29-06-2016 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Wielkopolska Izba Rolnicza z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany Prawa łowieckiego. Wydaje się, że narastające od lat problemy związane z wyznaczaniem obwodów łowieckich czy szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną doczekały się właściwego rozwiązania, choć w pełni będzie można to ocenić dopiero w przyszłości. Pozytywnie odbieramy ustawowy obowiązek zasięgania opinii właściwej miejscowo izby rolniczej przy wytyczaniu granic obwodów łowieckich oraz stworzenie możliwości wyrażenia swych uwag przez właścicieli nieruchomości tworzących obwód. Spodziewaliśmy się jednak znacznie większego uwzględnienia interesów właścicieli gruntów, które tworzą obwód łowiecki. Liczymy także na to, że przyznanie izbom rolniczym zadania prowadzenia listy rzeczoznawców z dziedziny prawa łowieckiego podniesie ich rangę w środowisku zawodowym, które reprezentują.

Duże nadzieje na uregulowanie właściwej liczebności zwierząt łownych wiążemy z wprowadzeniem przez ustawę nadzoru ministra środowiska nad wykonaniem rocznych planów łowieckich. Spodziewamy się, że przyczyni się to do skutecznej redukcji nadmiernie rozrośniętej populacji wielu gatunków, które w ostatnich latach wyrządzały poważne straty w uprawach roślin. Mamy także nadzieję, że nowy system szacowania zakresu i wysokości szkód przez wykwalifikowane służby wojewodów oraz włączenie budżetu państwa do systemu wypłaty należnych odszkodowań sprawią, że procedura rekompensowania rolnikom strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną będzie odtąd uczciwa i sprawna.

Obawiamy się jednak, że nowoprzyjęte rozwiązania będą dla kół łowieckich demobilizujące przy podejmowaniu działań prewencyjnych, takich jak np. ogradzanie upraw, stosowanie odstraszaczy, czy pełnienie straży. Spodziewaliśmy się także, że podjęcie prac nad ustawą skutkować będzie poszerzeniem listy gatunków uznawanych za łowne o: bobry, muflony, żurawie, kormorany czy kruki lub też objęcie likwidacji szkód powodowanych przez te zwierzęta procedurami przyjętymi w ustawie. Apelujemy więc do rządu RP o rozwiązanie tego problemu w rozporządzeniach, a jeśli ze względów prawnych nie będzie to możliwe – o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Powrót