Powiat Ostrowski leży w południowo - zachodniej Wielkopolsce. Składa się z ośmiu gmin. Zajmuje łącznie powierzchnię 116 tysięcy ha. Użytki rolne stanowią 70.997 ha tj. 61%, z tego powierzchnia gruntów ornych 55.364 ha, powierzchnia trwałych użytków zielonych 15.361 ha, sady 165 ha, grunty pod stawami 107 ha, lasy 32 tys. ha tj. około 28%. Grunty orne niestety nie są atrakcyjne pod względem żyzności, w skali bonitacyjnej ponad 50% stanowią klasy V i VI. W jednej z gmin, która posiada grunty dobrej bonitacji uprawia się głownie warzywa.

Przemysł przetwórczy skupia się głównie w mieście Ostrów Wielkopolskim. Na terenie miasta funkcjonuje jedna z najstarszych mleczarni w Polsce mająca 125-letnią tradycję. W powiecie istnieją także zakłady produkcji pasz i koncentratów dla zwierząt. Ważną pozycję w powiecie ostrowskim zajmuje rolnictwo, które stanowi solidne zaplecze dla przemysłu spożywczego. Istnieje tu 6458 gospodarstw rolnych, przeważają gospodarstwa o średnim areale 11 ha, zajmujące się hodowlą i uprawą ziemi. W produkcji zwierzęcej dominują gospodarstwa ukierunkowane na chów i hodowlę drobiu i trzody chlewnej oraz bydła. W powiecie ostrowskim zarejestrowanych jest 2572 stad bydła, 4.070 stad trzody chlewnej, 11 stad owiec oraz 17 stad kóz. W powiecie funkcjonuje także 140 ferm drobiowych, w których produkuje się 4 mln sztuk drobiu (kurczaki, kaczki, gęsi).

W powiecie działa kilka grup zrzeszających producentów rolnych: hodowców drobiu i hodowców trzody chlewnej. Istotną gałęzią gospodarki w Powiecie Ostrowskim, oprócz rolnictwa, jest także turystyka. Posiadamy 16 gospodarstw agroturystycznych, a w nich 129 miejsc noclegowych. Niewątpliwie urokliwe są na tym terenie liczne stawy rybne, które stanowią przy okazji miejsce żerowiska dla ciekawych gatunków ptaków.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

28-04-2017 r.

W dniu 27 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Ostrowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Mleczarni i zarazem Delegat Rady Powiatowej WIR Jerzy Kulas. W trakcie spotkania przyjęte zostało sprawozdanie z działalności mleczarni za rok 2016. Dodatni wynik finansowy firmy, spłata ostatniej raty kredytu za obiekt restauracyjny Mleczna Perła, oraz wprowadzenie na rynek kilku nowych produktów sprawiło, ze członkowie Walnego Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu z Prezesem Tomaszem Bąkiem na czele.


W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs wygłosił prelekcje w temacie bioasekuracji w produkcji mleka i chowie bydła. Obecny na spotkaniu Prezes WIR Piotr Walkowski poinformował zebranych o zapowiadanych zmianach w ustawie Prawo wodne oraz objęciu całego województwa Wielkopolskiego strefą OSN. Zaprosił także do korzystania z informacji jakie zamieszczane są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.21-04-2017 r.

Informacja

Ostrowskie Biuro Powiatowe ARiMR informuje, że w celu ułatwienie
i usprawnienia rolnikom składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017, w dniach
24-28 kwiecień 2017 r. biuro będzie czynne
w godzinach 7:30 – 18:00.

Natomiast w dniach
04 –15 maja 2017 r. biuro będzie czynne
w godzinach 7:30 – 20:00.

Termin na składanie wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 nie będzie wydłużony.
Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2017 r.


08-03-2017 r.

Z inicjatywy rolników z Gminy Przygodzice Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Przygodzice pan Marek Gąsiorek, zorganizowali spotkanie informacyjne mające na celu omówienie aktualnych zmian dotyczących działalności rolniczej. Spotkanie z udziałem przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, odbyło się 2 marca br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Plakat

Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Marcin Przybylski oraz pani Agata Chudek przedstawili zagadnienia dotyczące dopłat bezpośrednich oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Najważniejsze zmiany w płatnościach bezpośrednich pojawią się przy ubieganiu się o płatność do roślin wysokobiałkowych, która zostaje podzielona na płatność do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno i do upraw paszowych. W przypadku płatności do bydła i krów zmianie uległa maksymalna liczba zwierząt do których można otrzymać dofinansowania z 30 do 20 sztuk. Rolnicy pytali o stan wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, wbrew zapowiedziom wielu rolników nie otrzymało jeszcze pieniędzy. Przedstawiciele ARiMR przypomnieli także o obowiązkowym kolczykowaniu prosiąt w terminie 30 dni od dnia urodzenia oraz zgłoszeniu tego zdarzenia w terminie 7 dni. Jak podkreślili przedstawiciele ARiMR wielu gospodarzy zapomina, że oprócz zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiaru uboju świni na potrzeby własne, istnieje konieczność przekazania tej informacji do biura powiatowego ARiMR. Hodowca musi też wykonać badanie mięsa ubitego zwierzęcia w kierunku obecności larw włośni.

Dla wszystkich posiadaczy zwierząt, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia spisu stanu zwierząt za rok 2016 przekazano informację, że powinni przedłożyć taki dokument w biurach powiatowych ARiMR najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. Pracownicy ARiMR zasygnalizowani, że składanie zgłoszeń do bazy danych oraz ich terminowość to jeden z wymogów wzajemnej zgodności, których nieprzestrzeganie może skutkować zmniejszeniem lub utratą przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich oraz płatności z niektórych działań w ramach PROW.

Kierownik Placówki Terenowej KRUS pan Zbigniew Jaźwiec omówił zmiany w zakresie przyznawania zasiłku macierzyńskiego oraz naliczania wysokości rent i emerytur jakie obowiązują od 1 marca 2017r. Od 1 stycznia 2017 jest możliwość uzyskiwania dochodów przez rolników w wysokości do 2000 zł z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub z tytułu pracy na umowę zlecenie, bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUSie. Padły również pytania o warunki jakie rolnik musi spełnić, by skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Plakat

Kierownik Zespołu Doradczego Kazimierz Mikołajczyk zachęcił do korzystania z usług doradców WODR. Doradcy udzielą pomocy w aplikowaniu o środki w ramach PROW 2014-2020. Już pod koniec marca będzie można składać wnioski o „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” oraz na „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR pan Piotr Walkowski przekazał informacje zaczerpnięte od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wlkp. na temat szerzącej się ptasiej grypy, która niestety pojawiła się na terenie powiatu ostrowskiego oraz w powiecie sąsiednim –ostrzeszowskim. Przypomniał o obowiązku zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu, zakazie utrzymywania ptaków na wolnym wybiegu oraz o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji gospodarstw.

Problem „głodu ziemi” na terenie powiatu ostrowskiego sprawił, że nie zabrakło pytań dotyczących zasad udziału w przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Organizatorzy spotkania serdecznie podziękowali Wójtowi Gminy Przygodzice za bezpłatne udostępnienie Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

Maria Deresińska

27-01-2017 r.

Pod tym tytułem odbywa się cykl spotkań dla wielkopolskich rolników organizowanych przez WODR, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, KRUS, ANR, ARiMR, ARR. Patronat nad spotkaniami objął Wojewoda Wielkopolski.


Dla rolników z terenu powiatu ostrowskiego szkolenie odbyło się 25 stycznia br. w Raszkowie. Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół aktualnych działań prowadzonych przez instytucje rządowe.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs przekazał informacje dotyczące działań w zakresie bioasekuracji. Powiadomił o utworzeniu strefy zapowietrzonej w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Przekazał informacje o zakazie wypuszczania drobiu, za którego złamanie grozi kara nawet do 8 tysięcy złotych. Omówione zostały także zasady jakie wprowadzone zostały celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa (więcej na ten temat można znaleźć tutaj)

Przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim Pani Dorota Kowalik przedstawiła obowiązujące od 18 października ubiegłego roku zasady rejestracji zwierząt. Przekazano także informacje o konieczności składania spisu stad zwierząt będących w posiadaniu rolników. Za rok 2016 termin na złożenie oświadczenia upłynął 31 grudnia, tymczasem z obowiązku wywiązało się tylko 50% rolników. Agencja przekaże służbom weterynaryjnym te informacje celem wdrożenia postepowania wyjaśniającego. Rolnikom grożą z tego tytułu sankcje. Jednocześnie ARiMR informuje, że system informatyczny obsługujący rejestracje stad trzody chlewnej na dzień dzisiejszy nie działa, stad też konieczne jest dokonywanie zmian w rejestrach bezpośrednio w siedzibie biura.

Przedstawiciel ANR omówił zasady związane z procedura obrotu gruntami z zasobów ANR oraz obrotem gruntów prywatnych.

Kierownik Placówki KRUS przekazał informacje, że w związku z nieprzedłużeniem przez rząd memorandum w sprawie utrzymania skróconego wieku emerytalnego dla rolników ubezpieczonych w KRUS (55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni). Osoby, które posiadają 30 letni okres ubezpieczenia w KRUS i urodziły się przed 1 stycznia 1963 – kobiety i 1 stycznia 1958 – mężczyźni, jeżeli chcą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę muszą złożyć wniosek przed 31 grudnia 2017 r., gdyż po tym terminie będzie obowiązywał przedłużony wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pani Wiesława Witaszak Zastępca Dyrektora WODR przekazała informacje dotyczącą zadań służb doradczych przewidzianych na rok 2017.

W spotkaniu GOK w Raszkowie uczestniczyło około 50 rolników, sołtysów oraz delegatów WIR z powiatu ostrowskiego, w tym również Przewodniczący Rady Powiatowej i zarazem Prezes WIR.

W imieniu rolników powiatu ostrowskiego Wielkopolska Izba Rolnicza składa podziękowania dla Pana Jacka Bartczaka Burmistrza Raszkowa za bezpłatne użyczenie Sali GOK w Raszkowie oraz przedstawicielom instytucji za przygotowanie prelekcji, a Pani Karolinie Dera Szymańskiej Zastępcy Dyrektora ARiMR w Poznaniu za przewodniczenie konferencji.

Katarzyna Strzyż20-01-2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wlkp. Piotr Walkowski informuje, że dnia 26.01.2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie ul. Koźmińska 8, odbędzie się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”.

Zapraszamy rolników do udziału w spotkaniu.

Plakat

BP WIR w Ostrowie Wlkp.

20-12-2016 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza swój Jubileusz 120 lecia utworzenia oraz 20 lecia reaktywacji uczciła Galą Jubileuszową 14 grudnia w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wielkopolscy rolnicy uczcili te ważne rocznice wśród przedstawicieli izb rolniczych z całej Polski, zagranicznych delegacji oraz samorządowców i przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa. W uroczystości uczestniczyła ponad siedemdziesięcioosobowa delegacja rolników oraz gości z powiatu ostrowskiego.


Spotkanie było okazja do uhonorowania osób, którzy wspierali swoja działalnością Wielkoposlka izbę Rolnicza w ciągu minionych 20 lat. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Marek Trzcieliński współwłaściciel Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach, który uhonorowany został Medalem im. Aleksandra hr Szembeka za zasługi dla rozwoju Wielkopolskiej Wsi, nadanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Irena Frąszczak Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich GOSPODYNI, była wiceprezes Kaliskiej Izb Rolniczej oraz Jan Chlasta najstarszy delegat WIR działający w izbach od 1996 roku otrzymali pamiątkowy medal wydany z okazji 120 lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Medale upamiętniające 20 lecie reaktywacji WIR otrzymali natomiast: Marian Dolata – delegat WIR I kadencji Prezes ZP Związku Hodowców Koni oraz Narcyz Perz były delegat WIR Wiceprezes Wielkopolskiego związku Hodowców Trzody Chlewnej.


Na gali wystąpił m.in. obchodzący w tym roku Jubileusz 25 lecia istnienia Zespół FURMANY z Gorzyc Wielkich, który swoim żywiołowym wystąpieniem wprowadził uczestników spotkania w radosny nastrój.


Uroczystej Gali Jubileuszowej towarzyszyła wystawa pn. Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca, która zgromadziła wystawców z branży spożywczej z całej Wielkopolski. Dla wystawców zorganizowany został konkurs na „Produkt z wielkopolskich gospodarstw”. Wśród laureatów konkursu znaleźli się: „Gzika Ostrowska” z Ostrowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, „Karp z Przygodzic” z Gospodarstwa Rybackiego z Przygodzic oraz „ser Lazur” z Mleczarni Lazur z Nowych Skalmierzyc.


Katarzyna Strzyż


26-10-2016 r.

W związku z wystąpieniem ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terenie naszego kraju Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z powiatowymi lekarzami weterynarii przeprowadza cykl szkoleń dotyczących profilaktyki oraz zwalczania tej jednostki chorobowej. W powiecie ostrowskim szkolenie pt. „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji” odbyło się 24 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Problem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF jest bardzo poważny, dlatego ważne jest, aby hodowcy trzody chlewnej mieli świadomość tego czym jest ASF, jakie są konsekwencje tej choroby i jak można zabezpieczyć gospodarstwo przed jej wystąpieniem.


W spotkaniu uczestniczyli hodowcy trzody chlewnej oraz delegaci Rady Powiatowej WIR. Szkolenie prowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs, który przedstawił sposoby zwalczania ognisk ASF oraz zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Rozmawiano także o zasadach bioasekuracji oraz obostrzeniach dotyczących rejestracji świń, które nakładają na hodowców nowe obowiązki względem ARiMR. Na pytania hodowców odpowiadali: Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dorota Kowalik reprezentująca Biuro Powiatowe ARiMR oraz Janusz Borkowski z Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.


W trakcie dyskusji poruszano problemy związane z wprowadzeniem w życie 18 października przepisów tzw. specustawy dotyczącej zwalczania ASF, która nakłada na właścicieli świń obowiązek znakowania zwierząt kolczykami z numerem gospodarstwa. Kary za niewywiązanie się z tego obowiązku mogą wynosić od 500 do 3000 zł, tymczasem producenci kolczyków nie są w stanie w tak krótkim czasie zrealizować potrzebnej ilości zamówień, stąd postuluje się o wydłużenie okresu dostosowania się do spełnienia tego wymogu, który określony został obecnie na 30 dni. Omówiono także problem znakowania świń poprzez tytułowanie, hodowcy podkreślali, że jest to uciążliwe i ich zdaniem łatwiejszym rozwiązaniem byłoby znakowanie poprzez drugi kolczyk z numerem aktualnego stada. Sytuacja zagrożenia ASF wymusza także uregulowanie kwestii prowadzenia rejestrów świń i zgłaszania ich do ARiMR. Z tego też względu tylko w samym powiecie ostrowskim wysłano trzysta wezwań do rolników o zaktualizowanie prowadzonych przez nich ewidencji.

Katarzyna Strzyż


06-07-2016 r.

Trwają wizytacje w obiektach zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W powiecie ostrowskim do konkursu zakwalifikowany został Folwark Jeździecki Jurand z Przygodziczek (gmina Przygodzice, około 15 km od Ostrowa Wielkopolskiego) prowadzony przez Państwa Grażynę i Jerzego Kątnach. Ośrodek walczy o laury w kategorii III czyli najlepszy obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.


Ośrodek Jurand położony jest w Dolinie Baryczy, pośrodku lasu i jest idealnym miejscem zarówno dla osób, które szukają ciszy i odpoczynku na łonie natury jak i tych, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Do dyspozycji gości jest 15 kilometrowy szlak konny, ścieżki przyrodnicze, tor do łucznictwa oraz tor dla samochodów terenowych. I to właśnie miłośnicy jazdy konnej i rajdów terenowych są częstymi gośćmi Państwa Kątnych przy okazji organizowanych w Ośrodku imprez hipicznych oraz rajdów terenowych.

W Ośrodku prowadzona jest nauka jazdy konnej, odbywają się półkolonie oraz pokazy tematyczne dotyczące jeździectwa i łucznictwa, zimą orgaznizowane są kuligi. Do dyspozycji gości jest 20 miejsc noclegowych, sala konferencyjna dla ok 50 osób oraz sala przeznaczona na organizację większych spotkań np. wesel, która pomieści 130 osób.


Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich ma na celu wyłonić najlepsze obiekty w ramach trzech kategorii:

  1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące X edycji Konkursu można znaleźć na stronie internetowej. Laureatów Konkursu poznamy jesienią.


Folwark Jeździecki Jurand
Przygodziczki 64
63-421 Przygodzice
tel.600-897-036; 519 100 499
www.wtkjurand.pl
e-mail jurand9@op.pl


16-03-2016 r.


Państwo Jolanta i Grzegorz Majchrzak znaleźli się w gronie 10 laureatów XV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Prowadzone przez nich gospodarstwo w miejscowości Topola Mała w Gminie Ostrów Wielkopolski w toku konkursowych zmagań zyskało uznanie Kapituły Konkursu zapewniając właścicielom statuetkę Siewcy Wielkopolskiego oraz nagrodę finansową.

Państwo Majchrzakowie prowadzą gospodarstwo rolne od 1996 roku. Obecnie gospodarują na 52 ha, gdzie prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla zarodowa trzody chlewnej. Pan Grzegorz Majchrzak jest ponadto aktywnym działaczem związków branżowych m.in. prezesem Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej.

"Jesteśmy dziś bardzo szczęśliwi. Nasza praca została zauważona i doceniona. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu jest ogromnym wyróżnieniem." – mówił Grzegorz Majchrzak dziękując za przyznane wyróżnienie.

Jubileuszowa gala podsumowująca XV edycję konkursu odbyła się 13 marca br. na Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Opracowanie Katarzyna Strzyż


03-02-2016 r.

Drugiego lutego blisko 300 osób związanych ze środowiskiem wiejskim powiatu ostrowskiego uczestniczyło w Spotkaniu Noworocznym w Wysocku Wielkim. Gospodarzami spotkania byli Piotr Walkowski Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Klub Radnych PSL Powiatu Ostrowskiego oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.


W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich a także przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz samorządowcy z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz Radnym Województwa Wielkopolskiego Mikołajem Grzybem na czele. Goście spotkania wznosząc noworoczny toast życzyli sobie nawzajem wszelkiej pomyślności zarówno na polu zawodowej jak i społecznej działalności. W uroczysty nastrój noworocznego spotkania wprowadziła zebranych utalentowana solistka Monika Kaczmarek, laureatka wielu konkursów wokalnych. Dla uczestników spotkania przygotowany został obiad według przepisów Ambasadora Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska Piotra Walkowskiego. Produkty dostarczyli rolnicy: hodowcy i producenci z terenu powiatu ostrowskiego.


Bezpośrednio przed spotkaniem odbyło się Posiedzenia Rady Powiatowej WIR, w trakcie którego omówione zostały kwestie związane z planowanym wsparciem dla producentów świń i mleka oraz harmonogramem działań realizowanych w ramach PROW, a także zmian w zakresie obrotu ziemią z zasobów ANR.2 sierpnia w Domu Ludowym w Gorzycach Wielkich odbyły się uroczyste obchody 135 lecia Koła Pszczelarzy w Ostrowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu imprez organizowanych przez Wielkopolska Izbę Rolniczą pod hasłem „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”.


Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w miejscowym kościele. Następnie goście Jubileuszu prowadzeni przez poczty sztandarowe przenieśli się do Domu Ludowego. W spotkaniu Jubileuszowym wzięli udział pszczelarze z całej Wielkopolski, w sumie blisko dwieście osób, których serdecznie powitał Prezes Ostrowskiego Koła Pszczelarzy Eugeniusz Fórmański. Po uroczystym obiedzie, nastąpiło podsumowanie działalności Koła oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień.


Na wniosek Posła i zarazem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa zasłużonym działaczom ostrowskiego Koła. Odznaczenia otrzymali Panowie: Zdzisław Dolata, Zbigniew Kaźmierczak, Jan Kołodziejski, Leon Nowacki, Czesław Płomiński, Franicszek Ptak, Ignacy Ziętek, Marian Bolach oraz Leszek Krzyżosiak. Za wybitny wkład w rozwój i popularyzację pszczelarstwa Medalem im. Jana Dzierżona przyznanym przez Polski Związek Pszczelarski uhonorowani zostali Panowie Marian Wiewiór i Antoni Rychwal. W trakcie spotkania wręczono także odznaki Polskiego Związku Pszczelarstwa, które otrzymało dziewięciu działaczy Koła z Eugeniuszem Fórmańskim na czele. Dodatkowo wręczone zostały pamiątkowe figury Św. Ambrożego patrona pszczelarzy, które otrzymali: Koło Pszczelarzy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Prezes WIR Piotr Walkowski.


Gratulacje z okazji zacnego jubileuszu oraz życzenia pomyślności na kolejne, długie lata działania Koła przekazali licznie zebrani goście, wśród których byli Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk wraz z Zastępcą Antonim Hadrysiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszem Czubą oraz Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. W Jubileuszu uczestniczyli m.in. Mieczysław Szempiński Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Biliński Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przygodzicach oraz Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Powiecie Ostrowskim. Najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu przesłali także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Rynku Rolnego Andrzej Bobrowski.

Uroczystości towarzyszyła wystawa dotycząca pszczelarstwa w Wielkopolsce, prelekcje, prezentacje produktów pszczelich oraz występy zespołów regionalnych. Ponadto przez cały dzień w Gorzycach Wielkich odbywał się festyn rodzinny połączony z kiermaszem produktów pszczelich oraz sprzętu pasiecznego. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali plac zabaw oraz gry i konkursy.

Opracowanie Katarzyna Strzyż
Ostrów Wielkopolski Miasto
Paweł Matyśkiewicz Ostrów Wielkopolski


Gmina Nowe Skalmierzyce
Ewa Woźnicka Trkusów
Jan Chlasta Nowe Skalmierzyce

Gmina Odolanów
Roman Rzeszowski Uciechów
Andrzej Wojciechowski Odolanów

Gmina Ostrów Wielkopolski
Jerzy Kulas Cegły
Piotr Walkowski Wysocko Wielkie
Gmina Przygodzice
Katarzyna Siudzińska Przygodziczki
Krzysztof Niklewicz Topola Wielka

Gmina Raszków
Alina Grzesiek Drogosław
Zdzisław Kuźdub Bieganin

Gmina Sieroszewice
Henryk Jędroszka Strzyżew
Marek Michalczak Masanów

Gmina Sośnie
Arleta Orłowska Kuźnica Kącka
Piotr Zamelek Chojnik

8 czerwca 2015 roku na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa WIR wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Walkowski oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR, którym został Roman Rzeszowski.

Piotr
Walkowski

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Roman
Rzeszowski

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


18 marca br. w miejscowości Granowiec w gminie Sośnie odbyła się konferencja pt. Sołtys liderem wielkopolskiej, organizowana w ramach Forum Rolniczego Powiatu Ostrowskiego. Spotkanie kierowane było do sołtysów - liderów społeczności wiejskiej, którzy obchodzili swoje święto kilka dni wcześniej.


Spotkanie otworzył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który rozpoczął swoje wystąpienie od życzeń dla wszystkich sołtysów w związku z obchodzonym 11 marca Świętem Sołtysa. Przedstawiając tematykę konferencji, Prezes WIR zachęcił sołtysów do zapoznania się z możliwościami jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i do aktywnego sięgania po te środki. Wskazał na inwestycje, które z powodzeniem realizowane były w poprzedniej perspektywie i dzięki którym wielkopolska wieś wyraźnie zyskała.

Zadania Urzędu Marszałkowskiego w zakresie obsługi PROW na Województwie Wielkopolskim przedstawił Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Szczegółowe informacje dotyczące założeń PROW 2014-2020 oraz doświadczeń związanych z realizacją PROW 2007-2013 przedstawili: Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Marek Czplicki Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach nowego PROW przewidziane jest dofinansowanie inwestycji związanych z tworzeniem i rozbudową małej infrastruktury, inwestycji związanych z utrzymaniem i odbudową dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz wsparcie inwestycji i rozwój usług dla ludności wiejskiej. Kontynuowany będzie także program LEADER.

W trakcie spotkania poruszano także kwestie dotyczące trwającego naboru wniosków na dopłaty bezpośrednie, sytuacji na rynkach rolnych oraz zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych.

Oprócz sołtysów reprezentujących wszystkie gminy Powiatu Ostrowskiego oraz samorządowców, w spotkaniu uczestniczyli szefowie organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa i obszarów wiejskich: Irena Frąszczak Zastępca Dyrektora Oddziału Terytorialnego KRUS, Ryszard Jaworski Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Andrzej Bobrowski Dyrektor Oddziału Terenowego ARR, Rafał Klimek Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, Mieczysław Szempiński Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych, Lesław Szabłoński Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Dariusz Hyhs Powiatowy Lekarz Weterynarii, Andrzej Cieślak Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim, Tomasz Kozłowski Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, Kazimierz Mikołajczyk Kierownik Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wielkopolskim, oraz Paweł Błaszczyk Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Uczestnicy spotkania mogli także zasięgnąć informacji w sprawach indywidualnych w punktach informacyjnych, które funkcjonowały w trakcie trwania spotkania.

Katarzyna Strzyż


Harmonogram szkoleń z zakresu zasad przyznawania płatności
bezpośrednich w latach 2015-2020 realizowanych przez Biuro
Powiatowe ARiMR w Ostrowie Wlkp. z/s w Przygodzicach

Gmina Miejsce szkolenia Godzina Data
Ostrów Wlkp. Wysocko Wielkie - GOK 12:30 - 14:30 09.03.2015
Raszków Raszków - GOK 9:00 - 11:00 10.03.2015
Sieroszewice Sieroszewice - GOK 12:00 - 14:00 10.03.2015
Nowe Sklamierzyce Droszew – sala wiejska 9:00 - 11:00 11.03.2015
Nowe Sklamierzyce Gostyczyna - sala wiejska 12:00 - 14:00 11.03.2015
Przygodzice Przygodzice - GOK 10:00 - 12:00 12.03.2015
Odolanów Odolanów – Dom Kultury 9:00 - 11:00 13.03.2015
Sośnie Sośnie - sala wiejska 12:00 - 14:00 13.03.2015

Połączenie zabiegów, tak by zmniejszyć liczbę przejazdów ciągnikiem po polu, taki cel przyświecał Panu Janowi Chlaście ze Skalmierzyc, który na bazie ciągnika z przednim podnośnikiem oraz części z nieużywanych maszyn rolniczych skonstruował siewnik poplonów. Orka, doprawianie pola i siew poplonów wykonywany jest w trakcie jednego przejazdu, co pozwala nie tylko zaoszczędzić czas i zużycie paliwa, ale przede wszystkim ograniczyć ugniatanie gleby, przez co lepsze jest jej napowietrzenie, co z kolei przyspiesza rozkład masy organicznej.


Pan Jan Chlasta do ciągnika Tym 1003 (101 KM) wyposażonego w przedni podnośnik podłączył wał zbudowany z obrotnicy czeskiego pługa obrotowego PH1441 i osi, której przedłużeniem jest ramie z kształtownika 50x100mm (dzięki temu możliwa jest zmiana długości ramienia w zależności od szerokości orki). Na końcu ramienia znajduje się wał strunowy i zgrzebło sprężynowe, na którym zamocowany jest siewnik do wysiewu nasion drobnonasiennych. Siewnik skonstruowany przez Pana Jana napędzany jest 12 V silnikiem z przekładnią wykonaną z wycieraczki samochodowej. Nasiona przekazywane są do otworu wysiewającego, następnie spadają na obrotową tarcze, z której rozrzucane są na całą szerokość pracy wału strunowego. Zawieszona przed wałem strunowym zasłona służy do zatrzymania spadających nasion przed broną sprężynową, która przykrywa i miesza nasiona z glebą.


Całość konstrukcji jest łatwa w demontażu i przechowywaniu. Po rozłożeniu konstrukcja mieści się na palecie o wymiarach 1,2 m na 1 m.

Pan Jan Chlasta jest członkiem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie Wielkopolskim.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Jan Chlasta
W dniu 27 stycznia 2015 roku przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim odbył się protest rolników w związku z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych.Przed starostwem w Ostrowie Wlkp. zgromadziło się ok. 50 protestujących. Rolnicy z terenu powiatu ostrowskiego złożyli na ręce Starosty petycję z postulatami. Samorząd samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego przekazał Staroście stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie przyjęte w dniu 26 stycznia 2015r.Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego wskazał listę spraw wymagających energicznej reakcji ze strony resortu. Rolnicy przedstawili problemy na rynku lokalnym wymagające uwagi i podjęcia działań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Protestujący zwracają się z postulatami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.Tekst: Aneta Zając


W dniach 14-15 stycznia w Gospodarstwie Agroturystycznym ZACISZE w miejscowości Sienno (gmina Ostrowite, powiat słupecki) odbyło się szkolenie pt. „Podniesienie wiedzy z zakresu działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”, które zorganizowane zostało wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Krajową Radę Spółdzielczą . W szkoleniu wzięli udział delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz rolnicy z powiatu ostrowskiego.


Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenie działalności marketingowej. Szkolenie poprowadzili Pan Marcin Martynowski z KRS oraz Pan Ireneusz Drozdowski, Ekspert ds. spółdzielczości przy KRS. Uczestnicy zapoznali się z historią spółdzielczości w Polsce sięgającą XIX wieku i z zasadami zawartymi w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości. Wykładowcy przedstawili zalety zrzeszania się i działania w spółdzielni oraz możliwości ich dofinansowania.


Uczestnicy szkolenia zapoznali się dodatkowo z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Aneta Zając


Po raz 81 w Chynowej (Gmina Przygodzice) odbył się Turniej Zrywania Kaczora. Królem "Zrywania kaczora" został Karol Królak, wicekrólem Marcin Kurczaba.

Foto

Celem tej niezwykłej rywalizacji jest zerwanie głowy, a w drugiej części tułowia kaczora zawieszonego wysoko na lince. Jeździec musi to uczynić konno, w ruchu, stojąc w strzemionach lub bezpośrednio na siodle. Od początku swojego istnienia turniej jest nie tylko okazją do zaprezentowania jeździeckich umiejętności przez jego uczestników ale także do spotkań i zabaw w gronie hodowców koni i miłośników tych pięknych zwierząt.

Foto

Turniejowi towarzyszył wyścig konny, przejazd bryczkami oraz dziecięca wersja "zrywania kaczora" gdzie oryginalne trofeum zastąpiono pluszową kaczuszką. Imprezę zakończyła wspólna biesiada podczas której serwowano tradycyjną wielkopolską czerninę.

Imprezę zorganizował Sołtys i Rada Sołecka wsi Chynowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej, Ochotnicza Straż Pożarna i Gminny Ośrodek Kultury z Przygodzic. Inicjatywę jak co roku wsparła Gmina Przygodzice oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Foto

Turniejowym zmaganiom przyglądała się licznie zgromadzona publiczność, wśród której byli Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak.

Katarzyna Strzyż


Powrót