich upraw, nie będą miały już miejsca.


W trakcie spotkania poruszono również kwestie nowelizacji prawa łowieckiego. Nie jest jeszcze znany jej ostateczny kształt, jednakże informacje, które docierają do środowiska budzą wiele wątpliwości, tymczasem jak podkreśli myśliwi oraz przedstawiciele nadleśnictw obecny kształt gospodarki łowieckiej jest korzystny ze względu na ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o zachowanie populacji zwierząt dziko żyjących.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs odniósł się do kwestii zwalczania ASF w populacji dzików. Przypomniał o bezwzględnym obowiązku zgłaszania Inspekcji Weterynaryjnej każdego przypadku znalezienia zwłok dzików oraz dzików odstrzelonych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. W związku z zagrożeniem ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii może również zakazać odstrzałów i polowań na obszarze uznanym za obszar zagrożenia lub za obszar objęty ograniczeniami.


W granicach administracyjnych powiatu ostrowskiego gospodarkę łowiecką prowadzi 13 kół łowieckich zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. W sumie obsługują oni 18 obwodów łowieckich: 11 obwodów polnych wydzierżawionych przez Starostę Ostrowskiego oraz 7 obwodów leśnych będących w zarządzie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Wszystkie obwody łowieckie położone na terenie powiatu ostrowskiego podlegają administracyjnie pod 3 nadleśnictwa: Antonin, Taczanów i Krotoszyn.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej składa serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Rajskiemu Staroście Ostrowskiemu za pomoc w organizacji spotkania.

Katarzyna Strzyż


05-05-2017 r.


Technikum Agrobiznesu

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.

W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (nauka trwa 4 lata). Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych; organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobywa kwalifikacje: użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie; obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Technik Rolnik

Dla zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, a szczególnie: produkcją, zagadnieniami ekonomiczno-prawnymi, ekologią, funduszami unijnymi. Uczniowie mogą korzystać z pracowni techniki, produkcji zwierzęcej i roślinnej. W trakcie nauki poznają technologię produkcji, nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, zasady racjonalnego gospodarowania i organizowania rynku rolnego. W drugiej klasie rozpoczynają kurs na prawo jazdy kategorii T (za darmo). Mogą zdobyć uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych . Korzystają z sali informatycznych gdzie nabywają umiejętności z AutoCada. Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Uczniowie szkolą się na najnowocześniejszym sprzęcie, który otrzymujemy w ramach projektu ALBATROS od takich firm jak Case, Kvernelad, Weidemann. W trakcie nauki uczniowie wyjeżdżają na wycieczki przedmiotowe do tych firm a także na pokazy działania maszyn w polu np. zbiór kukurydzy, orka a także na wystawy rolnicze. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika pozwoli im na dostęp do preferencji w zakresie dofinansowania produkcji w gospodarstwie.

Branżowa Szkoła Zawodowa:


Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych

(nauka trwa 3 lata, zakończona egzaminem zawodowym)

Dla osób zainteresowanych pracą w rolnictwie, maszynami i urządzeniami rolniczymi, ich użytkowaniem oraz naprawą. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Rolnik

(nauka trwa 3 lata, zakończona egzaminem zawodowym)

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami rolnictwa, prowadzeniem własnego gospodarstwa opartego na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia operatora kombajnów zbożowych i sieczkarni oraz wózków widłowych.

Praktyki zawodowe odbywają w szkolnych warsztatach i w indywidualnych gospodarstwach rolniczych oraz w zakładach naprawczych i firmach serwisowych. Uczniowie szkolą się na najnowocześniejszym sprzęcie który otrzymujemy w ramach projektu ALBATROS od takich firm jak Case, Kvernelad, Weidemann.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych proponuje bogatą ofertę edukacyjną, a ponadto możliwość odbycia dodatkowych szkoleń w ośrodku kursowym (kombajnisty, obsługi wózka widłowego, kurs ochrony roślin) i szkoleń e-learningowym w Centrum Kształcenia na Odległość (np.: kurs ekoturystyki, komputerowej rachunkowości i zarządzania firmą, Adobe Photoshop, agent ubezpieczeniowy, asystent bankowości, Broker ubezpieczeniowy i grafik komputerowy, handlowiec, opiekun osób starszych, organizator agrobiznesu, pracownik administracyjny, przedstawiciel handlowy, sprzedawca i telemarketer).

Szkoła posiada również laboratorium ECDL, gdzie uczniowie, po zdaniu egzaminu mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat. Ponadto proponuje realizację projektów wymiany międzynarodowej uczniów. W ramach profesjonalnego kształcenia placówka zapewnia lekcje w nowoczesnej pracowni fizycznej i laboratorium chemicznym. Oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań i pasji. Są to m. in.: szkolna grupa rekonstrukcji historycznych, kółko teatralne, kółko j. niemieckiego, j. angielskiego, kółko dziennikarskie, kółko hodowlane, kółko kabaretowe, zajęcia sportowe z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, kółko sportów obronnych, zajęcia z musztry i terenoznawstwa, zajęcia strzeleckie, kółko chemiczne, kółko plastyczno-wokalne, kółko ekonomiczne, sekcja MOTO, warsztaty filmowe, zajęcia z tańca towarzyskiego, aerobic, warsztaty „Start w dorosłość”, nauka podstaw tenisa zimnego, Szkolny Klub Wolontariusza.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. PTR 6
63-421 PRZYGODZICE
Telefon:
tel. (62) 733 61 31, 735 00 68, tel. /fax. (62) 733 61 32
zspcku@poczta.onet.pl
strona internetowa: zspcku.webd.pl


28-04-2017 r.

W dniu 27 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Ostrowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Mleczarni i zarazem Delegat Rady Powiatowej WIR Jerzy Kulas. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z działalności mleczarni za rok 2016. Dodatni wynik finansowy firmy, spłata ostatniej raty kredytu za obiekt restauracyjny Mleczna Perła, oraz wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów sprawiło, ze członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu z Prezesem Tomaszem Bąkiem na czele.


W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs wygłosił prelekcje w temacie bioasekuracji w produkcji mleka i chowie bydła. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski poinformował zebranych o zapowiadanych zmianach w ustawie Prawo wodne oraz objęciu całego województwa Wielkopolskiego strefą OSN. Zaprosił także do korzystania z informacji jakie zamieszczane są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


21-04-2017 r.

Informacja

Ostrowskie Biuro Powiatowe ARiMR informuje, że w celu ułatwienie
i usprawnienia rolnikom składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017, w dniach
24-28 kwiecień 2017 r. biuro będzie czynne
w godzinach 7:30 – 18:00.

Natomiast w dniach
04 –15 maja 2017 r. biuro będzie czynne
w godzinach 7:30 – 20:00.

Termin na składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 nie będzie wydłużony.
Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2017 r.


08-03-2017 r.

Z inicjatywy rolników z Gminy Przygodzice Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Przygodzice pan Marek Gąsiorek, zorganizowali spotkanie informacyjne mające na celu omówienie aktualnych zmian dotyczących działalności rolniczej. Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, odbyło się 2 marca br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Plakat

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Marcin Przybylski oraz pani Agata Chudek przedstawili zagadnienia dotyczące dopłat bezpośrednich oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Najważniejsze zmiany w płatnościach bezpośrednich pojawią się przy ubieganiu się o płatność do roślin wysokobiałkowych, która zostaje podzielona na płatność do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno i do upraw paszowych. W przypadku płatności do bydła i krów zmianie uległa maksymalna liczba zwierząt do których można otrzymać dofinansowania z 30 do 20 sztuk. Rolnicy pytali o stan wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, wbrew zapowiedziom wielu rolników nie otrzymało jeszcze pieniędzy. Przedstawiciele ARiMR przypomnieli także o obowiązkowym kolczykowaniu prosiąt w terminie 30 dni od dnia urodzenia oraz zgłoszeniu tego zdarzenia w terminie 7 dni. Jak podkreślili przedstawiciele ARiMR wielu gospodarzy zapomina, że oprócz zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiaru uboju świni na potrzeby własne, istnieje konieczność przekazania tej informacji do biura powiatowego ARiMR. Hodowca musi też wykonać badanie mięsa ubitego zwierzęcia w kierunku obecności larw włośni.

Dla wszystkich posiadaczy zwierząt, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia spisu stanu zwierząt za rok 2016 przekazano informację, że powinni przedłożyć taki dokument w biurach powiatowych ARiMR najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Pracownicy ARiMR zasygnalizowani, że składanie zgłoszeń do bazy danych oraz ich terminowość to jeden z wymogów wzajemnej zgodności, których nieprzestrzeganie może skutkować zmniejszeniem lub utratą przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich oraz płatności z niektórych działań w ramach PROW.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS pan Zbigniew Jaźwiec omówił zmiany w zakresie przyznawania zasiłku macierzyńskiego oraz naliczania wysokości rent i emerytur jakie obowiązują od 1 marca 2017r. Od 1 stycznia 2017 jest możliwość uzyskiwania dochodów przez rolników w wysokości do 2000 zł z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub z tytułu pracy na umowę zlecenie, bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUSie. Padły również pytania o warunki jakie rolnik musi spełnić, by skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Plakat

Kierownik Zespołu Doradczego Kazimierz Mikołajczyk zachęcił do korzystania z usług doradców WODR. Doradcy udzielą pomocy w aplikowaniu o środki w ramach PROW 2014-2020. Już pod koniec marca będzie można składać wnioski o „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” oraz na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR pan Piotr Walkowski przekazał informacje zaczerpnięte od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wlkp. na temat szerzącej się ptasiej grypy, która niestety pojawiła się na terenie powiatu ostrowskiego oraz w powiecie sąsiednim –ostrzeszowskim. Przypomniał o obowiązku zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu, zakazie utrzymywania ptaków na wolnym wybiegu oraz o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw.

Problem „głodu ziemi” na terenie powiatu ostrowskiego sprawił, że nie zabrakło pytań dotyczących zasad udziału w przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Organizatorzy spotkania serdecznie podziękowali Wójtowi Gminy Przygodzice za bezpłatne udostępnienie Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

Maria Deresińska27-01-2017 r.

Pod tym tytułem odbywa się cykl spotkań dla wielkopolskich rolników organizowanych przez WODR, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, KRUS, ANR, ARiMR, ARR. Patronat nad spotkaniami objął Wojewoda Wielkopolski.


Dla rolników z terenu powiatu ostrowskiego szkolenie odbyło się 25 stycznia br. w Raszkowie. Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół aktualnych działań prowadzonych przez instytucje rządowe.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs przekazał informacje dotyczące działań w zakresie bioasekuracji. Powiadomił o utworzeniu strefy zapowietrzonej w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Przekazał informacje o zakazie wypuszczania drobiu, za którego złamanie grozi kara nawet do 8 tysięcy złotych. Omówione zostały także zasady jakie wprowadzone zostały celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa (więcej na ten temat można znaleźć tutaj)

Przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim Pani Dorota Kowalik przedstawiła obowiązujące od 18 października ubiegłego roku zasady rejestracji zwierząt. Przekazano także informacje o konieczności składania spisu stad zwierząt będących w posiadaniu rolników. Za rok 2016 termin na złożenie oświadczenia upłynął 31 grudnia, tymczasem z obowiązku wywiązało się tylko 50% rolników. Agencja przekaże służbom weterynaryjnym te informacje celem wdrożenia postepowania wyjaśniającego. Rolnikom grożą z tego tytułu sankcje. Jednocześnie ARiMR informuje, że system informatyczny obsługujący rejestracje stad trzody chlewnej na dzień dzisiejszy nie działa, stad też konieczne jest dokonywanie zmian w rejestrach bezpośrednio w siedzibie biura.

Przedstawiciel ANR omówił zasady związane z procedura obrotu gruntami z zasobów ANR oraz obrotem gruntów prywatnych.

Kierownik Placówki KRUS przekazał informacje, że w związku z nieprzedłużeniem przez rząd memorandum w sprawie utrzymania skróconego wieku emerytalnego dla rolników ubezpieczonych w KRUS (55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni). Osoby, które posiadają 30 letni okres ubezpieczenia w KRUS i urodziły się przed 1 stycznia 1963 – kobiety i 1 stycznia 1958 – mężczyźni, jeżeli chcą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę muszą złożyć wniosek przed 31 grudnia 2017 r., gdyż po tym terminie będzie obowiązywał przedłużony wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pani Wiesława Witaszak Zastępca Dyrektora WODR przekazała informacje dotyczącą zadań służb doradczych przewidzianych na rok 2017.

W spotkaniu GOK w Raszkowie uczestniczyło około 50 rolników, sołtysów oraz delegatów WIR z powiatu ostrowskiego, w tym również Przewodniczący Rady Powiatowej i zarazem Prezes WIR.

W imieniu rolników powiatu ostrowskiego Wielkopolska Izba Rolnicza składa podziękowania dla Pana Jacka Bartczaka Burmistrza Raszkowa za bezpłatne użyczenie Sali GOK w Raszkowie oraz przedstawicielom instytucji za przygotowanie prelekcji, a Pani Karolinie Dera Szymańskiej Zastępcy Dyrektora ARiMR w Poznaniu za przewodniczenie konferencji.

Katarzyna Strzyż20-01-2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wlkp. Piotr Walkowski informuje, że dnia 26.01.2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie ul. Koźmińska 8, odbędzie się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”.

Zapraszamy rolników do udziału w spotkaniu.

Plakat

BP WIR w Ostrowie Wlkp.


20-12-2016 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza swój Jubileusz 120 lecia utworzenia oraz 20 lecia reaktywacji uczciła Galą Jubileuszową 14 grudnia w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wielkopolscy rolnicy uczcili te ważne rocznice wśród przedstawicieli izb rolniczych z całej Polski, zagranicznych delegacji oraz samorządowców i przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa. W uroczystości uczestniczyła ponad siedemdziesięcioosobowa delegacja rolników oraz gości z powiatu ostrowskiego.


Spotkanie było okazja do uhonorowania osób, którzy wspierali swoja działalnością Wielkoposlka izbę Rolnicza w ciągu minionych 20 lat. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Marek Trzcieliński współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach, który uhonorowany został Medalem im. Aleksandra hr Szembeka za zasługi dla rozwoju Wielkopolskiej Wsi, nadanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Irena Frąszczak Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI, była wiceprezes Kaliskiej Izb Rolniczej oraz Jan Chlasta najstarszy delegat WIR działający w izbach od 1996 roku otrzymali pamiątkowy medal wydany z okazji 120 lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Medale upamiętniające 20 lecie reaktywacji WIR otrzymali natomiast: Marian Dolata – delegat WIR I kadencji Prezes ZP Związku Hodowców Koni oraz Narcyz Perz były delegat WIR Wiceprezes Wielkopolskiego związku Hodowców Trzody Chlewnej.


Na gali wystąpił m.in. obchodzący w tym roku Jubileusz 25 lecia istnienia Zespół FURMANY z Gorzyc Wielkich, który swoim żywiołowym wystąpieniem wprowadził uczestników spotkania w radosny nastrój.


Uroczystej Gali Jubileuszowej towarzyszyła wystawa pn. Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca, która zgromadziła wystawców z branży spożywczej z całej Wielkopolski. Dla wystawców zorganizowany został konkurs na „Produkt z wielkopolskich gospodarstw”. Wśród laureatów konkursu znaleźli się: „Gzika Ostrowska” z Ostrowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, „Karp z Przygodzic” z Gospodarstwa Rybackiego z Przygodzic oraz „ser Lazur” z Mleczarni Lazur z Nowych Skalmierzyc.


Katarzyna Strzyż


26-10-2016 r.

W związku z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terenie naszego kraju Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z powiatowymi lekarzami weterynarii przeprowadza cykl szkoleń dotyczących profilaktyki oraz zwalczania tej jednostki chorobowej. W powiecie ostrowskim szkolenie pt. „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji” odbyło się 24 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Problem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF jest bardzo poważny, dlatego ważne jest, aby hodowcy trzody chlewnej mieli świadomość tego czym jest ASF, jakie są konsekwencje tej choroby i jak można zabezpieczyć gospodarstwo przed jej wystąpieniem.


W spotkaniu uczestniczyli hodowcy trzody chlewnej oraz delegaci Rady Powiatowej WIR. Szkolenie prowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs, który przedstawił sposoby zwalczania ognisk ASF oraz zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozmawiano także o zasadach bioasekuracji oraz obostrzeniach dotyczących rejestracji świń, które nakładają na hodowców nowe obowiązki względem ARiMR. Na pytania hodowców odpowiadali: Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dorota Kowalik reprezentująca Biuro Powiatowe ARiMR oraz Janusz Borkowski z Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.


W trakcie dyskusji poruszano problemy związane z wprowadzeniem w życie 18 października przepisów tzw. specustawy dotyczącej zwalczania ASF, która nakłada na właścicieli świń obowiązek znakowania zwierząt kolczykami z numerem gospodarstwa. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku mogą wynosić od 500 do 3000 zł, tymczasem producenci kolczyków nie są w stanie w tak krótkim czasie zrealizować potrzebnej ilości zamówień, stąd postuluje się o wydłużenie okresu dostosowania się do spełnienia tego wymogu, który określony został obecnie na 30 dni. Omówiono także problem znakowania świń poprzez tytułowanie, hodowcy podkreślali, że jest to uciążliwe i ich zdaniem łatwiejszym rozwiązaniem byłoby znakowanie poprzez drugi kolczyk z numerem aktualnego stada. Sytuacja zagrożenia ASF wymusza także uregulowanie kwestii prowadzenia rejestrów świń i zgłaszania ich do ARiMR. Z tego też względu tylko w samym powiecie ostrowskim wysłano trzysta wezwań do rolników o zaktualizowanie prowadzonych przez nich ewidencji.

Katarzyna Strzyż


06-07-2016 r.

Trwają wizytacje w obiektach zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W powiecie ostrowskim do konkursu zakwalifikowany został Folwark Jeździecki Jurand z Przygodziczek (gmina Przygodzice, około 15 km od Ostrowa Wielkopolskiego) prowadzony przez Państwa Grażynę i Jerzego Kątnach. Ośrodek walczy o laury w kategorii III czyli najlepszy obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.


Ośrodek Jurand położony jest w Dolinie Baryczy, pośrodku lasu i jest idealnym miejscem zarówno dla osób, które szukają ciszy i odpoczynku na łonie natury jak i tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Do dyspozycji gości jest 15 kilometrowy szlak konny, ścieżki przyrodnicze, tor do łucznictwa oraz tor dla samochodów terenowych. I to właśnie miłośnicy jazdy konnej i rajdów terenowych są częstymi gośćmi Państwa Kątnych przy okazji organizowanych w Ośrodku imprez hipicznych oraz rajdów terenowych.

W Ośrodku prowadzona jest nauka jazdy konnej, odbywają się półkolonie oraz pokazy tematyczne dotyczące jeździectwa i łucznictwa, zimą orgaznizowane są kuligi. Do dyspozycji gości jest 20 miejsc noclegowych, sala konferencyjna dla ok 50 osób oraz sala przeznaczona na organizację większych spotkań np. wesel, która pomieści 130 osób.


Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich ma na celu wyłonić najlepsze obiekty w ramach trzech kategorii:

 1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
 2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
 3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące X edycji Konkursu można znaleźć na stronie internetowej. Laureatów Konkursu poznamy jesienią.


Folwark Jeździecki Jurand
Przygodziczki 64
63-421 Przygodzice
tel.600-897-036; 519 100 499
www.wtkjurand.pl
e-mail jurand9@op.pl


16-03-2016 r.


Państwo Jolanta i Grzegorz Majchrzak znaleźli się w gronie 10 laureatów XV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Prowadzone przez nich gospodarstwo w miejscowości Topola Mała w Gminie Ostrów Wielkopolski w toku konkursowych zmagań zyskało uznanie Kapituły Konkursu zapewniając właścicielom statuetkę Siewcy Wielkopolskiego oraz nagrodę finansową.

Państwo Majchrzakowie prowadzą gospodarstwo rolne od 1996 roku. Obecnie gospodarują na 52 ha, gdzie prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla zarodowa trzody chlewnej. Pan Grzegorz Majchrzak jest ponadto aktywnym działaczem związków branżowych m.in. prezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

"Jesteśmy dziś bardzo szczęśliwi. Nasza praca została zauważona i doceniona. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu jest ogromnym wyróżnieniem." – mówił Grzegorz Majchrzak dziękując za przyznane wyróżnienie.

Jubileuszowa gala podsumowująca XV edycję konkursu odbyła się 13 marca br. na Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


03-02-2016 r.

Drugiego lutego blisko 300 osób związanych ze środowiskiem wiejskim powiatu ostrowskiego uczestniczyło w Spotkaniu Noworocznym w Wysocku Wielkim. Gospodarzami spotkania byli Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Klub Radnych PSL Powiatu Ostrowskiego oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.


W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich a także przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz samorządowcy z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz Radnym Województwa Wielkopolskiego Mikołajem Grzybem na czele. Goście spotkania wznosząc noworoczny toast życzyli sobie nawzajem wszelkiej pomyślności zarówno na polu zawodowej jak i społecznej działalności. W uroczysty nastrój noworocznego spotkania wprowadziła zebranych utalentowana solistka Monika Kaczmarek, laureatka wielu konkursów wokalnych. Dla uczestników spotkania przygotowany został obiad według przepisów Ambasadora Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska Piotra Walkowskiego. Produkty dostarczyli rolnicy: hodowcy i producenci z terenu powiatu ostrowskiego.


Bezpośrednio przed spotkaniem odbyło się Posiedzenia Rady Powiatowej WIR, w trakcie którego omówione zostały kwestie związane z planowanym wsparciem dla producentów świń i mleka oraz harmonogramem działań realizowanych w ramach PROW, a także zmian w zakresie obrotu ziemią z zasobów ANR.2 sierpnia w Domu Ludowym w Gorzycach Wielkich odbyły się uroczyste obchody 135 lecia Koła Pszczelarzy w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu imprez organizowanych przez Wielkopolska Izbę Rolniczą pod hasłem „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”.


Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele. Następnie goście Jubileuszu prowadzeni przez poczty sztandarowe przenieśli się do Domu Ludowego. W spotkaniu Jubileuszowym wzięli udział pszczelarze z całej Wielkopolski, w sumie blisko dwieście osób, których serdecznie powitał Prezes Ostrowskiego Koła Pszczelarzy Eugeniusz Fórmański. Po uroczystym obiedzie, nastąpiło podsumowanie działalności Koła oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień.


Na wniosek Posła i zarazem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa zasłużonym działaczom ostrowskiego Koła. Odznaczenia otrzymali Panowie: Zdzisław Dolata, Zbigniew Kaźmierczak, Jan Kołodziejski, Leon Nowacki, Czesław Płomiński, Franicszek Ptak, Ignacy Ziętek, Marian Bolach oraz Leszek Krzyżosiak. Za wybitny wkład w rozwój i popularyzację pszczelarstwa Medalem im. Jana Dzierżona przyznanym przez Polski Związek Pszczelarski uhonorowani zostali Panowie Marian Wiewiór i Antoni Rychwal. W trakcie spotkania wręczono także odznaki Polskiego Związku Pszczelarstwa, które otrzymało dziewięciu działaczy Koła z Eugeniuszem Fórmańskim na czele. Dodatkowo wręczone zostały pamiątkowe figury Św. Ambrożego patrona pszczelarzy, które otrzymali: Koło Pszczelarzy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Prezes WIR Piotr Walkowski.


Gratulacje z okazji zacnego jubileuszu oraz życzenia pomyślności na kolejne, długie lata działania Koła przekazali licznie zebrani goście, wśród których byli Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk wraz z Zastępcą Antonim Hadrysiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Czubą oraz Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. W Jubileuszu uczestniczyli m.in. Mieczysław Szempiński Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Biliński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przygodzicach oraz Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Ostrowskim. Najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu przesłali także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski.

Uroczystości towarzyszyła wystawa dotycząca pszczelarstwa w Wielkopolsce, prelekcje, prezentacje produktów pszczelich oraz występy zespołów regionalnych. Ponadto przez cały dzień w Gorzycach Wielkich odbywał się festyn rodzinny połączony z kiermaszem produktów pszczelich oraz sprzętu pasiecznego. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali plac zabaw oraz gry i konkursy.

Opracowanie Katarzyna Strzyż
Ostrów Wielkopolski Miasto
Paweł Matyśkiewicz Ostrów Wielkopolski


Gmina Nowe Skalmierzyce
Ewa Woźnicka Trkusów
Jan Chlasta Nowe Skalmierzyce

Gmina Odolanów
Roman Rzeszowski Uciechów
Andrzej Wojciechowski Odolanów

Gmina Ostrów Wielkopolski
Jerzy Kulas Cegły
Piotr Walkowski Wysocko Wielkie
Gmina Przygodzice
Katarzyna Siudzińska Przygodziczki
Krzysztof Niklewicz Topola Wielka

Gmina Raszków
Alina Grzesiek Drogosław
Zdzisław Kuźdub Bieganin

Gmina Sieroszewice
Henryk Jędroszka Strzyżew
Marek Michalczak Masanów

Gmina Sośnie
Arleta Orłowska Kuźnica Kącka
Piotr Zamelek Chojnik

8 czerwca 2015 roku na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa WIR wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Walkowski oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR, którym został Roman Rzeszowski.

Piotr
Walkowski

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Roman
Rzeszowski

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


18 marca br. w miejscowości Granowiec w gminie Sośnie odbyła się konferencja pt. Sołtys liderem wielkopolskiej, organizowana w ramach Forum Rolniczego Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie kierowane było do sołtysów - liderów społeczności wiejskiej, którzy obchodzili swoje święto kilka dni wcześniej.


Spotkanie otworzył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który rozpoczął swoje wystąpienie od życzeń dla wszystkich sołtysów w związku z obchodzonym 11 marca Świętem Sołtysa. Przedstawiając tematykę konferencji, Prezes WIR zachęcił sołtysów do zapoznania się z możliwościami jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i do aktywnego sięgania po te środki. Wskazał na inwestycje, które z powodzeniem realizowane były w poprzedniej perspektywie i dzięki którym wielkopolska wieś wyraźnie zyskała.

Zadania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie obsługi PROW na Województwie Wielkopolskim przedstawił Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące założeń PROW 2014-2020 oraz doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007-2013 przedstawili: Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Marek Czplicki Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach nowego PROW przewidziane jest dofinansowanie inwestycji związanych z tworzeniem i rozbudową małej infrastruktury, inwestycji związanych z utrzymaniem i odbudową dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz wsparcie inwestycji i rozwój usług dla ludności wiejskiej. Kontynuowany będzie także program LEADER.

W trakcie spotkania poruszano także kwestie dotyczące trwającego naboru wniosków na dopłaty bezpośrednie, sytuacji na rynkach rolnych oraz zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych.

Oprócz sołtysów reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Ostrowskiego oraz samorządowców, w spotkaniu uczestniczyli szefowie organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa i obszarów wiejskich: Irena Frąszczak Zastępca Dyrektora Oddziału Terytorialnego KRUS, Ryszard Jaworski Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Andrzej Bobrowski Dyrektor Oddziału Terenowego ARR, Rafał Klimek Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, Mieczysław Szempiński Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych, Lesław Szabłoński Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Cieślak Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim, Tomasz Kozłowski Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Uczestnicy spotkania mogli także zasięgnąć informacji w sprawach indywidualnych w punktach informacyjnych, które funkcjonowały w trakcie trwania spotkania.

Katarzyna Strzyż


Harmonogram szkoleń z zakresu zasad przyznawania płatności
bezpośrednich w latach 2015-2020 realizowanych przez Biuro
Powiatowe ARiMR w Ostrowie Wlkp. z/s w Przygodzicach

Gmina Miejsce szkolenia Godzina Data
Ostrów Wlkp. Wysocko Wielkie - GOK 12:30 - 14:30 09.03.2015
Raszków Raszków - GOK 9:00 - 11:00 10.03.2015
Sieroszewice Sieroszewice - GOK 12:00 - 14:00 10.03.2015
Nowe Sklamierzyce Droszew – sala wiejska 9:00 - 11:00 11.03.2015
Nowe Sklamierzyce Gostyczyna - sala wiejska 12:00 - 14:00 11.03.2015
Przygodzice Przygodzice - GOK 10:00 - 12:00 12.03.2015
Odolanów Odolanów – Dom Kultury 9:00 - 11:00 13.03.2015
Sośnie Sośnie - sala wiejska 12:00 - 14:00 13.03.2015

Połączenie zabiegów, tak by zmniejszyć liczbę przejazdów ciągnikiem po polu, taki cel przyświecał Panu Janowi Chlaście ze Skalmierzyc, który na bazie ciągnika z przednim podnośnikiem oraz części z nieużywanych maszyn rolniczych skonstruował siewnik poplonów. Orka, doprawianie pola i siew poplonów wykonywany jest w trakcie jednego przejazdu, co pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i zużycie paliwa, ale przede wszystkim ograniczyć ugniatanie gleby, przez co lepsze jest jej napowietrzenie, co z kolei przyspiesza rozkład masy organicznej.


Pan Jan Chlasta do ciągnika Tym 1003 (101 KM) wyposażonego w przedni podnośnik podłączył wał zbudowany z obrotnicy czeskiego pługa obrotowego PH1441 i osi, której przedłużeniem jest ramie z kształtownika 50x100mm (dzięki temu możliwa jest zmiana długości ramienia w zależności od szerokości orki). Na końcu ramienia znajduje się wał strunowy i zgrzebło sprężynowe, na którym zamocowany jest siewnik do wysiewu nasion drobnonasiennych. Siewnik skonstruowany przez Pana Jana napędzany jest 12 V silnikiem z przekładnią wykonaną z wycieraczki samochodowej. Nasiona przekazywane są do otworu wysiewającego, następnie spadają na obrotową tarcze, z której rozrzucane są na całą szerokość pracy wału strunowego. Zawieszona przed wałem strunowym zasłona służy do zatrzymania spadających nasion przed broną sprężynową, która przykrywa i miesza nasiona z glebą.


Całość konstrukcji jest łatwa w demontażu i przechowywaniu. Po rozłożeniu konstrukcja mieści się na palecie o wymiarach 1,2 m na 1 m.

Pan Jan Chlasta jest członkiem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Jan Chlasta
W dniu 27 stycznia 2015 roku przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim odbył się protest rolników w związku z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych.Przed starostwem w Ostrowie Wlkp. zgromadziło się ok. 50 protestujących. Rolnicy z terenu powiatu ostrowskiego złożyli na ręce Starosty petycję z postulatami. Samorząd samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego przekazał Staroście stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie przyjęte w dniu 26 stycznia 2015r.Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego wskazał listę spraw wymagających energicznej reakcji ze strony resortu. Rolnicy przedstawili problemy na rynku lokalnym wymagające uwagi i podjęcia działań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Protestujący zwracają się z postulatami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.Tekst: Aneta Zając


W dniach 14-15 stycznia w Gospodarstwie Agroturystycznym ZACISZE w miejscowości Sienno (gmina Ostrowite, powiat słupecki) odbyło się szkolenie pt. „Podniesienie wiedzy z zakresu działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”, które zorganizowane zostało wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Krajową Radę Spółdzielczą . W szkoleniu wzięli udział delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z powiatu ostrowskiego.


Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenie działalności marketingowej. Szkolenie poprowadzili Pan Marcin Martynowski z KRS oraz Pan Ireneusz Drozdowski, Ekspert ds. spółdzielczości przy KRS. Uczestnicy zapoznali się z historią spółdzielczości w Polsce sięgającą XIX wieku i z zasadami zawartymi w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Wykładowcy przedstawili zalety zrzeszania się i działania w spółdzielni oraz możliwości ich dofinansowania.


Uczestnicy szkolenia zapoznali się dodatkowo z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Aneta Zając


Po raz 81 w Chynowej (Gmina Przygodzice) odbył się Turniej Zrywania Kaczora. Królem "Zrywania kaczora" został Karol Królak, wicekrólem Marcin Kurczaba.

Foto

Celem tej niezwykłej rywalizacji jest zerwanie głowy, a w drugiej części tułowia kaczora zawieszonego wysoko na lince. Jeździec musi to uczynić konno, w ruchu, stojąc w strzemionach lub bezpośrednio na siodle. Od początku swojego istnienia turniej jest nie tylko okazją do zaprezentowania jeździeckich umiejętności przez jego uczestników ale także do spotkań i zabaw w gronie hodowców koni i miłośników tych pięknych zwierząt.

Foto

Turniejowi towarzyszył wyścig konny, przejazd bryczkami oraz dziecięca wersja "zrywania kaczora" gdzie oryginalne trofeum zastąpiono pluszową kaczuszką. Imprezę zakończyła wspólna biesiada podczas której serwowano tradycyjną wielkopolską czerninę.

Imprezę zorganizował Sołtys i Rada Sołecka wsi Chynowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej, Ochotnicza Straż Pożarna i Gminny Ośrodek Kultury z Przygodzic. Inicjatywę jak co roku wsparła Gmina Przygodzice oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Foto

Turniejowym zmaganiom przyglądała się licznie zgromadzona publiczność, wśród której byli Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak.

Katarzyna Strzyż


Powrót