07-11-2016 r.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w Wielkopolsce

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) to system doświadczalny badań odmianowo-czynnikowych prowadzony na bazie stacji doświadczalnych COBORU, jednostek hodowlano-nasiennych, punktów doświadczalnych ODR itp. nadzorowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej na terenie województw i koordynowany przez Wojewódzkie Zespoły PDO.


System badań PDO ma istotny wpływ na właściwy dobór materiału siewnego przez rolników oraz umożliwia ustalenie listy zalecanych do uprawy odmian na terenie województwa. Badania są ukierunkowane na potrzeby praktyki rolniczej, dające możliwość uzyskania poszerzenia informacji o odmianach, z uwzględnieniem ich reakcji na warunki siedliskowe oraz elementy agrotechniki.

Program PDO w województwie wielkopolskim od 2006 roku koordynowany jest przez Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie - Wójtostwie. Na bazie wyników doświadczeń tworzy się "Listę Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa". Dostępna w publikacjach własnych i na stronach internetowych WIR, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ZDOO Śrem-Wójtostwo i COBORU. Najważniejszym kryterium wyboru odmiany i wpisu na listę są wyniki plonowania uzyskane w doświadczeniach na terenie naszego województwa. Kryteriami pomocniczymi są odporność na choroby, wyleganie, typ użytkowy, wartość technologiczna i dostępność materiału siewnego. Celem tworzenia list jest wskazanie rolnikowi takiej odmiany, której uprawa gwarantuje uzyskanie dobrych wyników w regionie. Ma to istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodarstwie rolnym.

W oparciu o wyniki doświadczeń wydawany jest biuletyn pt.: "Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce" (część I - zboża i rzepak, część II - kukurydza i ziemniak) oraz ulotka "Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze Wielkopolski". Wymienione publikacje są kierowane do wielkopolskich rolników, mają ułatwić dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

ZDOO Śrem Wójtostwo

Powrót