Powiat słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, podprowincjach: Pojezierza Południowobałtyckie i Niziny Środkowopolskie. W Powiecie Słupeckim są dwa parki przyrody - Nadwarciański Park Krajobrazowy (uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej "Globaly Important Bird Areas - Glas") oraz Powidzki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior (w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce - Jezioro Powidzkie, na którym od 2000 roku odbywają się Regaty Żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski Jachtów Kabinowych).
Powiat słupecki jest powiatem typowo rolniczym - 60 tysięcy hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze. Jest tu 4750 gospodarstw rolnych, a przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 11 ha. Produkcja w gospodarstwach skoncentrowana jest na produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja roślinna to: głównie zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki; natomiast produkcja zwierzęca to: trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe oraz drób. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017
21-02-2020 r.

Dnia 19. lutego br. w sali OSP w Cieninie Zabornym odbyło się szkolenie na temat uboju zwierząt we własnym gospodarstwie na własne potrzeby. Szkolenie zorganizowane przez biuro powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii – pana Józefa Ziemniarskiego, który poprowadził wykład.

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, frekwencja wyniosła 150 osób. Uczestnikami wykładu były osoby również z powiatu konińskiego, gdzie wcześniej dla tych osób zabrakło miejsca na ich terenie.

Jest to szkolenie obowiązkowe dla osób, które do tej pory dokonywały uboju zwierząt we własnym gospodarstwie oraz dla osób, które zamierzają tych ubojów dokonywać. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończenia szkolenia.

Iwona Czerniak


12-02-2020 r.

W dniu 10 lutego br. odbyło się tradycyjne, coroczne Forum Rolnicze. Tegoroczne Forum zorganizowane zostało wspólnie przez Rady Powiatowe WIR Koninie i Słupcy, przy współpracy z Konińskim i Słupeckim Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miejskim w Golinie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 160 rolników i zaproszonych gości.

Tematyka dotyczyła aktualnych, a jednocześnie budzących sporo pytań zagadnień:

 1. Baza danych o zagospodarowaniu odpadów (BDO) – obowiązki rolników,
 2. Energia w gospodarstwie rolnym,
 3. Problematyka chorób zakaźnych, w tym zagrożenie ze strony wirusa ASF i ptasiej grypy,
 4. Omówienie aktualnych programów dla rolnictwa, w tym dopłat do dobrostanu zwierząt oraz bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Oprócz wysłuchania prelekcji rolnicy uczestniczący w spotkaniu mogli wziąć udział w dyskusji oraz uzyskać indywidualne porady na specjalnie do tego celu przygotowanych stoiskach Agend i Firm uczestniczących w Forum.

Tematykę BDO przybliżył Jarosław Sobczak - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska UMWW w Poznaniu. W kwestii obowiązku rejestracji w Bazie danych o odpadach wyjaśnił, że: „Obowiązek wpisu do rejestru BDO dla rolnika będącego wytwórcą odpadów konieczne jest, jeśli:

 • posiada on pozwolenie zintegrowane (wymagane mi. in. przy hodowli drobiu powyżej 40 tys. sztuk) lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów - niezależnie od powierzchni użytków rolnych, na których gospodaruje – w tym przypadku zostaje wpisany z urzędu do BDO,

  oraz

 • nie posiada żadnej z ww. decyzji, ale gospodaruje na powierzchni użytków rolnych od 75 ha wzwyż – w tym przypadku musi złożyć wniosek elektronicznie przez system BDO, z pewnymi wyjątkami:
  będąc rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych od 75 ha wzwyż nie podlega obowiązkowi wpisu do BDO jeżeli nie posiada żadnej z ww. decyzji i jednocześnie wytwarzane przez niego odpady mieszczą się w rodzajach i ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2531), lub mieszczą się w rodzajach i ilościach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne lub są odpadami komunalnymi.

W podsumowaniu swego wystąpienia Dyr. Sobczak stwierdził, że: „... jakkolwiek orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite, to jednak na gruncie opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarki odpadami urzędy marszałkowskie z całej Polski wraz z Ministerstwem Środowiska już kilkanaście lat temu przyjęły interpretację zgodnie z którą rolnik indywidualny (tzn. nie prowadzący działalności w postaci spółdzielni czy spółki) nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym rolnika nie dotyczy ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1)”.

Z dużym zainteresowaniem, spotkał się temat energii w gospodarstwie rolnym, który poprowadziła Pani Ewa Kwapich – specjalista WODR. Tematyka dotyczyła energii w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Pani Kwapich omówiła zarówno możliwości zmniejszenia rachunków za prąd poprzez dobór właściwej taryfy, jak i zasady dotyczące instalacji i wytwarzania energii we własnym gospodarstwie. W swej prezentacji omówiła też zasady pozyskania środków na instalacje oraz programy i ulgi, z jakich może skorzystać wytwórca. Wiedza Pani Ewy zdobywana przez wieloletnią pracę, już po jej wykładzie przyciągnęła do jej stoiska licznych rolników na konsultacje indywidualne.

Kolejny temat jest znany rolnikom, gdyż zarówno sprawa ASF jak i ptasiej grypy, jest tematem nr 1 w środkach masowego przekazu jak i bieżącej działalności WIR. Jednak ze względu na rangę problemu, tematu tego nie mogło zabraknąć na tak dużym spotkaniu z rolnikami. Temat omówił Ireneusz Szefliński – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie.

Ostatnim z prelegentów był Pan Dawid Michalak – Naczelnik w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie. Przedstawił bieżącą działalność Agencji w zakresie realizacji dopłat bezpośrednich jak i pomocy suszowej dla rolników . Szczegółowo omówił wdrażanie aktualnych naborów, jakie będą przeprowadzane w najbliższym czasie, takich między innymi jak dopłaty do dobrostanu zwierząt i nawadnianie oraz zasady kontroli, jakim podlegają gospodarstwa rolne.

W dyskusji udział wziął m.in.: Pan Tadeusz Węgrzeniejewski – rolnik z Daninowa w gm. Kazimierz Biskupi, który wyświetlił film ze szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w jego gospodarstwie. Rolnik ma problem z uzyskaniem odszkodowani za zniszczone uprawy. Dyskusja dotyczyła także, problemów odszkodowań za małe nawet uchybienia w bioasekuracji, opóźnień w wypłatach pomocy suszowej oraz opóźnień w rozliczaniu dotacji do wapna z powodu braku umowy na środki w WFOŚiGW w Poznaniu.

W trakcie forum pracowała Komisja Uchwał i Wniosków, która zapisała następujące wnioski:

 1. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa o wydanie jasnego stanowiska w sprawie odbioru odpadów rolniczych typu: folia od kiszonek, siatka od słomy, worki od nawozów, itp. Problem dotyczy tych gmin, gdzie nie znaleziono firmy, która podpisałaby umowę na odbiór tych odpadów.
 2. Wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa o nie wprowadzanie podatku cukrowego, gdyż może to doprowadzić do ograniczenia wykorzystania cukru w przemyśle spożywczym a co za tym idzie ograniczenie i spadek cen już i tak bardzo niskich cukru co ma bezpośredni wpływ na ograniczenie produkcji i spadek cen buraków i jest to ewidentnym zagrożeniem dla polskich plantatorów buraka cukrowego, z uwagi na brak takiego podatku w innych krajach UE.
 3. Przyspieszenie wysiewu nawozów azotowych na wiosnę; powinno to być zależne od panujących warunków atmosferycznych, a nie od sztywnej daty kalendarzowej ustalonej odgórnymi zarządzeniami w Warszawie czy w Brukseli.
 4. Przyspieszenie wypłat w ramach pomocy rolnikom z powodu suszy w 2019 r.
 5. Odszkodowania za szkody łowieckie; powinien płacić skarb państwa jako właściciel dzikich zwierząt, a nie koła łowieckie. Problemy są również z komisjami szacującymi szkody łowieckie – powinny być niezależne od myśliwych. Problem stanowi również utylizacja padłych dzikich zwierząt na gruntach rolników, ponieważ oni muszą płacić za utylizację, co jest kuriozalne. Należy więc w tej kwestii dopracować ustawę o prawie łowieckim.
 6. Rozbiórka – niszczenie przez rolników tam wodnych budowanych przez bobry, aby nie były zalewane łąki i pola uprawne; decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane i wydawane przez instytucje usytuowane jak najbliżej rolników.
 7. Zwiększyć liczbę stacji SMSR (Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej). Aktualnie nie ma żadnego takiego punktu w pow. Konińskim. W ostatnich latach poziom suszy w naszym rejonie wzrasta i w tym roku wszystko na to wskazuje, że susza będzie jeszcze większa, niż w latach poprzednich.

Elżbieta Bryl


28-12-2019 r.

Dnia 23 stycznia br. w Bistro Poligon w Zagórowie odbyło się spotkanie noworoczne Rady Powiatowej WIR w Słupcy. W spotkaniu uczestniczyły władze powiatu słupeckiego ze Starostą Słupeckim Jackiem Bartkowiakiem na czele. Ze strony gminy Zagórów w spotkaniu wziął udział burmistrz Roman Kulterman oraz przewodniczący Rady Ryszard Sikorski. Dość szeroko były też reprezentowane instytucje działające na rzecz oraz w otoczeniu rolnictwa: kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ewelina Czechowska–Malczewska i jej zastępczyni Lidia Czaronek, kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupcy Danuta Woźniak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy Anita Szykowna oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii Józef Ziemniarski.

Swą obecnością spotkanie zaszczycił również zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w składzie: prezes Piotr Walkowski, wiceprezes Zbigniew Stajkowski oraz członek zarządu a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej w Słupcy Jan Pauliński.

Spotkanie to, oprócz podsumowania dokonań, stało się dobrą okazją do uhonorowania grona zasłużonych osób okolicznościowym medalionem ustanowionym w swoim czasie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Z rąk członków zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej - „za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej” medaliony im. dr Aleksandra Szembeka, postaci ściśle związanej z powstaniem samorządu rolniczego w odrodzonej Polsce, otrzymali: Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, Roman Kulterman – burmistrz Miasta i Gminy Zagórów, Ewelina Czechowska–Malczewska kierownik BP ARiMR w Słupcy, Lidia Czaronek – z-ca kierownika BP ARiMR w Słupcy, Danuta Woźniak – kierownik ZD WODR w Słupcy, Józef Ziemniarski – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Anita Szykowna – kierownik PT KRUS w Słupcy.

Spośród członków miejscowej Rady Powiatowej WIR medaliony otrzymali: Jan Pauliński, Zbigniew Fabiszak, Alicja Szymkowiak, Hanna Smarzyńska, a także Grzegorz Kryszak.

W części uroczystości, która była przewidziana na wystąpienia gości, Starosta Słupecki złożył zebranym życzenia zdrowia oraz dalszej owocnej współpracy. Życzył również, aby w roku obecnym afrykański pomór świń, ptasia grypa czy pomór pszczół omijały tutejszych producentów.

Z kolei burmistrz Miasta i Gminy Zagórów Roman Kulterman, po złożeniu stosownych życzeń, scharakteryzował pokrótce tutejszą gminę. Z przytoczonych danych wynikało, że ta największa w byłym województwie konińskim gmina zajmuje 160 km². Na tutejszym terenie znajduje się około 2 tysięcy gospodarstw rolnych. Występują tu gleby o niskiej bonitacji - w zdecydowanej większości to gleby klasy V i VI, a niewielkie ilości zajmują III i IV klasy. Kilkanaście tutejszych gospodarstw zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Sporo, bo 3,5 tys. ha zajmują lasy, natomiast użytki rolne stanowią 11 tys. ha. Zauważyć należy, że wpływy z podatku rolnego wynoszą jedynie 310 tys. złotych, gdzie koszt samego oświetlenia ulicznego wynosi 400 tys. zł. Stąd wniosek, że gmina nie utrzymuje się z wpływów z podatku rolnego, lecz z podatku działających na terenie firm.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski swoje wystąpienie rozpoczął również od złożenia zebranym okolicznościowych życzeń. Prezes odniósł się głównie do problemów związanych z ubiegłoroczną suszą oraz do perturbacji występujących przy sporządzaniu dokumentacji z tym związanej. Kolejną sprawą, którą poruszono na spotkaniu był temat „programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, głównie terminów stosowania nawozów organicznych (płynnych i stałych) oraz mineralnych - w warunkach wyjątkowo łagodnej (jak dotąd) tegorocznej zimy. Zdaniem mówcy - w tej sprawie Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze stosownymi sugestiami. Zauważono również, że przy takiej aurze kolejnym problemem mogą być odszkodowania wynikające z wiosennych przymrozków, które mogą wystąpić znacznie przed datą 15 kwietnia! W nawiązaniu do ptasiej grypy – prezes WIR przyznał, że mimo bioasekuracji w pow. ostrowskim jest niestety kilka ognisk choroby, która dziesiątkuje stada ptactwa.

Kierownik BP ARiMR w Słupcy Ewelina Czechowska-Malczewska, dziękując za zaproszenie, przekazała informacje dotyczące wypłat środków pomocowych z tytułu ubiegłorocznej suszy. Zdaniem przedstawicielki Agencji - pomoc uruchomiona będzie lada dzień, tuż po zatwierdzeniu budżetu państwa. W uzupełnieniu Lidia Czaronek poinformowała zebranych co do ilości wystawionych decyzji obszarowych do końca roku. Okazało się, że tamtejsze BP ARiMR wystawiło ok. 1000 decyzji. Do wystawienia pozostało zatem 2 tys. decyzji obszarowych i 1,5 tys. decyzji o dopłatę suszową. Ważną okazała się informacja, że na terenie powiatu 1200 gospodarstw zostało skontrolowanych metodą FOTO. Dotyczyło to gmin Strzałkowo i Lądek. Niepokojącym jest też fakt, że w wielu gospodarstwach środki ochrony roślin nie są stosowane zgodnie z etykietą! Nieścisłości dotyczyły także planu nawożenia azotem oraz zasad przechowywania kiszonek.

Na zakończenie zasygnalizowano zgromadzonym, że stawki dopłat do materiału siewnego nie są jeszcze ustalone. Znany jest jedynie nowy, choć budzący duże zastrzeżenia, termin składania wniosków trwający od 25 maja do 25 czerwca danego roku.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i zakończono je wspólnym posiłkiem.

Iwona Czerniak


17-12-2019 r.

W sobotę 14.12.2019 r. delegacja członków Rady Powiatowej WIR w Słupcy wraz z grupą tamtejszych rolników, a także z przedstawicielkami Stowarzyszenia Kobiet „Razem” z Kornat oraz innymi zaproszonymi gośćmi - licznie uczestniczyła w Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Sierakowie koło Rawicza. Organizatorem tego cyklicznego już wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza, przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz z wydatną pomocą gmin Rawicz i Jutrosin.

W spotkaniu opłatkowym, bo taki miało ono charakter, najliczniejszą grupę stanowili oczywiście wielkopolscy rolnicy, choć byli tam również samorządowcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji i instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa, a także członkinie kół gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. Nie zabrakło także delegacji z Dolnego Śląska i z Ziemi Lubuskiej. Dość licznie reprezentowane były władze samorządowe województwa wielkopolskiego. Na Wigilii pojawili się również posłowie na Sejm RP oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego. W odświętnie udekorowanej sali Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - przy wspólnym stole, gdzie poczesne miejsce znalazło się dla opłatka poświęconego wcześniej przez proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP - ks. kanonika Wojciecha Prostaka, królowały tradycyjne potrawy wigilijne w postaci barszczu czerwonego z uszkami, kapusty z grochem, klusek z makiem, smażonego karpia, sałatek oraz nierozerwalnie kojarzonego z tą tradycją śledzia. Spośród ciast nie zabrakło tradycyjnych pierników czy też makowca. Członkinie Stowarzyszenia Kobiet „Razem” w Kornatach w powiecie słupeckim przygotowały na tę okazję aromatyczne pierniczki.

W tymże przedsięwzięciu uczestniczyło również sporo Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń Kobiet z terenu całego województwa - co spotkało się z dużym uznaniem organizatorów.

Przy tej sposobności prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Piotr Walkowski uhonorował pokaźne grono przedstawicielek tych organizacji.

Podczas uroczystości, uświetnionej częścią artystyczną, nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu kolęd...

Iwona Czerniak


04-12-2019 r.

W dniu 28 listopada br. w Sali Narad Urzędu Miasta w Słupcy przy ulicy Pułaskiego 21 odbyło się szkolenie na temat „Norm i wymogów wzajemnej zgodności” przeprowadzone przez Panią Barbarę Idczak, starszego specjalistę do spraw projektów i szkoleń Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tego typu szkolenia organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbywają się w każdym powiecie na terenie całego województwa Wielkopolskiego na przełomie listopada i grudnia.

W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. Szkolenie skierowane było do rolników, właścicieli lasów, młodych rolników i osób zatrudnionych w rolnictwie. Program szkolenia obejmował tematykę dotyczącą zasad wzajemnej zgodności w odniesieniu do płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej, ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, zdrowia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin ze szczególnym uwzględnieniem zgłaszania zdarzeń, prawidłowego prowadzenie dokumentacji oraz dobrostan zwierząt.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał stosowne materiały szkoleniowe związane z poruszaną tematyką szkoleniową oraz zaświadczenie o uczestnictwie w tymże szkoleniu nt. wzajemnej zgodności.

Iwona Czerniak


25-09-2018 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza jest w trakcie organizacji cyklu szkoleń dla wielkopolskich rolników na temat: ,,Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Szkolenia te organizowane są przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jedno z dwudziestu, takich szkoleń zorganizowane zostało przez biuro powiatowe WIR w Słupcy 2 października br. w Ostrowitem. Tematyka szkolenia obejmowała nowości w zakresie prawa wodnego oraz powiązane z nimi wytyczne do programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Otwarcia szkolenia i powitania uczestników dokonał gospodarz gminy Wójt Henryk Tylman.


Pierwszy wykład dotyczył prawa wodnego. Wykładowcą w tym zakresie był Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Kole – Jan Bartczak. Zlewnia ta obejmuje swym zasięgiem powiaty: Koło, Konin, Słupca, Środa Wlkp., Turek i Września. Dyrektor Bartczak omówił strukturę organizacyjną i kompetencje PGW Wody Polskie. Wyjaśnił, w jaki sposób odbywa się obecnie zarządzanie wodami, w tym współpraca lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych Wody Polskie oraz rolników. Omówił też środowiskowe korzystanie z wód powierzchniowych i głębinowych.


Temat ten, szczególnie w zakresie opłat za wodę, wzbudził spore emocje wśród słuchaczy. Padły pytania dotyczące m.in.: obowiązków właścicieli studni głębinowych i kosztów nawadniania roślin uprawnych.

Kolejny ważny temat dotyczący ochrony wód przed związkami azotu omówiła Pani Anna Jagodzik z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Od 26 lipca 2018 r. obowiązują rolników nowe przepisy dotyczące zasad przechowywania i stosowania nawozów. Tematy te, pomimo że już obowiązują, to nie do końca są rolnikom znane.


Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją, która będzie przeprowadzać kontrole w gospodarstwach rolnych. Niestety, będzie także nakładać kary, których stawki są bardzo wysokie. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała wiele pism. Przedstawialiśmy wielokrotnie stanowiska naszego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie. Bezskutecznie. Jak nam wyjaśniono konieczność zmiany przepisów w zakresie dotyczącym terminów wywożenia obornika, czy też prowadzenia stosownej dokumentacji itp., wynika z konieczności wytyczenia na obszarze całej Polski strefy szczególnie narażonej na skażenie związkami azotu pochodzenia rolniczego. Sankcje, jakie nałożyła na Polskę Unia Europejska zmusiły do wprowadzenia przepisów, których celem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia wód Bałtyku. Rolnicy wyrazili swe wątpliwości, czy przepisy muszą być, aż tak rygorystyczne. Zachodzi tez obawa, że wiele gospodarstw nie podoła nałożonym obowiązkom i zaniecha produkcji, zwłaszcza zwierzęcej.

Informacje na temat możliwości wykonywania prób glebowych przekazała Pani Renata Urbanowicz ze Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.


Rolnicy otrzymali płyty CD z nagranymi prezentacjami ze szkolenia, drukami potrzebnymi do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyką wykonywania obliczeń.

Elżbieta Bryl15-02-2018 r.

Aula Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy, przy ulicy Rotmistrza Pileckiego, gościła w dniu 8. lutego br. uczestników Forum Rolniczego Powiatu Słupeckiego. Organizatorami forum byli: Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy, tutejsze Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Słupcy.


Organizatorów spotkania zaszczycili: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Mariusz Roga – Starosta Powiatu Słupeckiego, Szymon Grzywiński – Wicestarosta Powiatu Słupeckiego, Stanisław Plesiński – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy oraz Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupcy.

Wśród przybyłych dominowali rolnicy i sołtysi. Pojawili się także przedstawiciele niemalże wszystkich instytucji pracujących wokół i na rzecz tutejszego rolnictwa. Swoją obecność zaznaczyli także przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas forum poruszane były kwestie nurtujące nie tylko rolników, ale i całą społeczność wiejską. Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiła wyczerpującą informację na temat pozyskiwania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018 przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe.

Z kolei pan Dominik Bekasik (UMWW) scharakteryzował program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" oraz przedstawił informację na temat finansowania projektów na obszarach wiejskich w roku bieżącym.


Kolejnym prelegentem była pani Izabela Witkiewicz – Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu, która omówiła temat możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych. Z kolei pani Anita Kubicka – Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zreferowała zebranym temat funkcjonowania programu LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020.

Pan Jan Bartczak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, przedstawił zmiany dotyczące ustawy Prawo wodne oraz wynikające z niego zobowiązania dla rolników. Do zadań nowo powstałej instytucji (po byłym Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych) należeć będą: wydawanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych oraz szeroko pojęte egzekwowanie Prawa wodnego. Ze zrozumiałych względów temat ten wzbudził najwięcej pytań i kontrowersji.

Pan Arkadiusz Błochowiak – były Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przy tej okazji rozliczył się w kompleksowy sposób ze swego dotychczasowego urzędowania. Mówca ubolewał przy tym nad niezrealizowanymi wnioskami dotyczącymi pozyskiwania funduszy unijnych na małą retencję.

Natomiast prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej odniósł się w sposób szczegółowy do zmian wynikających z Prawa wodnego, a w szczególności do obowiązków rolników w kwestii gospodarowania na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN). Poruszone również zostały tematy gospodarowania i przechowywania nawozów naturalnych, a także konieczność poczynienia inwestycji w tym zakresie już do 2029 roku (płyty obornikowe i zbiorniki). Szeroko i w sposób bardzo ożywiony toczono debatę o opłatach za odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni zabudowanych.


Prezes poinformował, że Wielkopolska Izba Rolnicza złożyła wniosek do Zarządu Wód Polskich o przeprowadzenie na terenie Wielkopolski szkoleń związanych z tymi wymogami. Prezes odniósł się również do konieczności składania wniosków dotyczących płatności bezpośrednich drogą elektroniczną (eWniosekPlus). Temat bioasekuracji na terenie całego kraju oraz wymogi związane z wprowadzeniem dużych rygorów w tym zakresie – zróżnicowały nastroje wśród zabierających głos w tej sprawie.

Dyskutanci zgodzili się w jednym – rolnicy chcący się cały czas rozwijać, muszą dostosowywać się do zmieniających się przepisów prawa.
Temu właśnie celowi służą organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą fora rolnicze.

W spotkaniu, które zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, uczestniczyło około 110 osób.
Forum sponsorowali: Bank BGŻ Paribas, Firma SOVA FOODS i Bank Spółdzielczy w Słupcy.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji składamy Staroście Słupeckiemu – p. Mariuszowi Roga, Burmistrzowi Miasta Słupcy – p. Michałowi Pyrzykowi oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych – p. Cezaremu Witlewskiemu.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


06-02-2018 r.

29 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta w Słupcy w Sali Narad odbyło się szkolenie dotyczące ,,Zmian w podatku Vat w roku 2018 oraz obowiązków wynikających z jednolitego pliku kontrolnego’’. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Miasta w Słupcy wspólnie z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


W szkoleniu, oprócz rolników indywidualnych z terenu powiatu słupeckiego, uczestniczył Starosta Słupecki Mariusz Roga, Wicestarosta Słupecki Szymon Grzywiński, Wiesław Łyczykowski reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz organizatorzy Stanisław Plesiński Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Michał Pyrzyk Burmistrz Miasta Słupcy. Wykładowcą podczas szkolenia był Michał Kałuża, specjalista do spraw rachunkowości i Vat-u w rolnictwie.


Podczas szkolenia Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk powitał zaproszonych rolników i gości mówiąc: ,,Rolników czekają w tym roku zmiany, chociażby w zakresie regulacji podatku VAT. Tych zmian jest na tyle dużo, że stwierdziliśmy, iż konieczne jest zorganizowanie szkolenia, które pomoże w zrozumieniu wielu zawiłych kwestii VAT-u. W 2018 roku, rolnicy muszą w większości przypadków wysyłać deklaracje już w formie elektronicznej do urzędów skarbowych’’.


Pan Stanisław Plesiński powitał zebranych rolników oraz przekazał informację na temat zbliżającego się Forum Rolniczego na terenie powiatu słupeckiego, organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wraz z Urzędem Miejskim w Słupcy i tutejszym Starostwem Powiatowym, które odbędzie się 8 lutego br. w auli Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy.


Prowadzący szkolenie Pan Michał Kałuża podkreślił, że: ,,Rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, który nie uzyskuje przychodów z innego rodzaju działalności, nie musi w ogóle rejestrować się dla potrzeb podatku VAT. System zryczałtowanego opodatkowania zwalnia rolnika ryczałtowego od obowiązku prowadzenia ewidencji, składania deklaracji i wystawiania faktur, przy jednoczesnym prawie do zwrotu podatku naliczonego w postaci podatku VAT’’.


Wszyscy uczestnicy szkolenia zgodnie podkreślali, że decyzję o rezygnacji ze zwolnienia w podatku VAT należy bardzo dokładnie przeliczyć i przemyśleć. Opłacalność ewentualnej rezygnacji wynika z różnicy stawek podatkowych VAT. Obrót ze sprzedaży np. płodów rolnych korzysta bowiem z opodatkowania stawkami obniżonymi, natomiast zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych materiałów służących produkcji rolniczej jest z reguły opodatkowany stawką podstawową.


Zarówno Przewodniczący WIR Stanisław Plesiński jak i Burmistrz Michał Pyrzyk mają nadzieję, że to spotkanie ułatwi wszystkim rolnikom rozliczenie się z Vat-u, a niezdecydowanym osobom odpowie też na pytanie: Czy rolnikowi opłaca się być czynnym podatnikiem Vat-u, czy poprawi dochodowość gospodarstwa rolnego?

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


29-01-2018 r.

Spotkanie noworoczne samorządu rolniczego z władzami miasta i powiatu słupeckiego, zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy, odbyło się dnia 18.01. br. w miejscowej restauracji. Spotkanie na progu nowego roku miejscowych włodarzy oraz przedstawicieli samorządu rolniczego, z udziałem instytucji działających na rzecz tutejszego rolnictwa, miało na celu podsumowanie minionego roku i wyznaczenie kierunków dalszej współpracy. Obecny na spotkaniu Starosta Słupecki pan Mariusz Roga, wraz z wicestarostą panem Szymonem Grzywińskim, swoje wystąpienia rozpoczęli od złożenia okolicznościowych życzeń. Pan Starosta ze swej strony zadeklarował też pomoc dla samorządu rolniczego w możliwie największym zakresie. Zdaniem starosty, dokonującego swoistego resume, godnymi uznania okazały się być choćby organizowane w ubiegłym roku tzw. „Fora Rolnicze” oraz „Fora Rolniczo-Łowieckie”. Starosta zauważył przy tym, że na jednym z takich spotkań, zainicjowanych przez tutejszy samorząd rolniczy, poruszane zostały (boleśnie odczuwane przez rolników) kwestie szkód łowieckich wyrządzanych głównie przez zwierzynę grubą. Pokłosiem forum były, wystosowane przez Starostwo oraz miejscową Radę Powiatową WIR, pisma do decydentów, parlamentarzystów - o wypracowanie możliwe racjonalnego modelu rekompensowania rolnikom strat w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę dziko żyjącą, a szczególnie przez niektóre gatunki zwierzyny łownej. Burmistrz Miasta Słupca pan Michał Pyrzyk, korzystając z okazji, przyłączył się również do wyrażanych wcześniej życzeń noworocznych. Dodał przy tym, że powiat słupecki jest regionem wybitnie rolniczym i odbiega znacząco pod względem powierzchniowym od „mojego” miasta Słupcy. Zaznaczył jednak z dumą, że na terenie miejskim znajdują się grunty rolne będące warsztatem pracy dla sporej grupy tutejszych mieszkańców. Korzystając z okazji burmistrz zaprosił zainteresowanych na szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT w 2018 roku oraz obowiązku wynikającego z jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT). Szkolenie takie zaplanowane zostało na dzień 29. stycznia br. w sali narad Urzędu Miasta Słupca o godz. 10.00.


W spotkaniu tym uczestniczyła również pani Jolanta Nawrocka - członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która swoje wystąpienie również rozpoczęła od życzeń noworocznych – składając je w imieniu swoim i zarządu. Pani J. Nawrocka poinformowała zebranych o spotkaniach organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. „Forum Rolnicze” oraz o „Forum Rolniczo-Łowieckim” przewidzianym dla powiatu konińskiego. Wspomniała też o kończącym się 10–cio letnim okresie dzierżawy obwodów polnych i leśnych oraz o wynikającym z tego tytułu uprawnieniu dla samorządu rolniczego. Pani J. Nawrocka zdała zgromadzonym także obszerną relację ze spotkania noworocznego dla środowisk działających wokół i na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. Spotkanie takie odbyło się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 8. stycznia br.


Kierownik BP ARiMR w Słupcy pani Ewelina Czechowska–Malczewska wyraziła podziękowanie za zaproszenie, jak również za dotychczasową współpracę z samorządem. Pani Czechowska–Malczewska zaprosiła zainteresowanych na spotkania odbywające się pod patronatem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana pt. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Nadmieniła również, że miejscem takiego spotkania będzie Gminny Ośrodka Kultury w Strzałkowie. Pani kierownik wspomniała również o wielu tegorocznych „nowinkach” w odniesieniu do wniosków o płatności bezpośrednie - składanych wyłącznie w wersji elektronicznej, jako tzw. eWniosekPlus. Przekazaniu i ugruntowaniu wiedzy w tej kwestii posłużyć mają liczne szkolenia w terenie.


Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Józef Ziemniarski poinformował zebranych o czyhających na gospodarstwa rolne afrykańskim pomorze świń (ASF) oraz o realnych zagrożeniach ptasią grypą. Jego zdaniem - wirus ASF przesuwa się bardzo szybko, bo w ciągu roku nawet o 100 km. Fachowcy prognozują, że za dwa lata może być już w Wielkopolsce, która jest zagłębiem hodowli trzody chlewnej. Pan J. Ziemniarski przestrzegał przy tym przed kupowaniem zwierząt bez świadectw zdrowia sprowadzanych z innych krajów, dotyczy to „trzody chlewnej hotelowej”.


Dodatkowo podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

 • Sprawa przedłużania dzierżaw przez KOWR.
 • Drastyczny spadek cen trzody chlewnej.
 • Zawirowania na rynku rzepaku.
 • Absurdy dotyczące ewentualnego zakazu wywozu obornika w weekendy.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


29-09-2017 r.

Dnia 26 września br. w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie odbyła się degustacja potraw, w ramach konkursu ogłoszonego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod nazwą „Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca”. Organizatorką wspomnianego kosztowania specjałów typowych dla wielkopolskiej kuchni była przewodnicząca Stowarzyszenia KGW „Kanwa” w Orchowie - pani Stanisława Kryszak. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie potrawy dla około 50 osób i przesłanie stosownej dokumentacji fotograficznej do organizatora.


Rozpisując ten konkurs, organizator założył sobie następujące cele:

 1. Popularyzacja tradycyjnej kuchni wielkopolskiej.
 2. Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu.
 3. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
 4. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa pod uwagę brać będzie :

 • oryginalność przepisu i jego nawiązanie do tradycji kuchni wielkopolskiej,
 • dobór składników,
 • sposób przeprowadzenia degustacji.

Pnie z KGW w Orchowie na degustację przygotowały i w bardzo atrakcyjny sposób zaserwowały:

 • polewkę na maślance
 • placek na maślance z jabłkiem oraz
 • chleb z ziarnami.

Dla uatrakcyjnienia spotkania zadbano również o część artystyczną, którą przygotowały dzieci z miejscowego kółka teatralnego „Animatorzy” pod czujnym okiem p. Marioli Michalskiej. Należy podkreślić, że finezyjnie dobrana tematyka występów nawiązywała w całej rozciągłości do tytułu i idei konkursu.

Degustacja dzisiejsza to bezsprzecznie zasługa p. Stanisławy Kryszak, która wraz z paniami z miejscowego Koła chętnie bierze udział w różnego rodzaju „kulinarnych potyczkach” - organizowanych również przez Wielkopolską Izbą Rolniczą. Aby nie być gołosłowną dodam jedynie, że podczas XIX Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów” panie podały „kluchy na pyrach z kiszoną kapustą i skwarkami” oraz „czerninę”.


Inną, ale też bardzo udaną imprezą kulinarną z udziałem KGW z Orchowa było „Truskawisko”. W tych zmaganiach chodziło o wykonanie potrawy ze smakowitych truskawek. Panie w ramach tego konkursu przygotowały oryginalnie skomponowaną potrawę – „pierogi z mięsem w sosie truskawkowym”. Dużym wzięciem cieszyły się nalewki i dżemy truskawkowe.

Wszystko było pyszne, a kalorii nikt nie liczył!
Ja też tam byłam…

Do pobrania:
Zdjęcia z wydarzenia

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


05-09-2017 r.

Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w dniu 3 września, a gospodarzem ich była gmina miejska w Słupcy. Rozpoczęły się one w godzinach południowych uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele farnym. Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu słupeckiego ks. Tomasz Ryś. Wygłosił on także okolicznościową homilię.

W kościele pw. św. Wawrzyńca, na wspólnym dziękczynieniu za plony, zebrali się liczni goście. Honory starostów powiatowego święta plonów w tym roku pełnili państwo: Ewelina Nowak-Wędkowska z Jarotek gm. Ostrowite oraz Ireneusz Główczyński ze Słupcy (radny Wielkopolskiej Izby Rolniczej). Uroczystości uświetniły licznie przybyłe poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami oraz darami z pól, sadów i pasiek - ze wszystkich gmin powiatu słupeckiego. Dopisali także wójtowie, burmistrzowie oraz mieszkańcy miasta i okolicznych wsi.


O oprawę mszy św. zadbał miejski chór “Kanon” pod batutą Tadeusza Kmiecika. Natomiast orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, pod dyrekcją kapelmistrza Jana Jasińskiego, poprowadziła dożynkowy korowód.

Dalsza część dożynek miała miejsce na targowisku miejskim, gdzie odbyła się wspomniana część obrzędowa, a także występy przybyłych artystów. Gwiazdą wieczoru był zespół „Freaky Boys”.

Starosta Słupecki oraz burmistrz Słupcy dokonali powitania licznie przybyłych uczestników uroczystości, zaś zespół folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” zaprezentował tradycyjny obrzęd dożynkowy.

Dożynki powiatowe stały się też dobrą okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Na wniosek burmistrza Słupcy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi medalami „Zasłużony dla Rolnictwa” odznaczył kilkoro rolników z terenu powiatu słupeckiego. Te zaszczytne wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Makowska, Sylwia Kubiak, Ireneusz Główczyński, Jan Sobczak (wszyscy ze Słupcy), Marek Walczak z Piotrowic, Andrzej Siwiński i Janusz Ziętkiewicz (obaj z Koszut).


Tradycyjnie od lat, dożynki powiatowe dają sposobność do wyróżnienia rolników z tego terenu, biorących udział w konkursie „Słupecki Rolnik Roku”. Do tegorocznego edycji konkursu zgłoszonych zostało sześć gospodarstw rolnych należących do: Jana Sobczaka ze Słupcy, Ireneusza Główczyńskiego ze Słupcy, Przemysława Najdzińskego z Mesznej, Marcina Maćkowskiego z Lądku, Michała Wełnica z Powidza i Adama Wysockiego również z Powidza.

W roku bieżącym jury konkursu przyznało:
Tytuł „Słupecki Rolnik Roku 2017” - Marcinowi Maćkowskiemu z Lądku,
II miejsce zajął Ireneusz Główczyński ze Słupcy, a nie mniej zaszczytne
III miejsce przypadło Adamowi Wysockiemu z Powidza.

Podczas uroczystości dożynkowi goście mieli okazję podziwiać szczególnie piękne, misternie wykonane i okazałe dożynkowe wieńce. Są bowiem one dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew zabraknąć nie powinno. Wśród dożynkowych gości nie brakowało również nadziei i wiary w przyszłe dobre plony i jeszcze lepsze jutro…

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyła gmina Ostrowite; II miejsce zajęła gmina Strzałkowo, natomiast miejsce III – gmina miejska Słupca.


Na estradzie fantastycznie zaprezentowały się przedszkolaki z “Jedynki” i dziecięcy zespół ludowy „Iskierki” z Kotuni. Oklaskiwana też była utalentowana młodzież ze Studia Piosenki MDK w Słupcy, miejscowa strażacka orkiestra dęta, klub seniora “Odrodzenie” oraz zespół “Vehikuł Czasu”.

Uroczystościom tym towarzyszyły licznie rozstawione stoiska wystawowe. Swoje wypieki zaprezentowały panie z trąbczyńskiego KGW. Były też rozmaite zabawy i atrakcje dla dzieci – tzw. strefa dziecka. Ładnie prezentowało się m.in. stoisko Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, jak również stoisko Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z Zespołem Doradczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupcy. Natomiast specjalnie dla rolników Placówka Terenowa KRUS w Słupcy przygotowała konkurs z cennymi nagrodami.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


16-06-2017 r.

Przybyłych na powiatowe Forum Rolniczo – Łowieckie gościł w dniu 13 czerwca br. Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz tutejsze Starostwo. Obrady otworzył i im przewodniczył pan Stanisław Plesiński - przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy.

Z grona zaproszonych gości pojawili się: Starosta Słupecki – p. Mariusz Roga, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – p. Piotr Walkowski oraz Przewodniczący PZŁ w Koninie – p. Bernard Rux.


Przybyli także przedstawiciele Nadleśnictw Gniezno i Grodziec oraz myśliwi i łowczy dzierżawiący obwody łowieckie na terenie powiatu słupeckiego. Zjawiła się także kilkudziesięcioosobowa grupka zainteresowanych rolników. Po zagajeniu Starosty Słupeckiego głos zabrał prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który wyartykułował powody, dla których organizowane są tego typu spotkania. Podkreślił przy tym, że podpisanie aneksów do umów dzierżawy dotyczących obwodów łowieckich polnych i leśnych przez starostwo wymaga każdorazowo opinii właściwej terytorialnie izby rolniczej. Prezes WIR przy tej sposobności zaprezentował zebranym pełen pakiet informacji związanych z procedurą zgłoszenia szkód łowieckich. Zauważył również, że nastąpił niespotykany dotąd, bo dwu- i trzykrotny wzrost pogłowia zwierzyny grubej (dzik, sarna, jeleń). Zdaniem mówcy dużym zagrożeniem dla działalności rolniczej stały również żurawie, które powodują znaczne szkody w uprawach polowych. Mówca przekonywał również przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego do zmiany podejścia w relacjach z gospodarującymi tam rolnikami.

W dalszej kolejności głos zabrał p. Michał Michalak, który poinformował zebranych o działalności Nadleśnictwa Gniezno na terenie powiatu słupeckiego. Dodał przy tym, że nadleśnictwo to gospodarkę swą prowadzi w oparciu o 7200 ha lasów, a w swojej działalności łowieckiej musi kierować się planem odstrzałów. Zgodnie z etyką łowiecką wszyscy polujący zobowiązani są do przestrzegania okresów ochronnych w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt. Podczas dyskusji p. M. Michalak podzielił opinię, że została nieco zaburzona równowaga międzygatunkowa zwierząt. Opowiedział się przy tym za zmianą przepisów odnośnie szacowania szkód łowieckich. Pan Marek Tywański – reprezentujący Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie, przedstawił w swoim wystąpieniu rys historyczny PZŁ oraz zaprezentował jego strukturę i zadania. Stwierdził przy tym, że tamtejsi myśliwi starają się współpracować z rolnikami na zasadach partnerskich. Zgodził się, że szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną powinny być oszacowane uczciwie. Jego zdaniem - tamtejsze koła łowieckie dogadują się z rolnikami w sprawie odszkodowań. Stwierdził, że jego koło łowieckie nie ma żadnych dofinansowań pochodzących z budżetu państwa, czy też ze strony UE. Swoje funkcjonowanie opieramy głównie na składkach członków należących do poszczególnych kół łowieckich. Na koniec p. M. Tywański odniósł się do pomysłu powszechnego ubezpieczenia upraw od szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę - uznając to rozwiązanie za bardzo rozsądne.

W toku ożywionej dyskusji p. St. Plesiński oznajmił, że z wiadomych względów sytuacja każdego szacującego szkody jest dość niezręczna. Poparł przy tym zdanie p. Tywańskiego o powszechnych ubezpieczeniu i uznał, że takie rozwiązanie było by najlepsze dla każdej ze stron.


Pan Jan Pauliński – delegat na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej był mocno zaskoczony tak małą frekwencją rolników, w których to interesie zostało zorganizowane dzisiejsze spotkanie.

Mówca, dokonując rzeczowej argumentacji nie akceptował bierności myśliwych w sytuacji zwiększonej populacji zwierzyny. „Myśliwymi są też nasi sąsiedzi i znajomi, ale nie może mieć miejsca sytuacja kiedy dzik z małymi idzie i niszczy uprawy buraków, a myśliwy mówi, że on teraz nie może nic zrobić, bo locha jest w okresie laktacji. Taka sama sytuacja jest z sarnami, których na polu rzepaku jest nawet 35 sztuk. My jako rolnicy nie chcemy odszkodowań - tylko chcemy, aby te zwierzęta nie niszczyły naszych upraw, nie chcemy też iść z tym do sądu”. Pan J. Pauliński ubolewał, że przy zwiększonej populacji danych gatunków zwierząt nie są zwiększane ilości odstrzałów, aby zachować względną równowagę i zapobiec stratom w uprawach.

W odpowiedzi p. Bernard Rux (Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie) oznajmił, że koła łowieckie są zobligowane do dbałości o bioróżnorodność i przestrzeganie zasad etyki łowieckiej. W toku wymiany zdań p. St. Plesiński zauważył, że w przypadku szkód wyrządzanych przez zwierzęta będące pod ochroną - środki na rekompensaty dla poszkodowanych muszą być bezwzględnie zabezpieczone.


Pan Wiesław Radniecki - (burmistrz gminy Zagórów), uczestniczący w dzisiejszym forum także w roli myśliwego powiedział, że obie strony skazane są na siebie. Wskazał przy tym na nieuchronność strat w uprawach i zadeklarował determinację myśliwych do ich ograniczenia. Z tego też miejsca zaapelował do obu stron o wyrozumiałość.

Pan Edmund Lazarek, będący myśliwym KŁ w gminie Ostrowite - poparł rozwiązanie, o którym wspominali przedmówcy. Dodał jednak, że wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych od szkół łowieckich wymagało będzie wsparcia ze strony budżetu państwa.

Pan Henryk Tylman – (wójt gminy Ostrowite) ubolewał, że na spotkaniu nie są obecni parlamentarzyści. Jego zdaniem skutkować to będzie brakiem wiążących decyzji. Uznał też doprowadzenie do wzrostu populacji dzikiej zwierzyny za działanie celowe. Mówca przyznał dość ironicznie, że zna takich myśliwych, którzy nie zastrzelili dotąd żadnego dzika!


Na zakończenie spotkania Starosta Słupecki p. Mariusz Roga (nie będący ani rolnikiem, ani myśliwym) uznał dzisiejsze posiedzenie za bardzo pożyteczne. W ocenie starosty - wiele kwestii zostało tu poruszonych i doczekało się właściwej oceny. Starosta ubolewał jednak, że mimo zaproszenia - na dzisiejszym forum nie pojawili się ani parlamentarzyści, ani też przedstawiciele administracji wojewody. Niestety, skonkludował starosta, efekt końcowy forum jest połowiczny, gdyż sprawa nie jest do końca załatwiona.

Starosta uznał, że winy za napięcia i spory nie należy przypisywać wyłącznie rolnikom czy myśliwym. Bałagan legislacyjny (ciągłe nowelizacje przepisów lub kolejne zapowiedzi ich zmiany), a do tego chaos medialny nie sprzyjają rozwiązywaniu problemów. Pan M. Roga zapewnił uczestników forum, że pokłosiem dzisiejszego spotkania będzie wystosowany do centralnej administracji rządowej oraz wojewody wielkopolskiego postulat w sprawie uregulowań prawnych odnośnie szkód wyrządzonych przez zwierzynę oraz sugestie co do regulacji jej pogłowia.

Kończąc – organizatorzy spotkania podziękowali wszystkim zebranym za przybycie i poświęcony czas.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


15-05-2017 r.

Do 31 sierpnia 2015 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Strzałkowie

Technikum architektury krajobrazu, zawód technik architektury krajobrazu

Przedmioty punktowane ze świadectwa:
Matematyka, język obcy nowożytny, zajęcia techniczne
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy, geografia, chemia.

Umiejętności jakie nabędzie uczeń wybierając zawód technika architektury krajobrazu:

 1. Sporządzania rysunków projektowych, wizualizacji koncepcyjnych
 2. Projektowania elementów roślinnych oraz obiektów małej architektury ogrodowej organizowania, wykonywania i nadzorowania określonych prac związanych z zakładaniem terenów zieleni
 3. Sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji projektowej
 4. Prowadzenia własnej firmy zakładającej ogrody.

Kwalifikacje jakie uzyska uczeń kształcąc się w zawodzie technik architektury krajobrazu:
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technikum mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa

Przedmioty punktowane ze świadectwa:
matematyka, język obcy nowożytny, zajęcia techniczne
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język obcy, geografia, chemia.

Umiejętności jakie nabędzie uczeń wybierając zawód technika mechanizacji rolnictwa:

 1. użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji rolniczej
 2. obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 3. oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń
 4. prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych

Kwalifikacje jakie uzyskasz kształcąc się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa:
kwalifikacja M.1 – Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
kwalifikacja M.2. – Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
kwalifikacja M.43. – Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Szkoła prowadzi kształcenie na kursach kwalifikacyjnych – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik rolnik (wykształcenie średnie) oraz rolnik (gimnazjum), mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych (gimnazjum)


Kontakt
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
dawniej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
w Strzałkowie
62-420 Strzałkowo
ul. Górna 12

Sekretariat:
tel. 632756008, 632756128
fax 632758670

e-mail:
ckziustrzalkowo@wp.pl
zsrstrzalkowo@wp.plDnia 28 lutego br. na terenie Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy, mieszczącym się przy ul. Berlinga 3, odbyło się Forum Rolnicze. Współorganizatorami forum byli: Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy oraz tutejsze Starostwo Powiatowe.


Debaty w gronie fachowców odbywają się na terenie Wielkopolski od 10 lat. Jest to doskonała okazja do wymiany opinii i poglądów zmierzających do rozwiązywania problemów nurtujących tutejsze środowisko rolnicze.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło gospodarza powiatu pana Mariusza Roga - Starosty Słupeckiego oraz wicestarosty - pana Szymona Grzywińskiego.

Organizatorów zaszczycili również: p. Jolanta Nawrocka – członek zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, p. Hieronim Kasprzak - z-ca dyrektora Oddziału Rejonowego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, p. Henryk Tylman - wójt Gminy Ostrowite, p. Marek Nowakowski - przewodniczący Rady Gminy Ostrowite, p. Władysław Jakubowski - przewodniczący Rady Gminy Orchowo, p. Kazimierz Pawlak - przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo, p. Andrzej Szymkowiak – przewodniczący Rady Miasta Słupca oraz przedstawiciele mediów.


Przybyli również przedstawiciele niemalże wszystkich instytucji pracujących na rzecz tutejszego rolnictwa.

W swoim wystąpieniu pani Lidia Czaronek, z-ca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Słupcy, zwróciła uwagę zebranym na harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w bieżącym roku. Przedstawiono również zmiany jakie mają obowiązywać przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

Z kolei pan Marek Czarnecki, z Sekcji ds. Gospodarowania Zasobem z Oddziału ANR w Poznaniu, był zasypywany pytaniami odnośnie przetargów pisemnych ofertowych dotyczących dzierżaw gruntów będących w zasobach agencji. Dyskutantom chodziło głównie o niejasne kryteria jakie zostały opracowane przez ANR. Skrytykowano jednoznacznie sposób wyznaczenia odległości od najbliższej działki rolnika do działki nabywanej - polegający na mierzeniu odległości w linii prostej. Przy tej sposobności padały argumenty o sztucznych podziałach gospodarstw w zależności od zaistniałej sytuacji. Zdaniem niektórych dyskutujących powinno być stosowane oświadczenie pod którym rolnik składa podpis o odpowiedzialności karnej.

Sporo kontrowersji budziło też sztywno stosowane kryterium „młodego rolnika”. Zdaniem niektórych - powinno to zostać ujęte punktowo. Argumentowano przy tym, że stosowanie skali zero jedynkowej jest dla starszych rolników rażącą niesprawiedliwością.

Pani Anita Szykowna, kierownik PT Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy, przedstawiła pełną informację na temat działalności KRUS w powiecie. Skupiła się ona głównie na organizowanych przez tę placówkę konkursach i szkoleniach z zakresu BHP w gospodarstwach rolnych.


Pan Zbigniew Król, z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - został zarzucony pytaniami z zakresu szacowania szkód w rolnictwie - powstałych wskutek złych warunków atmosferycznych. Miłą okazała się informacja, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad ujednoliceniem zasad szacowania szkód dla całego kraju. Podczas ożywionej dyskusji pojawiły liczne prośby zebranych o przeprowadzenie szkoleń z zakresu szacowania szkód w rolnictwie.

Obietnica w tym zakresie została przez p. Zb. Króla oficjalnie złożona…

Padało też retoryczne pytanie: co gmina może zrobić w przypadku rezygnacji z pracy w komisji członków szacujących szkody!?

W toku dyskusji artykułowano prośby o większą jasność (jednoznaczność) przepisów odnośnie szacowania szkód. Wypowiadano się również w kwestii pomocy pozakredytowej państwa dla poszkodowanych. Zdaniem rolników sporym problemem w roku ubiegłym była budząca kontrowersje pomoc państwa, która poróżniła wielu rolników…

Pan Zbigniew Wiśniewski, kierownik OT Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Słupcy, swoje wystąpienie rozpoczął od ostrzeżenia przed bakterią Ralstonia solanacearum (Rs), która jest organizmem kwarantannowym, sprawcą choroby określanej jako śluzak ziemniaka.

Wymienił przy tym zasady jakimi winien kierować się każdy plantator ziemniaków. Wspomniał także o obowiązku zachowania wszelkich dokumentów związanych z obrotem, w tym paszportów. Przypomniał o obowiązku stosowania w gospodarstwie integrowanej ochrony roślin, a co za tym idzie – skrupulatnego prowadzenia stosownej dokumentacji.

Pan Józef Ziemniarski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy, zachęcał przybyłych rolników do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie. Wspomniano przy tym o ogniskach ptasiej grypy w sąsiednim powiecie, a także o problemach jakie stwarza Afrykański Pomór Świń (ASF). Lekarz wet. – p. Paweł Szczepański nakreślił temat rolniczej sprzedaży detalicznej.


Pan Andrzej Bobrowski, prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, przybliżył zebranym tematykę energii odnawialnej.

Pan Mateusz Byrcych z Poznańskiej Firmy B-2M, nakreślił temat o możliwości organizowania przez firmę szkoleń dla grup producentów rolnych. Zachęcił przybyłych do zapoznania się z materiałami reklamowymi i ewentualnym skorzystaniu z ofert.

W spotkaniu uczestniczyło około 110 osób, a zakończyło się ono wspólnym poczęstunkiem.

Do udziału w Forum zaproszeni byli parlamentarzyści, niestety żaden z 10 zaproszonych Posłów nie skorzystał z zaproszenia.

Forum sponsorowali:
Bank Spółdzielczy w Słupcy, Bank BGŻ Paribas, Bank SGB, PiTern oraz Wielkopolska Izba Rolnicza.

Szczególne podziękowania za pomoc należą się Staroście Słupeckiemu – p. Mariuszowi Roga oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych – p. Cezaremu Witlewskiemu.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy


Dnia 4 września br. odbyły się dożynki powiatowe w Powidzu. Dożynki rozpoczęły się mszą św. w miejscowym kościele pw. św. Mikołaja. Nabożeństwo celebrował tutejszy proboszcz ks. Alfred Lewicz wraz z koncelebransem ks. Krzysztofem Stawskim – dyr. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Oprawę uroczystościom kościelnym zapewnił żeński chór „Sonata” oraz orkiestra dęta.

Korowód dożynkowy, który tworzyły poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami, starostowie dożynek, komitet honorowy złożony z włodarzy gmin powiatu słupeckiego oraz licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy gminy Powidz. W uroczystościach dożynkowych wzięły udział także reprezentacje sołectw gminy i miasta Witkowo – z Wiekowa i Ruchocinka, które przynależą do powidzkiej parafii.
Starosta Powiatu Słupeckiego Mariusz Roga wraz z wójtem gminy Powidz Jakubem Gwitem uroczyście powitali uczestników dożynek, tym samym otwierając doroczne Powiatowe Święto Plonów. W dalszej części uroczystości dożynkowych pojawiły się delegacje z przepięknymi wieńcami.


Starostami Dożynek 2016 byli państwo: Michał Wysocki z Powidza oraz Sylwia Kubiak ze Słupcy. Obecność Starościny z m. Słupca wskazuje, że w następnym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych będzie właśnie Gmina Miejska w Słupcy.

W części obrzędowej udział wziął wicestarosta Szymon Grzywiński i wójt Jakub Gwit oraz Starostowie Dożynek, którzy przekazali chleb na ręce głównych organizatorów Święta Plonów. Włodarze gminy i powiatu połamali chleb i wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami dzielili chleb pośród uczestników dożynkowego święta.

Każdego roku Dożynki Powiatowe są okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Troje rolników z terenu Powiatu Słupeckiego wyróżniono odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenie to otrzymali: Bogdan Piotrowski z Powidza, Antoni Kaczyński z Polanowa oraz Marek Waszak ze wsi Charbin.

Tradycyjnie, bo już od kilku lat, Dożynki Powiatowe są doskonałą okazją do wyróżnienia rolników z terenu powiatu słupeckiego biorących udział w konkursie „Słupecki Rolnik Roku”. Do tegorocznego konkursu zgłoszone zostały cztery gospodarstwa rolne. Tytuł „Słupecki Rolnik Roku” otrzymał Rafał Pietrzak z żoną Barbarą zam. Kossakowo, gm. Orchowo; II miejsce zajął Michał Imbiorowicz zam. Przybrodzin gm. Powidz; III miejsce - Mirosław Dziewiątka zam. Wierzbocice, gm. Słupca; wyróżnienie przypadło Łukaszowi Szczepańskiemu zam. Ciążeń, gm. Lądek.

W konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy zwyciężyła Gmina Strzałkowo; II miejsce zdobyło – Miasto Słupca; na III miejscu uplasowała się – Gmina Ostrowite.

Po zakończonej oficjalnej części dożynek był czas na wspólna zabawę, którą uświetnili artyści z gminy Powidz: chór „Sonata”, powidzka orkiestra dęta, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu oraz zgromadzone w różnych formacjach przy Domu Kultury w Powidzu zespoły: „Łapu-Capu”, „AGuGu”, „Densiaki”. Bardzo ładnie zaprezentowały się wokalistki - Lidka Szymkowiak i Oliwka Bocheńska, a także młodzieżowy team „Adoremus” i zespół ludowy „Powidzanie”.

Uroczystościom towarzyszyły licznie rozstawione stoiska. Swoje wypieki zaprezentowały panie z powidzkiego KGW. Uroczystości uświetniła także wystawa Klubu Seniora „Złota Jesień”. Wystawcy ci pokazali śliczne, ręcznie robione, koronki i serwetki. Były też rozmaite zabawy i atrakcje dla dzieci – tzw. strefa dziecka. Duże zaciekawienie budziły wystawy: 70-lecie Biblioteki Publicznej w Powidzu, Cyfrowe Archiwum Ziemi Powidzkiej, wystawa fotografii: „Przybrodzin i okolice” - w obiektywie Piotra Pancewicza. Przygotowane zostało stoisko Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie, jak również stoisko Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z Zespołem Doradczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupcy. Konkurs testowy dla rolników przygotowała Placówka Terenowa KRUS w Słupcy.

Iwona Czerniak
BP WIR w Słupcy

Dnia 8 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Podczas tego spotkania został wybrany przewodniczący, którym został p. Stanisław Plesiński oraz delegat na WZ - p. Jan Pauliński.

Wiodącym tematem tego posiedzenia był bulwersujący niemal wszystkich, wielokrotnie ogłaszany i odwoływany, przetarg na ziemię z ANR w Linówcu w gminie Orchowo. Kolejną sprawą, podnoszoną przez zebranych, była ocena rozmiarów tegorocznej suszy dającej się we znaki tutejszym rolnikom.

W spotkaniu uczestniczyli: p. Małgorzata Modrzejewska - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, p. Adam Kwapich - kierownik WODR ZD Słupcy oraz p. Jacek Szczap - kierownik BP ARiMR w Słupcy.

Skład rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy:

 1. Ireneusz Główczyński Miasto Słupca
 2. Stanisław Plesiński i Janusz Ziętkiewicz Gmina Słupca
 3. Jerzy Kryszak i Sylwia Wojtylak – Gallas Gmina Orchowo
 4. Alicja Szymkowiak i Jan Kubiak Gmina Zagórów
 5. Stefan Pęczkowski i Józef Czarnecki Gmina Strzałkowo
 6. Izabela Lisiecka-Staszak i Jan Pauliński Gmina Ostrowite
 7. Radosław Wawrzyniak i Zbigniew Fabiszak Gmina Lądek
 8. Henryk Choryan Powidz

Stanisław
Plesiński

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Jan
Pauliński

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Dnia 2 marca br. w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy przy ul. Berlinga 3 odbyło się Forum Rolnicze powiatu słupeckiego. W Forum tym uczestniczyło około 140 osób. Współorganizatorami spotkania byli: Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Słupcy oraz tamtejsze Starostwo Powiatowe.


Debaty w tak szerokim gronie są praktykowane w Wielkopolsce od wielu lat. Są one bowiem doskonałą okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące wsi i rolnictwa, a także jego otoczenia. Wśród tutejszych rolników, także często niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej panuje przekonanie, że najlepszą formą rozwiązywania nabrzmiałych problemów jest mimo wszystko dialog. Być może także z tej właśnie przyczyny na terenie powiatu nie odbywały się spektakularne protesty rolników... Mam wrażenie, że organizacja Forum Rolniczego w takim kształcie stworzyła wszystkim zainteresowanym doskonałą okazję do zaprezentowania swoich stanowisk. Takie debaty dają również niepowtarzalną, bo bezpośrednią, możliwość kontaktu społeczeństwa z przedstawicielami władz - zobligowanych do rozwiązywania różnorakich problemów.

Wśród znamienitych gości nie zabrakło starosty słupeckiego p. Mariusza Roga, wicemarszałka Sejmu p. Eugeniusza Grzeszczaka, z-cy prezesa ARiMR p. Jarosława Sierszchulskiego, posła na Sejm p. Zbigniewa Dolaty oraz wójta gminy Orchowo p. Jacka Misztala. Odnotować również należy obecność wójta gminy Lądek p. Artura Miętkiewicza oraz członka zarządu WIR p. Krzysztofa Przygońskiego. Szczebel wojewódzki reprezentowali: dyrektor OR ARiMR p. Piotr Łykowski, dyrektor ARR OT p. Andrzej Bobrowski, z-ca dyrektora ANR OT p. Mieczysław Szempiński, a także z-ca dyrektora OR WZMiUW p. Hieronim Kasprzak. Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji i organizacji naszego powiatu - pracujących na rzecz tutejszego środowiska rolniczego.


W programie forum znalazły się następujące tematy:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Możliwość zagospodarowania nieruchomości rolnych z zasobu ANR
 • Sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne)
 • Wybory do izb rolniczych

Problemy jakie pojawiały się najczęściej w wypowiedziach rolników to:

 • zła sytuacja na rynku trzody chlewnej,
 • sprawa przynależności rowów i cieków melioracji podstawowej,
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziki,
 • obszary szczególnie narażone (OSN) i związane z tym zobowiązania,
 • zmiany i konsultacje społeczne dotyczące dopłat bezpośrednich oraz nowego PROW na lata 2014 - 2020,
 • brak płatności do tony buraków cukrowych,
 • integrowana ochrona roślin i zobowiązania z tego płynące,
 • sensowność budowy nowych chlewni (z PROW) przy obecnej koniunkturze na rynku,
 • obawy związane z obrotem ziemią po 2016 roku.

Podczas wielu wypowiedzi pojawił się również temat Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Forum zakończyło się wspólnym obiadem.

Forum sponsorowali:

 • Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,
 • Bank BGŻ,
 • firma piTern,
 • firma Timac Agro,
 • firma Helio Expert,
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe HDI.

Iwona Czerniak


Foto

25 marca 2014r. w Węglewie odbyło się Forum Rolnicze powiatów regionu konińskiego (Koło, Konin, Słupca, Turek), w którym uczestniczyło ok.160 osób. Spotkanie otworzyła i przewodniczyła jego obradom Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Posłowie na Sejm RP; Tomasz Nowak, Zbigniew Dolata i Piotr Walkowski, Członek Zarządu WIR - Krzysztof Przygoński, Marek Beer - Dyrektor Departamentu Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARIMR, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR OT w Poznaniu, Wiesława - Nowak z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - Z-ca Dyrektora OT ANR, Lesław Szabłoński - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Mirosława Kaźmierczak - z-ca Dyrektora KRUS w Poznaniu, Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie, doradcy rolni, samorządowcy oraz rolnicy.

Foto

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przygotowaną przez Kierownik BP WIR w Koninie Elżbietę Bryl o problemie związanym z funkcjonowaniem i przeznaczeniem zbiornika Jeziorsko. W tej samej sprawie glos zabrał Poseł Tomasz Nowak, który poinformował zebranych o podjętych działaniach w zakresie rozwiązania problemu notorycznych zalań Doliny Warty.

Następnie głos zabrał Piotr Walkowski Poseł na sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który omówił szczegółowo podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020 oraz odniósł się do problemu funkcjonowania zbiornika Jeziorsko.

Foto

W dalszej części spotkania zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa:

 • ARiMR: podsumowanie kampanii 2013, dopłaty bezpośrednie, ONW, inwestycje, PROW 2014-2020,
 • ARR: obrót ziemią rolną - sprzedaż i dzierżawa,
 • ANR: zadania agencji, ceny gruntów, informacja o ilości sprzedanych gruntów w poszczególnych powiatach (Koło, Konin, Słupca, Turek),
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii: afrykański pomór świń, białaczka, choroba Aujuszkyego,
 • WODR: usługi doradcze, integrowana ochrona roślin,
 • KRUS: warunki przyznawania emerytur, waloryzacja świadczeń, promowanie bezpiecznej pracy,
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski: funkcjonowanie grup producenckich, działalność spółek wodnych,
 • Stowarzyszenie Księgowych Polskich: rachunkowość rolnicza.
Foto

Sponsorzy, którzy służyli pomocą w zorganizowaniu spotkania:

 • Bank BGŻ oddział w Koninie
 • piTERN Sp. z o.o.
 • Macif Życie
 • Lumen Technik sp.z o.o.

Serdecznie dziękujemy!

Beata Włodarczyk - BP WIR w Kole
Foto: Przemysław Tomczak - BP WIR w Turku