Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
przyjęte na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r.
w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z niepokojem przyjął informację o tym, że tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, mimo społecznego sprzeciwu, Minister Środowiska na wniosek PAK Górnictwo Sp. z o.o., zarejestrował złoże węgla brunatnego OCZKOWICE. Sądzimy, że kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o koncesję na eksploatację tego złoża.

Jesteśmy przekonani, że budowa kopalni w tym silnym rolniczo rejonie przyniesie globalnie więcej strat niż korzyści. W naszej wydobycie węgla brunatnego niesie ze sobą ryzyko negatywnych skutków dla rolnictwa, środowiska, jak i społeczeństwa zamieszkującego te tereny, m.in.:

 • powstanie leja depresji wskutek odwadniania odkrywki i obniżenie poziomu wód gruntowych na obszarach przyległych,
 • zaburzenie stosunków wodnych – odwodnienie użytków rolnych, wysychanie wód gruntowych, stawów, jezior i rzek w sąsiedztwie kopalni, co powoduje wyraźną zniżkę plonów na szerokim obszarze sąsiadującym z kopalnią,
 • degradacja naturalnego krajobrazu, zniekształcenie i zniszczenie jego walorów,
 • bezpowrotna degradacja olbrzymiego terenu i obszarów sąsiadujących z odkrywką,
 • przekształcenia powierzchni i utrata dużego areału dobrej klasy ziem rolniczych,
 • praktyczna likwidacja rolnictwa tego regionu, z dużym potencjałem, tradycjami i produkcyjnością,
 • uciążliwości związane z eksploracją surowca skalnego (kruszenie skał przez odstrzał, hałas, wstrząsy, itp.),
 • możliwość niekontrolowanych osuwisk ziemi – zagrożenie dla budynków sąsiadujących z osuwiskiem, zapadanie się dróg, torów kolejowych, straty w drzewostanie,
 • dodatkowe zanieczyszczenie i zapylenie powietrza,
 • przymusowe przesiedlenia lokalnej społeczności i dramaty z tym związane,
 • grunty po kopalni trzeba rekultywować, a na nich można dopiero po upływie 30 lat stawiać zabudowę lekką, a po 50 latach cięższą.

Powstanie kopalni w tym rejonie docelowo doprowadziłoby do faktycznej likwidacji 22 wsi i zajęcia obszaru przekraczającego 10 tys. hektarów. Powstanie kopalni odbije się negatywnie na życiu setek tysięcy ludzi oraz doprowadzi do likwidacji blisko 6 tysięcy gospodarstw rolnych i setek firm, które obecnie funkcjonują na tym terenie (m.in. ZPO Pudliszki, SM Gostyń, PKM Duda, Cukrownia Gostyń).

W nawiązaniu do tych argumentów, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, ustawowego samorządu rolniczego, którego zadaniem jest dbanie o los rolników i terenów wiejskich wydaje negatywną opinię co do wykonywania dalszych odwiertów i poszukiwania węgla brunatnego, a tym samym budowy kopalni na terenie gmin Krobia i Miejska Górka.

Jesteśmy przekonani, że Rząd znajdzie racjonalne rozwiązanie tej kwestii. Apelujemy do wszystkich ośrodków decyzyjnych o zrewidowanie swojego stanowiska i podjęcie działań uwzględniających postulaty samorządu rolniczego oraz lokalnej społeczności.

Powrót