Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

z dnia 17 listopada 2015r.
w sprawie obrotu ziemią rolną

II Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji ponownie zwraca się z postulatem o bezwzględne wstrzymanie procedur sprzedaży gruntów powyżej 10 ha, pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości pochodzących z tzw. 30% i przeznaczonych do rozdysponowania dla rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych, do czasu wejścia w życie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Wielkopolski samorząd rolniczy stoi na stanowisku, że wstrzymanie prowadzonych procedur sprzedaży na 1,5 miesiąca przed terminem obowiązywania ustawy pozwoli na realizację kierunków polityki państwa mających na celu powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych. Uniknięcie szybkiego i niekontrolowanego procedowania sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych przyczyni się do ograniczenie nabywania ziemi rolnej w trybie bezprzetargowym, zarówno dzierżawcom dużych areałów, jaki i spadkobiercom byłych właścicieli. Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wielokrotnie podkreślało w swoich stanowiskach, że ziemia rolna jest podstawowym warsztatem pracy rolników i należy ją chronić przed wszelkimi działaniami spekulacyjnymi.

Jako ustawowy samorząd rolniczy oczekujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wcześniejszych konsultacjach społecznych, wyda stosowne rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa z dnia 5 sierpnia 2015 r., co pozwoli izbie rolniczej na jej fundamentalne działania statutowe w tym obszarze i udział izb rolniczych w kształtowaniu ustroju rolnego Państwa.

Powrót