Powiat złotowski położony na skraju północnej części województwa wielkopolskiego. Od południa graniczy z powiatem pilskim, od wschodu, północy i zachodu odpowiednio z województwami: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko pomorskim. Pod względem wielkości powiat lokuje się na trzecim miejscu w województwie wielkopolskim. Użytki rolne stanowią 45,6% powierzchni powiatu, która wynosi 166 017 ha. Z tego 83,8% to grunty orne, 0,1 % sady, 9,2% łąki, 6,9% pastwiska. Jakość gleb jest niska. Są to najczęściej bielice V i VI klasy. W powiecie przeważają gospodarstwa duże, o powierzchni ponad 20 hektarów. Stanowią one 24,3% ogółu gospodarstw, zajmując 69,3% powierzchni zajętych przez gospodarstwa indywidualne. Gospodarstwa powyżej 50 hektarów stanowią 4,1% zajmując 34,6% powierzchni. W strukturze zasiewów dominują zboża – 65%. Ubojem zwierząt i przetwórstwem mięsa zajmuje się w powiecie 8 masarni. Przetwórstwem zbóż zajmuje się 8 młynów mogących w ciągu roku przerobić 53 tys.ton zbóż, magazyny natomiast mieszczą 40 do 50 tysięcy ton.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2015 2017

17-04-2019 r.

14.05.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się ostanie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Złotowie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci, Wójtowie / Burmistrzowie, samorządowcy, przedstawiciele organizacji, instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na terenie pow. złotowskiego, oraz przedstawicie zaprzyjaźnionej Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Kołobrzegu.

W punkcie pierwszym spotkania Przewodniczący RP WIR w Złotowie Zygmunt Wiśniewski oraz Delegaci RP WIR w Złotowie w związku z kończącą się V kadencją samorządu rolniczego w podziękowaniu za dobrą współpracę i działalność na rzecz rolnictwa uhonorowali medalionem im. dr Aleksandra Szembeka z okazji 100-lecia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz Polonizacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej następujące osoby: Starostę Złotowskiego Ryszarda Goławskiego, Wicestarostę Złotowskiego Małgorzatę Sameć, Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita, Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowia Piotra Wojtiuka, Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kitelę, Burmistrza Okonka Andrzeja Jasiłka, Wójta Gminy Lipka Przemysława Kurdzieko, Wójta Gminy Tarnówka Jacka Mościckiego, Wójta Gminy Zakrzewo Marka Buławę, Wójta Gminy Złotów Piotra Lacha oraz Kierownik ARiMR Dorotę Banaś, Kierownik Inspektoratu PIORiN w Złotowie Zenonę Grześkowiak, Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie Bronisława Kalasa, Kierownika ODR Złotów Janusza Kalisza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie Marka Winiarskiego, Kierownik PT KRUS w Złotowie Zbigniewa Bamberskiego, Radnego Powiatu Złotowskiego Daniela Sztycha, Wiceprezesa ZIR Lecha Bany i Delegata na WZ ZIR Wojciecha Gałka.Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdan Fleming podziękował za współpracę delegatom, staroście powiatu złotowskiego, oraz instytucją współpracującym z RP WIR w Złotowie. Przypomniał również o zbliżających się wyborach do IR, które zaplanowano na dzień 28 lipca 2019 r. zachęcając do kandydowania i udziału w głosowaniu.Starosta Złotowski Ryszard Goławski wraz z członkiem Zarządu Powiatu Złotowskiego który jest również członkiem RP WIR w Złotowie - Ryszardem Królem wręczyli delegatom listy gratulacyjne. To podziękowanie za czteroletnią, sumienną pracę i zaangażowanie w sprawy rolników.W merytorycznej części spotkania Daniel Sztych przekazał informację o obowiązku posiadania numeru BDO. Jeżeli rocznie w gospodarstwie rolnym wytwarza się ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne lub komunalne, to rolnik jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, za pomocą karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów (BDO). Ze względu na wytwarzanie odpadów w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego i obowiązek sporządzania ewidencji odpadów, rolnik jest zobowiązany do sporządzania zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów. W związku z powyższym rolnik jest zobowiązany złożyć wniosek do marszałka województwa w celu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten został utworzony 24.01.2018 r. Marszałek województwa dokonuje wpisu do ww. rejestru na wniosek wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji.Podczas spotkania zgłoszono również następujące wnioski:

 1. RP WIR w Złotowie wnioskuje do Zarządu WIR o czynienie starań celem utworzenia w każdej gminie stacji METEO gdyż tylko to gwarantuje rzetelne wskaźniki KBW.
 2. RP WIR w Złotowie wnioskuje o przyznanie kwoty 750 zł ze środków statutowych RP dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin na organizację „Manewrów Grzybowych” w dniu 21.09.2019 r. Jest to impreza cykliczna o szerokim zasięgu.
 3. RP WIR w Złotowie wnioskuje do Zarządu WIR o zgłoszenie Ministrowi Rolnictwa problemu likwidacji dopłat ONW na teoretycznie lepsze gleby. Panujące w ostatnich latach susze także na tych glebach czynią szkody. Postulujemy by pozostawić je na dotychczasowej wysokości a zwiększyć na słabszych gruntach.
 4. RP WIR w Złotowie wnioskuje do Zarządu WIR o uhonorowanie delegatów RP WIR V kadencji medalionami im. A. Szembeka za aktywną pracę na rzecz rolnictwa.


Elwira Pawłowska
04-12-2018 r.25-09-2018 r.

22 września br. w Pleceminie pow. złotowski odbyły się Manewry Grzybowe, organizowane przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin. Współorganizatorem wydarzenia była również Wielkopolska Izba Rolnicza, która w ramach imprezy przygotował stoisko informacyjno- promocyjne, ufundowała ciepły posiłek oraz nagrody dla najlepszych grzybiarzy. Na zaproszenie delegatów RP WIR w Złotowie w manewrach uczestniczyli delegaci z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z Kołobrzegu.

Manewry rozpoczęły się o godz 8.30. Na listę uczestników wpisało się ok 100 osób. Zanim grzybiarze ruszyli w las przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w zakresie zbierania grzybów, otrzymali mapki, wodę oraz nożyki.

Przed południem grzybiarze zaczęli schodzić się na miejsce manewrów. Pomimo panującej suszy grzybiarzom udało zebrać ponad trzydzieści kilogramów grzybów. W kategorii indywidualnej najwięcej grzybów zebrał Pan Fabian Wiznerowicz - ponad 2 kg, natomiast w kategorii rodzinnej najwięcej grzybów zebrała rodzina Krzyżańskich z Bartoszkowa - 3,3 kg. Wyróżnienie za grzyba o największej wadze (740 g) odebrał Jerzy Filip, a za znalezienie wyjątkowego egzemplarza charakteryzującego się niepowtarzalnym kształtem - Monika Konopińska.

Podczas trwania manewrów rozstrzygnięto konkurs kulinarny na najlepsza potrawę z grzybem. Do konkursu zgłoszono 7 potraw. W komisji konkursowej potrawy oceniali Zygmunt Wiśniewski - Przewodniczący RP WIR w Złotowie, Dariusz Kowalski - Prezes Stowarzyszenia i Odnowy Wsi Plecemin oraz Przewodniczący Rady Gminy w Tarnówce - Marcin Nowosielski. Najsmaczniejszą potrawą okazała się potrawa przygotowana przez Panią Grażynę Franc i była to ryba w śmietanie z grzybami. Dokonano również oficjalnego odsłonięcia rzeźb, jakie w ostatnich dniach wykonali dla mieszkańców Plecemina artyści z Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego, Zielonej Góry i spod Rzeszowa.

Na zakończenie Manewrów Grzybowych Sołtys Wsi Plecemin - Elżbieta Filip oraz Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin - Dariusz Kowalski, podziękowali wszystkim uczestnikom oraz osobom, które włączyły się w organizację Manewrów Grzybowych 2018. Podziękowania otrzymał również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski.

Elwira Pawłowska


26-02-2018 r.

Dnia 21.02.2018r. w Auli Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Złotowskiego. Jest to już XI edycja spotkań, na której rolnicy mogą spotkać się z przedstawicielami wszystkich agent i firm okołorolniczych działających na terenie powiatu. Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zygmunt Wiśniewski zapraszając do aktywnego uczestnictwa.


Poseł RP Krzysztof Paszyk podziękował Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za organizacje spotkań jakimi są Fora Rolnicze, dzięki tym spotkaniom rozwiązywanych jest wiele problemów nurtujących rolników. Poruszył problem ASF, uważa że bez wsparcia finansowego ze strony państwa nie mamy szans na zatrzymanie choroby, która może spowodować paraliż w gałęzi gospodarki trzody chlewnej.


Kierownik ARiMR Pani Dorota Banaś udzieliła informacji dotyczące wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie- e wniosek plus, materiału siewnego oraz działań uruchamianych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poinformowała również ,że na terenie powiatu złotowskiego w każdej gminie zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące wypełniania e- wniosku plus w terminach od 12-20 marca br.


Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zachęcał do korzystania z programów m.in. Wielkopolska Odnowa Wsi, na ten program przeznaczone jest 4mln zł. W powiecie złotowskim do tego programu zapisało się 81 sołectw . Poinformował, że dotacja do spółek wodnych jest nadal podtrzymywana, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił dotacje na rok 2018 w wysokości 2 mln zł. Przekazał, że 6.03.br w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się szkolenie dla Wójtów/Burmistrzów dot. wykorzystania, pozyskiwania środków m.in. na budowę i modernizację świetlic. Poinformował również o realizacji nowej dotacji na nasadzenia roślin miododajnych, na którą przeznaczone jest 1,6 mln zł.


Kolejno głos zabrał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który mówił o problemach jakie niesie ze sobą e- wniosek plus. Uważa , że rolnicy będą mieli problem z wypełnieniem jak również złożeniem wniosku, nie każdy rolnik posiada komputer z odpowiednią pojemnością, odpowiednią prędkość łącza internetowego aby taki wniosek obsłużyć . Uważa że okres na złożenie wniosku jest za krótki tym bardziej , że jeszcze nie jest dostępna pełna wersja aplikacji. Zwrócił się z prośbą do rolników żeby już teraz zaczęli ściągać hasła do aplikacji. Zaapelował również do rolników którzy nie będą wnosili zmian do wniosku o dopłaty w 2018r o składnie oświadczenia do ARiMR ponieważ termin składnia oświadczenia mija 14 marca, po tym terminie należy złożyć wniosek.


Następnie głos zabrał Marek Ksycki, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który przedstawił zasady dotyczące gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi. Prelekcja dotyczyła informacji na temat wykazów nieruchomości, gospodarowania mieniem, nieodpłatnym gospodarowaniem mienia, szczegółów na temat przetargów ograniczonych oraz nieograniczonych oraz bezprzetargowemu przedłużaniu umów dzierżaw. Pan Ksycki przytoczył również zasady kryterium ocen pisemnych ofert.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Winiarski poinformował, że zagrożenia ASF-em jest coraz większe, występuje już w Puszczy Kampinoskiej okolice Warszawy, Legionowa. Przypominał o bioasekuracji. Prosił o nie wpuszczanie obcych osób do gospodarstwa. Sławomir Jaroszewicz Łowczy PZŁ Piła – Przedstawił nowe zasady szacowania szkód łowieckich.


W dalszej części forum zwrócono uwagę na zmian ustawy o ochronie zwierząt. Zakazuje się w nich zarówno hodowli zwierząt futerkowych jak i stosowania uboju rytualnego. Spowoduje to niewątpliwie wielkie straty dla rolników zajmujących się tego rodzaju działalnością.

Elwira Pawłowska


17-06-2017 r.

26.06.2017r. Rada Powiatowa w Złotowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Złotowie zorganizowali forum rolniczo-łowieckie. W spotkaniu uczestniczyli łowczy okręgowi, przedstawiciele kół łowieckich, samorządowcy, leśnicy oraz rolnicy. Spotkanie otworzył Starosta Złotowski Ryszard Goławski, następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile Sławomir Jaroszewicz przestawił charakterystykę złotowskiego okręgu łowieckiego. Poinformował, że w pow. złotowskim funkcjonuje 15 kół łowieckich, które dzierżawią 22 obwody łowieckie o łącznej powierzchni 120 tyś ha w tym 58 tyś 320 ha pow. leśnej. Na terenie pow. złotowskiego poluje 479 myśliwych i 15 kobiet. W pow. złotowskim w latach 2016/2017 na dzień dzisiejszy zostało odstrzelonych 956 jeleni, 174 daniele, 1393 sarny, 2056 dzików. W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji w nowych planach łowieckich na lata 2017-20125 planuje się aby poziom dzika wyniósł 0,5 dzika na km. kwadratowy. W obecnym stanie jest to 10 dzików na 1000 ha obwodu. Łowczy poinformował również, że Ministerstwo Środowiska może podjąć decyzje o całkowitym odstrzale dzika ze względu na przenoszone przez nie wirusy ASF co stanowi duże zagrożenie.


Kolejno głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie Marek Winiarski przypominał o bioasekuracji, prosił aby zadbać o maty dezynfekcyjne, oraz nie wpuszczanie obcych osób do gospodarstw, chlewni. Poinformował, że codziennie dostaje informacje e-mailowe o wystąpieniu kolejnych ognisk ASF-u u świń. Zwracał również uwagę o terminowe zgłaszanie przemieszczania zwierząt.


Pan Krzysztof Kwiatoń rolnik, rencista jak również myśliwy z 25 letnim stażem, przez 2 kadencje członek zarządu WIR opowiedział o swoim wieloletnim doświadczeniu na polu szacowania szkód łowieckich. Będąc jednocześnie rolnikiem i myśliwym z obu stron spotkał się z nieufnością i podejrzeniem o działanie na rzecz strony przeciwnej. Zauważył też, że zarówno wśród jednych jak i drugich znajdowały się osoby, z którymi trudno było się porozumieć. Przeprowadzając szkolenia z zakresu szacowania szkód zarówno dla myśliwych jak i rolników przede wszystkim zwracał uwagę na poruszanie się w granicach obowiązującego prawa. Pan Kwiatoń przedstawił różne koncepcje zmian do ustawy o prawie łowieckim. Podsumowując stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłby wspólny projekt środowisk rolniczych i myśliwskich powstały na zasadzie kompromisu.

Pan Janusz Klisz kierownik ODR Złotów oraz myśliwy KŁ „Kuropatwa” poruszył problem bobrów które zostały sprowadzone natomiast na dzień dzisiejszy człowiek nie potrafi nad nimi zapanować, wyrządzają dużo szkód w drzewostanie jak i na użytkach zielonych. Ten sam problem powtarza się poprzez wprowadzenie wilka. Uważa że zbliżają się ciężkie czasy dla polskiego łowiectwa, ponieważ wilk zapanuje nad zwierzyną łowną.


Stanisław Gładysz Prezes KŁ 45 „Myśliwiec” wyraził swoje niezadowolenie, że Lasy Państwowe nie biorą żadnej odpowiedzialności za zwierzynę, przenoszą cały ciężar na koła łowieckie, natomiast myśliwych traktują jak intruzów w lesie zakładając kamery itp. które zniechęcają myśliwych do przebywania w lesie. Zwracał się z prośbą o współprace a nie niszczenie się nawzajem. Poinformował że współpraca miedzy kołem a rolnikami układa się dobrze ponieważ rolnicy rozumieją ze jak kół łowieckich nie będzie problem ze stratami na polach się pogłębi.

Prezes wojskowego koła łowieckiego „Sęp” w Pile przekazał że bierze udział w drugim spotkaniu jakim jest forum rolniczo łowiecki odniósł wrażenie, że są 3 podmioty, które jak gdyby nie szukają drogi wyjścia tylko stają w tzw. konflikcie, jednym podmiotem są lasy państwowe, drugim rolnicy oraz 3 koła łowieckie i jest jeden przedmiot zwierzyna i to zwierzyną powinniśmy się zająć wypracować wspólne wnioski na przyszłość które usatysfakcjonują obie strony.

Eugeniusz Grzybek delegat na WZ WIR w Złotowie zaapelował do myśliwych, prezesów kół łowieckich aby dążyć do zapisu w ustawie o prawie łowieckim który nakładałby obowiązek na państwo ubezpieczenia pól, ponieważ koła łowieckie nie stać na wypłacanie odszkodowań. Gdyby rolnicy szczególnie ci z dużym areałem domagali się wypłaty w 100% poniesionych szkód to kół łowieckich już by nie było. Informował, że są problemy z kołami łowieckimi gdzie członkami są osoby spoza powiatu czy województwa.

Przewodniczący Rady Powiatowej Zygmunt Wiśniewski zakończył obrady i podziękował wszystkim za przybycie i wspólną dyskusję.

Elwira Pawłowska
Zdjęcia: Patrycja Kajewska - Starostwo Powiatowe Złotów


01-06-2017 r.

Mistrzostwa Europy Operatorów 2017 to wspólne przedsięwzięcie firm John Deere i Michelin. Mistrzostwa odbędą się w dniach 13-15 czerwca na słynnym torze Michelin w Clermont-Ferrand we Francji. W Mistrzostwach udział weźmie 16 zawodników z różnych Państw, którzy w plebiscycie otrzymali największą liczbę głosów. Wśród zwycięzców znalazł się Bartłomiej Grzybek, który w konkursie krajowym otrzymał imponującą liczbę ponad 10 tys. głosów i to on będzie reprezentował Polskę.

Pan Bartłomiej to 33 letni rolnik z Tarnówki (pow. złotowski, woj. wielkopolskie). Wspólnie z ojcem Eugeniuszem Grzybkiem – członkiem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Złotowie – prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 200 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej. Pracę na roli traktuje nie tylko źródło dochodów, ale również jako pasję. Podobnie jak ojciec, pan Bartłomiej jest aktywnym członkiem swej małej ojczyzny i od 15 lat należy do ochotniczej straży pożarnej w Tarnówce.


Bartłomiej Grzybek do mistrzostw przygotowywać się będzie na torze testowym Michelin we Francji pod okiem specjalistów z polskiego John Deere’a.

Mistrzostwa odbędą się w 4 kategoriach:

 1. Prędkość jazdy i oszczędne zużycie paliwa;
 2. Wydajność pracy;
 3. Sprawność obsługi ciągnika;
 4. Zagęszczenie gleby.

Zawodników czeka szereg wymagających konkurencji i wiele emocji. Oprócz samej rywalizacji, uczestnicy mistrzostw będą mieli możliwość odbycia szkolenia z optymalizacji wykorzystania ciągnika prowadzonego przez ekspertów John Deere i Michelin. Do dyspozycji zawodników będzie nowy ciągnik 6250R z ergonomicznym dżojstikiem Command PRO, który poszerzy ofertę John Deere w roku 2017 r.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak trzymanie kciuków za polskiego reprezentanta.

Elwira Pawłowska
Źródła: tygodnik-rolniczy.pl, tractormania.pl


11-05-2017 r.

Technikum

Technik Rolnik

 • Kierunek przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
  • organizowanie i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
  • planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie gospodarstwa rolnego w niezbędne maszyny i sprzęt rolniczy, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin,

Technik Agrobiznesu

Technik agrobiznesu jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.

 • Kierunek przygotowuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • ocenianie opłacalność produkcji rolno-spożywczej,
  • ocenianie jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej,
  • dobieranie zabiegów uprawowych, pielęgnacyjnych i nawozowych,
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalność produkcyjnej, handlowej i rachunkowej firmy,
  • prowadzenie podstawowej dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy,
  • promowanie własnych produktów i usług oraz dbanie o wizerunek firmy.

Szkoła Branżowa I stopnia

Rolnik - kształcenie w zawodzie rolnik przygotowuje osobę uczącą się do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Umiejętności te pozwalają również na prowadzenie własnego gospodarstwa rolniczego.
Nauka trwa 3 lata i po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
ul. Norwida 10, 77-400 Złotów
tel/fax : 672633041
e-mail: sekretariat@ckziu-zlotow.pl
strony www:
http://ckziu-zlotow.pl/index.html
http://8marca.ckziu-zlotow.pl/


21-03-2017 r.

Na początku marca br. rolnicy z powiatu złotowskiego wraz z członkami Rady Powiatowej WIR w Złotowie wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Pomorze. Pierwszym punktem programu była wizyta w firmie HZPC – filia Cieszyce. Zostaliśmy przywitani przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Jardziocha oraz przedstawiciela firmy „OMNIVENT” Pana Pawła Pawłowskiego.

Pan Paweł Pawłowski opowiedział nam o firmie, która na rynku światowym specjalizuje się w zakresie doradztwa, projektowania, produkcji oraz montażu najwyższej jakości technologii przechowywania ziemniaków, cebuli, marchwi i innych płodów rolnych. Spółka posiada własny dział badawczo-rozwojowy, dzięki czemu zajmuje czołową pozycję jako producent trwałych i niezawodnych urządzeń. Omnivent działa na całym świecie i posiada swe oddziały w Polsce, Holandii, Chinach i Argentynie. Następnie na przykładzie przechowalni Pana Arkadiusza Witkowskiego zapoznano nas z systemami przechowalniczymi oraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie przechowalni.


W drugiej części spotkania Pan Tomasz Jardzioch przedstawił nam firmę HZPC.

Działa ona także na skalę międzynarodową na rynku ziemniaka. Opracowuje nowe, innowacyjne odmiany oraz promuje ich stosowanie na całym świecie poprzez obrót sadzeniaków i ziemniaków konsumpcyjnych (NL+FR) wystawiając przy tym pozwolenia/licencje. HZPC Holland B.V. powstała w 1999 roku w wyniku fuzji dwóch wiodących firm eksportujących sadzeniaki ziemniaków w Holandii: Hettema i De ZPC. Obie firmy posiadają ponad stuletnie doświadczenie.


W kolejnym dniu spotkaliśmy się z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, którą reprezentował Lech Bany – Wiceprezes ZIR, pełniący również funkcję Przewodniczącego RP w Kołobrzegu oraz Wojciech Galek – delegat na WZ ZIR w Kołobrzegu. We wzajemnych rozmowach poruszyliśmy takie zagadnienia, jak realizacja dopłat bezpośrednich, ptasia grypa i ASF, sprzedaż gruntów z zasobu ANR oraz szacowanie szkód łowieckich.

Elwira Pawłowska


11-12-2015 r.

W dniach 27-29.11.2015r. 20 rolników z terenu powiatu złotowskiego w tym 9 delegatów Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Złotowie uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Kołobrzegu. Podczas pobytu odbyły się dwa szkolenia, które przeprowadził Pan Zygmunt Wiśniewski Przewodniczący Powiatowej Rady WIR w Złotowie, jak również Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Złotowie. Podczas pierwszego szkolenia rolnicy dowiedzieli się o możliwości wykorzystania środków z Urzędu Pracy przy zatrudnieniu okresowym uczniów szkół w prywatnym gospodarstwie, natomiast drugie szkolenie dotyczyło Wykorzystania Unijnych środków PROW. Drugi dzień wyjazdu rolnicy spędzili na zwiedzaniu gospodarstwa rolnego Pana Arkadiusza Witkowskiego ,w którym mogli dowiedzieć się jak działa i w co jest wyposażona przechowalnia płodów rolnych znajdująca się na terenie gospodarstwa.


W dniu 09.06.2015 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej. Przed spotkaniem z przedstawicielami instytucji lokalnych odbyły się wybory. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Przewodniczącym Rady Powiatu został Zygmunt Wiśniewski a delegatem na Walne Zgromadzenia Eugeniusz Grzybek. Spotkanie otworzył Bogdan Fleming Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Przywitał przybyłych gości min. Janusza Kalisza kierownika ODR w Złotowie, Zenone Grześkowiak kierownika PIORiN w Złotowie, Jacka Bieleckiego kierownika PT KRUS Złotów, Bronisława Kalasa Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego oraz zgromadzonych delegatów. Tematem przewodnim posiedzenia była susza panująca na naszym obszarze oraz szkody łowieckie. Również wywiązała się dyskusja na temat kampanii o dopłaty bezpośrednie i utrudnieniach w otrzymywaniu kredytów przez rolników.

Zdjęcie 1

Delegaci: Marian Batko, Stanisław Boruń, Zygmunt Wiśniewski i Eugeniusz Grzybek.

Zygmunt
Wiśniewski

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Eugeniusz
Grzybek

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Okres zimy sprzyja organizowaniu spotkań dla rolników, szczególnie w czasie obecnej sytuacji jaka panuje w polskim rolnictwie. 16 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się forum rolnicze. Zgromadziło około 130 rolników oraz zaproszonych gości. Starosta złotowski Ryszard Goławski na początek zaproponował, aby obecni przedstawili problemy z jakimi się spotykają w swojej pracy. Jak można się było spodziewać, złotowskich rolników dotyczą te same kłopoty co pracujących na roli w całej Polsce. Do największych z nich należą:

 • brak opłacalności produkcji trzody chlewnej,
 • spadek cen na wieprzowinę i mleko,
 • kary za przekroczenie kwot mlecznych,
 • nadmierny import prosiaków i warchlaków z krajów Unii do Polski,
 • zbyt szybkie wprowadzenie zazielenień w systemie dopłat bezpośrednich,
 • odszkodowania za szkody poczynione przez zwierzynę łowną,
 • zmiany w ustawie o prawie łowieckim,
 • straty powstałe na skutek embarga rosyjskiego.

Do przedstawionych w trakcie dyskusji postulatów odniósł się obecny na forum poseł na Sejm Stanisław Kalemba. W obszerny sposób opowiedział o swojej pracy w Ministerstwie Rolnictwa oraz przedstawił wyniki negocjacji jakie udało się Polsce uzyskać w ramach PROW 2014-2020.


Dyrektor ARiMR w Poznaniu Piotr Łykowski przedstawił działania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy wyrazili swoje wątpliwości co wykorzystania kwot przeznaczonych na modernizację chlewni.

Obecni zostali również poinformowani o zbliżających się wyborach do izb rolniczych.

Na zakończenie wystąpili sponsorzy: Bank BGŻ, firma piTERN, HelioExperts.

Tekst: Beata Górecka
Zdjęcia: Bronisław Kalasa


Powrót