Powiat wolsztyński to około 40 tys. hektarów użytków rolnych w Gminach Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Powierzchnia ta jest użytkowana przez ponad 3,5 tys. gospodarstw rolnych o średniej wielkości ponad 10 ha. Mimo słabych jakościowo gleb (wskaźnik bonitacji około 0,86), rolnicy uzyskują średnie plony 4 zbóż około 4,5 tony z ha. Zboże jest głównie wykorzystywane na pasze dla dużych ilości inwentarza hodowanego przez rolników. Pogłowie bydła w powiecie wynosi ponad 18 tys. szt. w tym ponad 7 tys. szt. krów dojnych, pogłowie trzody to ponad 148 tys. szt. w tym ok. 10 tys. loch, co daje roczną produkcję ponad 300 tys. szt. tuczników. Rolnicy uzupełniają dochodowość gospodarstw działami specjalnymi na ponad 60 tys. metrach kwadratowych uprawy pieczarek, co daje roczną produkcję ok. 4,5 tys. ton. Ponadto powiat wolsztyński charakteryzuje bardzo rozwinięte drobiarstwo. W kilku fermach i kilkudziesięciu kurnikach produkuje się rocznie 1,5 mln. szt. niosek, 4,2 mln. szt. (x 2 kg) rocznie broilerów kurzych, 600 tys. szt. (x 11 kg) indyków.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017

17-10-2019 r.

KOWR - oferty dzierżawy nieruchomości w gminie Przemęt

Biskupice Mochy

Radomierz Przemęt

KOWR - oferty dzierżawy nieruchomości w gminie Wolsztyn

Świętno


KOWR - oferty sprzedaży nieruchomości w gminie Przemęt

Solec Nowy 1 Solec Nowy 2 Solec Nowy 3

Solec 1 Solec 2

KOWR - oferty sprzedaży nieruchomości w gminie Wolsztyn

Stary Widzim Nowa Obra


07-10-2019 r.

Oferty dzierżawy nieruchomości w gminiach Przemęt i Wolsztyn

Gm. Wolsztyn - Świętno Gm. Przemęt - Radomierz

KOWR - oferty sprzedaży nieruchomości w gminie Przemęt

Przemęt 1 Przemęt 2

Kaszczor 1 Kaszczor 2 Kaszczor 3

Mochy 1 Mochy 2 Mochy 3

KOWR - oferty sprzedaży nieruchomości w gminie Wolsztyn

Stara Dąbrowa Wroniawy 1 Wroniawy 2

Nowa Obra
29-08-2019 r.

W niedzielę 28 lipca 2019 roku w całej Polsce odbyły się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, wybierali w gminach swoich przedstawicieli w radzie powiatowej.

W powiecie Wolsztyn najwięcej głosów otrzymali:
Gmina Przemęt - Justyna Mania i Przemysław Wróblewski,
Gmina Siedlec - Tomasz Jazdon i Paweł Zmuda,
Gmina Wolsztyn - Andrzej Kaczmarek i Szymon Tomaszewski.

Członkowie wolsztyńskiej rady powiatowej spotkali się we wtorek 30 lipca w Sali Sesyjnej Rady Powiatu na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, aby spośród swego grona wybrać przewodniczącego rady powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Został nim Szymon Tomaszewski. Delegatem na walne zgromadzenie WIR został Tomasz Jazdon.

W spotkaniu wyborczym uczestniczyli także: wicestarosta Mariusz Silski, wiceburmistrz Wolsztyna Tomasz Spiralski oraz Michał Nowak z siedleckiego urzędu gminy.

Wojciech Kazubski


04-03-2019 r.05-10-2018 r.

W dniu 02.10 br. w Wolsztynie odbyło się organizowane przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z partnerami spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Było to kolejne z cyklu szkoleń, które są obecnie organizowane przez WIR w całej Wielkopolsce przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mają one na celu przybliżenie informacji o strukturze PGW Wody Polskie oraz zapoznanie rolników z nowymi przepisami dotyczącymi zasad przechowywania i stosowania nawozów. Związane to jest z uznaniem obszaru całej Polski za strefę szczególnie narażoną na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Spotkanie otworzyli Przewodniczący Rad Powiatowych WIR w Grodzisku Wlkp. i Wolsztynie Jerzy Kostrzewa oraz Szymon Tomaszewski. Uczestników powitał również kierownik BP ARiMR Rafał Ścipniak.

Zebranie cieszyło się zainteresowaniem ze strony rolników jak i urzędników z gmin i powiatów. Wykładowcą na spotkaniu był Kierownik Nadzoru Wodnego w Nowym Tomyślu Sławomir Kaczmarek, który opowiedział o strukturze i kompetencjach Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Spotkanie wywołało burzliwą dyskusję o niezrozumiałym dla mieszkańców podziale kanałów oraz o opłatach za usługi wodne. Rolnicy pytali o kopanie studni głębinowych oraz o wydawanie decyzji wodnoprawnych. Uczestnicy spotkania często podkreślali, że jest jeszcze wiele rzeczy do dopracowania w działalności Wód Polskich.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD zawierające prezentacje ze szkolenia, druki potrzebne do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyki wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Weronika Sanok
Wojciech Kazubski


01-03-2018 r.30-11-2017 r.

Posiedzenie Wolsztyńskiej Rady Powiatowej w dniu 21 listopada 2017 roku odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie. Przypomnijmy, że podczas poprzedniego posiedzenia Rady Artur Walczak-Mortezaei – dyrektor Szkoły – potwierdzając wolę współpracy z samorządem rolniczym, zaproponował Powodowo jako miejsce następnego spotkania.


Obecnemu na spotkaniu Dyrektorowi towarzyszyły także panie Alicja Golik – zastępca dyrektora i Ewa Materna – kierownik szkolenia praktycznego. Gospodarze przedstawili szkołę i jej problemy oraz nakreślili plany rozwoju m.in. poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia. Szkoła docenia także znaczenie współpracy z instytucjami tzw. otoczenia rolnictwa i z najlepszymi producentami rolnymi regionu. Organizuje praktyki zawodowe dla uczniów, także zagraniczne. Działania te maja pomóc w jeszcze większym zainteresowaniu ofertą dydaktyczną szkoły. Przywiązując dużą wagę do kształcenia praktycznego, szkoła gospodarując na ponad 90 ha gruntów rolnych posiada bogate zaplecze techniczne i warsztatowe. W ocenie Dyrektora, jeszcze wiele planowanych zadań wymaga stopniowego zrealizowania i dlatego bardzo liczy on współpracę z wieloma instytucjami, w tym z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wolsztynie.

Członkowie Rady pozytywnie odnieśli się do propozycji zacieśnienia współpracy i zdeklarowali pomoc w prowadzeniu gospodarstwa przyszkolnego, by podnosząc efektywność gospodarowania przysparzać coraz więcej środków finansowych na realizację takich zamierzeń, jak np. wyjazdy młodzieży na targi i wystawy rolnicze, wizyty w gospodarstwach rolnych, produkcyjnych i handlowych. Wszystkie te działania obliczone są bowiem na zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem się w Zespole Szkół w Powodowie.

Kończąc spotkanie, Przewodniczący Rady Powiatowej – Szymon Tomaszewski wyraził przekonanie, że nie była to tylko kurtuazyjna wizyta, lecz zapoczątkuje ona stałą współpracę wzbogacającą działalność obu instytucji.

Wojciech Kazubski


26-10-2017 r.

W dniu 24.X.2017 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej WIR z udziałem zaproszonych gości:

 • Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka i Wicestarosty Piotra Krajewskiego,
 • Powiatowego Lekarza Weterynarii reprezentowanego przez dr Paulinę Wojniusz,
 • Dyrektora PSSE Lidii Kwinto,
 • Kierownika BP ARiMR Rafała Ścipniaka,
 • Kierownika PZD WODR Katarzyny Kaczmarek,
 • Kierownika OT WIORiN Katarzyny Chyżewskiej,

oraz Dyrektora ZSRiT w Powodowie Artura Walczaka.


Zaproszeni Goście kolejno przedstawili informacje dotyczące działalności instytucji, które reprezentują. Głównymi tematami były ASF, ptasia grypa, stan przygotowań do wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich, wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez deszcze nawalne i wiatr, czy funkcjonowanie doradztwa rolniczego w powiecie.

Nowy Dyrektor ZSRiT w Powodowie Artrur Walczak przedstawił programu działań mających spowodować wzrost zainteresowania szkołą i nowymi kierunkami planowanymi do uruchomienia w najbliższej przyszłości. Rada Powiatowa WIR zadeklarowała pomoc i wspólne działania w tym i innych tematach związanych ze szkołą. Ustalono że następne posiedzenie RP WIR odbędzie się na terenie Szkoły.

Przewodniczący Rady Powiatowej - Szymon Tomaszewski poinformował o wynikach debaty rolniczo-łowieckiej i wnioskach, jakie z niej wynikają. Przedstawił o średnią cenę skupu żyta do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok, oraz funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który od 1 września przejął zadania ANR i ARR. Odniósł się także do liczby wniosków klęskowych złożonych w poszczególnych gminach. Dotychczas złożono ich ponad 200 i nadal przyjmowane są kolejne. Przewodniczący Rady przedstawił także bieżącą działalność KRIR, WIR i RP WIR.

Wojciech Kazubski


01-06-2017 r.

W dniu 29.05.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie odbyło się współorganizowane ze Starostą Wolsztyńskim Januszem Frąckowiakiem posiedzenie Rady Powiatowej WIR z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli samorządu powiatowego Pani Joanny Stachowskiej, Romana Nowaka i gmin tworzących powiat Wójta gm. Siedlec Jacka Kolesińskiego, Tomasza Koniecznego z gm. Przemęt, Przewodniczącego ZO PZŁ w Poznaniu Zbigniewa Zielińskiego, członka Zarządu WIR Jerzego Kostrzewę, Prezesów wszystkich kół łowieckich z powiatu, nadleśnictw z Kościana Zbigniewa Mikołajczaka i Wolsztyna Jacka Szymkowa, lekarza Powiatowego Weterynarii Dominiki Kmet oraz członków Rady powiatowej WIR.


Głównymi tematami poruszanymi w czasie posiedzenia były:

 • stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu,
 • liczebność zwierzyny łownej,
 • współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną,
 • szacowanie szkód łowieckich.

Uczestnicy posiedzenia stwierdzili zgodnie, że państwo, jako właściciel całej zwierzyny w stanie wolnym, powinno także ponosić odpowiedzialność finansową i uczestniczyć w pokrywaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez tę zwierzynę, gdyż koła łowieckie nie są same w stanie pokryć wszystkich strat z tego tytułu. Ważną sprawą są zmiany, jakie powinny nastąpić na liście zwierząt i ptaków chronionych, które powodują coraz więcej strat, a nie są zaliczane do zwierzyny łownej. Dotyczy to np. bobrów niszczących infrastrukturę urządzeń wodnych, czy wały przy ciekach wodnych, co powoduje zalewanie użytków rolnych oraz kruków niszczących często całe plantacje kukurydzy po wschodach. Zebrani oczekują, że nowa ustawa łowiecka i nowe zasady szacowania szkód zmienią istniejący stan rzeczy, będzie mniej konfliktów na linii rolnicy i myśliwi, a współpraca i zrozumienie pozwoli ograniczyć straty powodowane przez zwierzynę łowną.


Rozmawiano także na temat zagrożeń związanych z chorobą ASF i postępowaniem pozwalającym zabezpieczyć stada trzody i dziki przed rozprzestrzenianiem się choroby. Uczestnicy posiedzenia RP WIR wyrazili potrzebę ponownego spotkania w szerszym gronie po ukazaniu się i przyjęciu nowych ustaw dotyczących łowiectwa, szacowania szkód łowieckich i pokrywania strat z nimi związanych.


Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR13-03-2017 r.


Delegacja rolników i członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w powiecie Wolsztyńskim odwiedziła w dniach 3 i 4.03.2017 r. powiat Dahme-Spreewald. Celem wizyty była ponadgraniczna wymiana doświadczeń na temat "Zakaźne choroby przenośne u zwierząt hodowlanych jako wspólne wyzwanie europejskie". Kierowniczka urzędu Ochrony Konsumenta i Weterynarii powiatu Dahme-Spreewald, Pani dr Guth, prowadziła wykład na temat różnorodnego występowania infekcji i zwalczania epidemii na terenie Niemiec i Unii Europejskiej. Do tej pory nie ma niestety jednorodnego uregulowania profilaktyki epidemii zwierząt hodowlanych, takich jak pomór świń lub ptasia grypa" – reasumowała dr. Guth.


O wyżej wymienionych chorobach, ich występowaniu i zwalczaniu w Polsce poinformowała przedstawicielka Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie Pani dr. Magdalena Grygierzec, członkini polskiej delegacji. Fachowa wymiana doświadczeń obejmowała również wizytę w ekologicznych zakładach rolniczych. "Połączyć ze sobą potrzeby rolnictwa i natury to ciekawe, ale też trudne wyzwanie" – podkreślił starosta Stephan Loge w swojej przemowie powitalnej. Rolnicy odwiedzili zakład rodzinny Landgut Pretschen, gdzie kierownik zakładu, pan Sascha Philipp zaprezentował ekologiczną uprawę cykorii, pomidorów i sałaty prowadzoną na uczciwych i regionalnych zasadach handlowych. Na zakończenie wizyty rolnicy odwiedzili Historyczny Spichlerz i Młyn Holenderski w Straupitz, w którym tradycyjnym sposobem produkowany jest olej lniany.


Wojciech Kazubski


27-02-2017 r.


W dniu 13.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wolsztynie z udziałem zaproszonych gości: Starosty Wolsztyńskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, Kierownika Oddziału Terenowego WIORiN i Kierownika Powiatowego Zespołu Doradczego WODR.

Goście przekazali informacje o działalności instytucji, które reprezentują. Dominowały tematy ASF, ptasiej grypy, dopłaty bezpośrednich, GMO, badania opryskiwaczy, funkcjonowania doradztwa rolniczego w nowych warunkach (nadzór Ministerstwa Rolnictwa).

Omawiano także kwestie związane z organizację planowanego Forum Rolniczego, wyjazdu studyjnego do Niemiec, Gali Wielkopolskiego Rolnika Roku, konkursu nt. bioasekuracji. Przedstawiono bieżącą działalność Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Rady Powiatowej i Biura Powiatowego WIR

Wojciech Kazubski28-10-2016 r.

W dniu 24.10.2016 r. w Kiełkowie, w wiodącej pod względem produkcji trzody chlewnej gmina Siedlec, odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli rolnicy - hodowcy trzody oraz członkowie Rady Powiatowej WIR. Ważność tematu spowodowała dużą frekwencję na szkoleniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii - dr. Paweł Jaśkiewicz omówił szczegółowo wszystko, co jest dla rolników szczególnie ważne przy coraz większym zagrożeniu rozprzestrzeniania się ASF w kraju. Przedstawiał także zasady bioasekuracji. Wyczerpująco odpowiedział na wiele pytań od uczestników szkolenia.


Dodatkowo, na zaproszenie Przewodniczącego RP Szymona Tomaszewskiego, w szkoleniu wzięła udział przedstawicielka Biura Powiatowego ARiMR w Wolsztynie - Pani Karina Taisner, która omówiła tzw. specustawę zmieniającą przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt. Temat ten wywołał następną falę pytań, na które prelegentka udzieliła odpowiedzi.


Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie


20-09-2016 r.

Obchody 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce w subregionie leszczyńskim odbyły się na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie (powiat rawicki). Uczestniczyli w nim rolnicy z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz członkowie rad z gmin, które po podziale administracyjnym trafiły do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych, z którymi izba na co dzień współpracuje. Obecni byli również reprezentanci instytucji okołorolniczych i organizacji rolniczych z subregionu. Obchody prowadzone były przez Prezesa WIR Pana Piotra Walkowskiego oraz Panią Elżbietę Kaczmarek Dyrektora WODR w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich obecnych Zbigniew Gąsior, były prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej, przedstawił rys historyczny działania izby w subregionie, wskazując na wielkie zaangażowanie wielu osób w jej tworzenie. Kilka słów do obecnych skierował również Prezes Honorowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, który w swoim wystąpieniu podsumował minione 20 lat działalności Izb Rolniczych, wskazując na sukcesy, ale i występujące bolączki. Wystąpienie to prowadziło do kolejnego punktu uroczystości mającego na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą na rzecz WIR.


Medalion imienia dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa wielkopolskich rolników i WIR otrzymał Andrzej Wita.
Medaliony Jubileuszu 20-Lecia WIR otrzymali:

 • Zbigniew Jakubowski - delegat do KRIR, członek RP WIR w 1 kadencji
 • Zygmunt Józefowski - były członek RP WIR
 • Krzysztof Rzyski - były członek RP WIR przez 2 kadencje
 • Stanisław Skorupka - delegat, członek RP WIR przez 4 kadencje
 • Andrzej Gortat - członek Komisji Budżetowej i RP WIR 2 kadencji
 • Sylwester Lewandowski - były członek RP WIR
 • Szymon Tomaszewski - Przew. RP WIR przez 2 kadencje
 • Tadeusz Golec - członek RP WIR przez 2 kadencje
 • Wiesław Rosiński - członek RP WIR przez 4 kadencje
 • Wojciech Kazubski - Kierownik BP WIR


Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie


20-09-2016 r.

Dożynki to niepowtarzalne, piękne w swojej wymowie i symbolice święto wspólnoty. To uroczyste spotkanie z tymi, którzy przez cały rok, z poczuciem obowiązku i olbrzymią odpowiedzialnością dokładają wszelkich starań, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło plonów polskiej ziemi. To również odpowiedni moment na wyrażenie solidarnej wdzięczności za kultywowanie wielowiekowych tradycji oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom szacunku do rodzimej ziemi.
Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w gościnnych Chobienicach w Gminie Siedlec. Swoją obecnością uroczystość uświetniły delegacje z Województwa Wielkopolskiego oraz z całego Powiatu Wolsztyńskiego. Obchody rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu przez całą wieś na teren parku, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta Dziękczynna.
Część obrzędową dożynek poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo pod kierownictwem Sylwii Kotlarskiej. Zespół dokonał obrzędu otańczenia, śpiewu oraz przekazania wieńca i chleba gospodarzom dożynek - Staroście Wolsztyńskiemu i Wójtowi Gminy Siedlec. Po staropolskim zwyczaju dzielenia się chlebem, gospodarze dożynek – Starosta Janusz Frąckowiak oraz Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński w imieniu mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego podziękowali wszystkim obecnym rolnikom za trud i gospodarność, życząc obfitych plonów w przyszłym roku.


Na tegorocznych dożynkach swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Zenon Jóźwiak, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk, Wojciech Lis Burmistrz Wolsztyna, Mariusz Silski Z-ca Wójta Gminy Przemęt, Szymon Tomaszewski Przewodniczący WIR, Rafał Ścipniak z ARiMR, Marcin Stróżyński z KRUS-u, oraz kpt. Dariusz Kazimierski z WKU Nowy Tomyśl. Posłowie na Sejm RP złożyli najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla rolników Ziemi Wolsztyńskiej oraz Staroście i Panu Wójtowi za działalność w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W uroczystościach uczestniczyli również samorządowcy z sąsiedzkich powiatów i powiatu wolsztyńskiego, komendanci służb i straży powiatu wolsztyńskiego, przedstawiciele inspekcji i administracji rządowej naszego powiatu, dyrektorzy szkół i instytucji kulturowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i wiele innych zaszczytnych gości.

Starostami tegorocznego święta plonów zostali:

 • Młodsza Starościna – Pani Paulina Lester z Poświętna, Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rodzinnego o powierzchni ogólnej 16,00 ha w tym 5 ha stanowi dzierżawa. W gospodarstwie prowadzi się produkcję roślinną i zwierzęcą.
 • Młodszy Starosta – Damian Adamczak z Grójca Małego, pracuje wraz z rodzicami na gospodarstwie rolnym nastawionym na tucz trzody chlewnej. Uczęszcza do Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie.
 • Starościna – Pani Beata Gaweł prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne nastawione na produkcję trzody chlewnej w miejscowości Chobienice w Gminie Siedlec. Państwo Gaweł zajmują się również uprawą zbóż, które potrzebne są do hodowli trzody.
 • Starosta – Pan Wacław Waligórski prowadzi z żoną Lucyną wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne o kierunku mlecznym w Chorzeminie w Gminie Wolsztyn. Państwo Waligórscy przejęli gospodarstwo od rodziców w roku 1987. Państwo Lucyna i Wacław systematycznie powiększają i unowocześniają swoje gospodarstwo.


Podczas oficjalnej części dożynek udekorowano osoby, które w sposób szczególny wyróżniły się swoją dotychczasową pracą na rzecz rolnictwa. Na wniosek wójtów gmin i burmistrza odznaczenia od Ministra Rolnictwa otrzymali:

 • Andrzej Materna, który wraz z synem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Kiełpinach, obecnie gospodarując na powierzchni 100 ha.
 • Kazimierz Lewandowski, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne w Grójcu Wielkim, obecnie gospodaruje na ok. 31 ha
 • Zbigniew Rychły, który wraz żoną prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Wojciechowie gospodarując na powierzchni 29 ha
 • Daniel Szczepaniak wraz z żoną prowadzi wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne we Wroniawach, obecnie gospodaruje na powierzchni 45,54 ha
 • Dariusz Lorenc, który wraz z żoną prowadzi wysokoprodukcyjne gospodarstwo rolne w Adamowie.
 • Rafał Langner, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne w Mochach o łącznej powierzchni wraz z dzierżawami ok. 120 ha
 • Jan Haremza, który prowadzi wraz z żoną rodzinne gospodarstwo rolne w Popowie Starym, obecnie gospodaruje na powierzchni 14 ha

Ogłoszono również wyniki konkursu na przebierańców korowodu dożynkowego, a nagrody pieniężne na łączną kwotę 1500 PLN odebrali przedstawiciele poszczególnych platform.
Po zakończonej oficjalnej części Dożynek Powiatowo–Gminnych rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z ZPSPiG w Chobienicach następnie odbyły się koncerty zespołów: Perły Sumsiodki, Tuchorzacy, Dixie Kings, Long & Junior, koncert gwiazdy biesiady śląskiej Grzegorza Poloczka z duetem Kola & Jula oraz koncert zespołu Kapela Zza Winkla.

Z okazji Dożynek życzenia nadesłali:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
 • Wojewoda Wlkp. Zbigniew Hoffmann
 • Marszałek Woj. Wlkp. Marek Woźniak
 • Wicemarszałek Woj. Wlkp. Wojciech Jankowiak
 • Wicemarszałek Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski
 • Przewodnicząca Sejmiku Woj. Wlkp. Zofia Szalczyk
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski
 • Senator RP Jan Filip Libicki
 • Poseł na Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld
 • Poseł na Sejm RP dr hab. Killion Munyama
 • Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek
 • Poseł na Sejm RP Krzysztof Łapiński
 • Poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler
 • Poseł na Sejm RP Błażej Parda
 • Posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka
 • Prezes ARiMR Daniel Obajtek
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Andrzej Bartkowiak
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Jolanta Ratajczak
 • Starosta Turecki Mariusz Seńko
 • Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik
 • Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej Wlkp. Izby Rolniczej w Wolsztynie Szymonem Tomaszewskim.

Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie


28-04-2016 r.


W dniu 25.04.2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Goście :

 • Janusz Frąckowiak - Starosta Wolsztyński
 • Jerzy Kostrzewa - Członek Zarządu WIR w Poznaniu
 • Katarzyna Kaczmarek - Kierownik ZD WODR w Wolsztynie
 • Rafał Ścipniak - Kierownik BP ARiMR w Wolsztynie
 • Zbigniew Glaser - Kierownk OT WIORiN w Wolsztynie
 • Paweł Jaśkiewicz - Powiatowy Lekarz Wet.
 • Tomaszewski - Przewodniczący i członkowie RP WIR

Goście kolejno przedstawili zagadnienia i tematy , którymi poszczególne instytucje się zajmują.

Rozmawiano o inwestycjach w powiecie, złożonych i zrealizowanych wnioskach o dopłaty bezpośrednie i innych, zadaniach ochrony roślin i nasiennictwa, stanie zdrowotnym zwierząt w powiecie, omawiano nowe ustawy Prawo Wodne i o sprzedaży, obrocie ziemią rolną, propozycje sprzedaży żywności przez rolników, szkody łowieckie i żądania zwiększenia odstrzału dzików i inne zagadnienia, którymi zajmują się WIR, Rada i biuro powiatowe WIR.

Po dyskusji, odpowiedzi na pytana złożone przez uczestników zakończono posiedzenie.

Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie


22-02-2016 r.

W zorganizowanym przez Radę Powiatową i Biuro Powiatowe WIR wraz z partnerami instytucjonalnymi Forum Rolniczym Powiatu Wolsztyńskiego, które odbyło się w dniu 12.02.2016 r. w Tłokach Gmina Wolsztyn, uczestniczyło 100 rolników i zaproszonych gości. Forum prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie Szymon Tomaszewski.

Swoją obecnością Forum zaszczycili następujący Goście: Prezes WIR Piotr Walkowski, Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa, Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, Wicestarosta Piotr Krajewski, Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, Zastępca Burmistrza Wolsztyna Tomasz Spiralski, Katarzyna Kaczmarek Kier. PZD ODR Wolsztyn, Andrzej Wita Przewodniczący Rady Powiatu, Leszek Rubach Zastępca Kierownika BP ARiMR, Lidia Kwinto Dyrektor Sanepidu w Wolsztynie, rolnicy z gmin tworzących Powiat Wolsztyński oraz sponsorzy.


Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego RP WIR swoje oferty przedstawili przedstawiciele firm i sponsorów uczestniczących w Forum. Następnie głos zabrali gospodarz Powiatu Starosta Janusz Frąckowiak i Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis. Podziękowali organizatorom Forum za zaproszenie, serdecznie powitali rolników i przybyłych gości oraz życzyli owocnych obrad.

Prezes WIR i Przewodniczący RP WIR złożyli podziękowanie Panu Andrzejowi Wita byłemu kierownikowi BP ARiMR w Wolsztynie za wieloletnią pracę dla rolników powiatu i współpracę z samorządem rolniczym.


Główne tematy Forum:

 • podział środków UE na lata 2014 – 2020,
 • ogólna sytuacja w rolnictwie,
 • sytuacja na rynku wieprzowiny i mleka ,
 • programy ARR, nadzwyczajna pomoc, wsparcie dla producentów świń i mleka,
 • dopłaty bezpośrednie i ONW, zaliczki, realizacja dopłat, wnioski i programy rolnośrodowiskowe,
 • rejestracja produkcji podstawowej.


Powyższe tematy przedstawiali kolejno:

 • Prezes WIR Piotr Walkowski,
 • Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa,
 • Przedstawiciele ARiMR Leszek Rubach i Ilona Słowiak,
 • Dyr. Sanepidu Lidia Kwinto.

Po wystąpieniach rolnicy mieli okazję zadania pytań na interesujące ich zagadnienia. Jednym z głównych tematów dyskusji była trudna sytuacja w rolnictwie, niskie ceny płodów rolnych i w związku z tym niska opłacalność produkcji rolnej, susza oraz szkody powodowane przez zwierzynę łowną i bobry.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Szymon Tomaszewski, podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił zebranych uczestników na wspólny obiad.

Sponsorzy:
Bank BGŻ PARIBAS
piTERN
Helio Experts

Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie

Gmina Wolsztyn
Leszek Karol Ceglarek
Szymon Tomaszewski
Gmina Przemęt
Stanisław Skorupka
Dariusz Stanisław Wróblewski
Gmina Siedlec
Wiesław Rosiński
Paweł Zmuda


Szymon
Tomaszewski

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Stanisław
Skorupka

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


14-12-2015 r.

W dniu 8 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie. Zaproszeni goście przedstawili następujące zagadnienia:

 • Starosta Wolsztyński - Janusz Frąckowiak - działania inwestycyjne w powiecie, kontrole i audyty.
 • Kierownik Biura Powiatowego ARiMR – Andrzej Wita – realizacja dopłat i innych programów pomocowych dla rolnictwa.
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – Paweł Jaśkiewicz – stan zdrowotny zwierząt w powiecie.
 • Kierownik Oddziału Terenowego WIORiN – Zbigniew Glaser – ochrona roślin i nasiennictwo.
 • W zastępstwie Kierownika Powiatowego Zespołu Doradczego WODR – Jerzy Michalski – informacja o pracy ośrodka i działalność doradcza w powiecie.
 • Członek Zarządu WIR – Jerzy Kostrzewa – informacja o pracy Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
 • Przewodniczący Rady Powiatowej WIR – Szymon Tomaszewski – informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia WIR.
 • Kierownik Biura Powiatowego WIR omówił pozostałe sprawy i inicjatywy podejmowane na rzecz rolników powiatu wolsztyńskiego.


Po dyskusji i wyjaśnieniach złożonych w odpowiedzi na postawione pytania i tym samym wyczerpaniu porządku posiedzenia, spotkanie zakończyło się wzajemnymi Życzeniami Świątecznymi.

Wojciech Kazubski


W zorganizowanym przez Radę Powiatową i Biuro Powiatowe WIR wraz z partnerami instytucjonalnymi Forum Rolniczym Powiatu Wolsztyńskiego, które odbyło się w dniu 10.02.2015 r. w Siekówku Gmina Przemęt uczestniczyło 160 rolników i zaproszonych gości.

Forum prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie Szymon Tomaszewski.

Zaszczycili Forum swoją obecnością Goście:
Poseł Stanisław Kalemba, Starosta Wolsztyński Janusz Frąckowiak, Andrzej Bobrowski Dyrektor ARR, Mieczysław Szempiński Z-ca Dyrektora ARiMR, Wiesława Nowak Z-ca Dyr.WODR w Poznaniu, Janusz Zając Przew.Rady Powiatu Wolsztyn, Dorota Gorzelniak Wójt Gminy Przemęt, Hieronim Birk Z-ca Wójta Gminy Siedlec, Grzegorz Nowak Nacz. Wydziału Rol. Gminy Wolsztyn, Aleksander Grubiński Kier. PZD ODR Wolsztyn, Zbigniew Glaser Kierownik. Oddz,Ter. WIORiN, Andrzej Wita Kierownik BP ARiMR, Zenon Kaczmarek WZMiUW Oddz.Ter. Nowy Tomyśl, Franciszek Halec WZMiUW Oddz.Ter.Leszno KRUS, przedstawiciele PIW i Sanepidu w Wolsztynie, rolnicy z Gmin tworzących Powiat Wolsztyński oraz sponsorzy.


Po powitaniu zebranych przez Przewodniczącego RP WIR swoje oferty przedstawili przedstawiciele firm i sponsorów uczestniczących w Forum. Następnie głos zabrał nowy gospodarz Powiatu Starosta Janusz Frąckowiak, podziękował pomysłodawcom, organizatorom Forum, serdecznie powitał rolników, przybyłych gości oraz życzył owocnych obrad. Główne tematy Forum:

 • podział środków UE na lata 2014 – 2020
 • ogólna sytuacja w rolnictwie
 • sytuacja na rynku wieprzowiny, afrykański pomór świń
 • programy ARR, dopłaty do mat. siewnego
 • dopłaty ONW i bezpośrednie, programy rolnośrodowiskowe
 • obrót ziemią rolną ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wolsztyn
 • melioracje, szkody powodowane przez bobry
 • integrowana ochrona roślin
 • rejestracja produkcji podstawowej
 • stan weterynaryjny Powiatu Wolsztyn

przedstawili kolejno:
Poseł Stanisław Kalemba , Dyrektor ARR Andrzej Bobrowski, Z-ca Dyrektora ANR Mieczyław Szempinski, Z-ca Dyr. WODR Wiesława Nowak, Kierownik BP ARiMR Andrzej Wita, Kier. Oddz. Ter. WZMiUW w Lesznie Andrzej Halec, przedstawiciele Lekarz Pow. Wet. i Pow. Stacji Sanepidu, specjaliści ODR,


Po wystąpieniach rolnicy zadawali występującym pytania na interesujące ich zagadnienia i otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi, jednym z głównych tematów dyskusji była trudna sytuacja w rolnictwie, niskie ceny płodów rolnych i mała w związku z tym opłacalność produkcji rolnej, szkody powodowane przez zwierzynę i bobry.

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR Szymon Tomaszewski, poinformował o zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił zebranych uczestników na wspólny obiad.

Sponsorzy:
Bank BGŻ, CONCORDIA Ubezpieczenia, piTERN, Grupa Eko Systemy,
Helio Experts, BS Wschowa Oddz. Przemęt i Wolsztyn

Wojciech Kazubski
Kierownik BP WIR w Wolsztynie


W dniu 3.11.2014 r. odbyło się posiedzenie RP WIR w którym wzięli udział zaproszeni goście tj.: Starosta Wolsztyński Pan Ryszard Kurp oraz Panie współpracujące z KGW w Gminach Przemęt, Siedlec i Wolsztyn.


Porządek posiedzenia był bogaty i dotyczył:

 • powołania na terenie powiatu Rady ds. Kobiet i Rodzin,
 • arbitraż: cele, zadania, powołanie arbitrów,
 • opiniowania wysokości podatku rolnego,
 • opiniowania zmiany użytkowania gruntów,
 • rejestracji podmiotów produkcji podstawowej,
 • wykorzystania środków statutowych RP,
 • szkolenia „ POLSUSA”.


Zebrani żywo dyskutowali na powyższe tematy i wypracowali stanowiska w każdej z omawianych spraw.

Wojciech KazubskiW dniach 13 i 14 listopada 2014 r. odbyło się w Wolsztynie drugie w tym roku organizowane wspólnie ze Polskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej „POLSUS” szkolenie na temat „ Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”. Udział wzięło 20 rolników z powiatu wolsztyńskiego, a wykładowcą był Dr Piotr Kołodziejczyk - dr nauk weterynaryjnych, specjalista chorób świń. Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów i zakończyli szkolenie wieloma pytaniami do prowadzącego na nurtujące ich tematy i wątpliwości związane z produkcją prosiąt w swoich gospodarstwach.

Wojciech Kazubski


W dniu 7.07.2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Wolsztynie. W posiedzeniu brali udział członkowie RP oraz zaproszeni goście:

 • Jacek Skrobisz - Wicestarosta Wolsztyński
 • Andrzej Wita - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
 • Paweł Jaśkiewicz - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Zbigniew Glaser - Kierownik Oddziału Terenowego WIORiN
 • Aleksander Grubiński - Kierownik Powiatowego Zespespołu WODR
 • Zbigniew Gąsior - Członek Zarządu WIR
Foto

Posiedzenie prowadził Przewodniczący RP WIR - Szymon Tomaszewski

Na wstępie Pan Starosta przywitał zebranych i życzył owocnych obrad oraz dalszej dobrej współpracy ze Starostwem. Następnie zaproszeni goście kolejno omawiali zagadnienia i zadania, którymi zajmują się reprezentowane przez nich jednostki:

 • dopłaty i programy rolnośrodowiskowe realizowane przez BP ARiMR - A.Wita;
 • stan zdrowotny zwierząt i ich liczebność w powiecie przedstawiła w zastępstwie Lek. Pow. Wet. Pani dr. Beata Nawrot-Pasieczna;
 • zadania WIORiN - Pan Zbigniew Glaser;
 • działalność doradczą ODR omówił w zastępstwie Kierownika PZD Pan Jerzy Michalski;
 • informacje o pracach WIR i jej działalności omówił Pan Z. Gąsior;
 • informację o obradach Walnego Zgromadzenia WIR przedstawili Przewodniczący RP Pan Szymon Tomaszewski i Delegat Pan Stanisław Skorupka.
Foto

Członkowie RP WIR skorzystali z okazji do zadawania pytań na interesujące ich zagadnienia, uzyskując ze strony gości wyczerpujące odpowiedzi.

Wojciech Kazubski


Powrót