Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

z dnia 17 listopada 2015r.
w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z głębokim niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację na rynku trzody chlewnej. Kryzys spowodowany reperkusjami po wykryciu wirusa ASF oraz embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską i Unię Celną, został spotęgowany przez skutki tegorocznej suszy.

Walne Zgromadzenie zwraca się z wnioskiem do Ministra właściwego do spraw zarządzania Agencją Rynku Rolnego o wystąpienie w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o uruchomienie procedur dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny na mocy przepisów prawa wspólnotowego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1306, 1308 łącznie z aktami wykonawczymi. W procedurze wyboru uczestnika mechanizmu należy w pierwszej kolejności uwzględnić przedsiębiorców i te podmioty chcące korzystać z wsparcia, które realizują skup żywca na potrzeby magazynowania od producentów trzody chlewnej z siedzibą stada znajdującą się na terytorium Polski, przy założeniu, że prosięta do dalszej produkcji zostały wyhodowane na terenie RP.

Walne Zgromadzenie zwraca się z wnioskiem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do odpowiednich organów w celu sprawdzenia czy na rynku trzody chlewnej nie doszło do zmowy cenowej pomiędzy zakładami przetwórczymi.

Powyższe postulaty oczywiście nie wyczerpują możliwości działań organów polskiego państwa w obliczu sytuacji kryzysowej. Wskazują jednak dobitnie, że mimo powtarzających się co jakiś czas problemów na rynku, Polska nie dopracowała się dotąd własnej polityki rolnej, która umożliwiałaby planowanie produkcji oraz stabilizowałaby ceny i tym samym dochody producentów rolnych.

Obawiamy się, że najbliższe miesiące, które jak co roku charakteryzują się spadkiem cen wieprzowiny i zwiększonymi nakładami na jej produkcję (problem z dostępnością paszy z powodu suszy) pogłębią frustrację panującą wśród rolników i przyniosą trudną do opanowania falę niepokoju społecznego. Dlatego jako ustawowy samorząd rolniczy, w imieniu wielkopolskich rolników, apelujemy do nowego Rządu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do stabilizacji cen na rynku wieprzowiny.

Powrót