24-10-2016 r.

Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w sprawie naboru wniosków na wsparcie operacji typu
„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dezaprobatą odnosi się do przyjętego systemu obsługi wniosków o wsparcie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania PROW „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Przyjęcie zasady przyznawania pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a więc w kolejności ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, wydaje się słuszne jedynie w przypadku poddania ocenie wszystkich złożonych wniosków. Niestety, nierzadko stosowana przez wnioskodawców nieuczciwa praktyka „naciągania” opisu swego gospodarstwa, by w procesie wstępnej oceny wniosku uzyskać większą od należnej liczbę punktów, odbiera szansę na uzyskanie pomocy wnioskodawcom uczciwym. Co prawda, podczas weryfikacji wniosków liczba punktów zostaje skorygowana, może się jednak okazać, że w wielu przypadkach ich suma jest niższa niż u wnioskodawców, których wnioski nie znalazły się na liście rankingowej i tym samym nie zostały ocenione. Naszym zdaniem, ze względu na zakładany brak naboru w priorytecie D w roku przyszłym, ARiMR będzie miała dość czasu, by ocenić wszystkie wnioski złożone w roku bieżącym. Innym negatywnym zjawiskiem jest przyjmowanie przez ARiMR wniosków o znacznym stopniu niekompletności. W naszej ocenie, należałoby zmienić przepisy, by wnioski takie odrzucić ze względów formalnych.

Mając na względzie konieczność wyeliminowania tych nagannych praktyk, wnioskujemy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostosowanie przepisów regulujących udzielanie wsparcia w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i temu podobnych, by kierując się zasadami logiki i przejrzystości dać szansę uzyskania pomocy przez rzetelnych i uczciwych wnioskodawców.

Zdając sobie sprawę, że wyżej wymienione nieprawidłowości nie miałyby miejsca, gdyby pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zaspokajała potrzeby wnioskodawców, wnosimy o racjonalne dysponowanie posiadanymi środkami poprzez ich sprawną alokację pomiędzy obszarami inwestycyjnymi czy regionami kraju w stosunku do zapotrzebowania.

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Powrót