27-04-2016 r.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał w dniu 25 kwietnia 2016 roku na ręce Premier rządu RP Beaty Szydło swe stanowisko w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Poniżej publikujemy treść stanowiska.

Szanowna Pani
Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów
Warszawa

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wobec napływających informacji o zaawansowaniu negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), wyraża swoje poważny niepokój o interes polskiej gospodarki i innych dziedzin życia społecznego po wyjściu w życie postanowień umowy.

Obawiamy się, że zawarcie umowy obejmującej takie kluczowe kwestie, jak rozstrzyganie sporów między inwestorami i państwem oraz zasady współpracy regulacyjnej, mogą stanowić zagrożenie dla przyjętych przez Polaków zasad demokracji i państwa prawa. Jesteśmy pełni obaw o zachowanie takich zdobyczy państw europejskich, jak standardy zatrudnienia, socjalne, środowiskowe, obrona interesów prywatnych i konsumenckich oraz szeroki dostęp do usług publicznych i dóbr kultury.

Jednak nasz największy niepokój budzą konsekwencje, jakie umowa przyniesie rolnictwu i od lat wypracowywanym przez Unię Europejską najwyższym standardom bezpieczeństwa żywności. Jesteśmy przekonani, że w warunkach obowiązywania umowy nie uda się powstrzymać napływu na europejski rynek pochodzącej zza oceanu żywności modyfikowanej genetyczne (GMO), czy zawierającej pozostałości hormonalnych specyfików stymulujących produkcję mięsa. Likwidacja barier celnych otworzy nasz rynek na produkty żywnościowe produkowane w zupełnie innych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, co stanowić będzie bardzo poważną konkurencję, której polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać. I choć Ministerstwo Rozwoju deklaruje, że Polska będzie dążyć do tego, aby umowa TTIP została wyposażona w efektywną klauzulę ochronną pozwalającą na ochronę rynków w sytuacji zaburzenia ich równowagi, to wyrażamy wątpliwość w skuteczność takich obietnic. Obawiamy się także, że negocjacje umowy przebiegają w tym kierunku, by przynieść największe korzyści międzynarodowym korporacjom i państwom silnym gospodarczo, przez co społeczeństwa państw słabszych zostaną sprowadzone do roli konsumentów i rezerwuaru taniej siły roboczej.

Co prawda odbywające się już od ponad dwu lat negocjacje są tajne, co jakoby jest zgodne ze standardami pracy nad tego typu umowami, to jednak już teraz staramy się wnikliwie analizować wszelkie informacje o negocjacjach, w myśl zasady: co bardziej tajne, tym budzi większe obawy. Nie jesteśmy w tym odosobnieni. Doniesienia prasowe informują o protestach przeciwników TTIP w tak bogatych państwach, jak Niemcy, Wielka Brytania a nawet Stany Zjednoczone, a Europejską Inicjatywę przeciwko TTIP i CETA (umowie gospodarczej z Kanadą) poparło już blisko 3,5 mln obywateli Wspólnoty.

Wobec powyższego zwracamy się do Pani Premier z apelem o wnikliwe zbadanie wszelkich zagrożeń, jakie stanowić może dla Polski TTIP i poddanie ich szerokiej konsultacji społecznej. Już teraz stanowczo stwierdzamy, że samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego nigdy nie poprze w tej sprawie rozwiązań kompromisowych, o ile miałyby one położyć na szali interes polskich producentów żywności.

Z poważaniem –

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Powrót