04-04-2018 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PGW WODY POLSKIE

Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje nowy organ prawny pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Organizacyjnie, zgodnie z ustawą organ ten przejął należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
  2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;
  3. zarządy zlewni;
  4. nadzory wodne.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i szczegółowy zakres działania jednostek organizacyjnych Wód Polskich określa regulamin organizacyjny Wód Polskich nadany przez Prezesa Wód Polskich.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej:

Wydają decyzje i zgody wodno-prawne, opiniują projekty uchwał, analizują sprawozdania, uzgadniają projekty prawa miejscowego, współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koordynują także realizację inwestycji w regionach wodnych, sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, opiniują decyzje o rybactwie śródlądowym, transporcie wodnym oraz prowadzą sprawy, dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Reprezentują Skarb Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących. Co zaskakuje, to zapis w Par. 11 ust 1 pkt c) Statutu PGW Wody Polskie o obowiązku współpracy z jednostkami doradztwa rolniczego. Nie wspomina się tu o izbach rolniczych, które jak wiemy pełnią w rolnictwie rolę opiniującą i definiującą wnioski.

Zarządy zlewni:

Prowadzą sprawy dotyczące opłat za usługi wodne. Wydają decyzje i zgody wodno-prawne, współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i skutkami suszy na poziomie zlewni. Planują i prowadzą inwestycje, realizują zadania związane z utrzymywaniem wód, w tym obwałowań, ekosystemów, utrzymują śródlądowe drogi wodne.
Wykonują także działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, w odniesieniu do wód.

Nadzory wodne

Prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodno-prawnych, współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa, zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych; zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych; zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli ; dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych .
Wykonują też zadania wskazane przez Prezesa Wód Polskich, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez dyrektorów zarządów zlewni.

Z informacji telefonicznej przekazanej nam przez pracownika centralnego urzędu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie wynika, że rolnicy mogą zgłaszać podtopienia do najbliższej jednostki Wód Polskich, tj.: Zlewni lub Zarządu Zlewni. Organy te przekażą te informacje do właściwych jednostek – Nadzorów Wodnych.

Ustawa Prawo Wodne określa też kto, stanowi nadzór nad spółkami wodnymi oraz związkami spółek. Zgodnie z Art. 462. pkt 1. Ustawy nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej sprawuje właściwy miejscowo starosta, natomiast w art. 444. pkt 2. widnieje zapis, nadzór w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

(-) Elżbieta Bryl
(-) Marta Ceglarek

Powrót