Powiat Szamotulski, w skład którego wchodzą miasta i gminy: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły oraz Wronki, rozciąga się w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w dorzeczu dolnej Warty. Obszar 1.119,6 km kw. - położony w większości na Równinie Szamotulskiej, stanowiącej część Wysoczyzny Poznańskiej, zamieszkuje łącznie 86 tys. mieszkańców. Północna część powiatu wchodzi w skład Kotliny Gorzowskiej, zachodnia natomiast - w skład Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Tereny rolnicze zajmują 57,7% ogólnej powierzchni regionu, lasy i grunty leśne stanowią 31,2% powierzchni użytkowej powiatu, obszary prawnie chronione stanowią 21,5% a liczba ludności wynosi 85.501.Archiwum Rady Powiatowej w Szamotułach Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

08-11-2019 r.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy Kwiryna Napartego, Rada Powiatowa WIR w Szamotułach uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zasad bioasekuracji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Dąbrowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, kół łowieckich i rolników, a więc wszystkie najbardziej zainteresowane tematem ASF grona.

Nadleśniczy Kwiryn Naparty witając gości podziękował za liczne przybycie oraz nakreślił działania Nadleśnictwa w najbliższym czasie. Michał Idczak Specjalista Służby Leśnej ds. Ochrony Przyrody przedstawił zebranym prezentację dotyczącą przeprowadzonej inwentaryzacji dzików w Nadleśnictwie oraz wykonanie rocznych planów łowieckich przez Koła. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż na wrzesień pozyskano 644 dziki i wykonanie planu kształtowało się na poziomie 45%. Jednak jesteśmy w przededniu okresu o największym natężeniu polowań, w tym polowań zbiorowych, a więc pozyskanie dzików znacząco więc wzrośnie.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu Mikołaj Jakubowski podziękował zebranym za zaangażowanie w działania przeciwko ASF i podkreślił istotę współpracy w zakresie działań skierowanych przeciwko tej chorobie.

Głównym prelegentem spotkania był Robert Łęgosz Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przedstawił bieżące dane na temat występowania wirusa. W ocenie dr Łęgosza wirus mutuje, traci na swojej zjadliwości. Zwiększa się ilość zwierząt z przeciwciałami, w ostateczności choroba ta nie będzie śmiertelna. W wyniku tego zwierzęta te stają się nosicielami, co stanowi kolejne zagrożenie i możliwości ich przemieszczenia i rozwleczenia wirusa na kolejne tereny. W wyniku badań duńskich naukowców, można wskazać kolejny wektor wirusa jakim są owady, a w szczególności owady ssąco-kłujące. Naukowcy wyizolowali wirusa ASF ze ślinianek muchy końskiej. Owad ten bytując na martwych dzikach jest w stanie w ciągu kilkunastu godzin przenieść wirusa na paszę zjadaną przez zwierzęta poprzez bytowanie na niej lub poprzez ugryzienie. Obecnie trwają wzmożone kontrole ASF. W ostatnim czasie około 150 świń z powiatu Szamotulskiego trafiło na kilkutysięczną fermę w powiecie kętrzyńskim, w której kilka dni po przybyciu zwierząt stwierdzono ASF. Istniało zagrożenie, że środek transportu z tej fermy, który odbierał zwierzęta mógł przenieść wirusa. Ta sytuacja pokazuje, w jak prosty sposób może dojść do rozwleczenia wirusa na dalsze rejony kraju. Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego 3 powiaty zostały objęte strefą WAMTA (Wider Area for Medium Term Actions) tj. powiat kolski (wszystkie 10 gmin), powiat koniński (3 gminy) oraz powiat turecki (5 gmin). Obszar WAMTA stanowi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące gminy, które:
1) w całości lub w części są położone w pasie do 100 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią i Ukrainą, z wyjątkiem gmin położonych na obszarze objętym ograniczeniami, obszarze zagrożenia i obszarze ochronnym, oraz
2) w całości lub w części są położone w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, z wyjątkiem gmin leżących na obszarze ochronnym.

Graficzne przedstawienie obszaru WAMTA jest zamieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

Za dziki pozyskane w ramach polowania na obszarze WAMTA powiatowy lekarz weterynarii wypłaca kwotę 650 zł brutto - za samice przelatki i starsze samice dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki.

Na obszarze działań średnioterminowych związanych ze zwalczaniem ASF - WAMTA prowadzi się działania mające na celu redukcję populacji dzików prowadzoną zarówno przez polowania, jak i odstrzał sanitarny; a także działania skierowane na zwiększenie udziału samic dzika w obniżaniu populacji tego gatunku zwierząt oraz wprowadzono zakaz karmienia dzików.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w swoim wystąpieniu przedstawił również zebranym, jakie działania prowadziły Czechy po wykryciu w ich kraju pierwszego przypadku ASF. Mianowicie utworzono ogrodzone pod napięciem obszary m.in. zakażony o średnicy 5 km, następnie buforowy i na obwodzie obszar niskiego ryzyka. Wprowadzono zakaz wstępu, na tych obszarach pozwolono chorobie na rozprzestrzenienie się i wymarcie zarażonych dzików. Ograniczono się do zebrania padłych sztuk, następne wstawiono pułapki i schwytane zwierzęta były uśmiercane i utylizowane. W kolejnych miesiącach pozwolono na polowania indywidualne, ale w takiej formie, aby nie płoszyły zwierząt, na koniec nastąpił odstrzał dzików przez snajperów. Generalnie główna zasada w tych działaniach polegała na zakazie wstępu na tereny występowania ASF, aby nie płoszyć zwierząt i nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby.

Kolejnym tematem poruszonym przez R. Łęgosza była kwestia rosnącej liczby dzików powypadkowych. Obecnie wskazano, że liczba tych zwierząt na naszym terenie jest o 30% większa niż w ubiegłym roku i zauważono znaczne zwiększenie ilości samic w miotach. Jest to wynik zmiany zachowań dzików i dostosowanie się do zwiększonego odstrzału gatunkowego, aby odbudować populację.

W trakcie spotkania zebrani przedstawiciele Lasów Państwowych z regionu, kół łowieckich oraz przedstawiciele wielkopolskiego samorządu rolniczego prowadzili ożywioną dyskusje na temat konieczności zachowania bioasekuracji. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany poglądów, a przede wszystkim do uzyskania bieżących informacji na temat ASF.

Barbara Idczak09-08-2019 r.

28 lipca 2019 r. rolnicy powiatu szamotulskiego wybrali delegatów Rady Powiatowej reprezentujących poszczególne gminy. Skład Rady Powiatowej WIR w powiecie szamotulskim przedstawia się następująco:

Obrzycko Miasto – Bogdan Dziurleja Obrzycko,
Gmina Obrzycko – Maciej Frąckowiak Pęckowo, Łukasz Olech Dobrogostowo,
Gmina Szamotuły – Adam Kaczmarek Brodziszewo, Natalia Wojciechowska Otorowo,
Gmina Duszniki – Paweł Zagórski Wierzeja, Grzegorz Kliński Grodziszczko,
Gmina Pniewy – Katarzyna Komorowska Zajączkowo, Mirosław Karwala Zamorze,
Gmina Kaźmierz –Ireneusz Glanc Kaźmierz, Jerzy Wolny Gaj Wielki,
Gmina Ostroróg – Zbigniew Perz Zapust, Radosław Barczyk Szczepankowo,
Gmina Wronki – Rafał Kaszny Pakawie, Józef Malinowski Głuchowo.

5 sierpnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Spośród członków Rady Powiatowej na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego Rady Powiatowej, którym został p. Paweł Zagórski oraz Delegata na Walne Zgromadzenie, którym został p. Maciej Frąckowiak.

Barbara Idczak
11-11-2018 r.31-10-2018 r.

Tradycyjnie już w Muzeum Zamku Górków w Szamotułach odbył się XVI Salon Hubertowski. Impreza ta organizowana jest przez Szamotulskie Stowarzyszenie Miłośników Łowiectwa i Środowiska Przyrodniczego „Hubertus” wraz z Powiatem Szamotulskim.

Tegoroczny salon, jak podkreślił Michał Idczak Prezes Stowarzyszenia, miał w swym założeniu przybliżyć rękodzieła wykonywane przez miłośników łowiectwa w zaciszu domu. Prezentowane eksponaty nie tylko nadają kolorytu w codzienności myśliwskiej, ale przedstawiają niejednokrotnie wysoką wartość dla kolekcjonerów sztuki myśliwskiej.


Uczestnikom tegorocznego Salonu Herbertowskiego zaprezentował się Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”, który ma bogate tradycje i dorobek sięgający 1984 roku. Obecnie członkami Zespołu, są przede wszystkim studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W mini recitalu zespół zaprezentował sygnały i muzykę myśliwską wykonywaną na małym rogu zwanym pszczyńskim rogiem myśliwskim – Pless oraz na dużym rogu – Par Force, stosowanym dawniej w dworskich polowaniach z psami.

Barbara Idczak


09-10-2018 r.

Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” odbyło się 27 września br. w Szamotułach. Zebranych powitał Dariusz Wachowiak Zastępca Burmistrza Szamotuł podkreślając, jak istotne są obecnie zmiany w prawie wodnym. W spotkaniu uczestniczyli Arkadiusz Koza Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, Paweł Zagórski Delegat do WZ Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, Sławomir Hazak Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szamotułach oraz Janusz Brodzik Kierownik ZD Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szamotułach.

Arkadiusz Koza Zastępca Dyrektora ZZ w Poznaniu przedstawił zebranym mapę podziału Zarządu Zlewni w Poznaniu, która nie jest odzwierciedleniem podziału administracyjnego, w związku z powyższym może wystąpić sytuacja, gdy część gminy będzie należała do innej zlewni. W powiecie szamotulskim dotyczy to gmin Wronki, Ostroróg oraz Pniewy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku załatwiania spraw dotyczących zakresu działania kompetencyjnego Zlewni, niemniej jednak błędnie przesłana przez rolników korespondencja zostanie przekazana do właściwej instytucji. Pani Paulina Dawidowska wyjaśniła, iż usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. W związku z tym pobierane są opłaty za usługi wodne stałe i zmienne uzależnione od ilości wód pobranych. Wysokość opłaty stałej ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty Jeżeli podmiot po otrzymaniu informacji rocznej nie zgadza się z wysokością opłaty za usługi wodne może złożyć reklamację. Reklamację składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji rocznej, ale nie wstrzymuje to wykonania obowiązku wniesienia opłaty. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym. Zgodnie z przekazaną informacją, jeżeli reklamacja nie została złożona w wymaganym terminie, istnieje jeszcze droga odwołania od decyzji w drodze postępowania administracyjnego. Podczas dyskusji, która wywiązała się w trakcie omawiania tematu Prawa wodnego, sporo miejsca poświęcono na wyjaśnienia związane właśnie ze sposobem naliczania opłat oraz z tematem funkcjonowania spółek wodnych i ich finansowania.

Kolejna część spotkania poświęcona była omówieniu Programu Azotanowego i wymagań, jakie ze sobą niesie. Pani Danuta Nowak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, która przedstawiła ten temat, wyjaśniła iż obecnie Polska dołączyła do krajów, które przyjęły Program Działań na terenie całego kraju. Oczywiście wiąże się to ze zmianami i obostrzeniami w stosowaniu nawozów naturalnych. W swoim wystąpieniu p. Nowak szczegółowo omówiła jakie wymagania stawia Program w zależności od wielkości i sposobu produkcji w gospodarstwie, zasady stosowania nawozów, ich przechowywanie i postępowanie z odciekami oraz terminy stosowania. Szeroko przedstawiono kwestie związane ze składowaniem obornika i sankcje finansowe, jakie grożą za nieprzestrzeganie wymagań.

Uczestniczący w spotkaniu rolnicy, w tym członkowie Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, czy przedstawiciele gminnych spółek wodnych szczególnie podkreślali przydatność informacji, jakie otrzymali na spotkaniu oraz w materiałach informacyjnych, na które złożyły się akty prawne dotyczące prawa wodnego, wzory dokumentacji związanej z wymogami OSN oraz konspekty prelekcji, które omówione zostały podczas spotkania.

Organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Barbara Idczak


12-09-2018 r.

Tegoroczne gminno-powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września w Parku Zamkowym w Szamotułach. Obchody rozpoczęła Msza Św. przy szamotulskiej Bazylice. Stamtąd pochód przemaszerował do Parku Zamkowego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna., której głównym punktem był obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”. Na ręce starostów dożynkowych, złożono bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Starostowie przekazali go następnie burmistrzowi Szamotuł oraz Staroście Szamotulskiemu.

Po części oficjalnej na scenie zaprezentowała się Kapela Dudziarska z Szamotulskiego Ośrodka Kultury, a następnie finaliści konkursu „Godejma po naszymu”. Niezwykłym zainteresowaniem zebranych w Parku Zamkowym cieszyło się „Wesele Szamotulskie” w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły", które zostało oficjalnie wpisane na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wyłoniono także zwycięzców konkursu kulinarnego „Smaki Powiatu Szamotulskiego”.

Tradycyjnie dożynkom towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego, która stanowiła atrakcję nie tylko dla dzieci, ale również i dorosłych. Zaprezentowali się również regionalni rękodzielnicy, bogato zaprezentowane zostały również produkty regionalne. Dużą atrakcję stanowiła prezentacja dawnych zawodów.

Barbara Idczak


04-04-2018 r.

8 marca odbyło się Forum Rolnicze powiatów szamotulskiego i międzychodzkiego na terenie gminy Duszniki. Spotkanie zorganizowali Andrzej Frąckowiak Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Szamotułach oraz Włodzimierz Szychowiak Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 rolników, reprezentanci instytucji oraz firm związanych z rolnictwem oraz przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Dusznik Romanem Bogusiem na czele.


Tematem przewodnim forum był Afrykański Pomór Świń oraz walka z nim, a udział tak licznej grupy rolników utwierdził organizatorów o słuszności podjętej decyzji. Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Tomasz Karwowski przedstawił zebranym rolnikom wymagania, jakie wprowadziła specustawa, jak na przykład przeznaczenie osobnych pomieszczeń do chowu świń, które musza być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście innych zwierząt, np. kotów, gryzoni, itp. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek stosowania oddzielnej odzieży przeznaczonej tylko do obsługi świń w danym gospodarstwie, odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia, a także bieżące czyszczenie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do obsługi zwierząt. Obowiązkiem jest także wyłożenie maty dezynfekcyjnej przed każdym użytkowanym wejściem do pomieszczeń, gdzie utrzymuje się trzodę. Rolnicy zauważyli, że poniesie to za sobą duże nakłady finansowe, ale oczywiście pewne działania są niezbędne, aby uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa. Niemniej jednak dużym problemem jest wyposażenie gospodarstwa w maty dezynfekcyjne, które mają odpowiednią trwałość w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Zwrócili jednak uwagę, że przepisów i procedur powinni w szczególności przestrzegać również sami weterynarze, którzy przebywają w różnych gospodarstwach i mogą przenieść wirusa. Przecież weterynarze uczestniczą w szczepieniu psów na wioskach, inseminacji, itp., spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność i konieczność bezwzględnego zastosowania się do zasad bioasekuracji. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na problem prowadzenia rejestru osób wchodzących do gospodarstwa, który jest bardzo pracochłonny i w nawale obowiązków nie zawsze jest czas, aby był skrupulatnie wypełniony. Gospodarstwom, w których nie zastosowano zasad bioasekuracji, nie będzie przysługiwać odszkodowanie, w przypadku gdy będzie musiała nastąpić likwidacja stada.
Kolejnym tematem, który zdominował forum była kwestia e-wniosków. Temat ten przedstawił Paweł Banach kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Międzychodzie, który wyjaśnił genezę wprowadzenia tego obowiązku oraz zasady działania aplikacji. W każdym biurze powiatowym będzie dostępne stanowisko komputerowe dla rolników, a pracownicy ARiMR będą udzielali w tym zakresie pomocy. Rolnicy wyrazili swoje obawy, co do sprawności i funkcjonalności tej metody. Sławomir Hazak kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szamotułach poinformował, że decyzje są wydawane w tempie około 10% tygodniowo, dzięki czemu można spodziewać się zakończenia ich wydawania do końca maja. S. Hazak przedstawił również zebranym harmonogram naborów wniosków, a także omówił kwestie związane z dopłatami do materiału siewnego, który obecnie jest w gestii ARiMR.
Uczestniczący w spotykaniu z ramienia Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming Wiceprezes WIR apelował do rolników o przestrzeganie przepisów związanych z bioasekuracją. Wirus ASF rozprzestrzenia się, ale to między innymi od rolników i ich postepowania zależy w jakim tempie będzie się to działo. Walka z ASF to obecnie priorytet. Zdaniem Wiceprezesa konieczne jest wsparcie rolników z tych stref, gdzie ASF już wystąpił, gdyż maja oni ogromny problem ze zbytem wieprzowiny, a co za tym idzie ich sytuacja finansowa jest tragiczna. Kolejnym problemem na jaki zwrócił uwagę B. Fleming w swoim wystąpieniu było zagadnienie związane z rozwojem gospodarstw rolnych, a w zasadzie z kłopotami, przy rozbudową chlewni, obór czy też kurników. Ekspansja budownictwa mieszkaniowego na wsi, w szczególności w pobliżu większych aglomeracji powoduje, że rolnicy mają zablokowaną właściwie możliwość rozwoju produkcji.


W dalszej części spotkania omówiono najważniejsze problemy związane z prawem łowieckim. Uczestnicy podkreślili, że wprowadzone zmiany w prawie łowieckim, niejako pomijają znów rolnika. Propozycje dotyczące szacowania szkód są tylko zmiana kosmetyczną i przyniosą wiele niejasności i problemów, zamiast przyspieszyć i spowolnią wypłatę odszkodowań. Wygrali wyłącznie pseudoekolodzy.
Andrzej Frąckowiak poinformował zebranych, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w uzgodnieniu z MRiRW opublikował komplet zarządzeń dyrektora generalnego między innymi w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Przeprowadzono tym razem uzgodnienia z izbami rolniczymi. Przedstawiciele WIR uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa, a Zarząd WIR zainicjował spotkanie z Dyrektorem OT KOWR w Poznaniu, w wyniku czego wypracowano wspólne oceny ofert pisemnych w przetargach na dzierżawę. Prowadzono również prace nad wprowadzeniem Regulaminu Terenowej Rady Społecznej, do którego odniosła się również Rada. Z ramienia WIR do Rady zostali zgłoszeni: Andrzej Frąckowiak oraz Barbara Idczak.
Krzysztof Koput ze Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu zwrócił uwagę na koniczność badania gleb pod kątem zasobności składników, zwłaszcza w sytuacji obfitych opadów, które miały miejsce w ciągu minionego roku. Zapewne wiele składników pokarmowych, makro jak i mikroelementów zostało wymytych z wierzchniej warstwy gleby.
Na zakończenie spotkania głos zabrał również Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, który serdecznie podziękował za zaproszenie i organizacje forum w gminie Duszniki.
Przedstawicieli SGB Banku S.A. BS w Dusznikach oraz Banku BGŻ Paribas S.A. wręczyli nagrody rolnikom, którzy wypełnili ankiety ich banków.


Miłym akcentem na zakończenie spotkania były życzenia oraz słodki upominek z okazji Dnia Kobiet dla uczestniczek forum.

Barbara Idczak
BP Szamotuły


21-06-2017 r.

Forum rolniczo-łowieckie w powiecie szamotulskim dzięki uprzejmości i przychylności Romana Bogusia Wójta Gminy Duszniki odbyło się na gościnnej ziemi dusznickiej w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach. W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Józef Kwaśniewicz Starosta Szamotulski, Andrzej Frąckowiak Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Szamotułach oraz Zbigniew Zieliński przedstawiciel Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Nadleśnictwa Pniewy oraz Wronki i przede wszystkim reprezentantów kół łowieckich i rolników.

Zebrane na sali osoby podkreślały istotę inicjatywy forów i ich rolę w normalizacji stosunków na linii rolnik-myśliwy. Ponieważ rok 2017 był dla większości kół łowieckich rokiem przedłużania dzierżaw obwodów łowieckich Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Polskim Związkiem Łowieckim i Konwentem Starostów zdecydowali o konieczności zacieśnienia wzajemnych relacji i wypracowaniu takich działań, które usatysfakcjonują zarówno rolnika, jak i myśliwego.


Prelegenci i uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że istnieje konieczność ograniczenia populacji zwierząt łownych, które przyczyniają się do szkód w uprawach rolnych. Michał Idczak przedstawiciel Nadleśnictwa Pniewy przedstawił zebranym informację dotyczącą stanu liczebności zwierzyny łownej na terenie Nadleśnictwa oraz wieloletnie plany hodowlane. Zbigniew Zieliński z Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu wskazał, że wśród przyczyn ilości i wielkości szkód należy upatrywać także w zmniejszeniu ilości myśliwych oraz brak nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. Niekorzystnie na relacje myśliwych z rolnikami wpływają znaczne szkody wyrządzone przez gatunki chronione, jak bóbr, wilk oraz inne gatunki: kruki, żurawie, gęsi, itp. Rolnicy mylnie wskazują tutaj koła łowieckie, jako podmioty odpowiedzialne za skutki ich żerowania, a odpowiada za nie Skarb Państwa. Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, a zarazem członek Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zaproponował inicjatywę, aby przetwórstwo gatunków łownych objętych Prawem łowieckim zostały włączone do istniejących funduszy promocji. Zwiększyło by to spożycie i dostępność tego mięsa, a co za tym idzie również opłacalność jego pozyskania.

Małgorzata Kurczewska z UMiG Szamotuły zwróciła uwagę zebranym na problem dzikiej zwierzyny na terenie miast. Obecnie na terenie Szamotuł zgłoszono bytność około 50 dzików oraz 30 saren, nie mówiąc o lisach, itp. Zwierzęta te również przyczyniają się do szkód np. w zabudowaniach, ogródkach działkowych. Problem z roku na rok rośnie, a przepisy są niejasne, kompetencje rozmywają się. Koszty, które ponosi gmina są coraz większe. Kierownik Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska przedstawiła również problem mediacji i zmiany przepisów w tym zakresie. Od 1 czerwca to strony powołują mediatora, który prowadzi rozmowy, urząd natomiast sporządza protokół z mediacji.

Jerzy Frąckowiak Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Szamotulskiego wskazał na problem niedoszacowania szkód, a co za tym idzie niezadowolenia rolników z tego faktu. Jego zdaniem konieczne jest zwiększenie ilości kompetentnych szacujących szkody oraz przede wszystkim zmian w przepisach, które doprowadzą do tego, że to nie myśliwy jako strona sporu będzie odpowiedzialny za szacowanie.

Mirosław Frąckowiak Prezes KŁ nr 29 „Jaźwiec” gospodarującego na obwodzie nr 84 zwrócił uwagę na istotny i najtrudniejszy problem w procesie szacowania szkód, jakim jest problem z określeniem ceny. Nie wiadomo czy brać pod uwagę średnie ceny Głównego Urzędu Statystycznego, czy też może kalkulacje WIR. Piotr Walkowski Prezes WIR zgodził się z tym problemem, wskazując jednocześnie, że kalkulacje WIR są co miesiąc aktualizowane, tak więc mogą stanowić punkt wyjścia do rzetelnej wyceny szkody.

Zebrani uczestniczy spotkania zauważyli również problem działalności pseudoekologów i szkody jaką wyrządzają w wizerunku myśliwego. Tymczasem niezauważana jest aktywna działalność edukacyjna, społeczna i charytatywna myśliwych.

Wiele głosów dotyczyło również metod odstraszania i braku ich skuteczności. Niestety zdaniem myśliwych tylko odstrzał jest skutecznym środkiem, gdyż odstraszanie zwierzyny na jednym polu powoduje ich przejście na inne i w efekcie szkoda i tak wystąpi. W śród wskazanych problemów zwrócono również uwagę na kwestie zmniejszenia się siedlisk zwierząt poprzez budowę dróg, autostrad i obwodnic. Następuje koncentracja liczebności zwierząt w łowisku w związku z powstaniem sztucznych barier, a co za tym idzie zwiększenie się ilości szkód w uprawach rolnych na tym terenie. Zdaniem Prezesa Walkowskiego konieczna jest zmiana planów pozyskania zwierzyny oraz zmiana granic obwodów łowieckich.


Zenon Jerzykiewicz Prezes KŁ nr 51 „Daniel” Szamotuły apelował do myśliwych o częstszą bytność na polu i rozmowy z rolnikiem, nie tylko w momencie szkody. Z. Jerzykiewicz apelował również do rolników, aby zgłaszali szkody, jak tylko zauważą działalność zwierząt, a nie gdy zniszczenia są już znaczne.

Natomiast Andrzej Papis z KŁ nr 47 „Darz Bór” Otorowo stwierdził, że należy zmusić koła łowieckie, które nie prowadzą racjonalnej gospodarki łowieckiej a hodowlę zwierząt, do pracy. Zauważył, że problemów z którymi borykają się zarówno myśliwi, jak i rolnicy jest wiele, ale trzeba o nich mówić. Wśród najważniejszych rzeczy do zrealizowania w najbliższym czasie wskazał redukcję pogłowia zwierzyny łownej, która przyniesie oczekiwane przez oba środowiska rezultaty.

Spotkanie zakończono konkluzją, że współpraca rolników i myśliwych generalnie układa się dobrze, a pojedyncze przypadki braku porozumienia nie mogą rzutować na całość relacji. Zebrani podkreślili, że wspólne rozmowy i dyskusje nad problemami środowiska rolniczego i myśliwskiego przybliżają do ich rozwiązania. Tym bardziej, że praca rolnika nie jest możliwa bez myśliwego, a myśliwego bez rolnika.

Barbara Idczak
BP WIR w Szamotułach29-11-2016 r.

Licznie przybyli do sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach rolnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką związaną z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF. Spotkanie w dniu 22 listopada 2016 r. zorganizowały we współpracy: Wielkopolska Izba Rolnicza, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Powiatowy Lekarz Weterynarii, ZD w Szamotułach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Biuro Powiatowe w Szamotułach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Region województwa wielkopolskiego w którym produkuje się ponad 35 % krajowej produkcji trzody chlewnej jest szczególnie narażony na skutki ekonomiczne ewentualnego pojawienia się wirusa ASF. Najsłabszym ogniwem w prowadzonych działaniach jest niestety człowiek, tak więc uświadomienie o zagrożeniu chorobą oraz wyposażenie w potrzebną wiedzę rolników o tym jak ustrzec się wirusa w swoim gospodarstwie było priorytetem organizatorów spotkania.

Rolnicy zebrani na sali kierowali pytania do prowadzących w szczególności dotyczyły one znakowania zwierząt. Zgłaszano uwagi, że zapisy Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. 2016 poz.1605) są nieprecyzyjne, a w szczególności punkt dotyczący przemieszczenia świni do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywającej w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni. Wg. zapisów ustawy posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować te świnie poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni. Niestety w ustawie nie doprecyzowano terminu takiego oznakowania, a jedynie wskazano, że posiadacz świni zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania śni, w terminie 7 dni od daty oznakowania określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt. Przepis ten jest różnie interpretowany przez zarówno przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz samych rolników ponieważ wskazane zapisy określają kiedy powstaje obowiązek oznakowania, ale nie podaje kiedy ma być on wykonany. Marian Juś z BP ARiMR w Szamotułach odpowiadał na praktyczne pytania dotyczące znakowania i wyjaśniał przykładowo, że w momencie tatuowania zwierzęcia tusz należy wetrzeć pod skórę, tak aby był widoczny na ciele zwierzęcia.


Aby zachęcić rolników do wdrażania bioasekuarcji w gospodarstwach zorganizowano konkurs pod nazwą „Bronimy się przed ASF”. Konkurs polega na ocenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można tutaj. Zachęcamy do udziału!

Barbara Idczak
BP Szamotuły


07-09-2016 r.

Tegoroczne święto plonów w gminie Szamotuły upłynęło pod znakiem zmiennej aury, ale z powodzeniem. W dożynkach uczestniczyli m.in. Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek, Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, a także wielu przedstawicieli instytucji rolniczych w tym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Zdjęcie UMiG Szamotuły

Obrzędy dożynkowe rozpoczęła mszą święta dziękczynną, która celebrowana była przez trzech kapłanów. Kanonik Mariusz Marciniak zwrócił się z apelem, aby święto plonów nie było traktowane powierzchownie, aby docenić trud rolników. Obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”. Tradycyjne przyśpiewki i taniec ludowy jak zwykle znalazły uznanie wśród zebranych i były długo oklaskiwane. Burmistrz Kaczmarek w swoim wystąpieniu mówił o sprawiedliwym podziale symbolicznego bochna chleba, którym jest budżet gminy, a także przedstawił skalę środków wydatkowanych na poszczególne sołectwa.

Szczególnie miłym i wzniosłym momentem dożynek w Szczuczynie było wręczenie wieńców dożynkowych przygotowanych przez sołectwa wybranym przez siebie osobom.

Po części oficjalnej ponownie wystąpił Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”, a następnie orkiestra „SzOk”. Niestety pogarszająca się aura wystraszyła część publiczności, jednakże niezwykle porywający występ orkiestry rekompensował niedogodności pogodowe. Następnie swoje umiejętności zaprezentował zespół SAYYES oraz Drossel. W trakcie dożynek publiczność miała okazję zwiedzić wiele stoisk, zadbano także o najmłodszych.

Zdjęcie UMiG Szamotuły

Pomimo trudnej sytuacji w rolnictwie i niezbyt optymistycznych prognoz uczestnicy dożynek wyrażali nadzieję, że przyszły rok przyniesie choć trochę pozytywnych zdarzeń i sprawi, że praca rolników stanie się łatwiejsza i stabilniejsza.

Barbara Idczak
BP Szamotuły


11-07-2016 r.

Z głębokim żalem żegnamy
ś.p.
Grzegorza Nagadowskiego
Członka Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z powiatu szamotulskiego w latach 2003-2007.
Niech spoczywa w pokoju wiecznym.


20-10-2015 r.

14 października br. w Kaźmierzu dzięki uprzejmości Wójta Kaźmierza Zenona Gałki odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące możliwości powiększenia gospodarstw rodzinnych z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W późniejszych godzinach odbyło się spotkanie w Otorowie w gminie Szamotuły dotyczące tego samego tematu.

Spotkania zorganizował Andrzej Frąckowiak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, Delegat do KRIR i jednocześnie Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy z ANR. W obradach uczestniczyli również: Delegaci WIR Z Gmin Szamotuły i Kaźmierz, Andrzej Grzeszczyk Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Andrzej Żybura Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Małgorzata Kurczewska Kierownik Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gmin Szamotuły oraz Leszek Dudek Technik Doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ZD Szamotuły.


Spotkanie dotyczyło w szczególności omówienia możliwości wydzierżawienia z zasobów ANR 189 ha gruntów wydzielonych z Obiektu Rolnego Sokolniki Wielkie, które wróciły Zasobu ANR na koniec września br. Procedura wyłączenia tych gruntów przedłużyła się ze względu na pismo Rady Gminy Kaźmierz z prośbą o możliwość zamiany działek przeznaczonych do wydzielenia. Obowiązujące prawo nie pozwala jednak na takie działania, w związku z powyższym do Zasobu ANR wróciły pierwotnie wskazane przez dzierżawcę nieruchomości.

A. Frąckowiak przedstawił zebranym mapy ze wskazaniem na konkretne działki oraz wyjaśnił zasady organizacji przetargów ofert pisemnych. Zespół wypracował z Dyrekcją ANR takie zasady i kryteria przetargów ofertowych, aby były one korzystne dla rolników zamieszkujących najbliżej oferowanych gruntów, ale co najważniejsze, aby cena nie była już determinującą wygranie przetargu. Zdaniem członków zespołu jest to rozwiązanie, które pozwoli na realizację aktualnych kierunków polityki państwa, mających na celu powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych. W dniu 12 października br. odbyło się w siedzibie ANR spotkanie Zespołu WIR ds. współpracy z ANR, na którym szczegółowo omówiono i doprecyzowano aplikację pozwalającą na przeprowadzenie przetargów ofertowych zgodnie z przyjętymi wagami i kryteriami.


Uczestniczący w spotkaniu rolnicy zgodnie stwierdzili konieczność podziału działek o wielkości 13-16 ha na mniejsze tak, aby były one dostępne dla większej liczby zainteresowanych osób. A. Frąckowiak otrzymał upoważnienie do działania w tym kierunku w imieniu rolników, aby zwiększyć dostępność gruntów przeznaczonych do dzierżawy, poprzez podzielenie ich na mniejsze areały, oczywiście tam gdzie jest to technicznie możliwe.

Barbara Idczak
Biuro Powiatowe WIR w Szamotułach


17 czerwca br. w Gaju Małym odbyło się spotkanie z rolnikami dotyczące możliwości powiększenia gospodarstw rodzinnych z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Spotkanie zorganizował Andrzej Frąckowiak Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, Delegat do KRIR i jednocześnie członek Zespołu ds. Współpracy z ANR. W obradach uczestniczyli również: Małgorzata Kurczewska Kierownik Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gmin Szamotuły, Andrzej Żybura Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Janusz Brodzik Starszy Doradca ds. ekonomiki Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ZD Szamotuły.

Spotkanie dotyczyło w szczególności omówienia możliwości wydzierżawienia z zasobów ANR gruntów leżących w obrębach Szczuczyn, Kobylniki, Dobrogostowo. A. Frąckowiak przedstawił zebranym mapy ze wskazaniem na konkretne działki oraz wyjaśnił zasady organizacji przetargów ofert pisemnych. Zespół wypracował z Dyrekcją ANR takie zasady i kryteria przetargów ofertowych, aby były one korzystne dla rolników zamieszkujących najbliżej oferowanych gruntów, ale co najważniejsze, aby cena nie była już determinującą wygranie przetargu. Zdaniem członków zespołu jest to rozwiązanie, które pozwoli na realizację aktualnych kierunków polityki państwa, mających na celu powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych. Niestety, jak zaznaczył A. Frąckowiak są to ustalenia na chwilę obecną i mogą one ulec zmianie.


W kolejnej części spotkania M. Kurczewska apelowała do rolników o zgłaszanie do urzędu strat związanych z suszą. Do Wojewody Wielkopolskiego został zgłoszony już fakt wystąpienia na terenie gminy Szamotuły strat suszowych i od tego momentu prace rozpoczęła komisja szacująca szkody.

A. Żybura poinformował zebranych, że od 20 sierpnia br. zostanie uruchomiony nabór na działanie „Młody rolnik”. Zmianie uległy niektóre kryteria naboru wniosków oraz zasady udzielania wsparcia. Premia wynosząca 100 tys. zł zostanie podzielona na 2 części – 75% musi zostać zainwestowane w środki trwałe, natomiast 25% można wydatkować na środki do produkcji.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o konieczności rejestracji produkcji roślinnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Stosowne wnioski znajdują się w siedzibie stacji, biurze powiatowym WIR oraz na stronie WIR, a także w WODR.

Barbara Idczak
Biuro Powiatowe WIR w SzamotułachW dniu 16 lipca br. nowowybrani Delegaci Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Powiatu Szamotulskiego V kadencji gościli w Starostwie Powiatowym na zaproszenie Starosty Józefa Kwaśniewicza.

Starosta Szamotulski wszystkim przybyłym przedstawicielom samorządu rolniczego wręczył listy gratulacyjne z okazji wyboru na Delegata. Starosta wyraził chęć bliskiej współpracy we wszystkich sprawach związanych z problemami wsi i rolnictwa. W trakcie spotkania zostały również omówione bieżące zagadnienia dotyczące miedzy innymi problemu dostępności ziemi dla gospodarstw rodzinnych, budowy wiatraków na terenie powiatu oraz trudnej sytuacji ekonomicznej branży rolniczej.

Barbara Idczak
Biuro Powiatowe WIR
w Szamotułach


fot. Szymon Adamski
Doradca ds. komunikacji społecznej i medialnej

31 maja br. rolnicy powiatu szamotulskiego wybrali delegatów Rady Powiatowej reprezentujących poszczególne gminy. Skład Rady Powiatowej WIR w powiecie Szamotulskim przedstawia się następująco:

 • Obrzycko Miasto – Bogdan Dziurleja Obrzycko,
 • Gmina Obrzycko – Andrzej Frąckowiak Pęckowo, Łukasz Olech Dobrogostowo,
 • Gmina Szamotuły – Adam Kaczmarek Brodziszewo, Natalia Wojciechowska Otorowo,
 • Gmina Duszniki – Paweł Zagórski Wierzeja, Marek Walkowski Brzoza,
 • Gmina Pniewy – Jolanta Graś Orliczko, Marek Jandy Koszanowo,
 • Gmina Kaźmierz – Dorota Jaskuła Gorszewice, Ireneusz Glanc Kaźmierz,
 • Gmina Ostroróg – Andrzej Greczka Ostroróg, Zbigniew Perz Zapust,
 • Gmina Wronki – Rafał Kaszny Pakawie, Józef Malinowski Głuchowo.

15 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Spośród członków Rady Powiatowej na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego Rady Powiatowej, którym został p. Andrzej Frąckowiak oraz Delegata na Walne Zgromadzenie, którym został p. Paweł Zagórski.

Andrzej
Frąckowiak

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Paweł
Zagórski

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierza Kaczmarka podczas XIII Pokazu Stołów Wielkanocnych, odbył się I etap konkursu "Na najsmaczniejszą potrawę z grzyba" pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

Foto

Organizatorem konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego, Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich "Gospodyni", Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Agencji Rynku Rolnego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

O tytuł najlepszej potrawy z grzyba rywalizowały, dzięki wysiłkom Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, sołectwa Baborówko, Brodziszewo, Kąsinowo, Kępa, Koźle, Otorowo, Szczuczyn, Witoldzin, a także Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3 z Szamotuł. Dodatkowo swoje danie konkursowe zaprezentował Zespół Szkół w Gaju Małym. Ze względu na oryginalność przepisów, dobór składników, a także atrakcyjność dań wszystkie zgłoszone potrawy zostaną przesłane do organizatorów, gdzie 8 czerwca 2014 r. podczas Wielkopolskiego Święta Wsi Komisja Konkursowa wyłoni laureatów rywalizacji.

Foto

Józef Kwaśniewicz - Wicestarosta szamotulski - ufundował dodatkowe nagrody dla uczestników rywalizacji. Jury w składzie Józef Kwaśniewicz oraz Barbara Idczak Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, oceniło wszystkie serwowane dania z grzyba. Wybór laureatów okazał się niezwykle trudny. Foto Wszystkie prezentowane dania charakteryzowały się wyśmienitym, intensywnie grzybowym smakiem. Jednakże szczególną uwagę komisji zwróciła zupa z zielonek serwowana przez Zespół Szkół w Gaju Małym - I miejsce (tradycyjna receptura teściowej, oryginalność i pracochłonność przepisu), pierś z kurczaka nadziewana grzybami przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kępy - II miejsce (innowacyjność dania - połączenia suszonych grzybów i boczniaków) oraz klopsiki z kaszy i borowików z sołectwa Kąsinowo - III miejsce (oryginalność przepisu, walory smakowe).
Ze wszystkimi zaprezentowanymi potrawami i przepisami ich przygotowania mozna zapoznać się na internetowej stronie WIR poświęconej prezentacji zgłoszeń do Konkursu.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach podziękowania oraz upominki - książki kucharskie oraz ozdobne talerze.

W imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły, pracownikom Wydziału Ekologii i Ochrony Środowiska z oraz p. Annie Czarneckiej doradcy specjalizującego się w wiejskim gospodarstwie domowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ZD Szamotuły, za pomoc i współorganizację konkursu.

Barbara Idczak


W dniu 21 listopada 2013 r. odbyło się w Szamotułach spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach, dotyczące rejestracji i zatwierdzania podmiotów działalności rolniczej podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.) Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Zgłoszenie rejestracji prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: wsse-poznan.pl (odnośnik: "Działalność nadzorowa oddziały" - "Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku" - "Druki do pobrania") lub na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Rejestracja jest wymagana w odniesieniu do:

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. gospodarstw agroturystycznych;
 3. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 4. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

W dniach 12-22.11.2013 r. przybyła misja przedstawicieli Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Żywności (FVO), której przedmiotem był m.in. nadzór organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad działalnością podmiotów w zakresie produkcji podstawowej oraz dostaw bezpośrednich środków spożywczych pochodzenia roślinnego. Istotnym elementem kontroli była m.in. ocena możliwości monitorowania pochodzenia surowców z ich pełną identyfikacją na każdym etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Produkcja pierwotna (podstawowa) jest zdefiniowana w art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, oraz łowiectwo i rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. Definicję tę uzupełnia dokument KE pn. "Wytyczne dotyczące wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych" zgodnie z którym są to również działania towarzyszące produkcji podstawowej.

Działania towarzyszące produkcji podstawowej: transport, składowanie i obróbkę surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji (mycie, czyszczenie, obieranie, sortowanie - pod warunkiem, że nie zmienia to znacznie ich charakteru, transport żywych zwierząt, gdzie jest to niezbędne do osiągnięcia celów rozporządzenia nr 852/2004 oraz w przypadku produktów pochodzenia roślinnego i produktów rybołówstwa: działania transportowe w celu dostawy surowców (produktów podstawowych), których charakter nie został znacznie zmieniony, z miejsca produkcji do zakładu.

Produkcja pierwotna odnosi się do działalności prowadzonej w gospodarstwie rolnym lub na podobnym poziomie i obejmuje m.in.: produkcję, uprawę lub hodowlę produktów roślinnych tj. ziarna, owoce, warzywa i zioła oraz ich transport w obrębię gospodarstwa, a także przechowywanie i obróbkę produktów (bez istotnej zmiany ich charakteru) na terenie gospodarstwa i dalszy ich transport do zakładu.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego rozpoczyna swoje kompetencje po zbiorach. PIS częściowo sprawuje nadzór nad produkcją podstawową, tj. kontroluje magazyny, transport, obróbkę wstępną, jak również dokonuje rejestracji gospodarstw działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję podstawową.

"Możliwość monitorowania" oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub, która może być dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. "Dostawy bezpośrednie" zostały określone w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i oznaczają "...dostawy dokonywane przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego".

Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym stosowanie przepisów dotyczących nakładania kar za brak rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym i prowadzących produkcję pierwotną oraz nawiązywania stosownej współpracy z organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu pozyskiwania informacji o gospodarstwach rolnych prowadzących taką działalność.

W art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustawodawca przewidział karę pieniężną w wysokości do 5000 zł (nie mniej niż 1000 zł) dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że niewielu rolników zdaje sobie sprawę z konieczności rejestracji w PSSE, a sankcje finansowe są bardzo dotkliwe. Niezrealizowanie tego zapisu ustawowego skutkuje brakiem możliwości śledzenia drogi żywności "od pola do stołu" i w konsekwencji niezamknięcie łańcucha żywnościowego. Wszyscy przedstawiciele środowisk i organizacji rolniczych powiatu szamotulskiego zobowiązali się do jak najszerszego informowania rolników o konieczności rejestracji zakładów podlegających urzędowej kontroli8 organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Barbara Idczak

Do pobrania:
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Prezentacja do szkolenia na temat rejestracji i zatwierdzania podmiotów działalności rolniczej


Powrót