Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

z dnia 17 listopada 2015r.
w sprawie konieczności regularnego prowadzenia konserwacji i modernizacji cieków

Członkowie II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji, świadomi znaczenia prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej w warunkach klimatycznych Wielkopolski, zwracają uwagę na konieczność prowadzenia stałej konserwacji koryt rzek i innych cieków. Wieloletnie ograniczenia w prowadzeniu prac utrzymaniowych, w tym okresowego usuwania postępującego zamulenia, uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej retencji wód i co gorsza, w przypadku wystąpienia opadów nawalnych, grożą wystąpieniem podtopień czy nawet lokalnych powodzi. Od wielu lat środki na gospodarkę wodną w tym prace remontowe i konserwację bieżącą rzek i meliorację szczegółową są bardzo małe w stosunku do potrzeb. Inwestycje w racjonalne wykorzystywanie wód pozwolą w dalszej perspektywie na zmniejszenie skutków zbyt małej ilości opadów jak i ich nadmiaru. W rezultacie zmniejszy to wydatki Państwa na odszkodowania spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zapis w ustawie o ochronie przyrody umożliwia wykaszanie dopiero po 15 sierpnia. W razie wystąpienia nadmiernych opadów w wcześniejszym okresie, następują podtopienia z uwagi na utrudniony spływ wód spowodowany niewykoszeniem roślinności porastającej cieki wodne.

Zapis ustawy powoduje, że zabiegi odmulania cieków wymagają decyzji środowiskowych a odmulanie powyżej 20 cm wymaga raportu oddziaływania na środowisko, co opóźnia wykonanie ich konserwacji oraz brak możliwości szybkiego reagowania na powstałe potrzeby udrażniania cieków spowodowane działaniem zjawisk atmosferycznych.

Wszelkie zabiegi i konserwacje wykonywane na ciekach wodnych znajdujących się na obszarach Natura 2000 wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz raportu oddziaływania na środowisko. W rezultacie konieczność wykonania raportu generuje dodatkowe koszty co podraża koszty i znacznie opóźnia wykonanie prac utrzymaniowych, a nawet uniemożliwia ich realizację. Sytuacja ta skutkuje wystąpieniem szkód w uprawach i ograniczeniem możliwości uprawy gruntów stanowiących niejednokrotnie jedyne źródło utrzymania rolnika.

Konieczność uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wykonanie raportów oddziaływania na środowisko spowalniają wszelkie działania związane z gospodarką wodną na potrzeby rolnictwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku bieżących konserwacji cieków wodnych i inwestycji związanych z retencją zbiornikową i korytową, co w przypadku suszy lub powodzi powoduje większe szkody. Organizacje ekologiczne, wykorzystując niekorzystne dla inwestorów prawo, oprotestowywują wszelkie inwestycje co w konsekwencji znacznie opóźnia, a nawet uniemożliwia realizację wielu inwestycji potrzebnych do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej na potrzeby dla rolnictwa.

Wg przedstawionych przez organizacje ekologiczne stanowisk oraz głosów w dyskusji w trakcie konsultacji społecznych w dniu 19 października 2015r. , zakresy prac w Planach Utrzymania winny zabezpieczać jedynie interesy środowiskowe bez uwzględnienia interesów prowadzących gospodarkę rolną na tych terenach. Jest to stanowisko niedopuszczalne z punktu widzenia rolnika – właściciela gruntów stanowiących warsztat jego pracy.

Apelujemy więc o poważne traktowanie wskazywanych przez nas zagrożeń, szczególnie w obliczu coraz częściej występujących w Wielkopolsce zjawisk atmosferycznych o ekstremalnym natężeniu.

Powrót