29-06-2016 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne
oraz propozycji objęcia całego kraju strefą OSN

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej po przeanalizowaniu projektu nowelizacji ustawy o Prawie wodnym żąda odstąpienia od planowanego nałożenia opłat za korzystanie z wód powierzchniowych oraz podziemnych przez producentów rolnych. Projektowane zmiany w Prawie wodnym, poprzez nałożenie bardzo wysokich opłat za zużycie wody spowodują załamanie się produkcji rolnej w Polsce oraz bankructwo wielu polskich rodzin. Bolesne jest to, że największe obciążenia poniosą znaczący producenci, gdyż w praktyce nie funkcjonuje taka produkcja rolna, dla której woda nie jest potrzebna. Skutki finansowe jakie niosą za sobą proponowane zmiany odczują wszystkie gospodarstwa, niezależnie od profilu produkcji. Według rozpoznania przeprowadzonego przez WIR koszty we wskazanych działach produkcji wzrosną z tytułu opłat o kwoty: ziemniaki – na 1 ha ziemniaków deszczowanych zużywa się około 2.000 m3 wody, koszty produkcji wzrosną więc o 3.280 zł, pomidory – o 16.400 zł, drzewa owocowe (jabłoń, śliwa) – o 5.000 zł rocznie, mleko – 50 krów – 5.000 zł rocznie, kurczęta – produkcja 1 cyklu kurcząt (brojler – 40.000 kg) obciążona zostanie dodatkowo kwotą 300 zł, stawy rybackie – o 1.275 zł na 1 ha powierzchni stawu. Proponowane stawki będą najwyższymi w Europie.

Powyżej uwzględniono tylko zużycie wody bezpośrednio do produkcji, należy jednak pamiętać że woda w gospodarstwach wykorzystywana jest także w celu przygotowania produktów do sprzedaży oraz utrzymania w czystości obiektów gospodarskich, a także maszyn i urządzeń, co znacznie podwyższy w/w koszty.

W chwili obecnej polskie rolnictwo przeżywa trudności wynikające z wielu różnych, nakładających się wzajemnie czynników. Są to m.in.: rosyjskie embargo, problemy z ASF, kary za przekroczenie kwot i załamanie cen na ryku mleka, odczuwalne są skutki ubiegłorocznej suszy i tegorocznych wymarznięć. Obecnie właściciele towarowych gospodarstw rolnych, którzy widzieli przyszłość w rolnictwie, są w wielu sytuacjach na skraju bankructwa. Aby utrzymać się na rynku i stanąć do rywalizacji na rynku europejskim, konieczne były inwestycje, w większości z wsparciem kredytowym. Dziś taka wysoka produkcja może być powodem tragedii, gdyż im większa produkcja, tym większe zużycie wody. Jako rolnicy nie będziemy w stanie konkurować z żadnym krajem europejskim, gdzie obciążenia nie są tak wysokie. Stawka 1,64 zł/m3 wód podziemnych oraz 0,64 zł/m3 wód powierzchniowych w porównaniu z obciążeniem np.: w wysokości 0,04 zł/m3 wody, jakie płaci rolnik niemiecki doprowadzi do zniszczenia szans rozwoju polskiego rolnictwa.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej reprezentujące jeden z najbardziej rolniczych regionów kraju, stwierdza, że projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne w obecnie proponowanym kształcie doprowadzi do zaprzestania produkcji na poziomie gwarantującym opłacalność, co może przyczynić się do tragedii wielu polskich rodzin, które chcą pracować i żyć z pracy na roli, jak to czyniły od wielu pokoleń.

Ponadto uważamy, że objęcie całego obszaru Polski strefą OSN spowoduje kolejne osłabienie produkcji zwierzęcej w naszym kraju. Wiele gospodarstw z produkcją zwierzęcą nie będzie w stanie spełnić wymogu posiadania dużych płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Na obszarach zagrożenia powodziowego nie będzie możliwa budowa ani modernizacja obiektów inwentarskich. Nakazy i zakazy związane ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów naturalnych i sztucznych obejmą około 350 tysięcy towarowych gospodarstw.

Zdaniem samorządu zawodowego rolników jest to kolejny cios dla polskich gospodarstw rolnych. Objęcie całego obszaru Polski strefą OSN ograniczy produkcję rolniczą w kraju i będzie ukłonem wobec konkurencyjnego rolnictwa z innych krajów UE, gdyż Polska stanie się dla nich rynkiem zbytu.

Zwracamy się o rzetelne opracowanie mapy obszarów Polski, w których skupienie zwierząt gospodarskich jest na tyle duże, że stwarza realne zagrożenie dla środowiska. Objęcie całego kraju strefą OSN jest zdaniem Walnego Zgromadzenia WIR przedwczesne i nieadekwatne do faktycznego stanu ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

Powrót