Powiat pilski należy do typowo rolniczych. Użytki rolne zajmują około 77.800 ha co stanowi 61,75% wszystkich gruntów. Przeważają gleby IV klasy. Działa tu kilka tysięcy gospodarstw wśród których dominują gospodarstwa indywidualne, chociaż funkcjonują jeszcze rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz kilkadziesiąt przedsiębiorstw rolnych. W produkcji rolnej wiodącą rolę mają uprawa zbóż oraz hodowla trzody chlewnej i mleczarstwo. W dolnie Noteci rozwija się uprawa warzyw. Na terenie gminy Białośliwie znajduje się zagłębie sadownicze z prężnie działającą "Białośliwską Grupą Producentów Owoców - Sady Krajny".Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

26-04-2017 r.

Promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych to główny cel XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jest on organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy. W województwie wielkopolskim do współpracy zostali również zaproszeni Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.


W dniach 10-11 kwietnia 2017 r. Regionalna Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, pod przywództwem Stanisława Daszewskiego z PT KRUS Piła, dokonała wizytacji 8 gospodarstw. Przy ocenie brano pod uwagę:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów, drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie
 • estetyka.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim, pilskim i złotowskim w 2017 r. uznano gospodarstwo pana Piotra Skrentnego z miejscowości Kiełpin, gmina Lipka, powiat złotowski. Jednocześnie gospodarstwo to zostało zakwalifikowane do wojewódzkiego etapu konkursu.


Komisja przyznała również:

 • II miejsce panu Krystianowi Szylerowi (Przewodniczącemu Rady Powiatowej WIR) z Tarnówka, gmina Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki
 • III miejsce państwu Mirosławie i Jerzemu Karowskim z Nieżychowa, gmina Białośliwie, powiat pilski
 • IV miejsce panu Karolowi Twardowskiemu z Szamot, gmina Szamocin, powiat chodzieski.

Beata Górecka


12-04-2017 r.


Dnia 9 kwietnia br. reprezentacja powiatu pilskiego wzięła udział w Śniadaniu Wielkanocnym Środowisk Wiejskich. Ta cykliczna impreza tym razem odbyła się w Tarnówce w powiecie złotowskim. Uczestniczyło w niej około tysiąca osób z całego województwa wielkopolskiego. Organizatorami byli Wielkopolska Izba Rolnicza, samorząd województwa wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Złotowie, Gmina Tarnówka oraz Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Tarnówce. Już przed wejściem do hali, w której odbywała się uroczystość można było podziwiać i zakupić rękodzieła związane z nadchodzącymi świętami. Wewnątrz na gości czekała pięknie udekorowana sala oraz przygotowane dla wszystkich stoły. Po tradycyjnym poświęceniu potraw zgromadzeni mogli poczęstować się między innymi żurem, białą kiełbasą, różnymi rodzajami wędlin oraz oczywiście jajami. Nie zabrakło też tradycyjnej polskiej babki. Organizatorzy zadbali też o miłą atmosferę spotkania. Czas podczas posiłku umilali uczniowie Zespołu Szkół w Tarnówce, mieszkanki wsi Plecemin Zuzanna Stefańczyk i Martyna Cybulska, zespół „Tarnowianie” oraz zespół „Rodlanie” z Zakrzewa. Tradycje wielkanocne w gwarze krajeńskiej przedstawił Zespół Ludowy Krajniacy z Buczka Wielkiego.


Niedziela Palmowa stała się przyczynkiem dla zorganizowania konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną powiatu złotowskiego. Komisja miała bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace prezentowały wysoki poziom. W ostateczności I miejsce zdobyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowa Święta, II miejsce sołectwo Tarnówka II a III miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej z Jastrowia.


Niewątpliwie organizatorom udało się osiągnąć cele jakie sobie wyznaczyli, a więc zachowanie tradycji oraz integracja środowisk wiejskich.Beata Górecka


14-03-2017 r.

Zgodnie z paroletnią tradycją – w dniu 6 marca 2017 r., w pomieszczeniach Pałacu w Rzęszkowie, odbyło się forum rolnicze powiatu pilskiego. Uczestniczyli w nim rolnicy, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Konwencja tegorocznego zebrania odbiegała od tych z lat poprzednich. Nie było tematu wiodącego. Problematyka poruszana w trakcie spotkania była bardzo różnorodna, poczynając od spraw dotyczących rolników z całej Polski a skończywszy na tych dotyczących tylko mieszkańców powiatu pilskiego. Dla tych ostatnich ciągle nierozwiązanymi problemami jest rzeka Noteć oraz linia energetyczna 2x 400 kV. W ostatnim czasie na temat tej rzeki zostało zorganizowanych kilka spotkań, które jednak nadal nie przyniosły żadnych pozytywnych rezultatów. Być może w tym roku uda się uregulować sprawę zmiany instrukcji obsługującej jazy, aby można było sprawnie i w porę reagować na nadmiar wody. Jeśli zaś chodzi o linię, to jak dowiedzieliśmy się podczas forum, na dzień 9 marca 2017 r. zaplanowano dogłębną analizę tej sprawy w Komisji Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem delegacji z powiatu.


Inne sprawy poruszane podczas forum:

 1. Opłaty notarialne za składanie ofert na przetargi z ANR. Opłaty te są kosztem nie do odzyskania dla rolnika, który przystąpił do przetargu lecz go nie wygrał.
 2. Sprawa plantatorów buraków cukrowych i obniżenia o 30% kwot kontraktowych od firm niemieckich oraz wydłużenia terminów płatności do 2018 r.
 3. Opóźnienia w wypłacie dopłat obszarowych. Rolnicy otrzymali zaliczki jeszcze w ubiegłym roku, jednak obecnie na tzw. przednówku oczekują na resztę pieniędzy. Jak wyjaśniła pracownica ARiMR ostateczny termin wypłaty funduszy to 30 czerwca br. Część beneficjentów nie otrzymała w ogóle zaliczek ze względu na błędy we wnioskach.

Poruszenie wśród obecnych wywołał temat produkcji trzody chlewnej w oparciu o tucz usługowy z Danii, Holandii czy Niemiec. Dyskutantom nie chodziło nawet o to, że ten sposób produkcji niszczy poniekąd nasze polskie hodowle. Zwrócono uwagę, iż przy tym sposobie prowadzenia działalności łamane są przepisy weterynaryjne, poprzez niekontrolowane stosowanie antybiotyków. Uczestnicy wysunęli wniosek, skierowany do Inspekcji Weterynaryjnej, o skontrolowanie pod tym względem ferm trzody chlewnej pracujących w systemie nakładczym.


Obecni na forum zaniepokoili się też informacją o planach budowy na teren powiatu spalarni odpadów. Ma być ona umiejscowiona na terenie zakładu Farmutil HS w Śmiłowie. Jak wyjaśnił Mieczysław Chmiel - dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pile – w spalarni ma być utylizowana wyłącznie mączka kostna.

Pan Julian Graś zaapelował o zmianę przepisów odnośnie uboju na potrzeby własne. Zgodnie z obowiązującym prawem - obecnie nie ma możliwości uboju zwierząt w gospodarstwie a jedynie w rzeźni. Jak zauważył, na terenie powiatu pilskiego znajduje się tylko jeden taki zakład i niektórzy rolnicy mają do niego ponad 30 km. W tej sytuacji problematyczny staje się także transport mięsa z rzeźni.


Obecni na forum parlamentarzyści - Maria Janyska, Błażej Parda, Krzysztof Paszyk, Mieczysław Augustyn - obiecali zająć się wypracowanymi podczas spotkania wnioskami.

Na zakończenie spotkania wszystkich uczestników forum podjęto pysznym obiadem.

Wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia tego spotkania serdecznie dziękujemy.


Beata Górecka


07-02-2017 r.

Dnia 06 lutego 2017 w miejscowości Dębówko Nowe, na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile, Zarząd WIR zorganizował kolejne spotkanie w sprawie Noteci. W założeniu w zebraniu mieli uczestniczyć wojewodowie wielkopolski i kujawsko-pomorski, przedstawiciele Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tych województw, posłowie oraz samorządowcy z powiatu pilskiego. Z zaproszenia natomiast skorzystali: poseł Grzegorz Piechowiak, asystent posła Błażeja Pardy – Tobiasz Wiesiołek, w zastępstwie Wojewody Wielkopolskiego - Zbigniew Król, zastępca dyrektora WZMiUW w Poznaniu – Cezary Siniecki, w zastępstwie kierownika RZGW Zlewnia Noteć – Anita Hermit, z RDOŚ Poznań – Miłosława Olejnik, wicestarosta pilski – Stefan Piechocki, wójt gminy Białośliwie - Krzysztof Rutkowski. Z ramienia Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczył wiceprezes Bogdan Fleming. Na sali obecnych było również około 40 rolników zainteresowanych tematem tej rzeki. Nad porządkiem obrad czuwał Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Pile p. Piotr Maj.


Uczestnicy, reprezentujący stronę pokrzywdzonych w wyniku wylewów Noteci, przybyli na spotkanie z dużymi oczekiwaniami konkretnych działań ze strony decydentów. Nie ukrywali, że nie są zainteresowani kolejnym zebraniem, które nie przyniesie żadnych rozwiązań. Tłumaczyli, że w ciągu 10 lat, w takich brali już udział wielokrotnie.

Na wstępie p. Anita Hermit przedstawiła prezentację na temat przyczyn wylewania rzeki Noteć oraz działań jakie podjęła RZGW w 2016 r. w celu zminimalizowania skutków jej wylewów. Ze swej strony instytucja ta czyni starania o pozyskanie wysokowydajnych specjalistycznych kosiarek pływających. Planuje się zakup 1 kombajnu koszącego dno oraz 4 mniejszych jednostek wspomagających o szerszym spektrum działania. Pozwoli to usprawnić koszenie na 200 km odcinku rzeki i w ten sposób przyspieszyć jej bieg. RZGW zwrócił się do RDOŚ w Poznaniu i Toruniu o dofinansowanie zakupu tego sprzętu i z obydwu tych instytucji otrzymał zapewnienie, że je otrzyma w kwocie 1,5 mln zł łącznie w roku 2018. Pozostaje jeszcze suma 1,5 mln zł wkładu własnego, który można będzie uzyskać z rezerwy celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Obecny na spotkaniu przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Zbigniew Król stwierdził, że na chwilę obecną widzi pilną potrzebę działania doraźnego, czyli zakupu sprzętu wspomagającego koszenie. Dodał, że dobrze byłoby, gdyby rolnicy byli również na bieżąco informowani o zamiarze piętrzenia rzeki, aby mogli w odpowiedni sposób zareagować. Odrębną sprawą są systemowe rozwiązania, które muszą być oparte o głębokie analizy ekonomiczne. Miejscowe pogłębianie rzeki nic nie da.

Poseł Grzegorz Piechowiak zaprosił przedstawicieli organizatorów z p. Bogdanem Flemingiem i Piotrem Majem na czele, do wzięcia udziału w spotkaniu na temat rzeki Noteć w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeszcze w tym miesiącu. Jak zapewnił - urzędnicy w Warszawie są zainteresowani rozwiązaniem tego problemu. Zaapelował również o złożenie konkretnych wniosków z zebrania, czyli na co i ile potrzeba środków. Jego zdaniem nie powinno być problemu z załatwieniem rezerwy celowej na zakup sprzętu w wysokości 1,5 mln zł.


Przewodniczący WIR Piotr Maj obiecał ze swej strony przygotowanie materiałów do przedstawienia w Ministerstwie.

Tematem, który został dodatkowo poruszony w trakcie zebrania była sprawa budowy dwutorowej linii energetycznej 2 x 400 kV, która ma przebiegać przez tereny powiatu pilskiego. Protestujący przekazali swoje petycje przedstawicielowi wojewody oraz Bogdanowi Flemingowi – jako członkowi Narodowej Rady Rozwoju.

Beata Górecka


19-12-2016 r.

Dnia 14 grudnia 2016 r. członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile wraz z zaproszonymi gośćmi z powiatu pilskiego wzięli udział w Jubileuszowej Gali z okazji 120-lecia utworzenia i 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce. Uroczystość odbyła się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się obecni i byli członkowie rad powiatowych WIR, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji działających w branży rolnej , członkinie KGW oraz prasa. Nie zabrakło też gości z izb wojewódzkich a także przedstawicieli z Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej.


Na wstępie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przedstawił rys historyczny samorządu rolniczego od momentu jego powstania aż po czasy współczesne. Opisał znakomitych twórców izby: hrabiego Aleksandra Szembeka, Adolfa Bnińskiego, Wacława Dykiera, prof. Tadeusza Konopińskiego, Wandę Niegolewską i Stanisława Mikołajczaka.

Gala stała się okazją do uhonorowania działaczy izby. Na wniosek WIR wśród wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nadawaną przez Ministra Rolnictwa, znalazł się członek Rady Powiatowej WIR w Pile Paweł Kozak.


Wręczono również najwyższe wyróżnienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej medaliony im. dr Aleksandra Szembeka a także jubileuszowe medale 20-lecia izby oraz 150-lecia istnienia KGW.

Uroczystość uświetniły występy zespołów Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz „Furmany” z gminy Ostrów Wielkopolski. Gwoździem programu artystycznego był występ znakomitego artysty Krzysztofa Daukszewicza.

Na zakończenie wszyscy wzięli udział w biesiadzie.

Równolegle do Gali odbyła się wystawa „Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca”, gdzie jednym z wystawców była reprezentująca powiat pilski Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łobżenicy.

Beata Górecka


04-11-2016 r.

W połowie października 2016 r. członkowie Rady Powiatowej WIR w Pile oraz rolnicy z powiatu pilskiego wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Pomorze.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Instytucie Ziemniaka w Zamartem. Zostaliśmy powitani przez Prezesa firmy Pana Andrzeja Pawlaka. Przedstawił on nam historię Instytutu oraz jego funkcjonowanie na przestrzeni lat i obecnie. Firma istnieje od prawie 70 lat i wiedzie prym na rynku europejskim w dziedzinie hodowli ziemniaka jadalnego i skrobiowego. Dzięki żmudnej, wytrwałej pracy hodowlanej oraz organizacyjnej kilku pokoleń specjalistów związanych z ośrodkiem hodowli w Zamartem powstało i weszło do praktyki rolniczej ponad 80 odmian ziemniaka, z których większość zdobyła uznanie producentów ziemniaka, przetwórców jak i konsumentów. Hodowla Ziemniaka Zamarte prowadzi nie tylko działania na rzecz rozwoju nowych odmian ziemniaka, ale również posiada prężnie funkcjonujące gospodarstwo rolne, z nowoczesną bazą magazynową dla zbóż, rzepaku i roślin strączkowych. Wyposażenie obiektów w kompletny park maszynowy do wstępnego, jak i dokładnego czyszczenia, a także zaprawiarek i urządzeń pakujących pozwoli na produkcję materiału nasiennego najwyższej jakości.


Następnie o szczegółach hodowli ziemniaka opowiedział, nam dr Piotr Kamiński. Zakład posiada 150-200 tys. roślin pod osłonami. Największym problemem w ostatnim czasie jest zatrudnianie pracowników sezonowych do sortowania i pakowania. Ziemniaki przechowuje się z kontenerach. Mieści się w nich około 8 tys. ton. Pan doktor na prezentacji przedstawił nam jak żmudna jest hodowla ziemniaka i ile potrzeba zaparcia, żeby wyhodować nową odmianę. Wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem osiągnięć Instytutu i zgodziliśmy się co do tego, że należy dbać o zachowanie polskiej hodowli ziemniaka.


Uczestnicy wyjazdu mieli niewątpliwą przyjemność zwiedzenia gospodarstwa Pani Beaty Wika-Czarnowskiej, która jest jednocześnie członkiem Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyła też Pani Gabriela Łozowicka kierownik biura PIR w Chojnicach. Mieliśmy również okazję do podzielenia się swoimi problemami i wymienienia się doświadczeniami zarówno w pracy we własnym gospodarstwie jak i na polu samorządu rolniczego.


W Pruszczu Gdańskim odwiedziliśmy siedzibę Pomorskiej Izby Rolniczej. Zostaliśmy tam serdecznie powitani przez Prezesa Antoniego Bistrama oraz Dyrektora Biura Jarosława Jelinka. Pan Prezes oprowadził nas po budynkach, w których mieści się siedziba Biura Wojewódzkiego PIR. Z dumą opowiedział jak po wielu latach udało się pozyskać te budynki na własność samorządu rolniczego. Następnie mieliśmy okazję posłuchać o projektach jakie były realizowane przez PIR ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżył nam obecnie podejmowane działania na rzecz polskich rolników: interwencje do Ministerstwa Rolnictwa w sprawach włączenia wymarznięć w system wsparcia dla poszkodowanych przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę oraz dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. Opowiedział również o ustaleniach z Lasami Państwowymi w związku z akcją liczenia dzików. Mogliśmy też wspólnie podyskutować nad przyszłością izb rolniczych i wizją ich działalności.


Następnie wspólnie udaliśmy się do miejscowości Cedry Małe gdzie swoją siedzibę ma firma Roltop. Od 1992 roku zajmuje się ona sprzedażą ciągników, kombajnów, maszyn i urządzeń rolniczych. Prezes Firmy Pan Marek Kunce i dyrektor serwisu Pan Piotr Kunce oprowadzili nas po zakładzie. Mogliśmy obejrzeć maszyny firmy Deutz-Fahr, Promar, Kubota.


Składamy podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w organizacji wyjazdu oraz serdecznie nas ugościły.

Beata Górecka


04-10-2016 r.

Dnia 19 września 2016 roku we wsi Dębówko Nowe, gmina Białośliwie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile. Głównym tematem spotkania była rzeka Noteć. W bieżącym roku problem zalewania łąk przez rzekę okazał się bardziej dotkliwy niż w latach poprzednich. Wysoki poziom wód utrzymywał się przez całe lato, uniemożliwiając rolnikom koszenie i zbiór siana. Zniecierpliwieni właściciele łąk szukają winnych takiej sytuacji i żądają odszkodowań. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy podają zbyt późne obniżenie śluzy w Nowym, czy wręcz sztuczne utrzymywanie wysokiego poziomu rzeki, żeby mogły po niej pływać jednostki żeglugi rzecznej.


Na spotkanie została zaproszona pani Agnieszka Siłacz – kierownik Zarządu Zlewni Noteć w Bydgoszczy. Wskazała ona na złożoność tematu zalewów w dorzeczu Noteci. Jej zdaniem, jest wiele aspektów tego co się dzieje. Od Krostkowa do Ujścia jest tzw. Noteć leniwa. Istnieje tam minimalna prędkość przepływu. Praktycznie jest to woda stojąca. Nachylenie terenu w stosunku do rzeki też jest niewielkie. Wokół znajdują się grunty organiczne (torfy), które na skutek namaczania gruntów powodują coraz większe obniżanie terenu. Jest to kilka centymetrów rocznie. W tym roku sytuację skomplikowały duże opady deszczu nawalnego. W latach 70-tych dla Doliny Noteci stworzono program meliorowania. Tylko częściowo udało się zrealizować te plany. Jednak największym problemem jest zarastanie koryta rzeki. Od 20 czerwca br. rozpoczęło się koszenie roślinności przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Prace prowadzono przez cały okres letni. Po pogorszeniu się sytuacji 2 lipca koparka na pontonie pracowała nawet w weekendy. Zdaniem Pani Siłacz należałoby kupić profesjonalny sprzęt do oczyszczania koryta rzeki. Na ten cel RZGW chce pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o jaz w Nowym, to nie jest on w stanie oddziaływać na cały 40 km odcinek rzeki. Nie można też znieść piętrzenia całkowicie, ponieważ nie pozwalają na to przepisy prawa. W okresie newralgicznym obniżono jaz o 70 cm a potem do 50 cm. Mimo to sytuacja nie uległa polepszeniu.


Rolnicy pytali, jak to jest możliwe, że w ostatnim czasie woda zeszła w ciągu 3 dni?

Głos w sprawie zajął wicestarosta pilski Pan Stefan Piechocki. Powiedział, że temat Noteci jest skomplikowany. Tak złej sytuacji jak w tym roku jeszcze nie było. Były popełnione błędy. Jego zdaniem budowa planowanych wałów ekonomicznie się nie sprawdzi. Rolnicy mają rację, że żądają odszkodowania od RZGW. Gwda robi złą robotę Noteci. Powoduje, że przy dużych opadach Noteć nie odbiera wody. Kiedyś rzeka co roku była pogłębiana. Trzeba pomóc rolnikom, albo uczciwie im powiedzieć, że nic nie da się zrobić i że mają zaprzestać uprawy na łąkach. Nie można brać pod uwagę tylko turystyki wodnej.


Obecny na spotkaniu poseł na Sejm Pan Grzegorz Piechowiak przyznał, że trzeba problem rozwiązać. 8 sierpnia odbyło się spotkanie u wojewody wielkopolskiego. Padła propozycja zlokalizowania zbiornika retencyjnego w okolicach Kaczor. Postanowiono, że wojewoda zleci audyt w tej sprawie. Planowany jest też monitoring na całej długości. Jest również pomysł powołania zespołu złożonego ze wszystkich zainteresowanych środowisk, żeby wszystko było przejrzyste. Zdaniem posła sprzęt powinien działać dużo częściej i nie tylko jak rzeka wyleje. Już po spotkaniu Pan Grzegorz Piechowiak zwrócił się z pismem do wicewojewody wielkopolskiego (w załączeniu).

Mimo swojego burzliwego przebiegu i odmiennych spojrzeń na problem zalewania łąk nadnoteckich, obie strony zgodziły się co do tego, że należy zwrócić się o zmianę pozwolenia wodno-prawnego, a także doprowadzić do wspólnego monitorowania stanu rzeki.


Beata Górecka


29-08-2016 r.

Choć tegoroczne zbiory nie mogą napawać optymizmem, to jednak rolnicy zebrali się, żeby w tradycyjny sposób uczcić zakończenie żniw. Powiatowe święto plonów odbyło się 21 sierpnia w Brzostowie. Uroczystości zapoczątkowała msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Miasteczku Krajeńskim. Przewodniczył jej ksiądz proboszcz Błażej Kownacki. Duchowny poświęcił również wieńce oraz chleby przyniesione przez rolników, jako symbol ich pracy na roli. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Brzostowa. Mimo padającego ulewnego deszczu uformowano korowód złożony z bryczek wiozących starostów dożynek, a także ciągników i maszyn rolniczych. Barwna kawalkada przejechała przez wieś. Następnie rozpoczęła się oficjalna część dożynek . Zgromadzonych gości powitali wójt gminy Miasteczko Krajeńskie – Małgorzata Włodarczyk oraz starosta pilski - Eligiusz Komarowski. Mimo niesprzyjającej aury zgromadziło się wielu rolników, ogrodników, sadowników i działkowców. Przybyli również posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem. Nie zabrakło tez członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile z Przewodniczącym Piotrem Majem na czele.


Zgodnie z tradycją starostowie dożynek przekazali gospodarzom uroczystości bochenki chleba a Ci z kolei podzielili go wśród zgromadzonych. Następnie nastąpiło podziękowanie rolnikom za trud i dobrą pracę. Pięknie zabrzmiały słowa pani wójt Małgorzaty Włodarczyk: (…) chleb, który możemy spożywać dzięki pracy Waszych rąk staje się Bożym darem i owocem. Chleb, który przyciąga człowieka do siebie. Bo łamiąc się i dzieląc kromką chleba wychodzimy naprzeciw siebie, zbliżamy się do siebie nawzajem, otwieramy się na drugiego człowieka.(…).

W trakcie obchodów święta plonów wręczono przyznawane przez Ministra Rolnictwa odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa. Otrzymali je: Edmund Fonferek (gmina Wysoka), Ryszard Hylla (gmina Białośliwie), Sławomir Mrotek (gmina Wyrzysk), Grzegorz Sroka (gmina Ujście), Jacek Szafranek (gmina Miasteczko Krajeńskie), Leszek Tyszkiewicz (gmina Łobżenica) oraz Gospodarstwo Ogrodniczo – Rolne Zbigniewa i Barbary Ciepłuch (gmina Szydłowo).


Żadne dożynki nie mogą się odbyć bez konkursu na najpiękniejszy wieniec. Tradycyjnie na początku komisja wybrała wieniec z gminy Miasteczko Krajeńskie. Za najlepszy uznano ten z Brzostowa, II miejsce zajęła Grabionna a III Arentowo. Zwycięzca z powodzeniem reprezentował gminę Miasteczko w konkursie powiatowym, gdyż zajął tu III miejsce. II miejsce zajęła gmina Łobżenica, zaś laureatem I miejsca został wieniec z Wysokiej. Triumfator pojedzie do Liskowa, gdzie weźmie udział w konkursie wojewódzkim
Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Miasteczko Krajeńskie. Przyznano dwa pierwsze miejsca dla pani Jolanty Osowskiej z Miasteczka Krajeńskiego oraz Mirosławy Dernogi z Miasteczka Huby.
W trakcie uroczystości wystąpił zespół ludowy „Marynia” z Wronek, zaś wieczorem odbyła się zabawa ludowa przy muzyce zespołu „Koral”.

Beata Górecka


05-04-2016 r.

Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich jest kolejną imprezą, która wpisała się w krajobraz spotkań organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Tym razem w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim około 500 osób z całej Wielkopolski miało okazję posmakować tradycyjnych potraw wielkanocnych: żuru z białą kiełbasa i jajkiem, jajek faszerowanych, wędlin i pasztetów, chrzanu, ćwikły i warzywnych sałatek. Wszystko było pyszne, a na szacunek na pewno zasługuje ogrom pracy włożony w przygotowanie posiłku dla takiej rzeszy ludzi. Oprócz zaspokojenia sfery cielesnej można było zaspokoić i tę duchową. Różnorodność zaprezentowanych form artystycznych mogła usatysfakcjonować niejednego wybrednego widza. Na wyróżnienie zasługuje nawiązująca do Chrztu Polski scenka przygotowana przez młodzież z Zespołu Teatralno-Muzycznego działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. Wisienką na torcie okazał się występ Powiatowej Orkiestry Dętej.


Przeprowadzono również konkurs kulinarny na domowy wypiek wielkanocny. Wśród 46 zgłoszonych ciast znalazły się i te przygotowane przez panie z powiatu pilskiego: KGW Nowa Wieś Ujska, KGW Kruszewo i KGW Ujście.Beata Górecka


15-03-2016 r.

Dnia 13. marca 2016 roku odbyła się uroczysta, XV Gala Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. W „Sali Ziemi” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zebrało się ponad 2000 osób, aby poznać zwycięzców jubileuszowej edycji tego konkursu. Spośród 63. zgłoszonych z całego województwa gospodarstw - do uzyskania zaszczytnego tytułu Rolnika Roku 2015 nominowano dwadzieścia. Kapituła złożona z przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, parlamentarzystów, przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej i instytucji okołorolniczych - wybrała 10. najlepszych rolników.

Ku radości przybyłych na Galę przedstawicieli z powiatu pilskiego, jednym ze zwycięzców został pan Kazimierz Wotzka wraz z żoną Małgorzatą. Państwo ci są posiadaczami 70. hektarowego gospodarstwa sadowniczego w Pobórce Wielkiej, na terenie gminy Białośliwie. W skład upraw prowadzonych wg nowoczesnych technologii wchodzi: 26 ha sadu jabłoniowego o wydajności 500 kwintali z ha, 16 ha sadu wiśniowego dającego plon 200 kwintali z ha, 1 ha czereśni z plonem 100 kwintali z ha, po 0,5 ha upraw gruszy i śliwy oraz 9 ha nowo założonej plantacji agrestu. Gospodarstwo wyposażone jest w chłodnię z kontrolowaną atmosferą na 700 ton oraz tradycyjną na 300 ton owoców. Nagrodzeni otrzymali statuetkę „Siewcy” oraz 10 tys. zł.


Uroczystość uświetnił krótki, ale niezwykle energetyzujący występ nastoletniego gitarzysty Kamila Pyrka z Kalisza oraz koncert znanej artystki Eleni.

Beata Górecka


26-02-2016 r.

Forum jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy poprzez wymianę myśli i poglądów miedzy jego uczestnikami. Z takiego też założenia wyszła Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile, która wspólnie z tamtejszym Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Wyrzysku zorganizowała spotkanie rolników. Odbyło się ono 23. lutego br. w pięknym pałacu w Rzęszkowie. Chcąc sprostać wymaganiom przybyłych rolników i pomóc znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania zaproszono wielu gości. Wśród nich znaleźli się posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele wielkopolskich instytucji związanych z rolnictwem.


Otwierając Forum Rolnicze przewodniczący Rady Powiatowej WIR p. Piotr Maj odczytał list od byłej kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pile, pani Elżbiety Kliber. Z kolei pracownik Oddziału Regionalnego ARiMR p. Wojciech Trojanek przedstawił szczegółowe warunki i tryb przyznania pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Po raz kolejny rolnicy zwrócili uwagę na zbyt krótki okres na uzupełnienie braków we wniosku oraz brak możliwości skorzystania z pieniędzy z Programu na inwestycje związane z nawadnianiem upraw.


Wicestarosta Pilski p. Stefan Piechocki wywołał temat rzeki Noteć w kontekście sposobu jej zagospodarowania. W tej kwestii wypowiedziała się też pani Agnieszka Siłacz z RZGW w Bydgoszczy. Od wielu lat problem ten budzi wiele kontrowersji. Inną wizję korzystania z tych terenów mają ich użytkownicy, posiadacze łąk nadnoteckich, dla których stanowią one przede wszystkim bazę paszową dla zwierząt. Zgoła odmienne podejście mają przyrodnicy oraz podmioty zainteresowane turystyką żeglugową. Rolnicy zarzucają decydentom, że w okresie letnim sztucznie podnoszony jest poziom rzeki, aby umożliwić rejsy stateczku wycieczkowego. Sytuacja taka powoduje okresowe zalewanie łąk, co w konsekwencji uniemożliwia rolnikom zebranie pasz. Zdarzenie takie miało miejsce choćby podczas ubiegłorocznej suszy.

Jednak największa dyskusja rozgorzała przy temacie budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na odcinku Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. Linia ta przebiega przez tereny powiatu pilskiego, w tym przez zagłębie sadownicze na terenie gminy Białośliwie. Obecni na sali sadownicy zarzucili inwestorom, że nie przeprowadzili żadnych konsultacji społecznych co do sposobu przebiegu linii. Wskazywali przy tym na możliwości alternatywnych rozwiązań, które nie powodowałyby konieczności wycinania sadów, a także oddaliłyby inwestycję od siedlisk ludzkich. Rozmowa była bardzo emocjonalna, a każda ze stron obstawała przy swoim stanowisku. Ubolewać należy, że w tej sprawie nie udało się osiągnąć żadnego kompromisu…


Obecni zostali poinformowani również o warunkach doraźnej pomocy przysługującej producentom trzody oraz mleka.

Forum zakończyło się wspólnym posiłkiem, w trakcie którego poruszono jeszcze wiele tematów.

Beata Górecka


22-12-2015 r.


Dnia 10 grudnia br. w Kruszewie, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile. Jednym z głównych tematów omawianych na zebraniu była ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Zagadnienie zostało szeroko zaprezentowane przez z-cę kierownika ANR w Pile Pana Wojciecha Czepielewskiego oraz specjalistę Henryka Wojciechowskiego. Założeniami ww. ustawy są przede wszystkim: przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji ziemi w jednym ręku, zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej przez osoby z kwalifikacjami oraz odpowiedni rozdział ziemi, szczególnie na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Wprowadzono szereg zmian. Między innymi zakłada się obowiązkowe zawieranie umowy dzierżawy na okres powyżej 5 lat w formie aktu notarialnego a dzierżawa powyżej 3 lat powinna być zawarta w formie pisemnej i mieć datę pewną. Ustawa przewiduje prawo pierwokupu. Została zmieniona dolna granica powierzchni z 5 ha do 1 ha. Będzie to dotyczyło również gruntów prywatnych. Wprowadzono pojęcie pierwokupu sąsiedzkiego, kiedy dzierżawca zrezygnuje z pierwokupu wówczas właściciel gruntów sąsiednich będzie miał prawo do ich kupna w pierwszej kolejności. Niestety na razie brak jest przepisów wykonawczych. Szczególnie przestraszeni są notariusze, gdyż to na nich spadnie obowiązek każdorazowego zgłoszenia umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży powyżej 1 ha.
Nową sprawą jest powołanie komisji w Oddziale Terenowym ANR, w skład której mają wejść przedstawiciele ANR, powiatu, gminy, izb rolniczych. Komisja ma wydawać opinie w sprawie ograniczenia przetargów i opinia ma być wiążąca. Nie wiadomo jeszcze czy będzie to komisja stała czy kadencyjna.
Wprowadzono również zapis, że każdy kupujący ziemię będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o źródłach dochodów na zakup. Ustawa wyklucza z przetargów osoby, które bezumownie korzystają z gruntów ANR.


Wicestarosta pilski Stefan Piechocki poinformował, że powiat pilski przystępuje do programu usunięcia azbestu i wyrobów z azbestu. Został on opracowany na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez poszczególne gminy powiatu. Plan będzie przebiegał stopniowo. Na rok 2016 zaplanowano 200 tys. w skali powiatu. Podział nastąpi proporcjonalnie do ilości azbestu w poszczególnych gminach. Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Właściciel usuwanego azbestu poniesie jedynie koszty podatku Vat.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pile pani Elżbieta Kliber poinformowała, iż obecnie trwa wypłata zaliczkowa płatności bezpośrednich. Przedstawiła również ilości złożonych wniosków „suszowych” w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Pan Piotr Maj zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej o nadanie tytułu Honorowego Członka Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile panu Julianowi Grasiowi. Wszyscy radni jednogłośnie poprali ten wniosek. Pan Graś znany jest wszystkim jako wieloletni działacz izb rolniczych, kółek i radny samorządowy. Od 28 lat zajmuje stanowisko sołtysa Kruszewa i w 2014 r. otrzymał tytuł Sołtysa Roku Powiatu Pilskiego. Jego praca została doceniona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Beata Górecka


21-12-2015 r.

Już po raz siódmy 5 grudnia br. odbyła się Wielkopolska Wieczerza Środowisk Wiejskich. Wśród 1200 gości znaleźli się też przedstawiciele powiatu pilskiego: KGW w Czajczu wraz z sołtysem Stanisławem Mrotkiem, KGW w Kruszewie oraz KGW z Nowej Wsi Ujskiej. Wyjazd został zorganizowany przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile.


W imieniu organizatorów przybyłych gości przywitali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania wspólnie zmówili modlitwę „Przy stole wigilijnym” oraz podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Organizatorzy zadbali też o sferę duchową spotkania. O tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem opowiedziała Teresa Palacz z wielkopolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bogate tradycje kulinarne wieczerzy wigilijnej przybliżyli Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku oraz Juliusz Podolski ekspert w dziedzinie kulinariów. O muzyczną oprawę świątecznego spotkania zadbali wokaliści z raszkowskiego zespołu TREMA. Najważniejszym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Po wieczerzy wręczono odznaczenia ORDER SERCA MATKOM WSI. Następnie podsumowano konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Laureatami zostali: KGW w Jaskółkach, Katarzyna Lis, Katarzyna Pol, Lucyna Roszczka, KGW Konin – Grojec oraz z powiatu pilskiego pani Irena Kozłowska i KGW Kruszewo.


Na zakończenie wszyscy zaśpiewali przepiękne polskie kolędy.


Tekst:Beata Górecka
Zdjęcia: Barbara Górzna


30-09-2015 r.

Dnia 21 września 2015 r. w sali wiejskiej w Kosztowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej WIR. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy z gminy Wyrzysk oraz zaproszeni goście. Głównymi tematami zgromadzenia były szkody łowieckie oraz szkody powstałe w wyniku suszy.


Na wstępie głos zabrał nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory pan Krzysztof Gromaczkiewicz, który wyraził opinię, iż zwierzyna w pilskich lasach jest niedoszacowana. W związku z powyższym nie można dokładnie określić planów odstrzału. Wyraził nadzieję, iż zmianę spowoduje planowana na przyszły sezon nowa inwentaryzacja, która pokaże faktyczne stany zwierząt. Szkody w lesie są dotkliwsze niż na polach. Tak naprawdę interesy rolników i leśników są zbieżne. Nadleśnictwo nie prowadzi polityki populacyjnej, której celem jest zwiększenie liczebności zwierząt. Jeśli okaże się, że zwierzyny jest więcej niż wynikało z poprzednich inwentaryzacji, można będzie zwiększyć odstrzał. Liczy na współpracę z kołami łowieckimi.


Obecni na zebraniu przedstawiciele kół łowieckich „Bażant” i „Żubr” zaapelowali do rolników o pomoc w grodzeniu pól oraz zakładaniu pastuchów i elektrolizatorów. Zwrócili się też z prośbą do nadleśniczego o niekaranie kół za nie wykonanie planów łowieckich.

Zgormadzeni rolnicy wyrazili opinię, że koła niechętnie z nimi współpracują. Zdarza się, że nie reagują na wnioski o oszacowanie szkód. Większość gospodarzy uważa, że odszkodowania powinien wypłacać skarb państwa.


Jeszcze więcej emocji wywołała sprawa odszkodowań za szkody spowodowane przez suszę. Wszyscy zgodzili się, że obowiązujące przepisy nijak się mają do rzeczywistości. Szczególne kontrowersje budzi fakt ogłaszania stanu suszy w oparciu o raporty IUNG. Jak wiarygodne mają być wyniki minitoringu suszy w powiecie pilskim, gdy stacje pomiarowe znajdują się najbliżej w Szamotułach bądź Szczecinku. Członkowie komisji skarżą się na niedokładne wytyczne wojewody oraz bałagan informacyjny. Najbardziej jednak poszkodowani będą rolnicy posiadający zwierzęta, gdyż prawdopodobnie sposób liczenia strat w gospodarstwach spowoduje, iż nie przekroczą oni 30% progu, który gwarantuje otrzymanie pomocy z państwa. Tak więc szumnie ogłaszana przez Ministerstwo pomoc trafi tylko do nielicznych.

Beata Górecka


01-09-2015 r.

Koniec sierpnia to doskonały czas na świętowanie dożynek. Zgodnie z tradycją również pilscy rolnicy zebrali się, żeby podziękować za zebrane plony. Tym razem uroczystość odbyła się 23 sierpnia w Osieku nad Notecią w gminie Wyrzysk. Obrzęd dożynek rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Józefa. Następnie pod przewodnictwem miejscowej Orkiestry, uczestnicy w barwnym korowodzie udali się na stadion. Oficjalnego otwarcia dokonali gospodarze uroczystości: starosta Franciszek Tamas, burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska oraz sołtys Osieka nad Notecią Ewa Pawlaczyk. Starostowie dożynek w osobach: Elżbieta Kowalska z Gromadna, Leszek Kukurowski z Auguścina, Weronika Podemska i Marcin Smełsz z Osieka nad Notecią, przekazali chleb włodarzom a Ci z kolei podzielili i rozdali wszystkim zgromadzonym.

O artystyczną część obrzędu dożynkowego zadbały pochodzące z Sadek Zespół Folklorystyczny Sadkowianie oraz Zespół Pieśni i Tańca Jabłoneczka. Przepięknie zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego Modraki, który działa przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku.

Podczas części oficjalnej nastąpiło wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”. Starosta pilski oraz wicestarosta Stefan Piechocki, z upoważnienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, uhonorowali: Jana Kozerę, Marcina Sawińskiego, Mieczysława Iwanka, Jerzego Karowskiego, Elżbietę Kowalską, Marcina Smełsza, Leszka Kukurowskiego.

Wszyscy zebrani z niecierpliwością oczekiwali na werdykt w konkursie na najpiękniejszy winiec. Pierwsze miejsce zajęła gmina Łobżenica, drugie gmina Wyrzysk, a trzecie – Białośliwie.

A wieczorem przyszedł czas na tańce i zabawę.

Beata Górecka


Radni Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu pilskiego dnia 10 lipca 2015 r. wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu we wsi Luchowo, gmina Łobżenica. Jednym z powodów było ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych o zamiarze sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni ponad 200 ha w obrębach Dębno i Dziunin. Na spotkanie została zaproszona przedstawicielka ANR pani Krystyna Sobień. Wyjaśniła ona procedury przetargu oraz problemy związane ze sprawami spadkowymi. Dopóki nie zostaną one uregulowane prawdopodobnie ww. grunty zostaną przeznaczone do krótkotrwałej dzierżawy. O wielu kwestiach, takich jak prawo pierwokupu czy wysokość czynszu zadecydują władze Agencji.

W trakcie spotkania omówiono również problem suszy. W celu skorzystania z pomocy państwa, rolnicy powinni zgłaszać wnioski o oszacowanie szkód do wójta bądź burmistrza.

Inną kwestią dotyczącą nie tylko rolników ale i wszystkich mieszkańców jest ekspansja Barszczu Sosnowskiego. Dyrektor Mieczysław Chmiel ze Starostwa Powiatowego powiedział, że to na właścicielu gruntu ciąży likwidacja skupisk tej rośliny. Na dotację państwa można liczyć w przypadku wystąpienia większej ilości kwater na ternie gminy.


Pani Elżbieta Kliber poinformowała o stanie zaawansowania prac nad wnioskami o dopłaty bezpośrednie. Zaapelowała o zgłaszanie w terminie zdarzeń w gospodarstwie, szczególnie dotyczących zwierząt. Wspomniała, że Agencja ma problem z kontaktem z rolnikami z powodu nieaktualnych numerów telefonów.

Pan Mateusz Mrowiński zgłosił wniosek o zmiany w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt dopuszczające stosowanie u bydła microchipów.

W Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście: Wiceprezes WIR - Bogdan Fleming, Burmistrz Łobżenicy - Piotr Łosoś, kierownik ARiMR - Elżbieta Kliber, Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego - Mieczysław Chmiel, Specjalista ds. sprzedaży ANR – Krystyna Sobień, Kierownik WODR Piła - Marcin Baumgart, Prezes Powiatowego Związku Rolników Kół i Organizacji Rolniczych – Andrzej Gryczka .

Serdeczne podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Łobżenicy i Strzeleckiej Grupy Producentów Mleka za sponsorowanie poczęstunku.

Tekst: Beata Górecka
Zdjęcie: Grzegorz Zięba

W wyborach do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie pilskim wybrano następujące osoby:

 • Gmina Białośliwie: Grzegorz Czapiewski, Paweł Kozak
 • Gmina Kaczory: Jan Radka, Paweł Wełnic
 • Gmina Łobżenica: Marian Fąs, Aleksander Tadych
 • Gmina Miasteczko Krajeńskie: Czesław Pasierbski, Stanisław Zajączkowski
 • Gmina Szydłowo: Bogdan Kliber
 • Gmina Ujście: Krzysztof Gwardzik, Andrzej Sawiński
 • Gmina Wyrzysk: Henryk Kleczka, Piotr Liszka,
 • Gmina Wysoka: Piotr Maj, Mateusz Mrowiński

Na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatowej wybrano przewodniczącego Rady Powiatowej, którym został Piotr Maj oraz delegata na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którym został Jan Radka.

Piotr
Maj

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Jan
Radka

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Dnia 31 mara 2015 r. w Brzostowie odbyło się ostanie posiedzenie pilskiej Rady Powiatowej WIR obecnej kadencji. Ważnym tematem poruszonym w trakcie spotkania był problem nadmiernego zwiększenia populacji bobrów oraz związanymi z tym szkodami. Procedury uzyskania odszkodowań oraz zezwolenia na odstrzał przedstawił pan Krzysztof Chrzanowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zachęcał rolników do składania wniosków o odszkodowania, gdyż w skali budżetu, kwota wydatkowana na ten cel jest prawie niezauważalna, a co za tym idzie problem nie wydaje się zbyt poważny. Tymczasem prawda jest taka, że bobry nie mając naturalnego wroga i będąc przedmiotem ochrony bardzo się rozmnożyły i dla gospodarujących rolników stanowią duży problem.

Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego Mieczysław Chmiel poinformował zebranych o mających zmienić się przepisach o prawie wodnym, przekazujących cieki szczegółowe pod kompetencje gmin. Przepisy miały wejść w życie z dniem 1 stycznia br.

Pan Julian Graś zaapelował o interwencję w sprawie przepisów, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r., według których badania techniczne ciągników i przyczep powyżej 3,5 tony trzeba będzie przeprowadzać w stacjach okręgowych. Wiązać się to może z koniecznością jazdy nawet 100 km, gdyż istniejące stacje podstawowe nie zdążą się dostosować .

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Piotr Maj podsumował mijającą kadencję oraz wręczył radnym podziękowania. Na koniec zebrani zrobili sobie wspólne zdjęcie.


Beata Górecka


Dnia 24 lutego br. w przepięknym Pałacu w Rzęszkowie, odbyło się forum rolnicze powiatu pilskiego. Głównym organizatorem była Wielkopolska Izba Rolnicza. Blisko 200 uczestników tego spotkania dyskutowało na tematy nurtujące polską wieś. Na wstępie wiodącym wątkiem były protesty rolników, które już od dłuższego czasu odbywają się również na terenie naszego powiatu. Przewodniczący komitetu protestacyjnego pan Józef Kołos zapowiedział, iż manifestacje będą trwać, dopóki rząd nie przedstawi rozwiązań, które przyczynią się do poprawy obecnej sytuacji , szczególnie na rynku trzody i mleka. W najbliższy piątek planowany jest wyjazd do Warszawy do tzw. „zielonego miasteczka”, aby wesprzeć tam protestujących. Niezadowolenie pracujących na roli budzą też niektóre zapisy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zastanawiano się, czy będą chętni do skorzystania ze środków na budowę i modernizację chlewni. Emocje budziła też kwestia wprowadzenia tzw. zazielenień. Poruszono również sprawę obrotu ziemią i niezwykle wysokich cen za jej hektar.


Do postulatów odnieśli się poseł na Sejm Stanisław Kalemba oraz wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming. Pan minister przedstawił działania rządu, które mają się przyczynić do poprawy sytuacji na wsi. Opowiedział też o swoich dokonaniach w czasie kierowania resortem rolnictwa.

Forum było świetną okazją do przypomnienia o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się dnia 31 maja br. Wiceprezes WIR zachęcał do licznego uczestnictwa i oczywiście kandydowania.


Na zakończenie podano przepyszny obiad.

Beata Górecka


W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Pile, zebrała się grupa około 70 rolników, aby pokojowo zamanifestować niezadowolenie z sytuacji jaka panuje na polskiej wsi. Do zgromadzonych wyszli starosta pilski Franciszek Tamas, wicestarosta Stefan Piechocki oraz Etatowy Członek Zarządu Eligiusz Komarowski. Pełnomocnik protestu Józef Kołos odczytał postulaty skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprosił Starostę o przekazanie ich ministrowi Markowi Sawickiemu. Do postulatów dołączone zostało również Stanowisko samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie przyjęte w dniu 26 stycznia 2015 r.


Starosta oznajmił, iż w pełni rozumie powody protestu, dodał że brakuje mu punktu odnośnie polskich sadowników. Zgromadzeni postanowili dopisać ten postulat.

Następnie głos zabrał pan Piotr Maj, który poinformował, iż na razie rolnicy gromadzą się na pokojowych manifestacjach, ale jeśli rząd nie będzie miał woli zmiany sytuacji rolników, wówczas dojdzie do strajku ogólnokrajowego. Zaprosił wszystkich zgromadzonych na forum rolnicze, które odbędzie się 24 lutego 2015 w Pałacu w Rzęszkowie.

Beata Górecka


W dniach 26-29. 06 2014 grupa blisko 20 rolników z powiatów pilskiego i wągrowieckiego brała udział w wyjeździe studyjnym na Podlasie. Podlaska branża mleczarska to krajowy lider z ponad 30% udziałem w krajowym rynku produkcji masła, mleka, śmietany. To tutaj znajdują się największe zakłady przetwórstwa mlecznego SM Mlekpol, Mlekovita, OSM w Piątnicy. Przemierzając region można zachwycać się zarówno niezwykle malowniczymi małymi gospodarstwami, z pięknie wyglądającymi drewnianymi stodołami, jak również podziwiać prężnie działające gospodarstwa, jak np. pana Tomasza Kraszewskiego we wsi Dąbrowa Łazy.

Foto

Wielkopolscy rolnicy mieli okazję również poznać tajniki produkcji maszyn firmy PRONAR. Po krótkim wykładzie, na własne oczy mogli przekonać się, jak od początku do końca przebiega proces powstania przyczep. Pronar to nie tylko przyczepy ale i wiele innych maszyn poczynając od przeznaczonych do zbioru zielonek i zadawania pasz a skończywszy na zamiatarkach. W ofercie firmy znajdują się również ciągniki Kioti, jak się okazało niezwykle zwrotne i łatwe w obsłudze.

Foto

W odwiedzanym przez nas regionie znajduje się również słynna na cały świat z koni arabskich stadnina w Janowie Podlaskim. To tutaj hoduje się najpiękniejsze i najdroższe polskie konie. Ceny jakie osiągają na corocznie organizowanych aukcjach są astronomicznych rozmiarów. Zwykłym śmiertelnikom pozostaje tylko możliwość podziwiania ich urody podczas wizyty w stadninie. Naszych rolników zainteresowało również hodowane tutaj stado krów mlecznych.

Foto

W trakcie naszego pobytu na Podlasiu w Szepietowie odbywała się VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Zgromadziła rolników, wystawców, instytucje i firmy działające w rolnictwie i jego otoczeniu. W ciągu dwóch dni zaprezentowało się około 350 wystawców. Byliśmy pod wrażeniem ogromu pracy włożonej w organizację tej imprezy. Oczywiście nie obyło się bez porównań z "naszymi" Bednarami.

Po niezwykle emocjonującej wyprawie wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

Beata Górecka


Powrót