Powiat wrzesiński położony jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Graniczy on z powiatem gnieźnieńskim, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, średzkim i poznańskim. Powierzchnia powiatu wynosi 704 km kw., a liczba jego mieszkańców to ponad 76 000 osób. Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo - przemysłowy, a użytki rolne stanowią około 70% jego powierzchni. Administracyjnie powiat podzielony jest na cztery gminy miejsko-wiejskie (Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września) i jedną gminę wiejską (Kołaczkowo).
Rozległe równiny pokryte są szachownicą pól i łąk poprzecinanych pasami lasów. Przepływająca w południowej części powiatu trzecia co do wielkości rzeka Polski - Warta - jest źródłem specyficznych własności mikroklimatu całego regionu. Spośród 70.419 ha, użytki rolne stanowią 71,8% w tym grunty orne 86,2%, łąki i pastwiska 12,2%, sady 1,6%, lasy i grunty leśne 18,8%. Powiat wrzesiński to ponad 3200 gospodarstw rolnych, a średnia wielkość gospodarstwa to 13,19 ha.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2014 2015 2016

11-09-2017 r.

Na przełomie sierpnia i września br., z inicjatywy kierowników Biur Powiatowych WIR w Gnieźnie i Wrześni, zorganizowany został wyjazd 50. osobowej grupy rolników z obydwu powiatów na teren Dolnego Śląska i Czech. O ile wyjazd na teren naszego południowego sąsiada sfinansowany został w całości ze środków własnych uczestników wycieczki, o tyle pobyt, bezpośrednio związany z wizytą w „Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000” w Świeradowie Zdroju wsparto środkami na działalność statutową jednej z rad powiatowych.


Ta wcześniej zaplanowana wizyta w „CEE Izerska Łąka” miała miejsce w dniu 1.09. br. i sprowadzała się głównie do prelekcji dotyczącej edukacji ekologicznej na obszarach „Natura 2000”. W jej ramach zaprezentowano w sposób bardzo profesjonalny, a do tego w doskonale wyposażonej sali audiowizualnej:

 • rolę dydaktyczną Centrum Edukacji Ekologicznej,
 • faunę i florę Dolnego Śląska,
 • pożyteczne owady (pszczela rodzina w monitorowanym ulu),
 • charakterystykę Gór Izerskich.

Z kolei pobyt w nieopodal usytuowanym Czarcim Młynie zwieńczony był jakże interesującą prelekcją sympatycznej „młynarki”. Wygłoszony przez nią wykład dotyczył nie tylko historii, ale także bieżącej działalności tego położonego w Czerniawie-Zdroju, młyna wodnego pochodzącego z końca XIX wieku. Ciekawostką było to, że jego obecne wyposażenie jest oryginalne i pochodzi z okresu budowy. Obiekt zwany „Czarcim Młynem” stanowi dziś skansen produkcyjny, gdzie można przyjrzeć się dawnemu cyklowi produkcji pieczywa i prześledzić drogę „od ziarenka do bochenka”.


Nie mniej interesująca okazała się sala historyczna, mieszcząca urządzenia technologiczne tzw. „pierwszego poziomu”, jak również „sala chlebowa”. Tam właśnie zaprezentowano nam 100-letni piec chlebowy, w którym do dnia dzisiejszego okazjonalnie wypieka się pieczywo. Na zakończenie pobytu w Czarcim Młynie, w nowoczesnej kuchni warsztatowej, podjęto nas pieczonym codziennie wyśmienitym chlebem. Dodatkiem był smalec i ogórek małosolny…


Mam nadzieję, że mimo nie za ciekawej w tym dniu pogody, pobyt w centrum edukacji ekologicznej dostarczył wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. W mojej ocenie CEE jest rzeczywiście miejscem o nieocenionej roli dydaktycznej. Należy też dodać, że to na wskroś nowoczesne centrum edukacyjne powstało w ramach projektu “Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000”, przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trzeba również zaznaczyć, że celom działania tego ładnie położonego i doskonale wyposażonego ośrodka przyświeca nadal idea poprawy ekologicznego bezpieczeństwa oraz naturalnych warunków.


W ocenie wielu uczestników wyjazd ten miał jeszcze dodatkowy pozytywny aspekt.
Podróżując bowiem po malowniczym pagórkowatym północno-zachodnim terytorium Czech, nasi rolnicy niejako przy okazji mogli zapoznać się ze specyfiką tamtejszego rolnictwa. Na baczną uwagę i fachowe komentarze zasługiwał jego wielkoobszarowy charakter i odmienna technologia uprawy tamtejszych gleb, a także stan zaawansowania prac polowych. Z kolei hodowcy bydła szeroko dyskutowali nad przyjętym tam systemem utrzymania bydła opasowego…

M. Krotoszyński


26-06-2017 r.

Forum Rolniczo-Łowieckie, które dzięki uprzejmości wójt gm. Kołaczkowo p. Teresy Waszak, miało miejsce w kołaczkowskim Urzędzie Gminy w dniu 22. czerwca br. - z gromadziło kilkudziesięciu rolników, myśliwych i leśników. Forum to zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Polski Związek Łowiecki oraz Starostwo Powiatowe.

Za stołem prezydialnym Forum zasiedli:

 • Zbigniew Stajkowski – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
 • Teresa Waszak – wójt gminy Kołaczkowo,
 • Krzysztof Lompert – reprezentujący Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu,
 • Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrzesiński oraz
 • Kazimierz Kubczak – przewodniczący Rady Powiatowej WIR we Wrześni, który gości powitał.


Forum otworzył i jemu do końca przewodniczył p. Zbigniew Stajkowski, który we wprowadzeniu do dyskusji odniósł się także do będącego ciągle jeszcze w powijakach projektu ustawy zmieniającej prawo łowieckie. Drugim w kolejności mówcą był p. Krzysztof Lompert - instruktor łowiecki z Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Poznaniu, a zarazem prezes poznańskiego KŁ „Leśnik”. Pan K. Lompert dla lepszego zobrazowania zadań stojących przed Zarządem Okręgowym PZŁ - przedstawił zebranym zasięg jego działania (11 powiatów, 104 koła łowieckie, 5300 myśliwych) oraz zakres praw i obowiązków ZO. Należy dodać, że w latach 2015-2016 ZO PZŁ wypłacił 108 000 zł odszkodowań w obwodach dzierżawionych. Z przedstawionej informacji wynikało również, że powiat wrzesiński podzielony jest na 14 obwodów (10 polnych, 2 leśne i 2 OHZ) oraz, że na terenie powiatu działają 3 nadleśnictwa: Czerniejewo, Grodziec i Jarocin. Ku zaciekawieniu zebranych przedstawiciel ZO PZŁ przedstawił historię kształtowania się prawa łowieckiego począwszy od 2014 r., zwracając przy tym uwagę choćby niezgodności części zapisów z konstytucją (TK) oraz na kosztowność wprowadzanych zmian i tzw. „przepychanki” wynikające z konfliktu interesów. Mówca wspomniał przy tym o perturbacjach związanych z szacowaniem szkód wyrządzanych przez zwierzynę, gdzie w ocenie województw koszt wyniosłyby 300 mln zł w skali kraju.

Przechodząc do głównej tematyki spotkania p. K. Lompert poruszył problem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), w tym 34 nowych ognisk.


W odniesieniu do zwiększonej populacji dzika na tym terenie (zdwojona rozrodczość) mówca przedstawił plany redukcji populacji tego gatunku, które w roku docelowym (2027) winny wynosić 0,5 szt/100 ha (5 szt/1000 ha) powierzchni obwodu łowieckiego. Jako jedną z przyczyn spowolnienia redukcji pogłowia wskazano działalność grup proekologicznych…

Działalność Lasów Państwowych na tym terenie przedstawił na prezentacji wizualnej p. Rafał Biernacik z Nadleśnictwa Jarocin. Nadleśnictwo to działa na 126 000 ha i posiada 22 obwody łowieckie, a gospodarka poszczególnymi gatunkami zwierząt (sarna, jeleń, daniel i dzik) wydaje się być przemyślana. Rolnicy będący na spotkaniu nie wnosili zastrzeżeń co do współpracy z tym nadleśnictwem, które w 2016 r. wypłaciło 400.000 zł odszkodowań. Do słów przedmówców, w sposób bardzo rzeczowy, odniósł się p. Roman Dolata rolnik z Czeszewa w gm. Miłosław, który podważył przedstawione zebranym plany łowieckie. Rolnik swą ocenę oparł na fakcie, że swego czasu zwierzynę liczono jedynie w lesie(!). W jego ocenie dane te są wielokrotnie zaniżone i wynoszą, w przypadku dzika, 3 szt./100 ha. Rolnik był zdania, że wyliczenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę winno odbywać się w oparciu o ceny GUS-owskie, bez obniżania wysokości odszkodowania o 15%, a wycena winna być dokonywana przez rzeczoznawców. Z kolei p. Janusz Nowak, rolnik z Orzechowa w gm. Miłosław, odniósł się do wzajemnych relacji z KŁ nr 86 „Sokół” - powodującego na tym terenie b. duże szkody w uprawach rolnych. Rolnik był w posiadaniu korespondencji oraz materiałów filmowych dot. wyrządzanych szkód, z którymi zapoznano tu obecnych. Pan J. Nowak również zakwestionował prawdziwość przedstawionych danych liczbowych odnoszących się do stanu pogłowia zwierzyny i zasugerował wręcz jego znaczną redukcję. Korzystając ze sposobności ów rolnik zwrócił się do myśliwych z KŁ nr 86 „Sokół” z żądaniem pełnienia dyżurów w tym rejonie. Zdaniem rolnika - ochrona upraw pastuchami elektrycznymi, a także dyżury rolników wspieranymi przez psy gospodarskie staje się niebezpieczna i bezskuteczna. Pan R. Dolata wskazywał przy tym, że leśnicy (myśliwi) skuteczniej chronią nasadzenia w lasach niż plantacje rolnicze, gdzie zwierzyna głównie bytuje. W kwestii wiarygodności danych wypowiedział się p. Jerzy Woś (Krzywa Góra, gm. Kołaczkowo), który wątpiąc w rzetelność szacunków dotyczących pogłowia zwierząt - dopytywał o metodologię liczenia. O dziwo, nawet niektórzy myśliwi będący na sali wtórowali rolnikom w ich zastrzeżeniach i wątpliwościach.


W reakcji na realne problemy pp. J. Nowaka i R. Dolaty oraz innych rolników - Starosta Wrzesiński był zdania, że jedynie rozwiązania systemowe mogą załatwić ten narastający problem.

Pan Roman Nowak (KŁ nr 86 „Sokół” z Poznania) był zdania, że sytuacji z jaką mamy do czynienia nie sprzyja brak myśliwych, którzy zechcieliby w danym kole ciężko pracować. W opinii p. R. Nowaka „Sokół” sprawnie prowadzi gospodarkę łowiecką w trzech obwodach o łącznej powierzchni blisko 20.000 ha, pozyskując rocznie ponad 800 sztuk zwierzyny grubej, a co najważniejsze - nie ma żadnych zobowiązań wobec rolników.


Pan Andrzej Matuszewski, (rolnik z Racławek, gm. Nekla) chwalił sobie współpracę z Nadleśnictwem Czerniejewo. Dodał jednak, że w jego opinii koła łowieckie nie wykonują planów odstrzału dzików i konieczny jest odstrzał sanitarny tej zwierzyny na terenie całego kraju. W toku dyskusji pojawiały się też opinie, że myśliwi spoza danego terenu praktycznie nie polują…

Mimo wcześniejszych wątpliwości i zastrzeżeń, spotkanie to należy uznać ze wszech miar za udane.

M. Krotoszyński28-04-2017 r.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama
we Wrześni – nabór na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do klas pierwszych Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni
na rok szkolny 2017/2018

Klasa Liczba
oddziałów
Zawód Przedmioty punktowane
ze świadectwa
Przedmioty
nauczane w
zakresie
rozszerzonym
I TW 1,5 technik weterynarii język polski, biologia,
chemia, język obcy
biologia,
chemia
I TR 0,5 technik rolnik język polski, biologia,
geografia, język obcy
biologia,
geografia

Technikum Nr 2 prowadzi kształcenie w następujących zawodach:
technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej.
Nauka w technikum trwa 4 lata.

Technik weterynarii:
Program nauczania obejmuje pełen zakres przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty weterynaryjne. Absolwent w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 2. czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 3. czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 4. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt.

W klasie weterynaryjnej na poziomie rozszerzonym będzie nauczana biologia, chemia.

W celu polepszenia jakości kształcenia zawodowego szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia weterynaryjnego: pracownię anatomii i zootechniki, salę zabiegową – prosektorium i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w lecznicach weterynaryjnych, inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt.

Technik rolnik
Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i ekonomiczno-rolniczych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

W klasie rolniczej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, geografia. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego:
pracownie produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach rolniczych i zootechnicznych Uniwersytetów Przyrodniczych oraz innych kierunkach przyrodniczych.
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w rolniczych przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych, stacjach hodowli i unasienniania zwierząt, samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.

UWAGA! W Technikum obowiązuje nauka dwóch języków obcych, z których jeden jest kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum. Istnieje możliwość kontynuacji języka obcego, którego uczeń uczył się poza gimnazjum (np. prywatnie) pod warunkiem spełniania wymagań programowych obowiązujących w gimnazjum.

W szkole uczy się języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Przedmioty wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. gen. dr. Romana Abrahama
62-300 Września ul. Kaliska 2a
tel. (61) 43-60-515 fax (61) 43-60-829
e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
zstio-wrzesnia.pl

(Źródło: ZSTiO)


26-04-2017 r.


W dniu 24.04. br. w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie miało miejsce spotkanie rolników, gospodarujących na terenie obwodu łowieckiego nr 297, z przedstawicielami Koła Łowieckiego nr 26 „Leśnik” z Poznania. Przyczynkiem do tego spotkania, na które przybyło kilkudziesięciu rolników, stała się negatywna opinia jaką, samorząd rolniczy zasugerował Staroście Wrzesińskiemu, przed podjęciem decyzji o przedłużeniu dzierżawy tego obwodu. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej we Wrześni, wyrażając swą opinię zaczerpniętą bezpośrednio u zainteresowanych rolników, użyła argumentów mówiących o:

 • częstych aroganckich utarczkach słownych z poszkodowanymi rolnikami,
 • przerzucaniu części swoich obowiązków łowieckich na barki tamtejszych rolników,
 • wypłacaniu zaniżonych odszkodowań,
 • ułomnej wycenie szkód łowieckich,
 • dopuszczeniu do nadmiernej populacji zwierzyny na tym terenie,
 • wykorzystywaniu dominującej pozycji w relacjach z rolnikami - co wśród władz i łowczych z tego koła wzbudziło nieskrywane emocje.

Prezes koła p. Edmund Lisiak uznał te argumenty za wielce krzywdzące i w dużej mierze nieprawdziwe, jednakże rozgorzała dyskusja potwierdziła słuszność stawianych zarzutów. Gorącą atmosferę tonował jedynie Starosta Wrzesiński p. Dionizy Jaśniewicz, który wbrew stanowisku Izby ową dzierżawę ze wspomnianym kołem podpisał…

Niestety, mimo wielu argumentów strony konfliktu okopały się na swych pozycjach, chociaż stanowisko Koła Łowieckiego wydaje się być bardziej koncyliacyjne niż dotychczas.

Mimo wszystko słowa uznania należą się władzom koła oraz pozostałym łowczym, którzy spodziewając się totalnej krytyki - od początkowej negacji faktów przeszli do rzeczowej dyskusji nad indywidualnymi problemami zebranych.


To, miejmy nadzieję, pożyteczne dla obu stron zebranie (zwołane z inicjatywy starosty) zorganizował p. Marek Rezler – radny Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gm. Września, a obradom przewodniczył p. Kazimierz Kubczak – przewodniczący Rady Powiatowej WIR.

Ubolewać jednak należy, że nadal głos samorządu rolniczego, tak w tej, jak i w wielu innych sprawach dotyczących żywotnych interesów rolników, nie jest brany pod uwagę!
Nadal okazuje się, że słuchać to nie znaczy słyszeć…

M. Krotoszyński


26-04-2017 r.

Cyklicznie, co drugi rok Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni jest gospodarzem i współorganizatorem eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Podczas tegorocznych zmagań (21 kwietnia 2017 r.) spotkało się 167 młodych olimpijczyków z 52 szkół w 5 województwach, walczących o laur zwycięstwa w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, weterynaria, gastronomia, technologia żywności, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu. Rywalizacja tradycyjnie przebiegała na dwóch płaszczyznach: teorii oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Mamy czym się pochwalić. Aż sześciu naszych uczniów zajęło miejsce na podium. Wśród weterynarzy najlepsza okazała się Magdalena Barbara Rutkowska, wśród gastronomików - Jagoda Elżbieta Zacholska, w technologii żywności pierwsze miejsce zajął Adam Krajewski. Drugie miejsce, w produkcji zwierzęcej, przypadło w udziale Dorianowi Stanisławowi Książkowi. Trzecie miejsce zajęli: Angelika Anna Dudar w technologii żywności oraz Łukasz Tomasz Nykier w produkcji zwierzęcej. Warto również wspomnieć, że na piątkowej olimpiadzie padł rekord zdobytych punktów - 117 na 120 możliwych do osiągnięcia. Należy on do Alberta Michała Brzózki z Technikum Leśnego w Miliczu, zwycięzcy bloku leśnictwo. Puchar dla najlepszej szkoły trafił do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. Olimpiada była również okazją do podpisania oficjalnej umowy o współpracy między ZSTiO we Wrześni, a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Z ramienia szkoły parafował ją dyrektor Włodzimierz Wawrzyniak, uczelnię natomiast reprezentował prorektor ds. studiów, prof. dr. hab. Cezary Mądrzak.


Grażyna Beata Augustin - ZSTiO


28-02-2017 r.

Dnia 24 lutego 2017r. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się X Wielkopolskie Forum Rolnicze. Na spotkanie zaproszeni zostali rolnicy w powiatów Gniezna i Wrześni, frekwencja dopisała sala zapełniła się rolnikami w ilości około 200 osób.

Nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego ,ANR, ARR, ARiMR czy też Lekarza Weterynarii, przybyli także włodarze gmin z powiatów Gniezna i Wrześni.

Na wstępie wszystkich przybyłych powitał gospodarz terenu gminy Witkowo -Burmistrz Marian Gadziński, który w krótkiej prezentacji przedstawił charakterystykę gminy, położenie, gospodarkę i statystykę rolniczą.

Pierwszym prelegentem był powiatowy lekarz weterynarii z Wrześni pan Romuald Juściński, który z uwagi na pojawienie się ognisk chorobowych ptasiej grypy na terenie zaapelował do wszystkich o szczególną ostrożność i o stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji.

Przedstawiciel ARiMR w Wrześni - pani Monika Mikołajczak przedstawiła nowe działania PROW 2014-2020 które wchodzą w tym roku oraz przedstawiła zmiany jakie nastąpiły przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie w tym roku.

Najwięcej pytań rolnicy mieli do przedstawiciela ANR, pana Marka Czarneckiego, z-cy kierownika sekcji gospodarowania zasobem.

Wywiązała się dyskusja dotycząca kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach, wyliczanie DJP do przetargów, przedłużania dzierżaw, ustawowych wyłączeń 30%.

Pytania dotyczyły zasad kupna ziemi przez indywidualnych rolników i uzyskania rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa.

Rolników interesowała sprawy dotyczące: przywrócenie działek do przetargu na Bieganowie i Sokolnikach, pow. Września, wyłączeń 30% gruntów z Dział-Polu pow. Gniezno i Agropolu pow. Września, czy na gm. Witkowo są planowane przetargi na dzierżawę gruntów.

W programie przewidziano też wystąpienia nt. działań uruchamianych przez ARR. Pytania dotyczyły uprawnień i obowiązków Grup Producenckich, w tym sprzedaż towaru poza zobowiązaniami statutowymi Grupy. Rolnicy otrzymali także obszerną informację dot. dopłat do materiału siewnego.

Podczas Forum rolnicy mogli zapoznać się z ofertami Banków które swoje oferty kierują do rolników i mieszkańców wsi, oraz ofertą firmy Fotowoltaika -przydomowe elektrownie słoneczne. Ilość przybyłych osób świadczy o tym ,że tematów do dyskusji w rolnictwie nie brakuje i spotkania takie są jak najbardziej potrzebne.

Wioletta Melcer
BP Gniezno


08-02-2017 r.

W dniu 6. lutego 2017 r., na terenie Urzędu Gminy w Kołaczkowie, miało miejsce spotkanie członków komisji szacujących szkody w powiecie wrzesińskim. W spotkaniu tym wziął udział tutejszy samorząd rolniczy, doradcy WODR, urzędnicy gminni z Kołaczkowa, Miłosławia, Pyzdr i Wrześni. Bardzo szczegółową informację co do sposobu postępowania przez rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przedstawił, a także merytoryczną dyskusją pokierował - p. Kornel Pabiszczak.

Zaproszenie

Głównym celem spotkania, zorganizowanego na wyraźne życzenie wielu członków komisji, była potrzeba szczegółowej analizy obowiązujących w tym względzie procedur. Chodziło bowiem o to, aby na przyszłość uniknąć napięć, jakie wywołały niekorzystne zjawiska pogodowe w roku ubiegłym. W trakcie dyskusji, momentami burzliwej, zebrani wymieniali się uwagami co do konieczności ograniczenia i ujednolicenia dokumentacji z tym związanej. Dyskutanci, głównie pracownicy gmin, zwracali uwagę na ogrom pracy spowodowany potrzebą szacowania szkód, jaka niemal co roku spada na ich barki. Ubolewali przy tym na dość ograniczoną dyspozycyjność pozostałych członków komisji.

Zaproszenie

Zdaniem wielu zgromadzonych swoistym antidotum na bolączki związane z coraz bardziej skomplikowaną (praco- i czasochłonną) „dokumentacją szkodową” byłby powszechny obowiązek ubezpieczenia upraw – przy jeszcze bardziej wydatnej pomocy budżetowej państwa…

Zaproszenie

Według wszystkich dyskutantów kwoty i formy pomocy w razie wystąpienia klęski powinny być stabilne (przewidywalne). Powinny też zostać określone możliwie wcześnie, tak aby każdy poszkodowany rolnik miał szansę wyboru instrumentów, z których mógłby skorzystać.

Zaproszenie

Dyskutanci byli niemal jednomyślni, że komunikaty IUNG nie powinny być jedynym kryterium ogłaszania klęski suszowej, a wachlarz roślin podlegających obserwacji wegetacyjnej winien być poszerzony. Głównie na użytek członków komisji (tych w odmłodzonych składach) p. K. Pabiszczak dokonał interpretacji wielu przepisów zawartych w „wytycznych dla komisji powołanych przez wojewodę…”, co wydaje się mieć niebagatelne znaczenie w ich dalszej ofiarnej pracy na rzecz tutejszych rolników.

Michał Krotoszyński21-11-2016 r.

W związku z ciągle realnym zagrożeniem ze strony afrykańskiego pomoru świń (ASF), w dniu 18.11.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkowie miało miejsce szkolenie dotyczące wymogów bioasekuracji. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu oraz Tygodnik Poradnik Rolniczy. Spotkaniu przewodniczył p. Kazimierz Kubczak – szef Rady Powiatowej WIR we Wrześni.


 • Sprawy dotyczące zagrożenia wirusem ASF zreferował Powiatowy Lekarz Weterynarii – p. Romuald Juściński.

Powiatowy Lekarz Weterynarii swoją prelekcję rozpoczął od zdefiniowania dość nowego pojęcia jakim jest „bioasekuracja”. Wyjaśnił, że bioasekuracja – to nic innego jak program mający na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu, z uwzględnieniem sytuacji występowania zachorowań na jedną z chorób zakaźnych wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach (sytuacja epizootyczna).


Nadmienił też, że bioasekuracja ma na celu utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego stada lub jego poprawę przez zastosowanie sprawdzonych metod organizacyjnych. Chodzi tu o wręcz prozaiczne sprawy jak szczelne ogrodzenie budynków czy ograniczenie do absolutnego minimum liczby zarówno ludzi jak i gryzoni, ptaków czy kotów – pojawiających się w pomieszczeniach inwentarskich. Zdaniem prelegenta i wtórujących mu hodowców w przypadku zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń bardzo ważnym elementem zapobiegania chorobie jest wiedza hodowców nt. podstawowych zasad higieny, dróg i sposobów szerzenia się wirusa oraz objawów chorobowych ASF. Zgodzono się również, że bezwzględnym warunkiem ochrony stad przed ASF jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Równie istotna w tym przypadku wydaje się ścisła współpraca i odpowiedzialność wszystkich hodowców świń.

Przy sposobności poinformowano zebranych o konsekwencjach niewykonywania nakazów dotyczących choćby uboju świń czy zaniedbań co do przestrzegania zasad bioasekuracji.

 • W sprawach dopłat bezpośrednich oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) wypowiedzieli się p.p. Karol Jankowski i Łukasz Dębicki z BP ARiMR we Wrześni.

O nowych przepisach dotyczących znakowania świń oraz o obowiązku posiadania świadectw zdrowia trzody poinformował zebranych p. Łukasz Dębicki – zajmujący się identyfikacją i rejestracją zwierząt w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni. Zwrócił on uwagę, że w świetle nowych przepisów świnie urodzone w siedzibie stada w ciągu 30 dni muszą mieć założony kolczyk na lewe ucho, a fakt ten powinien być zgłoszony do biura ARiMR w terminie 7 dni.


W przypadku, gdy świnia zmieni siedzibę stada i będzie przebywała tam dłużej niż 30 dni nowy właściciel jest zobowiązany do oznakowania jej przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada – dodał specjalista.

Posiadacz świń jest również zobowiązany do zgłaszania kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni faktu uboju zwierzęcia, zmniejszenia lub zwiększenia liczebności stada - z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich.


Zgromadzeni rolnicy odnieśli się ze zrozumieniem co do konieczności wprowadzenia świadectw oraz co do obowiązku znakowania zwierząt po urodzeniu, jak również w przypadku zmiany siedziby stada. Uznali także, że zasady bezpieczeństwa towarzyszące przemieszczaniu zwierząt powinny być bezwzględnie przestrzegane. Wśród dyskutantów zastrzeżenia budził jednak zbyt krótki termin ważności świadectwa oraz wygórowana cena dokumentu dla partii mniejszej niż 10 sztuk.

Kontrowersyjny, w ocenie rolników, jest zapis o wystawianiu świadectw zdrowia zwierząt nie przez lekarza opiekującego się stadem, a przez lekarza powiatowego. W tej kwestii p. R. Juściński przedstawił swoje kontrargumenty, które nie do końca przekonały dyskutantów.


Podczas wymiany poglądów pojawiły się też głosy o przerzucaniu kosztów walki z ASF jedynie na barki hodowców…

Na spotkanie przybyło blisko 60. hodowców trzody chlewnej ze wszystkich zakątków powiatu wrzesińskiego.


Michał Krotoszyński


25-10-2016 r.

W dniu 23. października 2016 r. mieszkańcy powiatu (i nie tylko) masowo uczestniczyli w targach „Rolnicza Jesień” - największej rolniczo-handlowej imprezie we Wrześni.


XXVI edycja tej popularnej imprezy odbyła się w wyjątkowo pogodną i dość ciepłą, jak na ten czas, październikową niedzielę. Targi te to od ponad ćwierćwiecza najbardziej popularne tego typu wydarzenie jesienne we Wrześni. Są one rokrocznie organizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, miejscowy Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe.

Od wczesnych godzin porannych tereny przyległe do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz ul. Opieszyn wypełniły się ponad 150. stoiskami oferującymi mnóstwo rzeczy. Handlowcy, którzy przyjechali nieraz z odległych części kraju, oferowali całą gamę produktów: począwszy od materiału szkółkarskiego, cebul kwiatowych czy samych kwiatów, najrozmaitszych wyrobów wędliniarskich, piekarniczych, ciastkarskich, mleczarskich, produktów pasiecznych i słodyczy - po różnego rodzaju żywność ekologiczną.

Do późnych godzin popołudniowych nabyć można było również góralskie przysmaki, galanterię skórzaną, gustowną ceramikę oraz przepiękne wyroby rękodzielnicze.

Ze swoją ofertą pojawili się także wytwórcy pasz przeznaczonych dla całej gamy zwierząt gospodarskich, a także i domowych. Natomiast miłośników mechanizacji przyciągały maszyny rolnicze oraz pieczołowicie odrestaurowane zabytkowe ciągniki.

Ze zrozumiałych powodów mocno oblegane były stoiska, gdzie serwowano różnego rodzaju potrawy…


W hali sportowej swoje stoiska miały banki, firmy ubezpieczeniowe oraz kilkanaście instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa. Od kilkunastu lat na tej popularnej imprezie obecny jest również tutejszy samorząd rolniczy. W tym roku radni pojawili się niemalże w komplecie. Przybycie na „Rolniczą Jesień” członka zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Zbigniewa Stajkowskiego spotkało się z wyrazami uznania ze strony organizatorów, a przede wszystkim licznie odwiedzających tereny targowe rolników.

Z okazji tegorocznych obchodów 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce, pan Zbigniew Stajkowski wręczył 7. osobom pamiątkowe medale.

Decyzją zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej medale te otrzymali panowie:

 • Włodzimierz Wawrzyniak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, propagator idei izb rolniczych,
 • Stefan Waszak, rolnik, były długoletni członek tutejszej Rady Powiatowej WIR,
 • Henryk Waszak, rolnik, były delegat i długoletni członek Rady Powiatowej,
 • Roman Jerzykiewicz, hodowca, długoletni członek Rady Powiatowej, radny z gminy Miłosław,
 • Rafał Sztuka, rolnik, długoletni członek Rady Powiatowej, radny z gminy Miłosław,
 • Henryk Daniszewski, długoletni członek Rady Powiatowej, radny z gminy Nekla,
 • Mariusz Tomczak, rolnik, przewodniczący Związku Spółek Wodnych we Wrześni.

Szacuje się, że w ten niedzielny dzień na targach „Rolnicza Jesień” pojawiło się ok. 20.000 zwiedzających.

Galeria

Michał Krotoszyński


19-10-2015 r.

Szkolenie informacyjne na temat wdrażania działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie dnia 15. października br., zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy wydatnej pomocy wójta gminy Kołaczkowo – p. Teresy Waszak.
Prelegentami wspomnianego seminarium byli panowie:

 • Andrzej Gross - prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
 • Piotr Łykowski, dyrektor ARiMR w Poznaniu oraz
 • Wojciech Głuchowski, kierownik Biura Wsparcia Inwestycji działającego w strukturach agencji.

Spotkanie otworzył i jemu przewodniczył przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej we Wrześni – p. Kazimierz Kubczak.
W trakcie prelekcji licznie zgromadzeni rolnicy uzyskali informacje na temat:

 • możliwości zostania beneficjentem poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w zakresie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
 • rodzajów operacji, na które może być przyznana pomoc,
 • maksymalnego okresu realizacji operacji,
 • rodzajów inwestycji w obszarze związanym z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego,
 • kosztów kwalifikowanych i tych, których za takie uznać nie można,
 • maksymalnego poziomu wsparcia,
 • możliwości zaliczkowania przedsięwzięcia,
 • kryteriów i zasad ustalania kolejności przysługiwania pomocy.

Doskonałym uzupełnieniem szkolenia był raport z działalności ZD ODR we Wrześni, który przedstawił p. Paweł Antkowiak – kierownik tej placówki.
Przybyła na to (w ocenie rolników) ze wszech miar udane spotkanie Pani Mirosława Kaźmierczak, z-ca dyrektora w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, przestawiła zebranym istotne zmiany w rolniczych ubezpieczeniach społecznych.
Ku zadowoleniu organizatorów na spotkanie przybyło ok. 150. rolników.

Michał Krotoszyński


19-10-2015 r.


W niedzielę 18. października br. odbyła się 25. edycja Targów „Rolnicza Jesień”. Tradycją jest, że impreza ta przyciąga pokaźną ilość mieszkańców powiatu wrzesińskiego i nie tylko. Od samego rana tereny przyległe do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz ul. Opieszyn wypełniły się dziesiątkami stoisk, na których można było kupić mnóstwo rzeczy m.in.: drzewka owocowe i ozdobne, kwiaty, wszelkiego rodzaju wyroby wędliniarskie, piekarnicze i ciastkarskie, żywność tradycyjną i ekologiczną, miód i słodycze, góralskie sery, owcze skóry, zabawki czy wyroby rękodzielnicze. Ze zrozumiałych względów szczególnie oblegane były stoiska, gdzie można było pokosztować wszelkiego rodzaju potraw... Rzesze zwiedzających przyciągały też pieczołowicie odrestaurowane, zabytkowe maszyny rolnicze, głównie ciągniki. Targi te to od ćwierćwiecza najbardziej popularne tego typu jesienne wydarzenie we Wrześni. Są one corocznie organizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, miejscowy Urząd Gminy oraz Starostwo Powiatowe. Od kilkunastu lat w imprezie uczestniczy również tutejszy samorząd rolniczy. W tym roku na stoisku dyżurowali niemal wszyscy członkowie Rady Powiatowej. Tegoroczna obecność na „Rolniczej Jesieni” członka zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Zbigniewa Stajkowskiego spotkała się z nieskrywanymi wyrazami sympatii ze strony organizatorów.


Michał Krotoszyński

Kazimierz
Kubczak

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR

Andrzej
Waszak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W miesiącach styczeń - marzec 2015 roku Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z kilkoma partnerami instytucjonalnymi organizuje po raz kolejny cykl spotkań pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze". Spotkania tego rodzaju to w Wielkopolsce inicjatywa praktykowana od kilku lat, a do tego ciesząca się dużym zainteresowaniem. Fora są również płaszczyzną do wymiany informacji oraz dyskusji o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Z całą pewnością stwarzają one zainteresowanym możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. Jedno z takich spotkań, za sprawą tutejszego samorządu rolniczego, miało miejsce w dniu 12. lutego 2015 r. w miejscowości Węgierki.


Tegoroczne spotkanie koncentrowało się wokół następujących tematów:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
 • sytuacja na rynkach rolnych (trzoda chlewna, mleko i inne).

W forum wzięło udział ponad 130 rolników. Przybyli również inni zaproszeni goście m.in.: prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Piotr Walkowski wraz z większością członków zarządu Izby, starosta wrzesiński p. Dionizy Jaśniewicz, wójt Kołaczkowa p. Teresa Waszak, wiceburmistrz Wrześni p. Jan Maciejewski, dyrektor Biura Wojewódzkiego WIR p. Grzegorz Wysocki. Nie zabrakło również przedstawicieli powiatowych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Szczebel wojewódzki reprezentowali: p. Walerian Klepas (ANR), p. Piotr Łykowski (ARiMR), p. Krzysztof Adamkiewicz (ARR) oraz p. Mirosława Kaźmierczak (KRUS).


Atmosfera trudnej sytuacji na wielu rynkach rolnych miała niewątpliwy wpływ na emocjonalność wypowiedzi niemal wszystkich dyskutantów. Tematem wiodącym obrad, podnoszonym głównie przez rolników producentów trzody chlewnej i mleka, były problemy związane z opłacalnością produkcji w tych działach. W wielu wypowiedziach zawarty był niepokój związany z:

 • importem prosiąt i warchlaków z wielu krajów Wspólnoty Europejskiej,
 • niekontrolowanym napływem taniej (gorszej) wieprzowiny,
 • wahaniami na ryku wołowiny,
 • dalszym spadkiem cen na rynku zbożowym,
 • rosnącymi cenami nawozów,
 • embargiem na rynku rosyjskim.

Podczas dyskusji nad elementami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, rolnicy powątpiewali w sensowność zapisów dotyczących programu związanego choćby z budową i modernizacją chlewni.

Kulminacja emocji wśród zebranych nastąpiła podczas debaty nad dostępem rolników do ziemi będącej w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz nad uprzywilejowaniem niektórych dzierżawców w tym względzie. Obecny na spotkaniu p. Walerian Klepas zadeklarował chęć rozmów pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Wielkopolską Izbą Rolniczą w tej drażliwej dla obu stron kwestii. Prezes WIR p. Piotr Walkowski, a także pozostali zainteresowani przyjęli tę inicjatywę z zadowoleniem. Poruszono również problematykę wolnego obrotu ziemią od 2016 r. oraz dyskutowano o zagrożeniach z tym związanych.

Pod wpływem kiepskiej sytuacji dochodowej rolnicy interesowali się także Funduszem Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.
To wielce udane spotkanie zakończył wspólny obiad.

Forum sponsorowali: Bank Gospodarki Żywnościowej, Wielkopolski Bank Kredytowy, firma piTERN, HelioExperts oraz KIA Delik s.c.

Michał Krotoszyński


Kryzys w rolnictwie wyprowadził rolników na ulicę. We wtorek 27 stycznia producenci rolni z całego powiatu wrzesińskiego pikietowali przed Starostwem Powiatowym we Wrześni. Postulaty protestujących przyjął starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.


Pikieta to wspólna inicjatywa organizacji rolniczych: Wielkopolskiej Izby Rolniczej, kółek, grup i zrzeszeń producenckich, a także rolników niezrzeszonych. Producenci domagają się od ministra rolnictwa interwencji w sprawach m.in.: dramatycznego spadku cen żywca wieprzowego, spadku cen mleka i zagrożenia z tytułu przekroczenia kwot mlecznych, pomocy dla rodzin rolniczych, którym grozi utrata płynności finansowej.


Dionizy Jaśniewicz petycje rolników ma wkrótce przekazać wojewodzie wielkopolskiemu, jako przedstawicielowi rządu w terenie.

Filip Biernat


Dnia 25 lutego w Cielimowie koło Gniezna odbyło się Forum Rolnicze dla rolników z powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.

Foto

Oprócz zaproszonych rolników, którzy jak zwykle nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli na spotkanie, z zaproszenia skorzystali następujący goście: Dariusz Pilak - Starosta gnieźnieński, Piotr Walkowski - Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Marcin Nurkowski - przedstawiciel Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Piotr Łykowski - Dyrektor ARiMR w Poznaniu, Sławomir Pietrzak - Dyrektor ANR w Poznaniu, Andrzej Bobrowski - Dyrektor ARR w Poznaniu, Tomasz Wielich - z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Ewa Korczyńska-Skowron oraz pani Karolina Szybiak-Jasińska z Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie i Wrześni, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Beata Tamioła i Józef Szafarek - Kierownicy biur powiatowych ARiMR w Gnieźnie i Wrześni, Magdalena Zobel i Romuald Juściński - Powiatowy Lekarz Weterynarii z Gniezna i Wrześni, Bolesław Kaźmierczak i Paweł Antkowiak - Kierownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego z Gniezna i Wrześni, Janusz Winiarski - Z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w powiecie gnieźnieńskim, Joanna Grzelka - Kierownik Oddziału regionalnego KRUS w Wrześni, Zbigniew Dolata - Poseł na Sejm RP, wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządu rolniczego.

Na wstępie głos zabrał starosta gnieźnieński Dariusz Pilak witając wszystkich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Zwrócił uwagę na potrzebę organizowania spotkań dla rolników, gdzie w takim gronie wspólnie z przedstawicielami różnych agencji działających na rzecz rolnictwa można na bieżąco omówić problemy nurtujące środowisko rolnicze.

Foto

Następnie Prezes WIR poseł Piotr Walkowski omówił szczegółowo Program Obszarów Wiejskich 2014-2020, który jest już po trzeciej konsultacji i ministerstwo przygotowuje projekt na posiedzenie rządu. Następnie Prezes Walkowski poruszył sprawy związane z integrowaną ochroną roślin oraz związaną z tym produkcją zintegrowaną oraz zostały omówione zmiany w zakresie podatku VAT w rolnictwie.

Podczas spotkania poruszany był też temat znalezionych przed dwoma tygodniami na terenie Polski pierwszych dzików padłych od afrykańskiego pomoru świń, a co za tym idzie trudnej sytuacji na rynku trzody.

W dalszej kolejności Prezes omówił następujące zagadnienia: programy unijne przygotowywane na rozwój mniejszych gospodarstw, dotacje dla grup producenckich, pozyskiwanie środków przez spółki wodne na zakup sprzętu do kopania rowów, pozyskiwanie środków na scalanie gruntów.

Następnie zaproszeni goście omówili zagadnienia dotyczące pracy poszczególnych instytucji działających na rzecz rolnictwa między innymi:

 • ANR - kwestie obrotu ziemią, sprzedaż, dzierżawa,
 • ARiMR - podsumowanie PROW 2007-2013,oraz nowości związane z PROW 2014-2020,
 • ARR - dopłaty do materiału siewnego, kwotowanie mleka, zwiększenie limitu pomocy de minimis,
 • Urząd Marszałkowski - fundusze na spółki wodne, zaproszenie na Galę Wielkopolskiego Rolnika Roku, organizacja Dożynek Wielkopolskich w Gnieźnie,
 • KRUS - informacje o ubezpieczeniach, obowiązek rolnika wobec KRUS,
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii - afrykański pomór świń, choroba aujeszkyego, białaczka,
 • WIORiN - przepisy związane z wprowadzeniem integrowanej ochrony roślin.
Foto

Podczas Forum rolnicy mogli zapoznać się z ofertami kilku firm, którzy swoje produkty kierują do rolników i mieszkańców wsi. Między innymi były to firmy KIA-DELIK, BGŻ, AGROCHEST Sp z o.o. i LUMEN
TECHNIK Sp z o.o.

Wioletta Melcer


Powrót